Назаревський Олександр Адріанович (12 грудня 1887 р. — 30 вересня 1977 р.) — видатний український літературознавець, бібліограф, педагог

Назаревський Олександр Адріанович – видатний український філолог, визнаний фахівець з археографії, палеографії, бібліографії, дійсний член Історичного товариства Нестора-літописця (ф. 78, № 197), Історично-літературного товариства при ВУАН, Комісії для дослідів над громадськими течіями в Україні ВУАН, Комісії давнього українського письменства при ВУАН. Народився 12 грудня (30 листопада) 1887 р. в м. Златополі Чигиринського повіту Київської губернії (нині м. Новомиргород Кіровоградської області) в родині вчителя гімназії. Його дід Захарій був кріпаком поміщиків Лопухіних, власників містечка Златополь.

Середню освіту здобув в Уманській гімназії. Там, відвідуючи літературний гурток, захопився вивченням російської літератури, зокрема творчості О. С. Пушкіна та М. В. Гоголя. Вступивши на історично-філологічний факультет Університету Св. Володимира став, разом із В. П. Андріановою-Перетц, М. К. Гудзієм, С. О. Щегловою, С. О. Бугославським, М. Я. Калиновичем, Б. О. Лариним, братами С. І. та В. І. Масловими та іншими студентами-філологами, учасником знаменитого «Семинария русской филологии», яким керував В. М. Перетц і який остаточно визначив подальшу долю О. А. Назаревського (ф. 78, № 136, №  197, № 2134/І; ф. 141, № 66). Як пригадував Олександр Адріанович в 1957 р., на ювілейному заході з нагоди його 70-річчя, робота над рукописами в «Семинарии» сформувала в нього справжній «смак» до текстологічної роботи, що пізніше проявилося під час опрацювання текстів для академічних видань творів М. В. Гоголя і Т. Г. Шевченка, в статтях про автограф Пушкіна та інших дослідженнях (ф. 78, № 1592, арк. 2).

По закінченню історично-філологічного факультету Київського університету був залишений стипендіатом для підготовки «до професури» на кафедрі російської філології (1911–1914) (ф. 78, № 7, 8). Конкурсний твір О. А. Назаревського «Язык евангелия Негалевского 1581 г.» був удостоєний золотої медалі та надрукований в «Университетских известиях» (ф. І, № 44563; ф. 78, № 2156).

Ще студентом О. А. Назаревський розпочав свою педагогічну діяльність: викладав російську літературу в київській жіночій гімназії Дучинської (1912–1919); пізніше – на посаді приват-доцента (з 1914 р.), в.о. доцента (з 1919 р.), позаштатного професора (1920–1930) кафедри російської мови та словесності – читав курси з давньої російської літератури – в Київському університеті, на Вищих жіночих курсах (1917–1921), в Народному університеті (з 1918 р.), фольклористики – в Київському археологічному інституті та Робітничо-селянському університеті (з 1920 р.). У 1920 р., коли майже всі згадані навчальні заклади були об’єднані в Інститут народної освіти, продовжив там викладання курсу етнографії на факультеті професійної освіти (1929) та керував заняттями членів «Семинария» В. М. Перетца (секція російської літератури, секція теорії літератури) (1924–1926).

Працював завідуючим (з осені 1925 р.), директором (1930–1931) бібліотеки Київського ІНО; доцентом Київського інституту соціального виховання (1932–1934) (ф. 78, № 1582); старшим науковим співробітником відділу давньої української літератури Інституту літератури ім. Шевченка (1928–1950); старшим бібліотекарем (з 15.02.1934 р.), т. в. о. завідуючого (1934) та заступником завідуючого відділом рукописів (1935–1937), науковим співробітником (1935–1937) Бібліотеки АН УРСР (ф. 78, № 1585); доцентом Київського державного університету (1940).

У 1940 р. захистив дисертацію на тему «Древняя украинская повесть и вопросы ее изучения» та отримав учений ступінь кандидата філологічних наук і вчене звання старшого наукового співробітника.

Після війни О. А. Назаревський відновив свою педагогічну діяльність у Київському державному університеті, читаючи загальні та спеціальні курси з давньої російської літератури та літератури ХІ–ХVІІ ст., історії російської літератури ХVІІІ ст., палеографії, джерелознавства та текстології, давньоруської повісті, апокрифічної літератури на посадах: завідуючого кафедрою російської літератури (1943–1944), старшого наукового співробітника (з 1949 р.), професора кафедри російської літератури історико-філологічного факультету. Він – автор понад 100 наукових праць з історії української та російської літератури, текстології, бібліографії, фольклористики, мистецтвознавства.

Помер 30 вересня 1977 р. у м. Києві.

Особовий архівний фонд О.А. Назаревського (ф. 78) зберігається в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Він сформований з документів, які передавалися протягом 1967–2001 рр. спочатку самим Олександром Адріановичем, згодом його онукою – Наталією Миколаївною та учнем Володимиром Івановичем Крекотнем. Обсяг фонду становить 2221 од. зб., крайні дати – 1906–1977 рр.

Виставка, присвячена життю та діяльності видатного українського літературознавця, репрезентує як матеріали біографічного характеру, так і ті, які представляють науковий та творчий потенціал вченого. Це, зокрема, документи, що відносяться до часу занять О. А. Назаревського в літературному гуртку Уманської гімназії – зошити зі списками про прочитані книги; в Київському університеті – програми, конспекти занять з історії російської, західноєвропейської літератури, історії мов, звіти про заняття (ф. 78, № 4).

До документів, пов’язаних з періодом роботи О. А. Назаревського викладачем у Київському університеті, відносяться клопотання ректора університету перед Українським комітетом у справах вищої школи при Раднаркомі УРСР про затвердження О.А. Назаревського в ученому званні професора (ф. 78, № 1584), стенограми лекцій (ф. 78, № 51), рецензії на студентські праці; його відгуки про наукові праці вчених, дисертантів-літературознавців (В. І. Малишева, В. І. Маслова, О. І. Білецького, М. В. Геппенера та ін.), а також машинописна копія його праці, виданої в 1929 р. – «Повістевий репертуар рукописних фондів Бібліотеки Академії наук УРСР» (ф. 78, № 1577).

Наступний життєвий етап – робота в Інституті літератури АН УРСР – відображений, зокрема, в договорі на наукову звірку з оригіналами повістей Т. Г. Шевченка під час підготовки до видання академічного видання творів Кобзаря (ф. 78, № 118); оглядом «шевченкіани» у відділі рукописів Інституту (ф. 78, № 53); інструкціях по складанню наукових описів рукописів російських та українських письменників (ф. 78, № 52); матеріалах, зібраних ним під час підготовки до видання академічних зібрань творів М. В. Гоголя, Т. Г. Шевченка; матеріалах до публікації п’єс В. В. Капніста. Великий допоміжний апарат, текстологічні примітки та вступні статті, розроблені переважно О. А. Назаревським до академічного видання творів Т. Г. Шевченка, де він був редактором відділу «Інші редакції та варіанти» перших двох томів (К, 1939) та редактором ІІІ, IV, V томів, склали чи не найголовнішу наукову цінність видання (ф. 78, № 125).

Робота О. А. Назаревського над організацією та систематизацією колекції «Гоголіана» під час його роботи на посаді наукового співробітника відділу рукописів Бібліотеки АН УРСР представлена, зокрема в «схемі організації колекції «Гоголіана» та оглядом гоголівських матеріалів, які були передані до відділу рукописів з Полтавського обласного музею (ф. 78, № 124).

Наукові дослідження О. А. Назаревського представлені працями з історії російської та української літератури, фольклористики, бібліографії, історії розвитку студентських течій в Київському університеті (ф. 78, № 89, 92, 1605 ), а також відгуками на них інших учених (С. І. Маслова, О. І. Білецького та ін.) (ф. 78, № 108, 109). До уваги відвідувачів виставки монографії, статті та рецензії, які містяться в чотирьох «Збірниках друкованих праць О. А. Назаревського за 1908–1965 рр.», зібраних ним особисто та згідно з його заповітом переданих до НБУВ (ф. 78, № 2169): «Хождение Богородицы по мукам» в нових Українських списках XVII–XVIII в.в.» (К., 1908) (ф. 78, 2153), «Гоголь и искусство» (К., 1911) (ф. 78, № 2154), «Из истории русско-украинских литературных связей. Старинные книжные легенды и их связи с русским и украинским фольклором» (К., 1963) (ф. 78, № 2218); упорядкована та підготовлена до друку О. А. азаревським монографія Т. П. Сушицького «Західно-руські літописи як пам’ятки літератури» (К., 1930) (ф. 78, № 2187).

Пристрастю вченого було вивчення давньоруської повісті, зокрема повістевого репертуару київських рукописних зібрань. Зібрані за багаторічну дослідницьку діяльність матеріали були систематизовані ним у «Библиографию древнерусской повести», видану Інститутом російської літератури АН СРСР (1955) (ф. 78, № 2204).

Важливим для глибшого пізнання особистості О.А. Назаревського та кола його оточення є документи, пов’язані з «Семинарием русской филологии профессора В. Н. Перетца», представлені в ІР. Серед них – спогади вченого про своїх колег–філологів, зокрема його вчителя В. М. Перетца (ф. 78, № 96 та товаришів по «Семинарию» – Варвару Павлівну Андріанову-Перетц (ф. 78, № 1639), Сергія Івановича Маслова (ф. 78, № 1620), Миколу Каленковича Гудзія (ф. 78, № 104).

Епістолярій вченого в архівному фонді представлений офіційним листуванням з редакціями журналів та газет («Литературное наследство» ( ф. 78, № 171-195), «Вопросы русской литературы», «Литературная газета» та ін.), редакцією Української Радянської Енциклопедії, академічними установами (Інститут світової літератури, Інститут літератури АН УРСР), музеями з питань публікацій та рецензування статей, участі в тематичних збірниках, засіданнях, ювілейних урочистостях; приватне листування висвітлює його наукове, творче та приватне (родинне) оточення. Серед кореспондентів О. А. Назаревського були такі відомі вітчизняні та зарубіжні вчені, як В. П. Андріанова-Перетц, О. І. Білецький, М. К. Гудзій, Д. С. Лихачов, П. Г. Тичина, М. А. Цявловський та ін.

Завершеності експозиції виставки, присвяченої постаті визначного українського науковця, надають ілюстративні документи, серед яких – фотопортрети О. А. Назаревського, його колег та друзів по «Семинарию» (В. П. Андріанової-Перетц і В. М. Перетц (ф. 78, № 2145), М. К. Зерова (ф. 78, № 2146), С. І. Маслова (ф. 78, №2142 ), М. Т. Рильського (ф. 78, № 2146), П. П. илиповича (ф. 78, № 2149), С. О. Щеглової (ф. 78, № 2150).

Виставку підготувала:н.с. Інституту рукопису  Л.В. Гарбар

 

 

Список наукових праць А.О Назаревського,

 які зберігаються у фондах Інституту рукопису НБУВ

 

«Язык Евангелия 1581 года. В переводе В. Негалевского».

Студентський твір. Автограф.

                                                                  ІР НБУВ, ф. І, № 44563

 

 «Очерки из области русской исторической повести начала ХVІІ столетия».

Монографія. Окремий відбиток. К., 1958. – 183 с.

                                                                 ІР НБУВ, ф. 78, № 2209

 

«О литературной стороне грамот и других документов Московской Руси начала ХVІІ».

Розвідка. Окремий відбиток. К., 1961. – 80 с.

                                                                 ІР НБУВ, ф. 78, № 2215

 

«Из истории русско-украинских литературных связей. Старинные книжне легенды и их связи с русским и украинским фольклором».

Монографія. Окремий відбиток. К., 1963. – 110 с.

                                                                 ІР НБУВ, ф. 78, № 2218

 

«Хождение Богородицы по мукам» в нових Українських списках XVII-XVIII в.в.». Розвідка.

Відбиток з «Записок Українського наукового товариства в Києві». Книга ІІ. К., 1908. 44 с.

                                                                 ІР НБУВ, ф. 78, № 2153

 

 

«Язык Евангелия 1581 года. В переводе В. Негалевского». К., 1911. – 138 с.

Монографія. Відбиток із «Университетских известий», № 8.

                                                                 ІР НБУВ, ф. 78, № 2156

 

«Отчет о занятиях в Воронежском губернском музее (24-27 июня 1911)».

К., 1912. – 45 с.

Розвідка. Відбиток із «Университетских известий», № 8.

                                                                 ІР НБУВ, ф. 78, № 2157

 

«Знадоби до історії давньої повісті. І. Повістевий репертуар київських рукописних збірок. Розвідка».

Відбиток із журн.: «Записки Історично-філологічного відділу ВУАН». – К., 1929. – Кн. ХХV. – 42 с.

                                                                 ІР НБУВ, ф. 78, № 2183

 

«Библиография древнерусской повести».

Бібліографічний покажчик. Окремий відбиток. М., 1955. – 191 с.

                                                                 ІР НБУВ, ф. 78, № 2204

 

«Каталог выставки печатной книги с XV в. по настоящее время».

К., 1913. – 16 с.

                                                                 ІР НБУВ, ф. 78, № 2160

 

«Проф. Теоктист Сушицький. Західно-руські літописи як пам’ятки літератури». Упорядкував та підготував до друку О.А. Назаревський . К., 1930. – 404 с.

                                                                 ІР НБУВ, ф. 78, № 2187

 

«Гоголь и искусство». Стаття.

Відбиток із «Университетских известий». 1910.

                                                                 ІР НБУВ, ф. 78, № 2154

 

«К истории легенды о происхождении картофеля. Из филологического семинария проф. В.Н. Перетца». Стаття.

Відбиток з «Русского Филологического Вестника», № 3-4.Варшава. 1911.

                                                                 ІР НБУВ, ф. 78, № 2155

 

«К истории киевского музыкантского цеха». К., 1913. – 15 с. Стаття.

Опубл.: «Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца». Книга 23, вып. 2. – К., 1913.

                                                                 ІР НБУВ, ф. 78, № 2161

 

«Заметки об имени автора и списках «Повести о некой брани».

Стаття. Відбиток з журн. «Русский филологический вест ник». – Москва, 1916. – № 3. – С. 162-165.

                                                                 ІР НБУВ, ф. 78, № 2165

 

«К истории русской народной сказки. Сказка о Рахе разбойнике». – К., 1919. – 14 с.

Відбиток із журн. «Университетские известия». - № 1. – К., 1919. – С. 1-14.

                                                                 ІР НБУВ, ф. 78, № 2167

 

«До історії вищої жіночої освіти на Україні (з життя київських жіночих курсів 70-80 рр.)». Стаття. Відбиток із журн.: «Життя й революція». – К., 1927. – № 4. – С. 111-118.

                                                                 ІР НБУВ, ф. 78, № 2170

 

«Студентські хвилювання в Києві року 1876-го».

Стаття. Відбиток із журн.: «Життя й революція». – К., 1927. – № 6. – С. 389-397.

                                                                 ІР НБУВ, ф. 78, № 2172

 

«Київське студентство 50 років тому (Напередодні «березневого руху» 1878-го року)».

Стаття. Відбиток із журн.: «Записки Київського інституту народної освіти». – К., 1927. – Кн. 2. – С. 59-68.

                                                                 ІР НБУВ, ф. 78, № 2173

 

«До студій над давньою українською повістю». Стаття.

Відбиток із журн.: «Записки Історично-філологічного відділу УАН». – К., 1928. – С. 25-34.

                                                                 ІР НБУВ, ф. 78, № 2178

 

«Ювілей Київського університету і студентські заколоти 1884 року».

Стаття. Відбиток із журн.: «За сто літ». – К., 1928. –  Кн. ІІ. – С. 224-250.

                                                                 ІР НБУВ, ф. 78, № 2180

 

«Березневий рух» київських студентів р. 1878».

Стаття. Відбиток із журн.: «За сто літ». – К., 1928. – Кн. ІІ. – С. 102-122.

                                                                 ІР НБУВ, ф. 78, № 2181

 

«Від редакції». Стаття.

Відбиток із журн.: «Збірник Історично-філологічного відділу ВУАН». К., 1929. – № 98. – С. V-VII.

                                                                 ІР НБУВ, ф. 78, № 2188

«Из архива Головни». Стаття.

Відбиток із видання: «Гоголь Н.В. Материалы и исследования». – Л., 1936. – С. 315-357.

                                                                 ІР НБУВ, ф. 78, № 2190

 

«Пушкінські матеріали в київських рукописних сховищах».

Стаття. Відбиток із видання: «Пушкін О.С. Статті та матеріали».  К., 1938. – С. 212-236.

                                                                 ІР НБУВ, ф. 78, № 2191

 

«Забытый автограф Пушкина». Стаття.

Відбиток із журн.: «Временник Пушкинской комиссии АН СССР». – Л., 1939. – Кн. 4-5. – С. 490-493.

                                                                 ІР НБУВ, ф. 78, № 2192

 

«З епістолярної спадщини Гоголя (Листи до В.І. Бєлого, В.М. Рєпніної і Є.П. Рєпніної)».

Стаття. Відбиток із журн.: «Радянське літературознавство». – К., 1940. – № 5-6. – С. 319-328.

                                                                 ІР НБУВ, ф. 78, № 2193, 2194

 

«Досі невідомі переклади В. Самійленка».

Стаття. Відбиток із журн: «Україна». – К., 1945. – № 9. – С. 39.

                                                                 ІР НБУВ, ф. 78, № 2195

 

«Грибоєдов у Києві». Стаття.

Відбиток із газ.: «Молодь України». – К., 1945. – № 10. – 10 січня.

                                                                 ІР НБУВ, ф. 78, № 2196

 

«Із спостережень над листами Т.Г. Шевченка». Стаття.

Відбиток із журн: «Радянське літературознавство». – К., 1947. – № 7-8. – С. 107-113.

                                                                 ІР НБУВ, ф. 78, № 2197

 

«Неопублікований лист М. Коцюбинського».

Стаття. Відбиток із журн: «Україна». К., 1947. – № 3. – С. 35.

                                                                 ІР НБУВ, ф. 78, № 2198

 

«Давня східнослов’янська повість в радянському літературознавстві (1917-1947)». Стаття.

Відбиток із журн.: «Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. Наукові записки. Філологічний збірник». – К., 1948. – Т. VII, вип. 3. – С. 147-161.

                                                                 ІР НБУВ, ф. 78, № 2199

 

«Пометы Некрасова на рукописи Н.Н. Страхова». Стаття.

Відбиток із журн.: «Литературное наследство. Некрасов». – М., 1949. – Т. ІІІ, № 53-54. – С. 85-87.

                                                                 ІР НБУВ, ф. 78, № 2200

 

«Автор «Слова о полку Игореве» и его общественно-политические взгляды». Стаття.

Відбиток із журн.: «Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. Наукові записки». К., 1951. – Т. Х, вип. 3. – С. 195-212.

                                                                 ІР НБУВ, ф. 78, № 2201

 

«Пушкин и массовой читатель его времени». Стаття.

Відбиток із журн.: «Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. Наукові записки». К., 1953. – Т. ХІІ, вип. 5. – С. 97-101.

                                                                 ІР НБУВ, ф. 78, № 2202

 

«О жанровой природе «Слова о полку Игореве».

Стаття. Відбиток із журн.: «Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. Наукові записки». К., 1955. – Т. ХІV, вип. 1. – С. 113-144.

                                                                 ІР НБУВ, ф. 78, № 2203

 

«Несколько замечаний о «Послании дворянина к дворянину».

Відбиток із журн.: «Труды Отдела древнерусской литературы». – М. – Л., 1958. – Т. XIV.– С. 284-289.

                                                                 ІР НБУВ, ф. 78, № 2206

 

«Какие возникают задачи дальнейшего изучения «Слова о полку Игореве»?».

Відбиток із кн.: «Сборник ответов на вопросы по литературоведению». М., 1958. – С. 32-34.

                                                                 ІР НБУВ, ф. 78, № 2207

 

«Еще о жанровой природе «Слова о полку Игореве». Стаття.

Відбиток із журн.: «Вісник Київського університету. Серія філології та журналістики». К., 1958. – № 1, вип. 2. – С. 68-71.

                                                                 ІР НБУВ, ф. 78, № 2208

 

«О некоторых конъюктурах к тексту «Слова о полку Игореве».

Відбиток із журн.: «Вісник Київського університету. Серія філології та журналістики». – К., 1958. – № 1, вип. 1. – С. 39-47.

                                                                 ІР НБУВ, ф. 78, № 2210

 

«Памяти друга. Сергей Иванович Маслов – ученый и педагог».

Відбиток із журн.: «Вісник Київського університету. Серія філології та журналістики». – К., 1959. – № 2, вип. І. – С. 127-135.

                                                                 ІР НБУВ, ф. 78, № 2211

 

«До тлумачення деяких так званих «темних місць» у тексті «Слова о полку Ігоровім». Стаття.

Відбиток із кн.: «Матеріали до вивчення історії української літератури. Том І. Давня українська література. Доба феодалізму – до кінця ХVIII ст.». – К., 1959. – С. 188-195.

                                                                 ІР НБУВ, ф. 78, № 2212

 

«До вивчення давньої повісті в українській літературі». Стаття.

Відбиток із кн.: «Матеріали до вивчення історії української літератури. Том І. Давня українська література. Доба феодалізму – до кінця ХVIII ст.». – К., 1959. – С. 311-319.

                                                                 ІР НБУВ, ф. 78, № 2213

 

«Неизданное письмо И.С. Тургенева». Стаття.

Відбиток із журн.: «Вісник Київського університету. Серія філології та журналістики». – К., 1961. – № 3, вип. 2. – С. 29-31.

                                                                 ІР НБУВ, ф. 78, № 2214

 

«Пушкінські матеріали у відділі рукописів Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР». Стаття.

Відбиток із журн.: «Радянське літературознавство». – К., 1962. – № 1.– С. 114-125.

                                                                  ІР НБУВ, ф. 78, № 2216

 

«М.В. Ломоносов – поэт». Стаття.

Відбиток із журн.: «Вісник Київського університету Серія філології та журналістики». –К., 1962. –№ 5, вип. 1. – С. 9-23.

                                                                 ІР НБУВ, ф. 78, № 2217

 

«Задонщина» в исследованиях последнего десятилетия». Розвідка.

Відбиток із журн.: «Труды Отдела древнерусской литературы». – М. –Л., 1956. – Т. ХІІ. C. 546-575.

                                                                 ІР НБУВ, ф. 78, № 2205

 

«Следы «Слова о полку Игореве» в древнерусской литературе». Стаття.

Відбиток із журн.: «Вісник Київського університету. Серія філології та журналістики». –К., 1965. – № 7. – С. 47-55.

                                                                 ІР НБУВ, ф. 78, № 2221

 

Рецензія на видання: «Короленко В.Г. Полное посмертное собрание сочинений. Дневник (1895-1898) Т. ІІІ. – Полтава, 1927».

Відбиток із журн.: «Червоний шлях». Харків, 1927. – № 2. – С. 213-215.

                                                                 ІР НБУВ, ф. 78, № 2176

 

 

Рецензія на видання: «Сказочная комиссия в 1926 г. Обзор работ под редакцией председателя Комиссии акад. С.Ф. Ольденбурга».

Відбиток із журн.: «Червоний шлях». Х., 1927. – № 12. – С. 200-201.

                                                                 ІР НБУВ, ф. 78, № 2177

 

Рецензія на видання: «Архівна справа. №№ 1, 2, 3, 4».

Відбиток із журн.: «Життя й революція». – К., 1928. – № 2. – С. 189-191.

                                                                 ІР НБУВ, ф. 78, № 2179

 

Рецензія на видання: «Короленко В.Г. Полное посмертное собрание сочинений. Дневник (1898-1903). Т. IV. – Полтава, 1928».

Відбиток із журн.: «Червоний шлях». Х., 1929. – № 3. – С. 161-163.

                                                                 ІР НБУВ, ф. 78, № 2182

 

Рецензія на видання: «Сказочная Комиссия в 1927 г. Обзор работ по редакцией председателя Комиссии акад. С.Ф. Ольденбурга».

Відбиток із журн.: «Червоний шлях». Х., 1929. – № 4. – С. 213-214.

                                                                 ІР НБУВ, ф. 78, № 2184

 

Рецензія на видання: «За сто літ. Матеріали з громадського й літературного життя України ХІХ і початків ХХ століття, за редакцією академіка Михайла Грушевського. Книга третя. – К., 1928».

Відбиток із журн.: «Червоний шлях». Х., 1929. – № 5/6. – С. 289-292.

                                                                 ІР НБУВ, ф. 78, № 2185

 

Рецензія на видання: «За сто літ. Матеріали з громадського й літературного життя України ХІХ і початків ХХ століття, за редакцією академіка Михайла Грушевського. Книга четверта. – К., 1929».

Відбиток із журн.: «Червоний шлях. № 10/11». Харків, 1929. – С. 197-199.

                                                                 ІР НБУВ, ф. 78, № 2186

 

Рецензія на видання: «Короленко В.Г. Полное собрание сочинений. Т. V. История моего современника. – Полтава, 1929».

Відбиток із журн. «Червоний шлях». Х., 1930. – № 4. – С. 196-198.

                                                                 ІР НБУВ, ф. 78, № 2189

 

Рецензія на видання: «Колосова В.П. Климентій Зіновієв. Життя і творчість. – К., 1964».

Відбиток із журн.: «Радянське літературознавство». – К., 1965. - № 8. – С. 87-88.

                                                                 ІР НБУВ, ф. 78, № 2219

 

Рецензія на видання: «Древнерусские рукописи Пушкинского дома (обзор фондов) / сост. В.И. Малышев. – М.-Л., 1965».

Відбиток із журн.: «Известия Академии наук СССР». – М., 1965. – Том. – ХХIV, вип. 5. – С. 441-443.

                                                                 ІР НБУВ, ф. 78, № 2220

 

 

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62 3-й поверх, к.307; 4-й поверх,
к. 403.
+38 (044) 288-1418
irnbuv@gmail.com
9:15 до 17:30 (понеділок - субота)
Відділ фонду юдаїки:
9:15 до 18:00 (понеділок - п’ятниця)