Книжкова виставка «Українське слов’янознавство. 2008 – 2013»

«Українське слов’янознавство.  2008 – 2013»

         У формуванні експозиції  (500 од. зб.)  узяли участь наукові  установи та вищі навчальні заклади України, де здійснюються слов’янознавчі дослідження. Свій науковий доробок представили установи НАН України – Інститут  археології;  Інститут історії України; Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні; Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка; Інститут  українознавства імені Івана Крип'якевича; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Інститут української мови; Львівська національна наукова бібліотека імені В. Стефаника; Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського; Український мовно-інформаційний фонд; Волинський  національний університет імені Лесі Українки;  Дніпропетровський     національний університет  імені Олеся Гончара; Донецький національний університет; Запорізький національний університет; Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Київський національний лінгвістичний університет; Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Луганський національний університет імені Тараса ШевченкаЛьвівська національна академія  мистецтв;  Львівська національна бібліотека імені В. Стефаника; Львівський національний університет імені Івана Франка;  Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури; Національний університет "Києво-Могилянська академія"; Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля; Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського; Ужгородський національний університет; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича та ін.

На книжковій виставці було представлено:  монографії; матеріали міжнародних та науково-теоретичних і практичних конференцій і наукових читань; збірники – міжвідомчі збірники наукових праць; статей; документів та матеріалів, меморіальні;  праць на пошану; джерелознавчі нариси;  епістолярна спадщина – листи, листування; спогади; щоденники; довідкова література – енциклопедичні словники-довідники; словники перекладні та ін., біографічні довідники,  бібліографічні покажчики;  зведені каталоги;  підручники, навчальні посібники; періодичні та продовжувані видання;  альманахи, наукові вісники, щорічники тощо.

Наведемо приклади літератури, представленої на книжковій виставці: Баженова С. Е. Від романтизму до реалізму. “Українська школа” в польській літературі 20–90-х років ХІХ ст. : етапи діяльності, історія України в творчості її представників / С. Е. Баженова. – К., 2009; Бондар Н. П. Видання Івана Федорова та Петра Мстиславця з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: дослідження, попримірниковий опис / НАНУ, НБУВ. – К., 2012; Васильєва Л. П. Хорватська мова / Л. Васильєва. – 2-ге вид. доповн. – Л., 2007; Волинь філологічна : текст і контекст. Імагологічна проблематика польської, білоруської та української літератур і європейський контекст : зб. наук. пр. – Луцьк; Гасіл Ї. Чеська мова для українців. Ч. 1 : підруч. для студ. ВНЗ / Ї. Гасіл, Н. Лобур, О. Паламарчук. – Л., 2011. – 295 c.; Гнатенко Л. А. Слов'янська кирилична рукописна книга ХІІ–ХІІІ ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : кат.; Кодиколого-палеографічне та графіко-орфографічне дослідження. Палеографічний альбом / Л. А. Ігнатенко. – К., 2012; Дядечко Л. П. 250 крилатих слів і зворотів М. В. Гоголя : українсько-рос. тлумач. словник. 250 крилатих слів і зворотів М. В. Гоголя : рос.-укр. тлумачний словник / Л. Дядечко, О. Петренко, Ю. Прадід. – Сімферополь. – К., 2012; Земський Ю. С. Польська, російська та українська еліти в змаганнях за Правобережну Україну середини ХІХ століття. – Хмельницький, 2011; Історична пам’ять українців і поляків у період формування національної свідомості в ХІХ – першій половині ХХ століття. – Л., 2011; Історія декоративного мистецтва : у 5 т. Т.1 / гол. ред. Г. Скрипник. – К., 2010; Клименко Н. Ф. Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, Л. П. Кислюк. – К., 2008; Книга в Україні, 1861–1917 : матер. до репертуару укр. кн. Вип. 15, ч. 2 "Сн-Сю" / НАНУ, НБУВ. – К., 2012 (Нац. бібліогр. України); Кравчук А. М. Польська мова – українцям. Іменна словозміна з елементами синтаксису : навч. посіб. / А. Кравчук. – Л., 2008; Кшевецький В. С. Валерій Брюсов і Микола Вороний : архітектоніка поетичного твору / В. С. Кшевецький. – Кам’янець-Поділ., 2011; Листування Євгена Деслава. Т. 4. Серія «Джерела з історії української еміграції» / упоряд., вступ. ст. й коментар о. Юрія Мицика. – К., 2009; Мушкетик Л. Г. Людина в народній казці Українських Карпат. – К., 2011;  Наукові праці Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського. – К., 2012; Одеська болгаристика : зб. наук. ст. викладачів філол. ф-ту Одес. нац. ун-ту. – Вип. 7–8 (2009–2010). – О., 2012; Однороженко О. Родова геральдика Руського королівства та Руських земель Корони Польської ХІV–XVI ст. – Х., 2009; Оляндер Л. К. Гуманізм польської літератури ХХ–ХХІ століть у контексті європейської художньо-філософської думки / Л. К. Оляндер. – Луцьк, 2012; Рукописна та книжкова спадщина України : археограф. дослідження унік. архів. та бібл. фондів / НАНУ, НБУВ, Ін-т рукопису ; редкол.: Л. А. Дубровіна (відп. ред.) [та ін.]. – К., 2012; Тарасенко І. Ю. «Wojna Domowa» польського хроніста С. Твардовського як історичне джерело та пам’ятка історичної думки. – К., Т. 2; Теоретичні Reвізії. – Зб. 2. – К., 2008;  Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.) /  НАНУ ; Ін-т історії України. – К., 2011; Украинистика в России : история, состояние, тенденции развития. – Киев–Москва–Уфа. –2010; Українська біографістика=Biographistica Ukrainica: зб. наук. праць. / НАНУ, НБУВ, Ін-т біограф. досліджень. – К., 2012;  Чорній В. Історія Болгарії / В. Чорній. – Л., 2007; Kapral Myron. Urzędnicy miasta Lwowa w XIII–XVIII wieku (= Spisy urzędników miejskich z obszaru dawnej Rzeczypospolitej, Śląska i Pomorza Zachodniego, t. VII: Ziemie Ruskie, z. 1: Lwów). – Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008 [друк 2009]; Vasiljeva Lj. Srednjojužnoslavenski jezici u sinkroniji i dijakroniji / Lj. Vasiljeva. – Osijek : CKD “M – M”, 2010;  Kultura českého národa – tradice a současnost : učebni příručka / O. Antonenko, H. Hasilová, J. Hasil, N. Lobur, O. Palamarčuk. – Lviv : Nakladateství Lvivské Frankovy univerzity, 2006;  Palamarčuk O. Ze života soudobé české republiky : učební příručka = [Із життя сучасної Чехії : навч. посіб. з аналітичного читання для студ.-славістів 3–4 курсів] / O. Palamarčuk, O. Antonenko, N. Lobur. – Kyjev : Osvita Ukrainy, 2012 тощо;  словники –  Білорусько-український словник / УМІФ ; Етимологічний словник української мови : у 7 т. Т.6. У–Я. – К., 2012; Інтегрована лексикографічна система «Словники України». Версія 4.1. (УМІФ); Фольклор та мистецтво слов’ян в європейському контекст : до ХV міжнар. з’їзду славістів, Мінськ, 2013. – К., 2012; Ukrajinsko-český slovník lingvistických termínů = Українсько-чеський словник лінгвістичної термінології / O. Antonenko, N. Lobur, O. Palamarčuk, H. Strelčuk, M. Ševčenko. – Л., 2009, Колесник В.О. Говорът на българите в с. Криничне (Чушмелий), Бесарабия. Речник // Българские говори в Украйна. – Вип. 4. – О., 2008;  Топалова С. Д. Говорът на село Калчево, Болградско, Бесарабия. Речник  /  С. Д. Топалова // Българские говори в Украйна. – Вип. 5. – О., 2009; Україна в міжнародних відносинах : енциклоп. словник-довідник / НАНУ ; Ін-т історії України. – К., 2012; Українсько-російський, російсько-український словник зі зварювання. CD-R / НАНУ ; УМІФ та багато ін.

      Біобібліографічні покажчики:

Анатолій Павлович Непокупний : біобібліогр. до 75-річчя. – К., 2008; Григорій Петрович Півторак : біобібліогр. до 75-річчя. – К., 2010; Життя – у слові : зб. наук. пр. на пошану академіка Віталія Макаровича Русанівського (1931–2007). – К., 2011; Ніна Федорівна Клименко : біобібліогр. – К., 2009;  Російсько-український словник синонімів / за ред. В. М. Бріцина. – К., 2012.; Степан Онисимович Сірополко (1872–1959) : біобібліогр. покаж. / НБУВ ; уклад., життєпис, хронологія життя і діяльності Т.  І. Ківшар; наук. ред. В. І. Попик; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – К., 2012 тощо.

На книжковій виставці було представлено також наукову періодику та продовжувані видання: «Бібліотечний вісник»; «Вісник Запорізького національного університету» і ще цілий ряд гуманітарних журналів;  «Мова: науково-теор. часопис»; «Проблеми слов’янознавства»; «Слов’янський збірник»; «Слов’янський світ»; «Слов’янські обрії : міждисципл. зб. наук. пр.»;  «Народна творчість та етнологія»; «Українсько-македонський науковий збірник»  та ін.

Цей широко представлений на виставці спектр наукових видань  з українського слов’янознавства, яку було організовано і підготовлено Культурно-просвітницьким центром НБУВ,  об’єктивно відбив високий рівень і різноманіття досліджень українських учених  з  заявленої проблематики.    

Контактна інформація