«Университетские известия»

У вересні 2011 р. виконується 150 років, як почав виходити один з найкращих універсальних науково-освітніх журналів Києва другої половини ХІХ – початку ХХ ст. – «Университетские известия» (1861–1919 рр.).

Самостійне видання власного часопису для Київського університету стало можливим лише у 1861 р., хоча думка про видання періодичного наукового журналу при Університеті св. Володимира виникла ще у 1844 р. У 1854 р. помічник попечителя Київського учбового округу М. Юзефович підняв питання про періодичне видання при Університеті св. Володимира, і рада університету постановила видати “Ученые записки” в чотирьох частинах (за кількістю факультетів). У 1855 р. ця постанова була затверджена Міністерством Народної освіти, але не була виконана. Лише через шість років потому виникли щомісячні наукові записки Київського університету “Университетские известия”. Часопис мав на меті “повідомляти публіці найцікавіші предмети з кожної науки”, “утворити більш цікавіший зв’язок між окремими університетами, а також між університетом і суспільством” («Университетские известия», 1861. – № 3. – С. 2). Програмою видання передбачалося у “науковій та навчальній частині” публікувати звіти Ради, постанови й розпорядження, що стосувалися важливих навчальних і наукових проблем, звіти факультетів про подані до захисту дисертації, програми і конспекти навчальних курсів, бібліографічні покажчики книг, наукові розвідки, монографії. “Господарська частина” містила відомості про прибутки і витрати університету та інших допоміжних підрозділів університету, а також публікації найважливіших контрактів. Студентський відділ, вміщував розпорядження по університету, що стосувалися студентів і вільних слухачів, правила прийому до університету, інформацію про наукову роботу студентів.

Перші ґрунтовні роботи, об’єктом вивчення яких став часопис «Университетские известия» та його історія, належать професорові Імператорського університету Св. Володимира В. С. Іконнікову. Це статті «Унивесритетеская типография» и «Университетские известия», надруковані у збірнику до 50-річчя Київського університету «Историко-статистические записки об учених и учебно-вспомагательных учреждениях Императорского университете св. Владимира (1834–1884). Под редакцией ордин. профес. В. С. Иконникова». Вони є, безперечно, цінним джерелом перших досліджень наукового журналу. За редакції В. С. Іконнікова, також, виходили всі відомі до 1912 р. покажчики до офіційної та неофіційної частин “Университетских известий”.

У сучасній Україні цьому часопису присвячена дисертаційна робота В. Щербатюка, який уклав у 1998 р. покажчик до «Университеских известий» (1913–1919 рр.). Матеріали у цьому довідковому виданні згруповані за відділами (археологія, мовознавство, історія, правознавство тощо), окремо подана інформація про подорожі професорів університету, відомості про наукові з’їзди, виставки, огляд дисертацій, критика і бібліографія та ін. До покажчика додано перелік імен, які згадуються у праці.

Повні комплекти «Университетских известий» зберігаються у «Відділі І» бібліотеки Імператорського університету св. Володимира та штучно сформованому фонді «Періодичні видання до 1917 р.» Відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій національної бібліотеки України Імені В. І. Вернадського. Бібліотеки дореволюційного Києва, що складають фонд відділу, містять джерела до вивчення «Университетских известий» та інших навчальних закладів міста ХІХ – початку ХХ ст.. Довідковий фонд має у своєму складі всі покажчики до цього видання.

У вище названому відділі видання «Университетские известия» збереглись як у оригінальних оправах, так і в оправах бібліотек закладів чи установ, з яких були передані до НБУВ.

Відзначаючи ювілейний рік «Университетских известий», пропонуємо вашій увазі виставку, присвячену цій події.

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська, 62, 3-й поверх, приміщення № 307-3.
+38 (044) 234-02-45 (відділ)
+38 (044) 235-41-96 (пункт запису читачів)
Інститут книгознавства