Всеукраїнська науково-практична конференція «Феномен шістдесятництва в контексті літератури ХХ століття»

Поділитися: 
Дата події: 
1-04-2014

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас узяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Феномен шістдесятництва в контексті літератури ХХ століття», яка відбудеться 1–2 квітня 2014 року на базі Національного університету «Острозька академія».


Роботу конференції заплановано за такими напрямами:

• філософсько-світоглядні осно-ви творчості шістдесятників;
• шістдесятництво у літератур-них та ідеологічно-політичних аспек-тах;
• шістдесятництво і сучасна лі-тература;
• актуальні питання літературоз-навства;
• методичні аспекти вивчення творчості шістдесятників у загальноо-світній та вищій школі;
• лінгвостилістичний аналіз
тексту.

Матеріали будуть опубліковані в збірнику «Наукові записки. Серія «Філологічна», затвердженому ДАК України, до проведення конференції.Вимоги до змісту та технічного оформлення тексту статті:
• Відповідно до постанови президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» (Бюлетень ВАК України. – 2003. – № 1) наукова стаття має містити такі обов’язкові елементи: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими й практичними завданнями; аналіз основних досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання проблеми і на які опирається автор; виокремлення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячено означену статтю; формування цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.
• У першому рядку статті (правому кутку) перед прізвищем автора подати курсивом шифр УДК.
• Після назви статті – три резюме: українською, російською та англійською мовами, кожне обсягом не менше 5 рядків, та ключові слова.
• Текст набирати в текстовому редакторі MS Word шрифтом Times New Roman, розмір – 14 шрифт, міжрядковий інтервал – 1,5, відступ абзацу – 1,25 см. Параметри сторінки: зверху, знизу, праворуч – 2 см., ліворуч – 3 см. (без колонтитулів).
• У тексті не допускати вирівнювання пропусками (для цього використовувати параметри абзацу).
• Покликання на використані джерела в тексті робити за зразком – [2, с. 389].
• Після тексту статті через один рядок подати список використаних джерел. Слово Література друкувати напівжирними літерами з лівого боку. Список використаних джерел оформляти за вимогами ДАК (Бюлетень ВАК України. – 2008. – № 3).


Зразок оформлення статті
 

УДК


Власова С. П.Деміфологізаційний текст збірки В. Стуса «Веселий цвинтар»


Анотація українською мовою:
Ключові слова:

Анотація російською мовою:
Ключевые слова:

Анотація англійською мовою:
Key words:

(виклад основного матеріалу)

Література:
1.
2.
3.
 

Додаткові матеріали: