«Економіка»: виставка нових надходжень до універсального підсобного фонду

«Економіка»: виставка нових надходжень до універсального підсобного фонду

(вересень 2013 р.)

 

 

 

Книжки представлені на виставці:

 1. Аналіз комерційної діяльності [Текст] : навч. посіб. / [Сіменко І. В. та ін. ; за заг. ред. І. В. Сіменко] ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. - Донецьк : Донбас, 2012. - 416 с.

  Навчальний посібник включає основні теми курсу, вивчення яких дасть змогу отримати навички з оцінки товарообігу, товарних запасів, трудових ресурсів, основних засобів, витрат та фінансових результатів тощо. Кожна тема розкриває економічну суть об’єкта, що вивчається, інформаційне забезпечення його аналізу, основні аналітичні показники, методику факторного аналізу. Логіка побудови навчального посібника дозволить студентам добре орієнтуватися в послідовності і технології аналітичних процедур.
  Навчальний посібник призначений для студентів, аспірантів, викладачів, працівників аналітичних служб підприємств торгівлі всіх рівнів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА756443

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У05 А-64

 2. Балашова, Раїса Іванівна.

  Методологічні основи економічного розвитку туристичних підприємств на промисловій території [Текст] : монографія / Р. І. Балашова ; Нац. акад. наук України, Ін-т економіки пром-сті, Донец. ін-т турист. бізнесу. - Донецьк : Ін-т економіки пром-сті НАН України : Донец. ін-т турист. бізнесу, 2012. - 265 с.

  Монографію присвячено теоретичним і практичним проблемам методології та методики економічного розвитку туристичних підприємств на промисловій території, управлінню їх підприємницькою діяльністю, економічному обґрунтуванню й удосконаленню беззбиткової діяльності малих туристичних підприємств, розвитку перспективних напрямів підвищення їх ефективності в сучасних умовах економіки України.
  Для аспірантів, викладачів, науковців і фахівців, дослідження та діяльність яких пов’язані з туристичною сферою.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА756745

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)34/49 Б-20

 3. Герасимчук, Зоряна Вікторівна.

  Організаційно-економічний механізм становлення інноваційного потенціалу регіону [Текст] : монографія / З. В. Герасимчук, Н. С. Куцай ; Луц. нац. техн. ун-т. - Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. - 215 с.

  У монографії теоретично узагальнено нагромаджене в обраній темі та запропоновано нове вирішення проблем поглиблення концептуаль­них основ і методологічної бази побудови системи організаційно-еко­номічного механізму становлення інноваційного потенціалу регіону. Досліджено зміст і значення цього потенціалу в інноваційних процесах, дане власне визначення категорії «інноваційний потенціал регіону», до­сліджено еволюцію підходів до концепції знаннєвої економіки з метою формування концептуальних засад економіки знань як моделі розвитку економіки регіону, охарактеризовано фактори, що впливають на станов­лення інноваційного потенціалу регіону.
  Сформовано методичні підходи до оцінки та аналізу інноваційного потенціалу регіону, здійснено комплексну оцінку інноваційного потен­ціалу регіонів України. Розроблено типологію регіональної політики становлення інноваційного потенціалу за ознаками рівня використання та рівня можливостей реалізації інноваційного потенціалу регіону, що дозволило диференційовано підійти до формування пріоритетних на­прямків та інструментів стимулювання інноваційної діяльності в регіо­нах держави. Удосконалено підхід до мотивації інноваційного розвитку регіону, зокрема запропоновано мотиви фінансування інноваційної ін­фраструктури комерційними структурами, державними органами влади та громадськими організаціями; визначено суб'єкти, інструменти моти­вації та механізм їх впливу.<
  Видання передбачене для науковців, керівників та спеціалістів управ­лінських структур, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА753372

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)0 Г-37

 4. Гончарук, Яків Андрійович.

  Фінансовий облік - 1 [Текст] : навч. посіб. : для самост. вивч. дисципліни студ. спец. 6.030509 "Облік і аудит" / Я. А. Гончарук, І. І. Стеців ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л. : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2012. - 151 с.

  У навчальному посібникові висвітлено питання, що характеризують облік господарської діяльності суб’єкта економіки. Опорний матеріал видання ілюстрований графіками і таблицями. Посібник містить питання для перевірки знань, тестові завдання, а також термінологічний словник.
  Для студентів усіх форм навчання. Особливо знадобиться студентам спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» для самостійного вивчення дисципліни «Фінансовий облік-1».

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА760632

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У05 Г-65

 5. Горалько, О. В.

  Банківська діяльність [Текст] : навч. посіб. / О. В. Горалько, І. С. Козій ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л. : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2012. - 335 с.

  Цей посібник спрямований на висвітлення актуальних питань, які розкривають структуру та основні принципи організації банківської справи в Україні, механізм здійснення банківських операцій та послуг, підходи до оцінки діяльності банків, проблеми законодавчого регулювання та ліцензування їх діяльності в Україні. Відповідає вимогам часу та висвітлює останні події на банківському ринку.
  Для студентів, курсантів, аспірантів, викладачів, а також усіх, хто цікавиться основами банківської справи та сучасними підходами до регулювання банківської діяльності.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА760628

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 Г-67

 6. Інноваційно-інвестиційна і технологічна безпека трансформації регіональних економічних систем [Текст] / [А. М. Хвесик] ; за наук. ред. акад. НААН України, д-ра екон. наук, проф. М. А. Хвесика. - К. : Наукова думка, 2013. - 486 с.

  У монографії висвітлюються фундаментальні та прикладні аспекти питань інноваційної, інвестиційної і технологічної безпеки, системи загроз і викликів, пов’язаних з ними, а також базові параметри трансформації регіональних систем у контексті інноваційних змін. Роз­крито особливості генезису і потенціалу небезпеки інноваційно-інвестиційної трансформа­ції регіональних систем, запропоновано варіанти систематизації ризиків в інноваційній діяльності. Особлива увага приділяється питанням розвитку глобальної технологічної сфери, технологічної модернізації національної економіки, технологічної безпеки інноваційно-ін­вестиційної трансформації економіки. Обґрунтовано нові засади випереджаючих і проривних стратегій науково-технологічного та інноваційно-інновативного розвитку в системній полі­тиці державного управління.
  Для викладачів і студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, а також для фахів­ців, які цікавляться питаннями гарантування інноваційно-інвестиційної та технологічної безпеки, трансформації національної економіки і її регіональних систем.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС54881

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)0 І-66

 7. Каленюк, Ірина Сергіївна.

  Розвиток вищої освіти та економіка знань [Текст] : монографія / І. С. Каленюк, О. В. Куклін. - К. : Знання, 2012. - 343 с.

  У монографії досліджено еволюцію наукової думки про сутність та роль освіти у соціально-економічному розвитку суспільства, роз­крито економічні детермінанти й суспільні результати функціону­вання інституту вищої освіти. Проаналізовано закономірності ста­новлення інформаційного суспільства й економіки знань, тенденції трансформації умов і чинників розвитку вищої освіти, основні векто­ри орієнтації її розвитку на потреби економіки знань. Систематизова­но функції вищої освіти, детально розглянуто її економічну функцію та особливості реалізації цієї функції в Україні. Досліджено тенденції трансформації економічного механізму функціонування вищих на­вчальних закладів. Обґрунтовано стратегічні пріоритети розвитку вищої освіти України, запропоновано напрями внутрішніх організа­ційних змін у системі вищої освіти, визначено основні цілі, інстру­менти та форми економічної політики держави щодо формування си­стеми вищої освіти, адекватної до потреб економіки знань.
  Для науковців, керівників і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, аспірантів, усіх, хто цікавиться пробле­мами розвитку сучасної економічної науки й освіти.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА752927

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)34/49 К-17

 8. Конкурентоспроможність персоналу підприємства [Текст] : монографія / О. В. Вартанова [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-прав. дослідж., Луган. філ. - Луганськ : Ноулідж, 2011. - 175 с.

  У монографії досліджено теоретичні аспекти конкурентоспроможності персоналу підприємства, визначено роль та значення персоналу в діяльності сучасного підприємства, наведено термінологічне визначення й складові конку­рентоспроможності персоналу підприємства. Розглянуто компетенцію як узагальнювальну характеристику конкурентоспроможності персоналу, складові компетенцій персоналу та загальну послідовність її формування. Проведено аналіз передумов забезпечення конкурентоспроможності персоналу підприємст­ва в умовах сучасного HR-ринку і професійно-кваліфікаційних вимог та прин­ципових підходів до забезпечення конкурентоспроможного персоналу підпри­ємства. Наведені основні напрями забезпечення конкурентоспроможності пер­соналу підприємства шляхом формування компетенцій, розроблена модель ком­петенцій персоналу.
  Для керівників і спеціалістів регіональних органів влади, підприємств, наукових співробітників, викладачів і студентів вищих учбових закладів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА754980

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)29/31 К-64

 9. Кривов'язюк, І. В.

  Підприємство в умовах ринку [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. В. Кривов'язюк ; Луц. держ. техн. ун-т, Волин. ін-т економіки та менедж. - К. : Кондор, 2009. - 838 с.

  Навчальний посібник розкриває теоретичні та прикладні аспекти поведінки підприємства в умовах ринку. Визначено зміст підприємства як організаційно-правової форми господарювання, розкрито внутрішній економічний механізм, його функціонування, особливості приватизації державних підприємств в Україні, основні види діяльності - виробнича, зовнішньоекономічна, діяльність на ринку цінних паперів і на ринку нерухомості, Особливу увагу приділено питанням антикризового управління підприємства. Матеріали навчального посібника вирізняє своєрідність структури представлених матеріалів, теоретико-методичного обґрунтування напрямків, що стосуються діяль­ності підприємства. До кожного розділу додається перелік ключових понять і термінів, практикум, контрольні запитання й список рекомендованої літератури.
  Книга призначена для викладачів та студентів вищих економічних навчальних закладів і факультетів за напрямком “Економіка та підприємництво”. Буде корисна й всім тим, хто має намір самостійно поглибити знання з економіки та менеджменту підприємства.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА753570

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)29/31 К-82

 10. Кривоконь, Наталія Іванівна.

  Проблеми соціальної роботи та соціальної політики в Україні [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. І. Кривоконь ; Черніг. держ. технол. ун-т. - Чернігів : ЧДТУ, 2012. - 319 с.

  У навчальному посібнику висвітлюються питання, що стосуються концептуальних основ соціальної роботи та соціальної політики в Україні на сучасному етапі, особливостей соціальної роботи з різними категоріями населення, нагальних проблем і перспектив розвитку соціальної сфери держави. Розгляд матеріалів, що пропонуються читачеві, сприятиме створенню умов для формування складових професійної компетентності фахівців із соціальної роботи і дозволить формувати адекватну модель діяльності майбутнього спеціаліста.
  Навчальний посібник стане у пригоді студентам, аспірантам, науковцям, викладачам, а також усім тим, хто опікується теоретичними та практичними проблемами соціальної роботи і соціальної політики в Україні та світі.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА754914

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 К-82

 11. Макаренко, Андрій Петрович.

  Фінансовий облік 1 [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. П. Макаренко, О. М. Панченко, Г. М. Бескоста ; Запоріз. держ. інж. акад. - Запоріжжя : ЗДІА, 2011. - 372 с.

  У навчальному посібнику на системній основі, згідно з освітньо-професійною програмою та навчальним планом, розкриті методологічні аспекти теорії та практики фінансового обліку активів підприємств різних форм власності відповідно до чинного законодавства та положень П(С)БО зі змінами, та доповненнями станом на 1 січня 2011р., в чому і полягає актуальність навчального посібника. Теоретичні питання закріплюються практичними та тестовими завданнями найбільш типовими для відображення в обліку фінансово-господарських операцій і процесів сучасного розвитку економіки України. Особливістю навчального посібника також є включення питань, тестів, вправ для самопідготовки та самоконтролю з набуття практичних навичок поточного і підсумкового контролю знань студентів.
  Навчальний посібник може бути корисним працюючим бухгалтерам, аудиторам, економістам, фінансистам. Навчальний посібник розрахований на викладачів ВНЗ, аспірантів, студентів ВНЗ, слухачів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, керівників підприємств, менеджерів усіх рівнів управління підприємством, бухгалтерів-практиків, аудиторів та керівників підприємств для прийняття ефективних управлінських рішень.
  Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА753065

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У05 М-15

 12. Маркетинг [Текст] : навч. посіб. / С. А. Яроміч [та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. - О. : Вид-во ОРІДУ НАДУ, 2011. - 187 с.

  У навчальному посібнику викладені основні питання курсу «Марке­тинг», Розглянуті сучасні проблеми розвитку інформаційної маркетингової системи на підприємствах та психологічні аспекти поведінки покупців. Проаналізовані основні підходи до визначенім торгової, цінової, комунікаційної політики га політики розподілу на підприємствах, визначені основні напрями та елементи формування маркетингової стратегії.
  Посібник спрямований допомогти студентам, які вивчають теоретичні та прикладні аспекти, що формують і вдосконалюють системи маркетингу в умовах становлення ринку. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, науковців, практичних працівників у галузі менеджменту та маркетингу.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА756421

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)34/49 М-27

 13. Мельник, Віктор Миколайович.

  Фінансова архітектура національних корпорацій та її вплив на ефективність фінансової діяльності [Текст] : монографія / В. М. Мельник, Н. В. Бичкова. - Т. : Астон, 2012. - 243 с.

  У монографії розглянуті теоретико-методичні засади формування фінансової архітектури національних корпорацій та досліджено її вплив на ефективність фінансової діяльності суб’єктів господарювання. Запропоновано механізм формування та реалізації фінансової політики корпорації на основі оптимізації її фінансової архітектури, а також розроблені науково-практичні рекомендації щодо організаційно-економічного вдосконалення фінансової архітектури з метою підвищення ефективності фінансової діяльності національних корпорацій України.
  Матеріали монографії розраховані на фахівців з фінансів підприємств, викладачів, науковців, аспірантів та студентів економічних спеціальностей.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА758403

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)29/31 М-48

 14. Мельник, Мар'яна Іванівна.

  Формування бізнес-середовища України в умовах інституційних трансформацій [Текст] : монографія / Мельник Мар'яна Іванівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т регіон. дослідж. - Л. : ІРД НАН України, 2012. - 566 с.

  Монографія присвячена дослідженню сучасних теоретичних, методологічних і прикладних засад формування бізнес-середовища в умовах інституційних трансформацій. Акцентовано увагу на інституційно-економічних проблемах формування бізнес-середовища в Україні, ефективності структурних трансформацій розвитку підприємництва, впливу соціально-економічних чинників на ділову активність та ефективність господарювання економічних суб’єктів. Запропоновані шляхи викоренення таких деструктивних девіантних ознак вітчизняного бізнес-середовища, як корупція та рейдерство, напрями удосконалення в дозвільній системі та регуляторній політиці, механізми підвищення податкового потенціалу стимулювання ділової активності в країні. Проаналізовано проблеми та чинники розвитку соціальної відповідальності та соціального партнерства вітчизняного бізнесу. Розроблено концептуальну основу формування соціально орієнтованого бізнес-середовища, враховуючи систематизацію цілей та інструментів стимулювання; узагальнено системні заходи забезпечення ефективного державно-приватного партнерства; подано рекомендації щодо формування сприятливого ділового клімату для реалізації підприємницького потенціалу в Україні.
  Для науковців, економістів, керівників і практичних працівників органів управління різних рівнів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА754804

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)0 М-48

 15. Мельниченко, Світлана Володимирівна.

  Маркетингова політика в готельному бізнесі [Текст] : монографія / С. В. Мельниченко, А. В. Магалецький ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. - 343 с.

  У монографії досліджено теоретичні та практичні засади формування маркетингової політики на підприємствах готельного господарства. Визначено детермінанти впливу на формування маркетингової політики. Проведено аналіз принципів формування та реалізації маркетингової продуктової, цінової, збутової, комунікаційної політики та політики брендингу. Висвітлено наукові погляди щодо створення та розвитку готельного кластеру як засобу підвищення ефективності комунікаційної політики.
  Розраховано на науковців, викладачів, працівників готельного бізнесу.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА753068

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)34/49 М-48

 16. Менеджмент персоналу [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Н. В. Ізюмцева та ін.] ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. - К. : УБС НБУ, 2011. - 381 с.

  У посібнику розкриваються найважливіші особливості сучасного менеджменту персоналу, знання яких потрібне для магістрів у галузі економіки і підприємництва. Відповідно до програми дисципліни «Менеджмент персоналу» у посібнику наведено плани семінарських і практичних завдань, завдання для самостійної та індивідуальної роботи для поглибленого засвоєння матеріалу студентами. Особливістю посібника є його здатність визначати і розвивати у студентів управлінський потенціал за допомогою тестових, творчих, ігрових та тренінгових методів.
  Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, організаторів навчання персоналу, спеціалістів з управління персоналом.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА753549

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 М-50

 17. 17. Надьон, Ганна Олександрівна.

  Криза в діяльності підприємства: діагностика та подолання [Текст] : монографія / Надьон Г. О. ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. - Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2010. - 384 с.

  Досліджено природу кризи в діяльності підприємства з позицій основних методологічних підходів - системного, функціонального, процесного. Введено поняття прояву кризи - кризове явище, кризова ситуація і кризовий стан, надано їх визначення. Для вивчення процесу активізації і розвитку кризи в діяльності підприємства побудовано графік цього процесу. Сформовані методологічні засади діагностування кризи в діяльності промислового підприємства. Формалізована оцінка масштабу проявів кризи в діяльності підприємства з використанням методу дерева рішень в режимі реального часу. Сформовано симптомокомплекс симптомів кризи в системах вищого рівня, процедуру виявлення характеру кризової ситуації та кризового стану в діяльності підприємства. Шляхом формального корегування результатів експертної оцінки індивідуального симпотомокомплексу виконано аналітичну оцінку інтенсивності проявів кризи в діяльності підприємства. Викладено процедуру діагностики прояву кризи з використанням Байєсівського підходу. Розроблено модель локалізації та ідентифікації прояву кризи, розкрито призначення функціональних потенціалів підприємства для несистемного або системного перетворення підприємства, профілактики та попередження процесу активізації та розвитку кризи в діяльності підприємства.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА729918

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)29/31 Н-17

 18. Національна парадигма сталого розвитку України [Текст] / Нац. акад. наук України, Держ. установа "Ін-т економіки природокористування та сталого розв. Нац. акад. наук України" ; [за заг. ред. Б. Є. Патона]. - К. : Держ. установа "Ін-т економіки природокористування та сталого розв. Нац. акад. наук України", 2012. - 71 с.

  Визначено сучасні тенденції, стратегічні засади та перспективні напрями сталого розвитку України в глобальному середовищі на основі аналізу й оцінки новітніх наукових концепцій господарювання в контексті світових господарських домінант відповідно до наявного стратегічного потенціалу держави. Розроблено концептуальні засади сталого розвитку природно- ресурсного потенціалу, включаючи земельні, водні, мінерально-сировинні, лісові ресурси, соціальну складову, умови гарантування природно-техногенної та екологічної безпеки тощо. Визначено перспективи національної еколого-економічної політики, запропоновано національну парадигму і програмну основу перспективного сталого розвитку України.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА754467

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)0 Н-35

 19. Нові вектори розвитку страхового ринку України [Текст] : монографія / кер. авт. кол. д-р екон. наук, проф. О. В. Козьменко. - Суми : Університетська книга, 2012. - 316 с.

  У монографії висвітлюються питання формування конвергентної моделі фінансового ринку, визначаються сучасні напрями і тенденції розвитку страхового та перестрахового ринків світу і України, взаємозалежність страхового ринку і циклічного розвитку економіки, більш докладно розглядаються перспективні й іннова­ційні для вітчизняних умов види страхування.
  Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчаль­них закладів, фахівців страхового ринку.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА756646

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 Н-73

 20. Омелянович, Лідія Олександрівна.

  Вплив реформування пенсійної системи України на соціально-економічний розвиток суспільства [Текст] : монографія / Л. О. Омелянович, Н. С. Рад ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. - 282 с.

  У монографії розглянуто актуальні питання реформування пенсійної системи на сучасному етапі державного розвитку. Досліджено сутність трансформації пенсійної системи, визначено основні чинники впливу реформування на соціально-економічний розвиток суспільства, методологічні підходи до його визначення та надано оцінку її результатів за період реформування. Розроблено науково-методичні рекомендації щодо удосконалення концепції пенсійного реформування та визначення наслідків від його впливу.
  Монографію присвячено для широкого кола наукових працівників, викладачів, студентів, державних службовців та фахівців різних сфер діяльності.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА755514

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 О-57

 21. Прийняття рішень в аналізі та контролі капіталу торговельних підприємств [Текст] : монографія / [А. Д. Бутко та ін.] ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т , 2012. - 275 с.

  Монографія містить результати наукового дослідження процесу прийняття рішень в аналізі та контролі капіталу торговельних підприємств. Розкрито сутність капіталу торговельного підприємства, особливості оцінювання його формування та використання шляхом застосування контрольних та аналітичних процедур.
  Призначено для фахівців з державного і незалежного контролю та економічного аналізу.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА758177

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)34/49 П-75

 22. Фінансово-кредитні відносини в Україні: становлення, розвиток, напрями вдосконалення [Текст] : монографія / Б. І. Пшик ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи ; Нац. акад. наук України,Ін-т регіон. дослідж. - К. : УБС НБУ, 2011. - 551 с.

  Монографія присвячена теоретичним і прикладним проблемам, що стосуються особливостей становлення і розвитку фінансово-кредитних відносин в Україні. Основ­ну увагу приділено формуванню фінансово-кредитних механізмів, спрямованих на за­безпечення сприятливих умов для функціонування національної економіки. Результати досліджень автора містять обґрунтування пропозицій щодо вдосконалення монетарної політики, розвитку фондового ринку та системи державного кредитування, формуван­ня компенсаційних механізмів у сфері фінансово-кредитних відносин. Запропоновано концепцію розвитку фінансово-кредитної системи України, а також комплекс пропози­цій щодо вдосконалення систем державного регулювання і нагляду, підготовки фахівців та інформаційно-аналітичного забезпечення у сфері фінансово-кредитних відносин.
  Видання розраховане на фахівців фінансово-кредитних установ, працівників дер­жавних і регіональних органів виконавчої влади, а також для наукових працівників, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться проблемами розвитку фінансово-кредитних відносин.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА753550

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 П-93

 23. Родіонов, О. В.

  Бренд підприємства: формування, діагностика, розвиток [Текст] : монографія / О. В. Родіонов. - Луганськ : Ноулідж, 2012. - 269 с.

  В монографії розглянуто теоретико-методологічні основи формування, діагностики і розвитку бренду підприємств. Визначено сутність поняття "бренд підприємства". Встановлені передумови розвитку бренду. Розкрито концепцію формування бренду підприємства. Досліджено складові бренду підприємств. Надано увагу розвитку і сутності поняття "ділова репутація підприємства", розглянуто структуру іміджу підприємства. Визначено економічну сутність бренду і ділової репутації підприємства. Окрему увагу надано діагностиці бренду і репутації підприємств. Проаналізовано способи і підходи до оцінювання бренду. Розроблено процедуру діагностики стану управління брендом підприємства. Наведено результати діаг­ностики управління діловою репутацією підприємств. З метою розвитку бренду розглянуто основні інструменти розвитку бренду. Сформовано структуру організаційного механізму управління репутацією і брендом підприємства. Визначені економічні переваги розвитку бренду і репутації підприємств.
  Монографія буде корисною фахівцям з менеджменту, керівникам підприємств, науковим працівникам, викладачам, аспірантам і студентам економічних спеціальностей.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА757333

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)29/31 Р-60

 24. Саліхова, Олена Борисівна.

  Високотехнологічні виробництва: від методології оцінки до піднесення в Україні [Текст] : монографія / О. Б. Саліхова ; Нац. акад. наук України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування". - К. : Ін-т економіки та прогнозування, 2012. - 621 с.

  Ґрунтовно досліджено еволюцію поняття "високотехнологічне виробництво", а також ґенези міжнародних та національних методологічних підходів до агре­гації галузей і продуктів за їхньою технологомісткістю. Запропоновано та реалізовано авторський науково-методичний та інформаційно-статистичний інструментарій ідентифікації високотехнологічних підприємств України й оцінки імпорту високотехнологічних товарів за сферами призначення, нові індикато­ри порівняльних переваг і нові теоретичні поняття, а також авторську систему заходів зі стимулювання дослідницької та інноваційної діяльності для піднесення національних високотехнологічних виробництв.
  Для представників політичних, наукових, освітніх, громадських та бізнесових кіл.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА755229

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У5 С-16

 25. Силантьєв, Сергій Олексійович.

  Похідні фінансові інструменти: теоретичні та прикладні аспекти [Текст] : монографія / С. О. Силантьєв ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2012. - 310, [1] с.

  Монографію присвячено дослідженню формування теоретичних засад у роз­витку похідних фінансових інструментів та практики їх застосування від середи­ни XIX століття до наших днів. Надано систематизований огляд сучасного стану теоретичних основ фінан­сової економіки. Наведено низку оригінальних результатів автора, що мають важливе теоре­тичне та прикладне значення для розвитку фінансової системи України та її післякризової трансформації.
  Для науковців і широкого кола фахівців регуляторних органів і державних установ, які застосовують похідні фінансові інструменти у власній діяльності.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА760808

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У018.5 С-36

 26. Тенденції змін планетарного клімату та їх можливого впливу на основні сектори української економіки [Текст] : [монографія] / [Хвесик М. А. та ін.] ; за ред. акад НААН України, д-ра екон. наук, проф. М. А. Хвесика ; Нац. акад. наук України, Держ. установа "Ін-т економіки природокористування та сталого розв. Нац. акад. наук України". - К. : Логос, 2012. - 267 с.

  У монографії досліджено проблеми глобальних змін планетарного клімату та його можливих негативних наслідків у природному середовищі й економіці України та світу, розглянуто основні з цих проявів в окремих економічних галузях, визначено стратегії, напрями та заходи щодо їх пом’якшенню з урахуванням двох можливих альтернативних тенденцій кліматичних змін: подальшого потепління та альтернативного йому циклу похолодання.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА757464

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)0 Т-33

 27. "Тенденції управління фінансовими та інноваційними процесами в умовах ринкових перетворень", міжнародна науково-практична конференція (2012 ; Вінниця). Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Тенденції управління фінансовими та інноваційними процесами в умовах ринкових перетворень", 2 березня 2012 р. [Текст] / Вінниц. нац. техн. ун-т, Ін-т менедж., Каф. фінансів та кредиту [та ін.] ; [голов. ред. В. В. Грабко]. - Вінниця : ВНТУ, 2012. - 409 с.

  В матеріалах конференції висвітлено доповіді вітчизняних та іноземних науков­ців, які розглянуто на Міжнародній науково-практичній конференції «Тенден­ції управління фінансовими та інноваційними процесами в умовах ринкових перетворень» 2 березня 2012 року в м. Вінниця.
  Розраховано на студентів, аспірантів, викладачів, наукових співробітників.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА753953

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 Т-33

 28. Титаренко, Любов Миколаївна.

  Організаційна культура управління ризиками [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Титаренко, Б. Ю. Ростіянов, В. А. Яценко ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. - О. : ОРІДУ НАДУ, 2011. - 83 с.

  У навчально-методичному посібнику розглядаються теорії вітчизняних та зарубіж­них ангарів, що становлять безпосередній інтерес при вивченні конфліктів та ризиків в управлінській сфері. Аналізуються походження і суть організаційних ризиків, розкри­ваються структурні й динамічні характеристики управлінських конфліктів, їх класифіка­ція та ін. В посібнику дасться загальне уявлення про сутність ризиків, природу соціаль­них конфліктів, стресів, пропонуються рекомендації з самостійного засвоєння навичок релаксації, найпростіші техніки саморегуляції для початківців і для людей без вікових обмежень. Методична робота допоможе державному службовцю у засвоєнні методів емоційної витривалості у разі екстремальних ситуацій, в організації та проведенні психо­профілактичної роботи як в професійному середовищі, так і в побуті. Може бути корис­ним широкому колу зацікавлених у засвоєнні методів практичної психотерапії, психогігі­єни, психологічної саморегуляції та самодопомоги у стресових ситуаціях.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА756433

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 Т-45

 29. "Управління в сучасних умовах: новітні підходи та проблеми практики", науково-практична конференція студентів та молодих учених (2012 ; Тернопіль).

  Науково-практична конференція студентів та молодих учених "Управління в сучасних умовах: новітні підходи та проблеми практики" [Текст] : зб. тез доп. / Терноп. нац. екон. ун-т, Рада молодих вчен., Студент. наук. т-во ун-ту, Каф. менедж. ; [ред. кол.: Брич В. Я. та ін.]. - Т. : ТНЕУ, 2012. - 209 с.

  До збірника увійшли матеріали науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Управління в сучасних умовах: новітні підходи та проблеми практики», яка відбулася 29.02-103. 2012 р. в Тернопільському національному економічному університеті
  За зміст наукових праць та достовірність наведених фактологічних і статистичних матеріалів відповідальність несуть автори.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА753492

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)21/27 У-67

 30. Шкура, Ірина Сергіївна.

  Інвестування [Текст] : навч. посіб. / І. С. Шкура ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. - Д. : Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля, 2011. - 120 с.

  Навчальний посібник з дисципліни «Інвестування» розкриває зміст тем навчальної дисципліни і поданий у зручній формі слайд-конспекту, що містить ключові визначення, фор­мулювання понять, схеми.
  Рекомендовано студентам економічних спеціальностей як посібник, що використовується під час роботи в аудиторії і як допоміжний засіб для самостійного вивчення дисципліни та кон­тролю знань.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС52342

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)0 Ш-67

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3.

пн - сб: 09.15 - 18.00
нд: вихідний
Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-8137, +38 (044) 524-8136
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-4419
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-1911
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-4438
Сектор культурно-просвітницької діяльності:
+38 (044) 524-8138