«Філософія»: виставка нових надходжень до універсального підсобного фонду Відділу комплексного бібліотечного обслуговування (кімн. 310) (вересень 2013 р.)

«Філософія»: виставка нових надходжень до універсального підсобного фонду

Відділу комплексного бібліотечного обслуговування (кімн. 310)

(вересень 2013 р.)

  Книжки представлені на виставці:

 1. Акопян, Валерій Григорович.

  Екологічна парадигма культури життєтворчості особистості [Текст] / Акопян В. Г. ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Знання України, 2011. - 372 с.

  У книзі досліджуються проблеми змін екологічних парадигм куль­тури життєтворчості та формування особистості в історії еволюції циві­лізації; аналізуються основні соціально-філософські та політичні доктрини екобезпечного розвитку, причини і наслідки актуалізації екологічної складової культури життєтворчості та виховання особистості в період глобалізації та інформаційної революції тощо.
  Видання буде корисним всім, кому не байдуже майбутнє природи і суспільства, українського народу і культури загалом.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА747939

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю2 А-40

 2. Арцишевський, Роман Антонович.

  Філософська антропологія (філософія людини) [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Р. А. Арцишевський ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т соц. наук, Наук.-метод. центр світогляд. освіти. - Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011 . - (Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки).

  Ч. 1. - 2011. - 552 с.

  Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми курсу «Філософська антропологія», який автор викладав протягом останнього часу студентам спеціальностей «Філософія», «Релігіє­знавство», «Культурологія», «Психологія», «Соціологія».
  Для студентів соціально-гуманітарних і педагогічних спеціаль­ностей вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться проблема­ми філософії людини.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: В353540/1

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю2 А-88I

 3. Бескаравайный, Станислав Сергеевич.

  Философия техники [Текст] : монография / С. С. Бескаравайный, В. П. Капитон ; Днепропетр. гос. финансовая акад. - Д. : ДГФА, 2011. - 301 с.

  В монографии анализируются мировоззренческие, методологические, гносеологические, социальные и иные аспекты развития техники. Раскрываются особенности технического знания, место и роль представлений об объективных законах природы и техники в деятельности человека.
  Предназначено для студентов всех специальностей и аспирантов.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА748166

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю2 Б-53

 4. Бех, Юлія Володимирівна.

  Філософські проблеми сучасного управління складними системами: ідеї, принципи і моделі [Текст] = Control theory of complex systems: ideas, principls and models : [монографія] / Юлія Бех, Анатолій Слєпцов. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. - 403 с.

  У монографії розглядаються сучасні ідеї, принципи, методи і формальні моделі складних систем управління у контексті становлення загальної теорії управління технічними, біологічними і соціальними системами. Виклад грунтується на філософії класичної теорії управління із зворотним зв'язком, використанні методів математичного й імітаційного моделювання. Виокремлюються загальні і особливі властивості складних систем автоматичного управління і систем управління автоматизованих виробництв. Досліджуються принципи управління інформаційними технологіями для найскладніших систем, будь-коли створених людством, - операційних систем комп'ютерних технологій і глобальної мережі Internet. Різноманіття і спільність принципів управління ілюструються актуальними завданнями управління в соціальних мережах і моделями лінгвістичного інтелектуального управління.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА762539

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю2 Б-55

 5. Етика наукових досліджень [Текст] : [посібник] / [Москаленко В. Ф. та ін.] ; за ред. акад. НАМН України, проф. В. Ф. Москаленка ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. - Вінниця : Нова Книга, 2011. - 165 с.

  Посібник адресований науковцям, організаторам медичних дослід­жень з використанням будь-яких біологічних матеріалів, членам комісій з питань етики; всім, хто цікавиться питаннями етики. Зміст видання спря­мований на забезпечення високої якості організації наукових досліджень та відповідно ефективного проходження експертного оцінювання. Зміст видання сгруктурований, доповнений висловами засновників біоетики та відомих письменників. Посібник містить глосарій термінів, надані відповіді на найпоширеніші питання науковців. Читачам надасться можливість ознайомитися з досвідом організації та проведення медично-біологічних дослід­жень одного з провідних університетів світу - Каролінського (Стокгольм, Королівство Швеція).

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА741338

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю725 Е-88

 6. Жданко, А. В.

  Эволюция управляемых систем: единая теория общества и истории [Текст] / А. В. Жданко. - СПб. : Алетейя, 2008. - 810 с.

  Впервые предлагается научно обоснованная общая теория основных законов статики (структур и функций) и динамики (эволюции или истории) общества как социосистемы, взятых в их неразрывном единстве. Эта теория объясняет сущность, важнейшие структуры и функции социосистемы, процесс ее возникновения, а также порожденный этим процессом филогенез человека и показывает, что историчес­кий процесс развития общества имеет не только начало и направление, но и неизбежное завершение. История общества рассматривается как вторая фаза эволюции управляемых систем, где первой является биоэволюция, а третьей — предвидимая постсоциальная (постчеловеческая) техноэволюция. Эволюция управляемых сис­тем, в свою очередь, выступает как вторая стадия более длительной универсальной эволюции, первой стадией которой служит эволюция неорганической материи. Эта теория основана на принципах эволюционной кибернетики, разработанной автором, и изложена в виде дискурса, без формул, с использованием лишь немногих графи­ческих схем и символов. В наше кризисное время все более широкую известность получают три вопроса Блеза Паскаля о человеке: Кто мы? Откуда мы пришли? Куда мы идем? На эти вопросы дается обоснованный ответ.
  Книга рассчитана на историков, социологов и социальных философов, теорети­ков когнитивных наук, культурологов, политологов, футурологов и других специа­листов в области общественных наук.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС49454

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю2 1)Ж-42

 7. Жоль, Константин Константинович.

  Наука и философия [Текст] : историко-гносеол. анализ : учеб. пособие для вузов / Константин К. Жоль. - К. : [б. и.], 2010. - 447 с.

  В книге рассматриваются как взаимосвязанные вопро­сы истории и философии науки в контексте историко­гносеологического и логико-методологического анализа. Эти вопросы приобрели особое звучание в XX столетии, когда бурное развитие промышленности стало во многом определяться темпами научно-технического прогресса и начала формироваться идеология «постиндустриального об­щества». Синтез исторической, методологической и логи­ческой проблематики, представленный в данной книге, позволяет пролить свет на те скрытые возможности на­учного познания, которые иногда кажутся очевидными, но на самом деле таковыми не являются и требуют более глубокого осмысления.
  Книга может заинтересовать широкий круг читателей, интересующихся состоянием дел в современной философии науки, теории познания и логике, но в первую оче­редь она предназначена для студентов, аспирантов, пре­подавателей и научных работников.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА733712

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю2 1)Ж-42

 8. Калуга, Володимир Федорович.

  Приречена сексуальністю [Текст] : Проблема ідентичності людини з огляду на її сексуальну природу : монографія / Калуга В. Ф. - Ніжин : Лисенко М. М. [вид.], 2011. - 486 с.

  У книзі здійснена спроба проаналізувати ситуацію людини в світі з огляду на її ірраціональну природу та на предмет наявності ресурсів і можливостей впливати на специфіку власного буття. Відправною точкою осмислення ситуації людина обрана сексуальність як ключовий елемент формування становища людини.
  Книга може виявитися цікавою для тих, хто замислюється над злигоднями сучасного світу, причинами теперішньої ситуації людини в світі, зокрема явищем світовідчуження, та пошуком шляху і засобів подолання антропологічної кризи.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА749565

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю2 К-17

 9. Квіт, Сергій.

  Герменевтика стилю [Текст] : [монографія] / Сергій Квіт. - К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 2011. - 144 с.

  Монографія «Герменевтика стилю» належить до царини філософської герменевтики. Обґрунтовуючи свій концепт, С. Квіт використовує по­няття герменевтичного феномену, залучає есеїстичну й феноменологічну традиції, починаючи від греків і завершуючи класиками постмодернізму, включно з Платоном, Аристотелем, М. Авреліем, І. Лойолою, М. Монтенем, Б. Паскалем, Г. Сковородою, Ф; Шлайєрмахером, В. Дільтаєм, М. Гайдеґґером, Г,- Ґ, Ґадамером, Д. Чижевським, М. Фуко, Ж. Деррідою. На це видання вплинули студії автора в Українському Вільному Університеті (Мюнхен) та Кельнському університеті. Книжкою можуть послуговуватися дослідники, студенти гуманітарних і соціальних спеціальностей, всі, кого цікавить герменевтична проблематика.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА741934

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(0),0К-32

 10. Киктенко, Виктор Алексеевич.

  Историко-философская концепция Джозефа Нидэма: китайская наука и цивилизация [Текст] : филос. анализ теорет. подходов : [монография] / В. А. Киктенко ; под общ. ред. акад. В. С. Мясникова ; Учреждение Рос. акад. наук " Ин-т истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова, НАН Украины, Ин-т востоковедения им. А. Крымского. - М. : ИИЕТ РАН, 2009. - 528 с.

  В книге представлен критический анализ историко-философской концепции науки и цивилизации в Китае Джозефа Нидэма (1900-1995). В работе иссле­дованы особенности техники философского анализа, способы постановки проблемы, формирование основных понятий, принципы методологии и теоре­тические выводы Дж. Нидэма. Автор показывает исследование китайской науки и цивилизации Дж. Нидэма и представителей его школы не только как факт истории философии, но и как теоретическое знание, как единую систему, как мощное направление интеллектуальной жизни второй половины XX века.
  Издание рассчитано как на специалистов (философов, востоковедов, исто­риков науки), так и на широкий круг читателей, интересующихся проблемами философии, науки и культуры.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА740892

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(5) К-38

 11. Кралюк, П. М.

  Ян Лятос: ренесансна філософія та наука на українських землях [Текст] : [монографія] / Кралюк П. М., Якубович М. М. ; Нац. ун-т "Остроз. акад.". - Острог : Вид-во Нац. ун-ту "Остроз. акад.", 2011. - 143, [14] с.

  Презентоване видання - перша в українській та зарубжній науці монографія, присвячена творчості польсько-українського вченого Яна Лятоса (1539 - 1608 рр.) - найбільш послідовного критика календарної реформи папи Григорія ХШ. Емігрувавши в 1598 році до Острога, Ян Лятос продо­вжував роботу над астрономічними, астрологічними та математичними дослідженнями, які викликали резонанс у Речі Посполитій та далеко за її межами. У монографії висвітлено специфіку наукових поглядів Яна Ля­тоса, простежено їхній зв’язок із творчим доробком інших ренесансних авторів. У якості додатку представлено критичне видання та переклад твору “Прогностикон” (1594 р.).
  Видання орієнтоване на науковців, богословів, викладачів, студентів, а також усіх, хто цікавиться визначними здобутками українського Ренесансу.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА752475

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(2=Ук) К-78

 12. Краснова, Н. М.

  Общество. Мораль. Личность (Изменения, проблемы, акценты) [Текст] : [учеб. пособие] / Краснова Н. М. - К. : Нац. пед. ун-т им. М. П. Драгоманова, 2011. - 193 с.

  Анализируются изменения, происходящие в современном обществе, которые неоднозначно влияют на мораль и на формирование личности. Рассматриваются как теоретические вопросы этики, так и проблемы социальной жизни. Обосновывается важность морального выбора, нравственного поступка, любви в жизни человека, умения противостоять разрушающим соблазнам, активно решать проблемы моральными средствами.
  Работа адресована студентам и всем, кто интересуется вопросами  морали современного общества.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА748972

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю720 К-78

 13. Крилова, Світлана Анатоліївна.

  Краса людини: особистість, сім'я, суспільство (соціально-філософський аналіз) [Текст] : монографія / С. Крилова. - Ніжин : Аспект-Поліграф, 2011. - 339 с.

  Чи може краса бути не лише естетичною, а й етичною, більше того, соціальною кате­горією? Автор вважає, що у відомому вислові Ф. Достоєвського «Краса врятує світ» не ви­падково використовується слово «світ», а не просто «людина». Краса повинна врятувати світ як міжлюдську комунікацію, спільноту людей. Така постановка питання робить фено­мен краси фундаментальною проблемою саме соціальної філософії. Усе це є особливо ак­туальним для сучасного ринкового суспільства, в якому краса підміняється гламурністю. При цьому дослідниця аналізує красу як цілісність - в усіх її проявах, від тілесної краси до краси світогляду особистості, її вчинків і відносин у сім’ї та суспільстві.
  Дослідження буде актуальним для студентів, аспірантів, викладачів та вчених, а також усіх тих, хто шукає відповіді на питання про сенс і призначення краси людини.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА749153

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю821 К-82

 14. Кузь, Олег Миколайович.

  Репрезентації суб'єктності в постсучасності [Текст] : монографія / Кузь О. М. ; Харк. нац. екон. ун-т. - Х. : ІНЖЕК, 2010. - 310 с.

  У монографії досліджено феномен соціальної суб’ектності, яка розглядається у вза­ємозв’язку з соціальною реальністю в контексті постсучасності. Виявлення сутності соці­альної суб’єктності потребуе пошуку аргументів на користь універсалізму ідеї суб'єкта неза­лежно від особливостей конкретної культури і соціальності. Ця ідея суб’єктності як такої є предметом філософської антропології, яка досліджує необхідні умови існування суб’єктних форм соціокультурного життя. Звернення до антропологічних констант дозволяє зберегти вкоріненість людини в трансцендентальному й залучити випадкове, ситуативне і з урахуванням теоретико-методологічної специфіки дати актуальне цілісне визначення соціальної суб’єктності, яким послуговуватимуться прикладні науки.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА737889

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю2 К-89

 15. Лысенкова, Владлена Витальевна.

  Культуросозидающая сущность философского образа жизни [Текст] : монография / В. В. Лысенкова ; Харьк. гос. акад. культуры. - Х. : ХГАК, 2011. - 296 с.

  В монографии предложена концепция философского образа жизни в контексте развития мировой философской мысли. Ав­тором предпринята попытка перевести термин «философский образ жизни» на понятийно-концептуальный уровень. В работе проанализированы структура философского образа жизни, его функциональные характеристики, типологические особенности. Представлены в сравнительном аспекте параме­тры научного, литературно-публицистического, художествен­ного, обыденного образа жизни. Выявлены этико-эстетические компоненты философского образа жизни. Рассмотрены альтер­нативы философскому видению мира.
  Издание может быть адресовано философам, культурологам, преподавателям, студентам и аспирантам гуманитарного профи­ля, всем, интересующимся проблемами философии культуры.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА741798

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю2 Л-88

 16. Малышев, Александр Викторович.

  Философские размышления в начале XXI столетия [Текст] / Малышев Александр Викторович. - Изд. 7-е, перераб. и доп. - Сызрань : Прометей, 2012. - 315 с.

  Проблема миропонимания всегда волновала философов, и, наконец, знаний накопилось столько, что в образовании стала внедряться эклектическая философия. Её синтез позволяет отметить, что во Вселенной существует «Стандартный алгоритм космической технологии», который проявляется по правилу «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО», который по сути есть императив Вселенной. Человек в этой системе всегда был человеком и образовался на биологическом поле гигантских животных. Раз­личие психологии мужчин и женщин является следствием нетривиаль­ности Вселенной, в которой внешнее управляющее устройство отраже­но в мужском характере, а внутреннее - в женском. Оригинальность природы восточнославянского менталитета объясняется следствием уникальности географических условий, где он произошёл и развивался. Существенным положением является недостаток некоторых микро­элементов и плодородие земельных ресурсов. В рамках синергетики замечается, что в идеале обществу тоже характерно правило «Всё или ничего». Библия - это не только богословская парадигма, но и сборник рекомендаций духовности.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА761256

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю0,0 1)М-20

 17. Монтень, Мішель.

  Проби [Текст] : вибране / Мішель Монтень; пер. з фр. Анатоля Перепаді ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка Нац. акад. наук України. - Х. : Фоліо, 2012. - 443 с.

  «Проби» — найвизначніший твір знаменитого французького письменника і мислителя Відродження Мішеля Монтеня (1533- 1592), шо вже за життя автора набув широкої популярності, а згодом всесвітньої слави. Ця книга здебільшого має характер автобіографічних визнань, у ній Монтень розглядає людину як найбільшу цінність і  намагається дати відповідь на запитання «Хто я?», розмірковуючи про природу людського духу.
  «Проби» справили величезний вплив на письменство і філософію наступних віків і є шедевром французької філософської думки XVI століття. До видання увійшли вибрані розділи із безсмертного твору Мішеля Монтеня.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА752220

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю>3(0)43 М-77

 18. Мулярчук, Євген І.

  На межі буття: філософія конечності людського буття та етика [Текст] : [монографія] / Євген Мулярчук ; Нац. акад. наук України, Ін-т філос. ім. Г. С. Сковороди. - К. : [б. в.], 2012. - 174 с.

  У монографії аналізується комплекс проблем, пов’язаних з філософсько-етичною темою конечності людського буття. Особливу увагу приділено аналізу конечності як феномена людського буття, зв’язку тілесного та особистісного існування людини, темі співбуття з іншими людьми та проблемі сенсу людського буття. Запропоновано концепцію буття на межі як способу ставлення людини до обмеженості її існування та пошуку перспектив буття поза індивідуальними межами, пов’язаних у першу чергу з її буттям для інших. Буття для іншого, іншої людини чи навіть Бога як Іншого, показано як відкриття царини поцейбічної вічності. Відкритість буттю для іншого взято за основу етичного осмислення конечності людського буття.
  Для фахівців з етики та філософської антропології, викладачів і студентів філософських факультетів вузів та широкого кола читачів, які цікавляться філософією.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА760245

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю2 М-90

 19. Мурашкин, Михаил Георгиевич.

  Записи 2009 года [Текст] : [лекции о философии] / Михаил Мурашкин. - Д. : Січ, 2011. - 270 с.

  «Записи 2009 года» Михаила Георгиевича Мурашкина выходят после таких книг как «Записи 2000 года», «Записи 2001 года», «Запи­си 2002 года», «Записи 2003 года», «Записи 2004 року» «Записи 2005 года», «Записи 2006 года», «Записи 2007 року», «Записи 2008 года». То есть «Записи 2009 года» - это десятая книга по счету.
  Автор не изменяет своей традиции выделять две части текста. В одну из них вошли художественные произведения. В другую - эссеистика и публицистика, взятые в квадратные скобки. Здесь на пространствах страниц все с более низким уровнем эстетического, то есть не художественное, выделено квадратными скобками. Ху­дожественные же тексты лишены этих квадратных скобок и непос­редственно вписаны в белизну страниц без всяких отделений.
  В книгу «Записи 2009 года» вошли девять лекций о филосо­фии. Сборник содержит в себе всё, что было создано за год; точнее, всё, что было переработано автором при чтении записей 2001 и 2002 годов. Лекции содержат такие темы как «Философия», «История философии», «Онтология», «Гносеология. Логика», «Аксиология. Этика», «Антропология. Философская антропология», «Социальная философия. Философия культуры», «Философия искусства. Эсте­тика», «Философия религии».
  Книга затрагивает все основные темы философских наук. Поэтому данные записи могут быть интересными и полезными широкому кругу читателей, интересующемуся самыми разнообраз­ными вопросами.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА737587

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю2 М-91

 20. Мурашкін, Михайло Георгійович.

  Записи 2004 року [Текст] : [есеї, нариси, статті] / М. Г. Мурашкін. - Д. : Січ, 2009. - 244 с.

  Записи 2004 року» Михайла Георгійовича Мурашкіна роз­кривають світ людини, розширюють і поглиблюють пробле­матику людського духу.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА711204

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю М-91.01

 21. Особистість у дискурсі саморозгортання інформаційної цивілізації [Текст] : монографія / [Бех В. П. та ін.] ; за наук. ред. д-ра філос. наук, проф. В. П. Беха ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. - 785 с.

  Колективна монографія, присвячена одвічній суспільствознавчій проблемі становища особистості людини у соціальному світі, відрізняється від інших спроб її осмислення яскраво вираженою постнекласичною орієнтацією. Принципи ноогенезу, синергетичні ідеї, енергоінформаційний підхід, смислогекез - ось ті ключові позиції, що вирізняють подані у монографії авторські позиції щодо даного явища з яких має сформуватись цілісна концепція особистості XXI століття.
  Оригінальність методологічного інструментарію дала авторам можливість не лише всебічно проаналізувати особистість як соціальний феномен (його сутність і зміст, атрибутивні характеристики, механізми і форми інтеграції особистості в суспільство), але й повноцінно вивчати специфіку саморозгортання особистості по організаційним рівням самоорганізації універсуму, що супроводжується у повсякденному бутті планетарної спільноти становленням інформаційної цивілізації.
  У новому світлі розкриваються атракгивні питання самореалізації особистості, її організаційної свідомості та організаційної культури, духовності, естетичного ідеалу як чинника розвитку гармонійної особистості та ін. Рекомендовано науковцям, які працюють в галузі соціальної філософії, соціології, культурології, політології; аспірантам, магістрам і студентам, всім, кого цікавлять проблеми смислу життя та можливостей його оптимізації.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА760183

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю2 О-75

 22. Проблема людини в історико-філософському і соціально-філософському дискурсі [Текст] : темат. зб. наук. пр. із соц.-філос. пробл. / Г. В. Тимошко [та ін.] ; Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. - Донецьк : Донбас ; Макіївка : ДонНАБА, 2011. - 306 с.

  Проаналізовано проблеми світоглядного та соціокультурного роз­витку людини, охарактеризовані особливості сучасного філософського світосприйняття особистістю глобальної кризи цивілізації, переосмис­лені шляхи виходу з неї, актуалізовані питання ціннісних орієнтирів української ментальності та психологічні моменти формування молодої людини як фахівця своєї справи.
  Збірник розрахований на наукових дослідників, викладачів вищої школи, аспірантів, магістрантів, студентів, широке коло читачів, яких цікавлять актуальні проблеми соціальної філософії, філософії історії та психології. Складається за результатами науково-дослідної роботи ви­кладачів секції філософії кафедри історії і філософії ДонНАБА.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА750074

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю2 П-78

 23. Прокопович, Феофан (архієпископ Великоновгородський та Великолуцький ; 1681 - 1736).

  Філософські праці. Вибране [Текст] / Теофан Прокопович ; [упоряд. д-ра філос. наук Володимира Литвинова]. - К. : Дніпро, 2012. - 615 с.

  До цього видання творів Теофана Прокоповича: «Філософські праці. Вибране» вклю­чено ті, які не ввійшли до 3-х томів, опублікованих 30 років тому (Феофан Прокопович, Філософські твори в трьох томах. - К., «Наукова думка», 1979-1981 рр.). Відтак, цю книгу можна вважати 4-м томом філософських праць мислителя, куди входять переклади з латиномовних рукописів: «Поетика», окремі розділи «Риторики». Інші твори подаються в пере­кладі з російської та давньої української: трагедокомедія «Володимир» (присвячена Іванові Мазепі), діалоги, «Духовний регламент» - закон нового церковного влаштування в Росії «Слово про владу й честь царську», «Розшук історичний», «Правда волі монаршої». Ці та інші твори Прокоповича, вміщені тут, розширять наші уявлення про світогляд і філософські погляди мислителя.
  Для науковців, студентів-гуманітаріїв та широкого кола зацікавлених вітчизняною куль­турою.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС54110

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(2=Ук) П-80

 24. Райда, Костянтин Юрійович.

  Екзистенціальна філософія. Традиція і перспективи [Текст] / Костянтин Райда. - К. : ПАРАПАН, 2009. - 328 с.

  Книга містить методологічно актуальні напрацювання в галузі історико-філософських досліджень екзистенціальної філософії, філософії класичного екзистенціалізму та постекзистенціалістського мислення.
  Сукупність культурологічних синтезів екзистенціалізму з різними напряма­ми гуманітарного знання в якості предмета комплексного аналізу вперше пред­ставлена вітчизняному та світовому співтовариству.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА724604

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(0)6 Р-18

 25. Сайтарлы, Инна Анатольевна.

  Философия социальной культуры [Текст] : монография / И. А. Сайтарлы. - К. : ПАРАПАН [изд.], 2012. - 291 с.

  Монография посвящена философскому осмыслению социальной культуры, обнаружению её основных составляющих, сущности и функций. Особое внимание уделяется вопросу о нивелировании структурного функционализма диалектикой, позволяющей указать на противоречивую природу социальной культуры и отследить историческую динамику её развития.
  Книга будет полезна всем тем, кому интересны проблемы современной социальной философии, культурологии и социологии культуры.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА752539

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю2 С-14

 26. Сепетий, Дмитро.

  Відкрите суспільство: етика та раціональність [Текст] / Д. Сепетий ; передм. П. Вознюк. - К. : Смолоскип, 2007. - 358 с.

  Книжка Дмитра Сепетого – це ґрунтовний і водночас доступно викладений аналіз ліберального світогляду та базових засад «відкритого суспільства». Після перемоги Заходу у «холодній» війні ліберальні ідеї, здавалося, набрали тріумфальної ходи. Проте у наш час вони стикаються із новими викликами, тож проблеми філософського підґрунтя лібералізму знову на часі. Особливу увагу автор приділяє поглядам видатного соціального філософа Карла Поппера. Книжка буде цікава не лише політологам та студентам, а й широкому колу читачів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА685868

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(0)6 С-31

 27. Теліженко, Л. В.

  Постнекласична модель цілісної людини [Текст] : [монографія] / Л. В. Теліженко ; Нац. акад. наук України, Центр гуманіт. освіти. - К. : ЦГО НАН України, 2011. - 283 с.

  У монографії з використанням постнекласичної методології аналізується цілісність людини та її онтико-онтологічна природа. Обгрунтовуються два типи цілісності людини, атрибутивний і перехідний, сутність яких визначається гармонійністю зовнішнього і внутрішнього в людині, її онтичної і онтологічної сторін буття. З’ясовуються умови становлення перехідного типу цілісності людини як її виходу на більш високий рівень розвитку. Особлива увага приділяється осмисленню ролі любові, здатної встановлювати єдиний ритм двоскладного буття людини як його єдиний лад, гармонію онтологічного порядку і онтичного, що відкриває принципово новий порядок - вищий. У останньому розділі, який має прикладний характер, показується теоретичне та практичне значення постнекласичної моделі цілісної людини.
  Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, які цікавляться цілісністю людини та розвитком постнекласичної методології.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА755911

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю2 Т-31

 28. Теорія смислу в гуманітарних дослідженнях та інтенсіональні моделі в точних науках [Текст] / [М. В. Попович та ін.] ; за ред. акад. НАН України М. В. Поповича ; Нац. акад. наук України, Ін-т філос. ім. Г. С. Сковороди. - К. : Наукова думка, 2012. - 454 с.

  У книзї представлені різнопланові дослідження з теорії смислу. Особли­ва увага приділяється загальній теорії смислу як частині семіотики та логічної семантики, зокрема теорії смислових (інтенсіональних) моделей людського спілкування. Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, студентів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА754751

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю4 Т-33

 29. Тютюнник, Юлиан Геннадьевич.

  Философия географии [Текст] / Ю. Г. Тютюнник. - К. : Ун-т "Україна", 2011. - 204 с.

  Определяются философские основы географического способа мирообъяснения и основания науки географии. Обосновывается предмет географии как единой, фундаментальной науки; показывается её положение в ряду других фундаментальных наук, рассматривается специфика её метода. С географических позиций исследуется концепция множественности миров как возможной специфически-географической онтологии. Книга предназначена для профессиональных географов и философов. Может быть полезной для студентов старших курсов и аспирантов географических и философских специальностей.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА746958

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю2 Т-98

 30. Філософія [Текст] : хрестоматія / Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; авт.-упоряд. С. І. Присухін. - К. : КНЕУ, 2011. - 352 с.

  Хрестоматія з філософії підготовлена автором-упорядником з урахуванням нових вимог до викладання гуманітарних дисциплін у системі вищої освіти України. Кож­ному розділу хрестоматії передує короткий коментар з історії філософії та системи філософських знань. У першій частині головну увагу приділено уривкам з першодже­рел, що віддзеркалюють генезу становлення та розвитку філософського знання. Другу частину становлять уривки з першоджерел, які характеризують загальну систему фі­лософського знання (онтологію, гносеологію, філософську антропологію, соціальну філософію). Підібрані матеріали надають студентам (магістрантам та аспірантам) до­даткові можливості самостійного вивчення дисципліни з метою формування вищого теоретичного рівня світогляду, ознайомлення з основними логічними моделями філо­софських проблем, здобуття першого досвіду індивідуальної філософської практики.
  Хрестоматія призначена для студентів, магістрантів та аспірантів, які прагнуть поглибити свої знання з філософії, а також широкого кола читачів, які цікавляться іс­торією філософії та її актуальними проблемами.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА749015

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю0,0 Ф-56

 31. Шамша, Ігор Володимирович.

  Суперечливість буття як джерело філософського мислення [Текст] : монографія / Ігор Шамша ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - О. : Фенікс, 2010. - 192 с.

  Монографія докторанта кафедри філософії Національного педагогічного уні­верситету імені Н.М. Драгоманова, кандидата філософських наук, доцента кафедри філософії Національного університету «Одеська юридична академія» Шамші Ігоря Володимировича присвячена фундаментальній філософській категорії «буття». В ній доводиться, що сутнісна суперечливість буття уможливлює будь-які філософські сис­теми і є універсальним підгрунтям для синтезу різноманітних філософських традицій, постає джерелом будь-якого філософського мислення.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА738535

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю2 Ш-19

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3.

пн - сб: 09.15 - 18.00
нд: вихідний
Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-8137, +38 (044) 524-8136
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-4419
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-1911
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-4438
Сектор культурно-просвітницької діяльності:
+38 (044) 524-8138