Психолого-педагогічні аспекти реалізації сучасних методів навчання у вищій школі

В усьому світі як універсальний тип вищої освіти прийнято університетську. На думку Нобелівського лауреата Пітера Друкера, якщо в системі освіти традиційних університетів не відбудуться необхідні зміни, які б ураховували реалії життя, то вони програють конкурентну боротьбу мобільнішим і більш гнучким навчальним закладам нового типу і самоліквідуються.

На сучасному етапі розвитку вищої школи педагогічна технологія навчання в досягненні цих цілей освіти має пріоритет перед змістом навчання, який є необхідною, але недостатньою умовою ефективної та результативної вищої університетської освіти. Отже, особливого значення набуває оволодіння викладачами вищої школи сучасними методами навчання, які охоплюють різноманітний діапазон психолого-педагогічного та соціально-педагогічного напрямків.

Книжки представлені на виставці:

 1. Бєланова Р. А. Гуманізація та гуманітаризація освіти в класичних універ­ситетах (Україна — США) — 2-е вид., випр. і допов,— К.: Унів. вид-во “Пульсари”, 2002.— 216 с.

  У монографії розглянуто сутність, проблеми й перспективи гуманізації та гуманітаризації освіти в класичних університетах України і США. Зна­чна кількість використаних у ній наукових джерел, ґрунтовність дослідни­цької бази дозволили розкрити тенденції розвитку гуманізації освіти в та­ких навчальних закладах.
  Монографія буде корисною для науковців, керівників навчальних закладів, викладачів, аспірантів і студентів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 623793

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ч34 Б-43

 2. Бермус, Александр Григорьевич. Модернизация образования: философия, политика, культура [Текст] : научная монография / А. Г. Бермус. - М. : Канон+, 2008. - 383 с.

  Научная монография «Модернизация образования: философия, полити­ка, культура» посвящена системному анализу предпосылок, условий и контекстов феномена модернизации отечественного образования. В тексте ак­туализируются различные подходы и модели модернизации, исследуются возможные стратегии осуществления системных изменений.
  Книга предназначена для управленцев в сфере образования и исследователей проблем модернизации. Она также может быть полезна преподавате­лям, соискателям, аспирантам и студентам педагогических специальностей вузов.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 700100

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ч34 1)Б50

 3. Бойко, Анжела Іванівна.  Філософія модернізації освіти в системі ринкових трансформацій. Світоглядно-філософський аналіз [Текст] : [монографія] / А. І. Бойко ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К. : Знання України, 2009. - 379 с.

  Актуальність дослідження процесу модернізації освіти зумовлена потребами практики - тими реальними викликами, що делегують системі освіти новітні чинники суспільного життя, насамперед, глобалізація й інформаційна революція, демократизація і становлення ринкових відносин, інтенсифікація суспільних стосунків і міждержавних культурних зв'язків. Світ за останні десять- п'ятнадцять років став дещо іншим. Іншою має бути й система підготовки людини до життя. Загальний напрям принципових змін охоплюється поняттям "модернізації", зміст якого містить оновлення системи освіти та виховання з одночасним збереженням тих актуальних надбань, які були досягнуті попереднім історичним періодом.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА719584

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ч30 а/я Б-77

 4. Болонский процесс. Основополагающие материалы. Пер. с англ. / Сост. А.К. Бурцев, В.А. Звонова. - М.: Фи­нансы и статистика, 2006. - 88 с.

  В брошюре собраны основополагающие материалы, в которых рассматриваются задачи и ход осуществления Болонского процесса — создания к 2010 г. европейского пространства высшего образования в целях облегчения мобильности студентов и преподавателей, повышения возможностей трудо­устройства специалистов с высшим образованием в регионе Европы, а так­же конкурентоспособности европейского высшего образования.
  Для руководителей, преподавателей и студенческих организаций вузов.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 684109

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ч34 1)Б79

 5. Болонський процес: документи [Текст] / уклад. З. І. Тимошенко [та ін.] ; Європейський ун-т. - К. : Видавництво Європейського ун-ту, 2006. - 169 с.

  У виданні друкуються документи Болонського процесу. Документи подані англійською, українською та англійською мовами (неофіційний переклад). Для викладачів вищої і середньої школи та всіх, кого цікавить модернізація освіти в Україні.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 681539

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ч34 1)Б79.01

 6. Бухарова, Галина Дмитриевна. Система образования [Текст] : учеб. пособие для слушателей ин-тов и фак. повышения квалификации, преп., асп. и др. проф.-пед. работников / Г. Д. Бухарова [и др.]. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 477 с.

  В учебное пособие включены рабочая программа для студентов, обучающихся специальности 351400 Прикладная информатика (в образовании), планы практических и семинарских занятий, задания для самостоятельной работы, темы рефератов, темы контрольных и курсовых работ, а также методические указания для их выполнения и примерные тесты для проверки знаний студентов.
  Предназначено для студентов всех форм обучения специальности 351400 Прикладная информатика (в образовании), а также окажет помощь слушателям институтов и факультетов повышения квалификации, преподавателям, аспирантам и другим педагогическим и профессионально-педагогическим работникам.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 707650

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ч34 1)Б94

 7. Вітчизняний та зарубіжний досвід упровадження Болонської системи: успіхи і проблеми: Науковий вісник Закарпатського державного універси­тету / Відповідальний редактор М.М.Полюжин, упорядкування К. Мовчан. - Ужгород: Ліра, ЗакДУ, 2009. - 436 с.

  Вісник містить наукові статті, підготовлені на основі доповідей, проголошених та обговорених на XVIII Міжнародній науково-практичній конференції «Вітчизня­ний та зарубіжний досвід упровадження Болонської системи: успіхи і проблеми», проведеної Закарпатським державним університетом спільно з Міністерством ос­віти і науки України, Закарпатською обласною державною адміністрацією та Університетом м. Мішкольц (Угорська Республіка) 5-8 травня 2009 року відповідно до і V Плану проведення науково-методичних конференцій та науково-практичних семі­нарів з проблем вищої освіти і науки професорсько-викладацького складу в систе­мі МОН України та відповідного розпорядження голови Закарпатської облдержад­міністрації.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 721735

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ч34 В-54

 8. Вища освіта України як фактор цивілізаційного визначення молоді [Текст] : монографія / [М. Михальченко та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. - К. : Педагогічна думка, 2010. - 309 с.

  У запропонованій Вашій увазі колективній монографії перспективи модернізації та еволюціонування вищої освіти України зокрема і соціально­го буття в цілому з’ясовано крізь призму цивілізаційного визначення мо­лоді - зокрема, під кутом зору аксіологічних, телеологічних, освітньо-педагогічних та ідеологічних факторів цивілізаційної ієрархії буттєвих пріоритетів сучасної вищої освіти України.
  Розрахована на наукових працівників, викладачів, аспірантів, докто­рантів, студентів, а також управлінців, законодавців, політиків, усіх заці­кавлених у підвищенні якості національної вищої освіти та її соціальної ролі.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 737559

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ч34 В-55

 9. Вульфсон, Борис Львович.  Образовательное пространство на рубеже веков [Текст] : учеб.-метод. пособие / Б. Л. Вульфсон ; Московский психолого-социальный ин-т. - М. : [б.и.], 2006. - 231 с.

  В книге на основе сопоставительного анализа освещаются процессы развития образования в разных странах и геополитических регионах в условиях экономической и социокультурной глобализации современ­ного мира, характер и результаты реформ школ и высших учебных за­ведений, национальная специфика проблем нравственного и гражданс­кого воспитания, успехи и трудности международной интеграции в сфере образования. Выявляется место системы образования России в мировом образовательном пространстве.
  Книга адресована преподавателям, аспирантам и студентам педагогических учебных заведений, учителям, работникам системы народного обра­зования, а также всем, интересующимся проблемами и перспективами развития образования в современном мире.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 683227

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ч34 1)В-88

 10. Вульфсон Б.Л. Стратегия развития образования на Западе на пороге XXI века. — М.:-Изд-во УРАО, 1999. — 208 с.

  В книге на основе сопоставительного анализа новейших источников характеризуется стратегия развитых зарубежных стран в области образования: эволюция систем управления образованием, основные направления и результаты структурных реформ средней и высшей шко­лы, модернизация содержания общего образования, интеграционные процессы в сфере образования. Фактический материал сопровождается комментариями аналитического характера. Помещенные в конце каж­дой главы вопросы и задания помогают выделить наиболее важные и актуальные аспекты образования, побуждают к сопоставлению отече­ственного и зарубежного педагогического опыта.
  Книга адресована студентам и аспирантам педагогических учебных заведений, слушателям системы повышения квалификации работников народного образования, а также всем интересующимся проблемами развития культуры и образования за рубежом.
  В монографии использованы материалы исследования, проведенного автором по плану НИР Института управления образованием РАО.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 592014

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ч34 В-88.01

 11. Грицай Ю.О., Журецький Я.І.Теорія та практика управління сучасною школою. Навчально-методичний посібник. - Миколаїв: МДПУ, 2002 р. - 256 с.

  Навчальний посібник є компактний та високо інформований нарис теорії та практики управління сучасною школою. З позиції сьогоденні розглядаються важливі елементи процесу управління: основи планування, організація внутрішньошкільного контролю, методична робота, робота школи з батьками, вимоги до керівника школи та інше.
  Навчальний посібник рекомендовано практичним робітникам шкіл (вчителям та керівникам), а також студентам та науковцям, які займаються проблемами школознавства.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 628577

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ч34 Г-85

 12. Гузій Н.В. Педагогічний професіоналізм: історико-методологічні та теоретичні аспекти: Монографія. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2004. - 243 с.

  У монографії представлено результати досліджень маловивченої, але актуальної характеристики досконалої праці учителя-вихователя-викладача - педагогічного професіоналізму. Висвітлюються історичні витоки цієї проблеми, обґрунтовуються методологічні підходи до її вивчення, упорядковується термінологічний апарат теорії педагогічного професіоналізму. В роботі представлена авторська теоретична модель змісту, структури та системоутворюючих чинників педагогічного професіоналізму.
  Для науковців, аспірантів, студентів, педагогічних працівників.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 675993

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ч41/49 1)Г-93

 13. Дабагян, А. В. Некоторые проблемы реформирования системы образования [Текст] / А. В. Дабагян, А. М. Михайличенко ; ред. Л. Л. Товажнянский. - Х. : Форт, 2001. - 320 с.

  Монография посвящена проблеме реформирования образования. В ней отражены связь образования с развитием народного хозяйства. Впер­вые проблема рассматривается с позиции экономики и общих свойств человека, творца и потребителя материальных и духовных благ.
  Приведены модели, позволяющие включить в программу реформы, многообразие факторов, характеризующих человека и проблемы, определяющие законы развития экономики.
  Монография будет полезна для специалистов, работающих в области подготовки профессиональных кадров во всех отраслях народного хозяйства.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 611376

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ч34 Д-12

 14. Даниленко, Лідія. Інноваційний освітній менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Л. Даниленко. - К. : Главник, 2006. - 144 с.

  У посібнику розкрито сутність сучасної теорії менеджменту інно­вацій в освіті, подано авторську методику визначення рівня готов­ності керівників загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ) до управління інноваційною діяльністю, яка забезпечує стабільне фун­кціонування і розвиток закладу освіти в ринкових умовах на заса­дах інновацій та інвестицій.
  Посібник розрахований на слухачів курсів підвищення квалі­фікації і студентів, які навчаються за спеціальностями «Менедж­мент організацій» та «Управління навчальним закладом», а також для науковців з управління соціальними системами, викладачів ви­щих навчальних закладів та закладів післядипломної педагогічної освіти, аспірантів, докторантів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ:Ва 681160

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ч34 1)Д-18

 15. Дем'яненко, Наталія Миколаївна.  Учительські інститути в системі педагогічної освіти України (друга половина XIX - початок XX ст.) [Текст] : монографія / Дем'яненко Н. М., Кравченко І. М ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т вищ. освіти АПН України. - К. : Фенікс, 2010. - 510 с.

  У монографії на основі дослідження документальних джерел (ЦДІАК, ЦДАВОВ України, ДА м. Києва, ДА Миколаївської, Чернігівської, Херсонської областей), фонду стародруків і рідкісних видань XIX - XX ст. Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського обґрунтовано процес становлення і розвитку учительських інститутів в Україні другої половини XIX - початку XX ст., розроблено його періодизацію, виявлено провідні тенденції і особливості адміністративно-організаційного устрою, змісту професійно-педагогічної підготовки, актуалізовано досвід діяльності учительських інститутів зазначеного періоду в сучасних умовах розбудови національної педагогічної освіти.
  Розрахована на науковців, учителів, викладачів вищих педагогічних навчальних закладів, організаторів та керівників органів освіти, студентів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 726077

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ч33 Д-32

 16. Жуков В. И. Университетское образование: история, соци­ология, политика. — М.: Академический Проект, 2003. —384 с.

  В монографии рассматриваются проблемы станов­ления и развития отечественного университетского об­разования, анализируются результаты радикальных либерально-демократических реформ, освещаются вопросы модернизации системы образования в условиях глобаль­ного развития.
  Специальные разделы посвящены социологическим, политологическим и философским проблемам универ­ситетского образования, динамике развития социально­го знания, просвещения и воспитания.
  Книга рассчитана на научно-педагогических работ­ников, студентов, аспирантов и докторантов социально-­гуманитарных учреждений, специалистов в области социального управления.
  Публикуется в авторской редакции.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ваб 646318

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ч41/49 Ж-86

 17. Журавський В. С. Вища освіта як фактор державотворення і культури в Україні. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. — 416 с.

  У монографії аналізуються актуальні проблеми розвитку ви­щої освіти в Україні, висвітлюється роль освіти в державотво­ренні та розвитку культури. Велика увага приділяється питан­ням адаптації вищої освіти до викликів глобалізації та інформа­ційного суспільства. Автор аналізує тенденції розвитку вищої освіти, основні суперечності та шляхи їх подолання у сучасному українському суспільстві. Досліджуються роль педагога-вчителя, інформаційних технологій навчання, культури та соціальної роботи у вихованні студентської молоді.
  Розрахована на викладачів та студентів вищих навчальних закладів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 635967

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ч34 Ж-91

 18. Забезпечення наступності змісту в системі ступеневої вищої та післядипломної освіти: українські традиції та європейська практика [Текст] : тез. доп. II Всеукр. наук.-метод. конф., 27 жовтня 2011 р. / Хмельниц. кооп. торг.-екон. ін-т. - Хмельницький : ХмЦНІІ, 2011. - 223 с.

  У збірнику подано тези доповідей II Всеукраїнської науково-методичної конференції, в яких відображено сучасний стан та перспективи системи ступеневої вищої та післядипломної освіти в контексті неперервного навчання як шляху до професійної компетентності та якості сучасної освіти та важливої умови інноваційного розвитку суспільства. Також окреслено шляхи використання європейського досвіду ступеневої вищої та післядипломної освіти в Україні та висвітлено загальні проблеми освіти.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 745914

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ч34 З-12

 19. Инновационная политика высшего учебного заведения [Текст] / М. А. Девяткина [и др.] ; ред. Р. Н. Федосова ; Академия инженерных наук им. А.М.Прохорова. - М. : Экономика, 2006. - 180 с.

  В настоящее время одним из наиболее важных направлений раз­вития высших учебных заведений являются инновации. Успех созда­ния и реализации инноваций формируется инновационной полити­кой. Внешняя инновационная политика определяет поведение вуза на рынке образовательных услуг. Внутренняя политика регулирует пове­дение сотрудников вуза, и она нацелена на инновативный тип разви­тия.
  Данная монография посвящена обоснованию и разработке подхо­дов и методов формирования внешней и внутренней политики совре­менных вузов. Полученные результаты могут быть полезны при разра­ботке нормативных документов в области образования ученым, прак­тикам.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 681398

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ч34 1)И-66

 20. Ідея Університету [Текст] : антологія / упоряд. М. Зубрицька [та ін.] ; відп. ред. М. Зубрицька. - Л. : Літопис, 2002. - 303 с.

  В антології зібрано тексти видатних мислителів ХІХ-ХХ ст. - Вільгельма фон Гумбольдта, Джона Ньюмена, Хосе Ортеґи-і-Ґассета, Карла Ясперса, Ганса-Ґеорґа Ґадамера та ін. - які формотворчо і критично осмислювали ідею Університету, впливали на його розви­ток. Антологія покликана допомогти становленню університетів в Україні в період пошуку їхньої ідентичності в третьому тисячолітті.
  Пропонується увазі широкого кола університетської громади.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 38304

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ч33 І-23

 21. Інноваційний розвиток вищої освіти [Текст] : матеріали міжнар. наук.-метод. конф., 10-11 березня 2010 р., м. Київ: тези доп. / Київ. нац. торг.-екон. ун-т ; ред. кол.: А. А. Мазаракі [та ін.]. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. - 400 с.

  Розглядаються сучасні підходи до забезпечення якості освіти, інноваційні освітні технології, психолого-педагогічні проблеми навчання й виховання у вищих навчальних закладах та перспективи розвитку освіти для дорослих.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 726273

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ч41/49 І-66

 22. Квієк, Марек. Університет і держава [Текст] : вивч. глобал. трансформацій / Марек Квієк ; пер. з англ. Тараса Цимбала = The university and the state : a study into global transformation / Marek Kwiek. - К. : Таксон, 2009. - 380 с.

  Автор книжки неспростовно доводить, що нинішній перегляд повоєнного «сус­пільного договору» про державоутворення та добробут у Європі супроводжуєть­ся переосмисленням масштабного «пакту» між університетом і нацією-державою. Новітні трансформації, яких вона зазнає, неминуче зачеплять і університет. А це спонукає до широкої публічної дискусії про його місце та майбутнє. В умовах ново­го глобального ладу попри дуже складні обставини університети прагнуть збере­гти свою провідну роль у суспільстві. Незаперечним є їхнє значення як рушійних сил економічного зростання та чинників конкурентоспроможностей знаннєвих економік. Водночас це вимагає докорінного переформулювання їхніх традиційних соціальних ролей. Головними причинами теперішніх перетворень університету є «тиск глобалізації на націю-державу та її послуги, кінець «золотого віку кейнсіанства» та постання знаннєвих економік. Тому його уже не можна розглядати винятко­во в традиційних дисциплінарних контекстах. Автор цієї книги пропонує сучасний погляд на університет, бачення його майбутнього з різних позицій та крізь призму цілої низки дисциплін (головно наук про освіту, політичної економії, соціології, полі­тології та філософії).
  Видання призначене працівникам органів вищої освіти, керівникам, викладачам та науковцям закладів вищої освіти та всім, хто зацікавлений проблемами станов­лення та розвитку університетів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 725898

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ч34 К-32

 23. Климова Г. П. Образование в контексте цивилизационного развития: Монография. - Харьков: Издатель ФЛ-П Вапнярчук Н.Н., 2007. - 248 с.

  Монография посвящена социально-философскому анализу цивилизации и образования. Исследовано развитие образования в контексте смены цивилизаций, раскрыто влияние различных структурных элементов конкретно-исторической цивилизации на формирование определенной системы образования. Особое внима­ние уделено рассмотрению основных черт национальной модели образования Украины XXI столетия.
  Для преподавателей, научных работников, для всех, кто интере­суется проблемами образования.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 684638

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ч30 а/я 1)К-49

 24. Колеченко, Александр Кузьмич. Энциклопедия педагогических технологий [Текст] : материалы для специалиста образоват. учреждения / А. К. Колеченко. - СПб. : КАРО, 2005. - 368 с.

  В данной работе представлен системный анализ целей обучения, развития и воспитания в общеобразовательной школе. При этом основное внимание уделяется механиз­мам становления социально-успешной личности.
  В работе описаны эффективные педагогические техно­логии обучения и воспитания, снижающие энергозатра­ты со стороны педагогов, развивающие мотивацию уча­щихся за счет изменения позиции ученика с пассивной на активную. Особое внимание в работе уделено проблеме оценки знаний. Книга предназначена педагогам и руко­водителям системы образования.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 668761

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ч31 К-61

 25. Кононенко П.П., Кононенко Т.П. Освіта XXI століття: філософія родинності. — К.: АртЕк, 2001. — 240 с. 

  Споконвіків розвиток окремої людини, поступ кожної нації, цивілізації і культури органічно поєднувалися з освітою. В центрі уваги вселюдства стала освіта: її зміст і мета, традиції й інновації, — і на межі XX—XXI століть. Автори праці розглядають уроки, проблеми, перспективи освітнього процесу в органічному зв’язку з творенням України як нового типу держави: суверенної, правової, демократичної, соборної. Тому в центрі їхньої уваги основне творення гуманістичної, право­вої, демократичної, національної школи, досвід як вітчизняний (від Володимира Мономаха до Г. Сковороди, Т. Шевченка, Г. Ващенка, В, Сухомлинського), так і зарубіжний, співвідносний з принципами на­родної педагогіки, — а тому з філософією родинності як філософією гармонійного розвитку людини, сім’ї, народу, вселюдства.
  Гостро полемічна, бо такими є тенденції сучасного розвитку. Розрахована і на фахівців, і на широке коло читачів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 622856

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ч34 К-64

 26. Корсак, Костянтин Віталійович. Вища освіта і Болонський процес [Текст] : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / К. В. Корсак, I. О. Ластовченко ; Міжрегіональна академія управління персоналом. - К. : МАУП, 2007. - 352 с.

  У посібнику нестандартно і ґрунтовно проаналізовано еволюцію і досягнення систем вищої освіти країн Європи та України в минулому, їх стан на початку XXI ст. і перспективи розвитку. Зазначено причини добровільного об’єднання держав Старого світу навколо ідеї гармонізації структури і змісту вищої освіти, підписання ними Болонської декларації, де містяться заходи і кроки, сприятливі для створення вільного європейського простору вищої ос­віти і науки, ліквідації бар'єрів щодо мобільності студентів, викладачів і нау­кових працівників, формування вигідних умов для співробітництва у сфері фундаментальних природничих і гуманітарних наук, підвищення якості та світової привабливості європейської вищої освіти.
  Для науковців, викладачів, а також студентів, які навчаються за програмами, передбаченими для спеціалістів і магістрів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 690204

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ч34 К-69

 27.  

  Куделя П.О. Вища школа регіону як об’єкт соціального управління: Монографія. - Дніпропетровськ: Дніпрокнига, 2002. - 272с.

  У монографії розглядаються теоретико-методологічні основи соціального управління освітою. Показана роль вищої школи у розвитку соціально-економічного і ду­ховного потенціалу суспільства у контексті трансформаційних процесів в Україні. Аналізується соціальне самопочуття викладачів вищої школи та їх ставлення до реформування освіти. Докладно проаналізовані жит­тєві стратегії, ціннісні орієнтації студентської молоді на сучасному етапі. Багато уваги приділено проблемам регіоналізації вищої освіти, розробці і використанню соціальних технологій в управлінні освітніми ус­тановами.
  Книга розрахована на дослідників проблем вищої шко­ли, керівників у галузі освіти, викладачів та студентів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 625681

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ч34 К-88

 28. Особистісно орієнтовані технології навчання і виховання у вищих навчальних закладах [Текст] : кол. монографія / В. П. Андрущенко [та ін.] ; заг. ред. В. П. Андрущенко, В. І. Луговий ; АПН України, Інститут вищої освіти. - К. : Педагогічна думка, 2008. - 254 с.

  У монографії здійснено теоретико-методологічне обґрунтування особистісно орієнтованих педагогічних технологій, охарактеризовано інтегративно-синергетичну модель особистісно орієнтованих техноло­гій навчання і виховання у вищих навчальних закладах, розкрито ін­новаційні підходи щодо реалізації розробленої моделі у взаємозв’яз­ках її компонентів, висвітлено євроінтеграційний та інформаційно-комунікаційний контекст проблеми.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 711222

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ч41/49 О-75

 29. Педагогіка вищої школи [Текст] : навч. посіб. / З. Н. Курлянд [та ін.] ; ред. З. Н. Курлянд. - 3-є вид., перероб., доп. - К. : Знання, 2007. - 495 c.

  У навчальному посібнику розглядаються предмет і методи педагогіки вищої школи, дидактичні моделі змісту навчання сту­дентів, їх самостійна робота, нові технології і комплексні форми організації навчання. Особлива увага приділяється формуванню педагогічної техніки вчителя, специфіці професійно-педагогічної діяльності викладача вищої школи, педагогічному менеджменту та самоменеджменту. Висвітлюються різноманітні аспекти вихов­ної роботи зі студентською молоддю, організація морального, право­вого, економічного та естетичного виховання.
  Розраховано на студентів та викладачів вищих навчальних за­кладів, аспірантів, магістрантів, учителів-методистів, усіх, кого цікавить педагогіка вищої школи.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 685584

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ч41/49 1)П-24

 30. Педагогічна майстерність: Підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін.; За ред. І. А. Зязюна. — 3-тє вид., допов, і переробл. — К.: СПД Богданова А. М., 2008. - 376 с.

  Підручник є невід’ємною частиною дидактичного комплексу “Педагогічна майстерність” — цілісного дослідження з проблем творчої діяльності вчителя. Це третє доповнене видання книжки.
  У теоретичному курсі висвітлено сутність, природу і складники педагогічної майстерності. В лаборатор­но-практичних заняттях розкрито шляхи опанування її секретами. Система особистісно зорієнтованого навчання вчителя, розроблена авторами, становить оригінальну технологію формування готовності педагога до професійного самовдосконалення й саморозвитку, а через нього — до продуктивної педагогічної діяльності.
  Книжка буде корисною широкому освітянському загалу, передусім керівникам та педагогам загаль­ноосвітніх і вищих навчальних закладів, керівникам, викладачам та майстрам професійно-технічних на­вчальних закладів, спеціалістам відділів освіти, працівникам методичних служб, усім, хто не байдужий до педагогічної професії.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 45445

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ч31 П-24.01

 31. Педагогічні технології: навчальний посібник для вузів /УДПУ ім. М.П.Драгоманова, Лабораторія педагогічної технології Волинського державного педагогічного університету ім.Л.Українки. О.С.Падалка, А.С.Нісімчук, І.О. Смолюк, О.Т. Шпак. − К. : Укр. енциклопедія, 1995. − 253 с.

  У навчальному посібнику на основі узагальнення педагогічної практики розкриваються різноманітні проблеми і аспекти виховання. Багато уваги приділено питанням становлення вчителя, оволодіння ним секретами педагогічної майстерності.
  У книзі йдеться про високі моральні якості вчителя. Особливо акцентується на тому, що вчителю необхідно володіти усіма тими якостями, які він прагне привити своїм учням.
  Для працівників педагогічних навчальних закладів, учителів загальноосвітніх шкіл та шкіл інших типів, вихователів, студентів педагогіч­них вузів, учнів шкіл і педучилищ, широкого кола освітян.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 560155

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ч31 П-24.02

 32. Полат Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е.С.Полат, М.Ю.Бухаркина. — 2-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2008. — 368 с.

  Учебное пособие посвящено проблеме организации учебного процесса с использованием современных педагогических и информационных технологий. Читатели смогут не только познакомиться с теоретическими осно­вами использования новых технологий, но и освоить их практически.
  Для студентов и преподавателей высших педагогических учебных заведений.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 707294

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ч41/49 1)П-49

 33. Пономарёв Н.Л. Образовательные инновации. Государственная политика и управление : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н.Л.Пономарёв, Б.М.Смирнов. — М.: Издательский центр «Академия», 2007. — 208 с.

  В учебном пособии впервые систематизирование представлены проблемно-понятийный аппарат, теоретико-методологические основы образова­тельной инноватики и механизмы политико-управленческого обеспечения об­разовательных нововведений. Показаны рациональные пути и методы разра­ботки, содержание инновационной политики государства в образовании, под­ходы к формированию в учебных заведениях современных инновационно-об­разовательных комплексов, оргструктур и инструментов управления педагоги­ческими инновациями на примере высшей школы.
  Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки «Инноватика» и «Педагогика». Может быть полезно также специалистам и руководителям образовательной сферы.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 704230

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ч41/49 1)П-56

 34. Приходько, Володимир Васильович. Інноваційна реформа вищої освіти в сучасній Україні [Текст] : монографія / В. В. Приходько. - Д. : Пороги, 2010. - 454 с.

  У монографії розміщені статті, присвячені проблемі глибинного реформування вітчизняної вищої школи, яку Україна успадкувала від часів СРСР. Мету інноваційної реформи автор вбачає у системі відповідних культурі комплексних заходів, пов'язаних із всебічним розвитком особи студента. Обґрунтована необхідність і показані шляхи використання у ході реформи вищої школи положень педагогічної антропології. Подані напрацьовані оригінальні методики й технологія педагогічного впливу на особу студента, які спонукають його до власних самозмін. Як приклад застосування педантропології задля поступу окремої навчальної дисципліни, запропонована концепція креативної валеології, як дієвого засобу посилення освітньої складової вузівського предмета „Фізичне виховання".

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 726078

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ч41/49 П-77

 35. Проблеми освіти у Польщі та в Україні в контексті процесів глобалізації та євроінтеграції [Текст] : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. під патронатом ЮНЕСКО / АПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих, Вища педагогічна школа Польської спілки вчителів (м. Варшава, Республіка Польща), Житомирський держ. ун-т ім. І.Я.Франка (Україна), Польське наукове товариство у м. Житомирі (Україна), Житомирська гуманітарна гімназія №23 ім. М.Й.Очерета (Україна), Житомирський обласний педагогічний ліцей (Україна) ; ред. В. Г. Кремень [та ін.]. - К. ; Житомир : [КІМ], 2009. - 799 с.

  У збірнику висвітлено сучасні проблеми розвитку освіти в контексті процесів глобалізації та євроінтеграції. Автори розкривають сутність сучасних тенденцій в освіті в їх концептуальному, історичному, теоретико-методологічному та мето­дичному вимірах; розглядають та аналізують основні положення компетентнісного підходу в освіті; механізми впровадження ідей Болонського процесу; принципи полікультурної освіти. Особливе місце у збірнику займають проблеми реалізації сучасних освітніх парадигм, спрямованих на розвиток інноваційного ти­пу особистості.
  Для працівників вищих навчальних закладів, інститутів післядипломної педа­гогічної освіти, органів державної влади, науковців, аспірантів і докторантів, усіх, хто цікавиться сучасними тенденціями розвитку освіти.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 48469

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ч34 П-78

 36. Психолого-педагогічні аспекти реалізації сучасних методів навчання у вищій школі: Навч. посіб. / За ред. М. В. Артюшиної, О. М. Котикової, Г. М. Романової. К.: КНЕУ, 2007. — 528 с.

  У посібнику розкриваються психолого-педагогічні аспекти реалізації сучасних методів навчання у вищій школі, зокрема економічній освіті. Надається характерис­тика таких методів навчання, як сучасна лекція, дискусія, тренінг, кейс-метод, дидак­тична гра, мала група тощо. Окреслено методи самостійно-пошукової роботи студен­тів. Особливу увагу приділено прикладним аспектам реалізації даних методів: урахуванню соціально-психологічних особливостей академічних труп, налагоджен­ню конструктивної взаємодії між учасниками педагогічного процесу, формуванню позитивного іміджу. Поряд з розкриттям теоретичних питань подаються конкретні методичні поради і рекомендації, що можуть бути корисними при викладанні еконо­мічних, а також широкого кола інших навчальних дисциплін. Посібник може бути корисним викладачам вищої школи, студентам та аспірантам, усім, хто цікавиться проблемами підвищення ефективності викладання у вищій школі.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 694774

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ч41/49 П-86

 37. Рева Ю.В. Конгрегаційна систематика технологій у навчально-виховному процесі: Науково-методичний посібник. - Кривий Ріг; Видавни­чий дім, 2010. - 338 с.

  У науково-методичному посібнику розкрита конгрегаційна система­тика технологій у навчально-виховному процесі. Чільне місце відводить­ся аспектам ефективного конструювання продуктивного навчання та мотиваційній сфері в технологіях освіти, що основані на практичному досвіді. Висвітлено поєднання технологій духовності, гуманізму та позити­вної енергетики в становленні особистості учня. Особлива увага приділе­на інтегральному з’єднанню технологічних інструментаріїв навчання і виховання та їх системним, аналітичним і концептуальним підходам. У книзі показана цілісна та направляюча роль учителя в творенні об’єднуючої систематики психолого-педагогічних технологій навчально­го закладу. Здійснено оглядове технологічне судження про становлення окремих людських цінностей особистості школяра в освітньому процесі.
  Науково-методичний посібник адресований студентам вищих педагогічних закладів, учителям та керівникам освітніх установ, викладачам вузів, ІПК, ІППО, працівникам органів управління - всім, хто вирішує проблеми розвитку освіти.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 729926

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ч41/49 Р-32

 38. Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні 1992— 2002. Збірник наукових праць до 10-річчя АПН України / Ака­демія педагогічних наук України. — Частина 1. — Харків: «ОВС», 2002. - 640 с.

  Збірник наукових праць присвячений десятиріччю Академії педагогіч­них наук України. Висвітлюються основні напрямки наукових досліджень членів академії психолого-педагогічного спрямування. Значне місце посіда­ють проблеми модернізації освіти в Україні та впровадження сучасних стан­дартів загальноосвітньої і професійної шкіл.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: В 346660/1

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ч33 Р-64 I

 39. Система высшего образования и образовательные стандарты в Украине [Текст] : аналит. докл. / К. М. Левковский [и др.] ; МОН РФ, Федеральное агентство по образованию. Управление международного образования и сотрудничества, Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов Московского гос. ин-та стали и сплавов (Технологического ун-та). Кафедра системных исследований образования, МОН Украины, Научно-методический центр высшего образования. - М. : [б.и.], 2006. - 91 с.

  Аналитический доклад посвящен проблемам национальной системы и образовательных стандартов высшего образования в Украине. В докладе на основе нормативно-законодательных документов, статистических данных, результатов научных исследований дан анализ ключевых вопросов развития высшего образования, его стандартизации в постсоветский период. Многие ас­пекты высшего образования Украины рассматриваются в пространстве стран СНГ, Европы, мира, даются в соотнесении с международными тенденциями, в частности, связанными с Болонским процессом. Доклад подготовлен в рамках деятельности Международной исследовательской группы по сравнительным исследованиям систем и образовательных стандартов высшего образования государств-участников СНГ.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 676034

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ч34 C-40

 40. Сисоєва, Світлана Олександрівна. Вища освіта України: реалії сучасного розвитку [Текст] : [монографія] / Світлана Сисоєва, Ніна Батечко ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К. : ВД ЕКМО, 2011. - 341 с.

  Монографія присвячена проблемам сучасної вищої освіти України; подано загальну характеристику системи вищої освіти України, зокрема структуру, законодавчу базу, систему державного управління; обґрунтовано особливості та протиріччя у розвитку вищої ланки освіти України в контексті євроатлантичних процесів; розглянуто тенденції впровадження інновацій у вищій освіті та основні напрями її розвитку в контексті ідей неперервної професійної освіти.
  Адресовано керівникам вищих навчальних закладів, науково-педагогічним працівникам, аспірантам, магістрантам, науковцям, слухачам закладів післядипломної педагогічної освіти, вчителям, студентам.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 741620

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ч41/49 C-40

 41. Стратегия гуманизма [Текст] : из опыта работы науч.-учеб. комплекса НТУ "ХПИ" - ХГУ "НУА" / В. И. Астахова [и др.] ; ред. Л. Л. Товажнянский ; Национальный технический ун-т "ХПИ", Народная украинская академия. - Х. : НУА, 2004. - 212 с.

  Монография представляет собой теоретическое обоснование эксперимента и обобщение практического опыта деятельности научно-учебного комплекса Национальный технический университет «ХПИ» и Харьковский гуманитар­ный университет «Народная украинская академия» по отработке механизмов реализации гуманистических подходов к обучению в высшей школе.
  Для научных работников, специалистов, а также всех, кто интересуется про­блемами социализации личности и обновления образовательных систем.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 651536

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ч34 C-83

 42. Технології соціально-педагогічної роботи: Навчально-методичний посібник / Л.М. Завацька, О.Г. Платонова, О.В. Михайленко, Т.В. Янченко. - Чернігів: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 2005. -110 с.

  Навчально-методичний посібник містить навчальний матеріал для проведення лекційних занять з курсу “Технології соціально-педагогічної роботи”, питання для самоконтролю, список рекомендованої літератури.
  Посібник рекомендовано для викладачів та студентів, що вивчають соціальну педагогіку і суміжні дисципліни.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 668390

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ч41/49 Т-38

 43. Технологія і методика особистісно-орієнтованого навчання: Методичний посібник для вчителя. / Укладачі: Л.В.Кондрашова, Т.М.Прокоп’єва, С.С.Вайнер. - Кривий Ріг, 2006. -352 с.

  У методичному посібнику розглядаються теоретичні основи особистісно-орієнтованого навчання, методика та технологія його реалізації в практиці загальноосвітньої школи, демонструються можливості сучасного уроку у розвитку особистості учня, розкривається система методичної роботи з підготовки вчителя до здійснення навчального процесу, орієнтованого на індивідуальні можливості і здібності учнів. В даній роботі узагальнений досвід роботи колективу педагогічної гімназії м. Кривого Рогу. Викладений матеріал дозволяє усвідомити взаємозв’язок педагогічної теорії і практики в підготовці підростаючого покоління до життя.
  Адресовано вчителям загальноосвітніх шкіл і викладачам вищих педагогічних закладів та курсів підвищення кваліфікацій вчителів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 676378

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ч41/49 Т-38.01

 44. Фахова підготовка іноземних громадян в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку: 36. матеріалів II Міжнарод. наук.-практ. конф., Київ, 11—12 березня 2004 р./Редкол.: 3.1. Тимошенко (голова) та ін. — К.: Ввд-во Європ. ун-ту, 2004. — 242 с.

  Розглядається проблема фахової підготовки іноземних громадян у вищих навчальних закладах України, особливості періоду соціальної адаптації іноземних студентів, соціальні фактори та сучасні тенденції у мовній підготовці іноземних студентів, головні напрями організації навчально-виховного процесу довузівської підготовки іноземних студентів, особливості фахової підготовки іноземних громадян у вищих навчальних закладах різних напрямів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 650182

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ч34 Ф-29

 45. Хрипко, С. Ціннісні акценти духовно-креативних тенденцій освітньої культури в сучасній Україні [Текст] : монографія / Хрипко С., Пасько К. ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - 260 с.

  Дане монографічне дослідження є оригінальним виданням, в якому втілюється потреба світоглядно-філософського аналізу феномену формування педагогічної майстерності в системі професійної підготовки сучасного вчителя та осмислюється потреба ціннісно сфокусованого осмислення етно-аксіологічного феномену в українській царині буття; надається духовно-вартісний, етно-національний та етико-культурний вектор дії ментального начала.
  Стрижневою метою інформативної фабули роботи є прагнення визначити зміст, місце та роль педагогічної майстерності в площині системної підготовки майбутніх освітян.
  Розрахований для студентів і викладачів гуманітарних факультетів закладів освіти; усіх, хто цікавиться проблемами філософії освіти, аксіології освіти, інноваційної педагогіки та питаннями значущості ролі освітніх цінностей в теорії та практиці своєї задіяності.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 741605

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ч30,0 Х-93

 46. Цокур О. С. Педагогіка вищої школи: Навчально-методичний посібник. — Вип. 2. Педагогічний менеджмент / За ред. А. І. Панькова. — Одеса: Юридична література, 2002. — 80 с.

  У поданій роботі висвітлено основні поняття та категорії, що роз­кривають сутність і специфіку педагогічного менеджменту як сучас­ної теорії управління національними закладами освіти в умовах рин­кової економіки. Особлива увага приділяється аналізу основних підходів науковців до розуміння суті та практичної значущості педагогічного менеджменту, його провідних принципів та функцій. Робота призначена для студентів, магістрів, викладачів вищої школи, а також для всіх фахівців, хто здійснює функції управління в сфері надання освітніх послуг.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: В 346984/2

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ч41/49 Ц-76 II

 47. Чибісова, Наталія Григорівна. Вищий навчальний заклад як середовище формування цінностей студентської молоді в соціокультурних умовах сучасної України: Монографія / Н. Г. Чибісова; Нар. укр. акад. - X.: Вид-во НУА, 2004. - 256 с.

  У монографії проводиться філософсько-соціологічний аналіз освіти як соціокультурного явища і як чинника ста­новлення особистості, а саме: висвітлюється роль культурно-освітнього середовища ВНЗ у формуванні цінностей студент­ства в сучасних умовах.
  Монографія буде корисною науковцям, спеціалістам та усім тим, хто намагається удосконалити систему освіти і підпоряд­кувати її інтересам духовного становлення людини.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 654799

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ч34 Ч-58

 48. Шейко В. М. Вища освіта в країнах Заходу: соціальні та етичні аспекти. - X.: ХДАК. 1999. - 152 с.

  В книжці розглядаються сучасний стан вищої освіти в країнах Європейського союзу та в Сполучених Штатах Америки, загальні принципи вищої освіти як системи певних соціальних і моральних цінностей, місце студента в цій системі, співпраця викладачів і студентів, феномен інтер­націоналізації вищої освіти на Заході та інші питання. У додатку наве­дені дані щодо змісту навчальних планів деяких західних університетів з соціальних дисциплін, наведено, як приклад, типовий матеріал однієї з чисельних доповідей на міжнародних конференціях та перспективи розвитку ХДАК, які базуються на матеріалах книжки. Дане видання може бути корисним для викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться уні­верситетським життям на Заході та в Україні.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 592272

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ч34 Ш-39

 49. Щокін Г. В. В обороні української освіти. — К. : МАУП, 2005. - 40 с.

  Пропоноване видання містить статті, які висвітлюють загрозу українській освіті і національній духовності з боку освітянського чинов­ництва, чиї дії нищать повноцінну систему освіти в країні, гальмують реформи в освітянській галузі. Для широкого загалу.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Р 106574

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ч34 Щ-92

 50. Щуркова Н.Б. Практикум по педа­гогической технологии. - М.: Педагогическое общество Россия, 1998.- 250 с.

  Книга отражает многолетний опыт разработки прикладного направления педагогики: содержит учебный материал для прове­дения студийных занятий по педагогической технологии; пред­ставленный материал сопровождается соответствующими метода­ми, средствами, формами работы по овладению педагогической технологией; указывает на способы индивидуального овладения системой профессиональных умений.
  Настоящий практикум составлен в соответствии с государ­ственным образовательным стандартом  и является одним из посо­бий комплекта учебной литературы по курсу “Педагогика”. Практикум адресован преподавателям и студентам педвузов и педучилищ, методистам институтов усовершенствования учителей, руководителям школ, педагогам-практикам, научным работникам, а также организаторам педагогического профессионального образования.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 7590679

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді:Ч41/49 Щ-98

Контактна інформація

Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-81-37,
+38 (044) 524-81-36
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-19-11
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-44-19
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-44-38