001 Ідентифікатор запису

001    ІДЕНТИФІКАТОР ЗАПИСУ

Поле містить набір символів, однозначно ідентифікуючий запис, а саме контрольний номер запису, привласнений агентством, що його підготувало.


ОБОВ'ЯЗКОВЕ

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:  Якщо ідентифікатором запису виступає будь-який міжнародний стандартний номер або номер національного рівня з можливим доповненням іншими даними, то необхідно дубльовано заносити стандартні номери у відповідні поля (наприклад, 010 МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТНИЙ НОМЕР КНИГИ (ISBN), 011 МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТНИЙ НОМЕР СЕРИАЛЬНОГО ВИДАННЯ (ISSN) та ін.).


  • ІНДИКАТОРИ

Відповідно до ISO 2709 це поле не має індикаторів.


  • ПІДПОЛЯ

Відповідно до ISO 2709 це поле не містить підполів.


  • ПРИМІТКИ ДО ЗМІСТУ ПОЛЯ

Ніяких обмежень щодо форми ідентифікатора запису не встановлюється.
Рекомендовано у якості ідентифікатора запису використання алкоду, структура якого складатиме 4 позиції:


Найменування
елемента даних

Обов`яз­ковість заповнення позицій

Позиції
симиво­лів

Примітки

Сигла чи умов­ний номер аген­ції, що підготу­вала запис

Обов’язкове за наявності офіційної сигли

1-7

Цифровий номер з вирів­нюванням вправо почат­ковими пробілами.

За відсутності сигли за­повнюється пробілами.

Умовний номер присво­юється агенцією, відпо­відальною за створення корпоративного елек­тронного каталогу.

Рік створення запису

Обов’язкове

8-11

Чотирьохзначне число

Номер запису

Обов’язкове

12-20

Номер запису в конкрет­ному інформаційному масиві в довільній формі з вирівнюванням вправо початковими пробілами.

Позначення масиву

Обов’язкове за наяв­ності в агенції, що підготувала запис, декількох  масивів

21…

Формулювання в довіль­ній формі

Ідентифікатором запису може виступати, наприклад, будь-який міжнародний стандартний номер, якщо це забезпечить унікальність номера запису певного інформаційного масиву.