Міжнародна наукова конференція «Тарас Григорович Шевченко в слов’янському світі» та «Слов’янський світ у культурному просторі XXI століття»

Поділитися: 
Дата події: 
20-05-2014

20 травня 2014 року в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського відбудуться заходи, присвячені Року Т. Г. Шевченка в Україні та Дню слов’янської писемності і культури – міжнародні наукові конференції «Тарас Григорович Шевченко в слов’янському світі» та «Слов’янський світ у культурному просторі XXI століття».

Організатори

Український комітет славістів; НБУВ; Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України; Інститут української мови НАН України; Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України; Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України; Український мовно-інформаційний фонд НАН України; Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Конференцію «Тарас Григорович Шевченко в слов’янському світі» присвячено дослідженню визначної ролі Великого Кобзаря в історії українства, його національного відродження, розглядатимуться численні питання подальшого розвитку шевченкознавства і поширення творчості Т. Г. Шевченка у світі.

На конференції  «Слов’янський світ у культурному просторі XXI століття» обговорюватимуться: проблеми досліджень цивілізаційних та соціокультурних особливостей слов’янського співтовариства; потенційні можливості подальшого зміцнення комунікаційних зв’язків та поглиблення співробітництва славістичних центрів світу; питання вдосконалення дослідницького апарату слов’янознавства; вивчення історико-культурних фондів бібліотек світу та їх інтеграції.  Розглядатиметься широке коло проблем мовознавства, літературознавства, фольклористики, культурології, історії славістики.

До участі в конференціях запрошуються дослідники з усіх напрямів слов’янознавства, історики, мовознавці та літературознавці; фольклористи, етнологи, археологи, бібліотекознавці, книгознавці, бібліографознавці, документознавці, бібліотекарі, видавці, працівники  комунікаційної сфери.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська, польська.

Теми доповідей на конференціях приймаються до 26 квітня 2014 року.

Витрати на проїзд, відрядження, проживання та харчування – за рахунок учасників конференції.

Початок роботи конференції о 10:00 у приміщенні Бібліотеки за адресою:
просп. 40-річчя Жовтня, 3.

Вимоги до оформлення статей для міждисциплінарного наукового збірника «Слов'янські обрії» (мови — усі слов'янські, а також англійська).

На розгляд редколегії приймаються матеріали, що раніше ніде не друкувалися. Наукові статті 10–12 сторінок стандартного машинописного тексту через 1,5 інтервали (необхідно додати комп’ютерний файл у форматі RTF, гарнітура Times New Roman, кегль 14 пунктів).

Анотації: українською, англійською, російською мовами. Вгорі праворуч: прізвище, ім'я, по батькові; науковий ступінь та вчене звання; нижче: країна та місто. Назва статті – посередині сторінки. Текст – Microsoft Word; шрифт – Times New Roman; кегль – 14; параметри оформлення сторінки: верхній і нижній береги — 20 мм, лівий – 30 мм, правий – 15 мм; інтервал між рядками – 1,5. Посилання на літературу позначають наскрізною нумерацією в квадратних дужках (наприклад: [34, с.86]) або [52, с.86–91].

Доба вказується в цифрах. Наприклад: «10-ті роки», а не «десяті роки»; 1814–1922 рр. Століття – римськими цифрами: X–XII ст.; XX–XXI ст.

Список використаної літератури подається згідно з документом: «Національний стандарт України. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1–2003, IDT). ДСТУ ГОСТ 7.1:2006)».

Приклад: Древняя Русь в свете зарубежных источников [Текст] / М. В. Бибиков, Г. В. Глазырина, Т. Н. Джаксон [и др.] ; Е. А. Мельникова (ред.). – М. : Логос, 1999. – 608 с.; Waszakowa K. Internacjonalizacja polskiej leksyki – stan obecny, prognozy na najbliższą przyszłość / К. Waszakowa // Przejawy internacjonalizacji w językach słowiańskich / [red. nauk. E. Koriakowcewa]. – Siedlce : Wyd. Akademii Podlaskiej, 2009. – S.11–28; Тетеріна-Блохін Д. Українознавча наукова діяльність Ю. Бойка-Блохіна в Людвіг-Максиміліянс Університеті (до 5-річчя з дня смерті професора) / Д. Тетеріна-Блохін [Ел.ресурс]. – Режим доступу : http://www.ualogos.kiev.ua/fulltext.html?id=1138.

Не допускається: автоформування тексту; використання текстів, узятих із Інтернету. Для передачі в редакцію: два примірники роздрукованого тексту у файлі та електронний носій.

Редакційна колегія залишає за собою право відбору статей для публікацій. Листування з учасниками конференцій та авторами не здійснюється.

У програмі можливі зміни, про які буде завчасно повідомлено.

Оргкомітет конференцій та науково-редакційний відділ НБУВ не здійснюють розсилання збірника.

Теми та тексти доповідей надсилати за адресою: uks@nbuv.gov.ua

Тел. для довідок: (044) 234-78-65

Факс: (044) 234-69-90

Е-mail: filipovych@nbuv.gov.ua

Координатори: Відділ зарубіжної україніки НБУВ (старший науковий співробітник, кандидат історичних наук Солонська Наталія Гаврилівна); Інститут рукопису НБУВ (науковий співробітник відділу кодикології та кодикографії, кандидат історичних наук Філіпович Марина Анатоліївна).

                                                                                                       Організаційний комітет

Додаткові матеріали: