Нові надходження вітчизняних журналів до Залу періодичних видань Відділу комплексного бібліотечного обслуговування за березень 2015 року (частина друга)

Суспільні науки в цілому. Cоціологія. Статистика. Демографія

 

01. Journal of international studies [Текст] : sci. papers/ Center of sociol. research, Found. of intern. studies ; ed. board: Yu. Bilan (ed.-in-chief) [et al.]. - Ternopil : CSR, 2008 .- Отримується з 2012., - ISSN 2071-8330

2014 р. Vol. 7 № 2

2014 р. Vol. 7 № 3

Шифр зберігання в НБУВ: Ж43802

 

Історія. Історичні науки

 

02. Сіверянський літопис [Текст] : всеукр. іст.- краєзнав. просвітн. журн./ Голов. ред. В. О. Дятлов. - Чернігів : [б. в.].- Отримується з 1995.

2014 р. № 6 (120)

 Шифр зберігання в НБУВ: Ж14754

 

03. Сумська старовина [Текст] : всеукр. наук. іст. журн./ Сумський держ. ун-т, Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; голов. ред. В. Звагельський. - Суми : [б. в.], 1995 . - Виходить двічі на рік.- Отримується з 2001., - ISSN 2311-5408

2014 р. № 43-44

Шифр зберігання в НБУВ: Ж24500

 

04. Сумський історико-архівний журнал [Текст] : науковий журнал з історії та архівознавства/ Сумський держ. ун-т та держ.архів Сумської області ; ред. В. Власенко. - Суми : Сумський держ. ун-т, Держ.архів Сумської області. - Текст рос.,укр. мовою.- Отримується з 2007.

2014 р. № 23

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25920

 

Економіка. Економічні науки

 

05. Агро Перспектива [Текст] : информационно-аналитический журнал/ Государственный информационно- аналитический центр мониторинга внешних товарных рынков ; ред. А. Болодурин. - К. : ООО "Укрзовнишконсалт", 1999 .- Отримується з 2000.

2015 р. № 1 (175)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж22675

 

06. Агросвіт [Текст] : інформ.-аналіт. журн./ Дніпропетр. держ. аграр. ун-т, ТОВ "ДКЦ Центр" ; голов. ред. Л. Ю. Мельник. - К. : ДКС Центр, 2001 . - Виходить двічі на місяць.- Отримується з 2001., - ISSN 2306679-2

2015 р. № 2

Шифр зберігання в НБУВ: Ж23190

 

07. АПК-Информ: итоги [Текст] : ежемес. информ.-аналит. журн./ ООО ИА "АПК-Информ" ; гл. ред. Е. Чередниченко. - Д. : АПК-Информ, 2008 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 2008.

2015 р. № 8

Шифр зберігання в НБУВ: Ж23828/итоги

 

08. Аудитор України [Текст] : офіційне видання/ Україна. Аудиторська палата, Спілка аудіторів України ; ред. С. Столярова. - К. : [б.в.], 2002 . - Виходить двічі на місяць.- Отримується з 2006.

2015 р. № 1-2 (230-231)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25379

 

09. Бухгалтерський облік і аудит [Текст] : наук.-практ. журн./ редкол.: В. І. Єфіменко (голов. ред.) [та ін.] ; ТОВ "Екаунтинг", ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : [б. в.], 1994 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 1994.

2014 р. № 11

2014 р. № 12

Шифр зберігання в НБУВ: Ж14634

 

10. Бюлетень Національного банку України [Текст] : щомісячне аналітично- статистичне видання/ Національний банк України ; ред. В. Галь. - К. : [б.в.], 1993 . - Бюлетень має додаток та електронну версію на носіях CDR. - Виходить щомісяця.- Отримується з 1994.

2014 р. № 11 (260)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж69043

 

11. Вісник Академії митної служби України [Текст]. Серія, Економіка : наук. журн./ Академія митної служби України ; ред. Ю. Петруня. - Д. : [б.в.], 1999 . - Текст ст. укр., рос. м. - Виходить двічі на рік.- Отримується з 2009.

2014 р. № 2 (52)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж16730/екон.

 

12. Вісник Академії митної служби України [Текст]. Серія, Технічні науки : науковий журнал/ Академія митної служби України ; ред. Б. Мороз. - Д. : [б.в.], 1999 . - Текст ст. укр., рос. м. - Виходить двічі на рік.- Отримується з 2009.

2014 р. № 1 (51)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж16730/техн.н.

 

13. Вісник Національного банку України [Текст] : щоміс. наук.-практ. журн./ Національний банк України ; ред. Л. Патрікац. - К. : "Бліц-Інформ", 1995 . - * - з CDR.- Отримується з 1995.

2015 р. № 1 (227)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж14806

 

14. Деньги [Текст] : всеукр. журн./ ЗАО "Украинская Медиа Группа" ; гл. ред. А. Крамаренко. - К. : Изд. дом "УМХ", 2006 . - Виходить двічі на місяць.- Отримується з 2007.

2015 р. № 3 (293)

2015 р. № 4 (294)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25750

 

15. Держава та регіони [Текст]. Серія, Державне управління : Науково- виробничий журнал/ Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління" ("ЗІДМУ") ; ред. В. Корінєв. - Запоріжжя : [б.в.]. - Виходить щоквартально.- Отримується з 2002., - ISSN 1813-3401

2014 р. № 3 (47)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж23244/Держав.упр

 

16. Держава та регіони [Текст] : наук.-виробн. журн. Серія, Економіка та підприємництво/ Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". - Запоріжжя : [б. в.]. - Виходить щоквартально.- Отримується з 2002., - ISSN 1814-1161

2014 р. № 4 (79)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж23244/екон. та підпр.

 

17. Держзакупівлі [Текст] : щоміс. спеціаліз. журн./ Міжнародний центр "МЦФЕР - Україна" ; голов. ред. Р. В. Бойко. - К. : "МЦФЕР-Україна", 2013 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 2013.

2015 р. № 2

Шифр зберігання в НБУВ: Ж101089

 

18. Довідник спеціаліста з охорони праці [Текст] : щомісячний спеціалізований журнал/ ТОВ "Міжнародний центр фінансово-економічного розвитку - Україна" ; ред. А. Компаніець. - К. : [б.в.], 2010 . - * - з дод. CDR.- Отримується з 2010.

2014 р. № 11 (54)

2014 р. № 12 (55)

2015 р. № 2 (57)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100446

 

19. Економіка України [Текст] = Economy of Ukraine : наук. журн./ М-во екон. розв. і торгівлі України [та ін.] ; голов. ред. В. М. Геєць. - К. : [б. в.], 1958 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 1958., - ISSN 0131-775X

2014 р. № 11 (636)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж28099

 

20. Journal of european economy [Текст] : scientific publication/ Ternopil Academy of National Economy. - Тернопіль : [б.в.]. - Паралельно виходить укр. мовою.- Отримується з 2002., - ISSN 1684-906X

2014 р. Vol. 13 № 3

Шифр зберігання в НБУВ: Ж42526

 

21. Інвестиції: практика та досвід [Текст] : наук.-практ. журн./ Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили, ТОВ "ДКС Центр" ; редкол.: Л. П. Клименко (голов. ред.) [та ін.]. - К. : Центр, 2002 . - Виходить двічі на місяць.- Отримується з 2002., - ISSN 2306-6814

2015 р. № 2

Шифр зберігання в НБУВ: Ж23721

 

22. Insurance Top [Текст] = Рейтинг страховых компаний : журнал/ Украинский НИИ "Права и экономических исследований" ; ред. А. Залетов. - К. : [б. в.].- Отримується з 2003.

2014 р. № 4 (48)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж24600

 

23. Казна України [Текст] : всеукр. наук.-практ. журн./ Держ. казначейство України ; редкол.: М. І. Батіг (голов. ред.) [та ін.]. - К. : Піраміда, 2009 . - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 2009

 2015 р. № 1 (34)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100319

 

24. Кадровик-01 [Текст] : щоміс. спеціаліз. журн./ ТОВ "Міжнар. центр фінанс.-екон. розвитку - Україна" ; голов. ред. І. Іванченко. - К. : МЦФЕР- Україна, 2006 . - * - з CDR. - Виходить щомісяця.- Отримується з 2006.

2015 р. № 2 (108)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25638

 

25. Companion [Текст] : деловой еженедел. журн./ ООО "Компаньон Груп" ; гл. ред. М. Василенко. - Киев : Компаньон Груп, 1996 . -Різночитання назви: Компаньон. - Виходить щотижня.- Отримується з 1996.

2014 р. № 39-40 (911-912)

2014 р. № 41-42 (913-914)

2014 р. № 43-44 (915-916)

2014 р. № 45-46 (917-918)

2014 р. № 47-48 (919-920)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж14866

 

26. Маркетинг в Україні [Текст] : журн./ Українська Асоціація Маркетингу ; ред. А. Павленко. - К. : [б.в.]. - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1998., - ISSN 1606-3732

2014 р. № 6 (87)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж16167

 

27. Моніторинг біржевого ринку [Текст] = Monitoring of exchange market : наук.-аналіт. журн./ Аграр. біржа, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування в Україні ; голов. ред. О. Є. Марюхніч. - К. : Аграр. біржа.- Отримується з 2014.

2015 р. № 2 (33)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж101154

 

28. Новини енергетики [Текст] : щоміс. наук.-техн. аналіт. журн./ Всеукр. енергет. ком. Всесвіт. енергет. ради ; шеф-ред. Т. Е. Удод. - К. : КВІЦ. - Виходить щомісяця.- Отримується з 1999.

2015 р. № 1

Шифр зберігання в НБУВ: Ж22857

 

29. Огляд цін українського та світового товарних ринків [Текст] : бюлетень/ Інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків ; ред. О. Болодурін. - К. : Держзовнішінформ.- Отримується з 1999.

2015 р. № 2 (220)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж16389

 

30. Регіональна економіка [Текст] = Региональная экономика = Regional economy : наук.- практ. журн./ Ін-т регіонал. дослідж. НАН України, Ін-т екон. пром-сті НАН України, Укр. асоц. регіонал. наук ; голов. ред. В. С. Кравців. - Львів : [б.в.], 1996 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 1996., - ISSN 1562-0905

2014 р. № 4 (74)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж15383

 

31. Ринок цінних паперів України [Текст] : науковий, виробничо- практичний журнал/ Київський національний економічний університет, Український інститут розвитку фондового ринку ; ред. Д. Лук'яненко. - К. : [б.в.], 1997 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 1997.

2014 р. № 11-12

Шифр зберігання в НБУВ: Ж15382

 

32. Стандартизація. Сертифікація. Якість [Текст] : наук.-техн. журн./ Держ. п-во "Укр. н.-д. і навч. центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" ; в. о. голов. ред. В. П. Фісун. - Х. : [б. в.], 1998 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 1998., - ISSN 2307-4949

2014 р. № 6 (91)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж16258

 

33. Стратегія розвитку України. Економіка. Соціологія. Право. [Текст] : наук. журн./ Нац. авіац. ун-т. ; голов. ред. М. С. Кулик. - Київ : НАУ.- Отримується з 2004., - ISSN 1729-7036

2014 р. № 2

2014 р. № 3

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25031

 

34. Страхова справа [Текст] : спеціалізоване видання про страхування/ Український НДІ "Права та економічних досліджень" ; ред. О. Паращак. - К. : [б.в.], 2001 .- Отримується з 2001., - ISSN 1810-7923

2014 р. № 4 (56)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж23561

 

35. Терминал [Текст] : нефтяное обозрение/ Науч.-техн. центр "Психея" ; шеф-ред. С. Сапегин. - Киев : Психея, 2000 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 2000., - ISSN 2077-2319

2014 р. № 50 (740)

2015 р. № 6 (748)

2015 р. № 7 (749)

2015 р. № 8 (750)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж23043

 

36. Финансовые услуги [Текст] : всеукр. науч.-практ. журн./ шеф-ред. Н. Степанов ; ООО "Изд. дом "Украина Бизнес". - К. : Украина Бизнес, 1997 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 1997.

2014 р. № 3-4 (105-106)

2014 р. № 5-6 (107-108)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж15875

 

37. Financial brand [Текст] = Финансовый бренд/ учредитель, издатель, гл. ред. В. Туз. - Киев : [б. в.], 2014 . - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 2014.

2014 р. № 2

 2014 р. № 3

Шифр зберігання в НБУВ: Ж101199

 

38. Фінансовий контроль [Текст] : всеукраїнський науково-практичний журнал/ Головне контрольно-ревізійне управління України ; ред. П. Андрєєв. - К. : [б.в.], 1999 .- Отримується з 1999.

2015 р. № 1 (108)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж16668

 

39. Часопис економічних реформ [Текст] = Time description of economic reforms : наук.-виробн. журн./ Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; редкол.: Т. В. Калінеску (голов. ред.) [та ін.]. - Луганськ : [б. в.], 2010 .- Отримується з 2011., - ISSN 2221-8440

2014 р. № 4 (16)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100579

 

40. Экология предприятия [Текст] : практ. изд. для специалистов по экол. безопасности/ ООО "Медиа-Про" ; гл. ред. А. Кизим. - К. : Медиа-Про. - Виходить щомісяця.- Отримується з 2013.

2015 р. № 2

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100947

 

41. ЭнергоБизнес [Текст] : еженедел. информ.-аналит. журн./ гл. ред. А. Гуппал ; "Юпеко Киев", общество с ограниченной ответственностью. - Киев : Юпеко Киев, 1997 . - Виходить щотижня.- Отримується з 1997. - Видання має серіальний додаток: ТЭК и Пресса ; ТЭК- текущая статистика

2015 р. № 6 (895)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж16317

 

42. The Ukrainian journal of business Law [Текст]/ Yuridicheskaya Practika ; ed. O. A. Usenko. - К. : [s. n.], 2003 .: Ukrainian journal of business Law. - Виходить щомісяця.- Отримується з 2003., - ISSN 1726-3085

2015 р. Vol. 13 № 1-2

Шифр зберігання в НБУВ: Ж42524

 

 Політика. Політичні науки

 

43. Національна безпека і оборона [Текст] : журнал/ Український центр економічних і політичних досліджень ; ред. Л. Шангіна. - К. : [б.в.], 2000 . - Журнал виходить паралельно англійською мовою.- Отримується з 2000.

2014 р. № 5-6 (148-149)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж22678

 

44. Стратегічні пріоритети [Текст] = Strategic priorities : наук.-аналіт. щокв. зб./ Нац. ін-т стратег. дослідж. ; голов. ред. А. В. Єрмолаєв. - К. : НІСД, 2006 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2006.

2014 р. № 3 (32)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25775

 

Держава і право. Юридичні науки

 

45. Адміністративне право і процес [Текст] : наук.-практ. журн./ Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. І. С. Гриценко. - К. : Київ. ун-т, 2012 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2012., - ISSN 2227-796X

2014 р. № 4 (10)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж101009

 

46. Адміністративне судочинство [Текст] : судова практика в адм. справах : наук.-практ. юрид. журн./ Вищий адм. суд. України ; голов. ред. О. М. Пасенюк. - К. : Вид. дім "Ін Юре", 2006 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2006.

2014 р. № 4

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25746

 

47. Аспекти реабілітації [Текст] : інформаційний бюлетень/ Київське товариство політв'язнів та жертв репресій ; ред. Ю. Азаренко. - К. : [б.в.].- Отримується з 2005.

2014 р. № 4

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25736

 

48. Бюлетень міністерства юстиції України [Текст] : загальнодерж. наук.-практ. фах. вид./ Україна. Міністерство юстиції ; ред. О. В. Зайчук. - К. : Українська правова інформація, 1998 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 1999.

2015 р. № 2 (160)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж16817

 

49. Відомості Верховної Ради України [Текст] : офіц. текст : щотиж. нормат. бюл./ Верховна Рада України ; ред.: О. Бурсук [та ін.]. - К. : Парламент. вид-во, 1941 . - Текст укр. і ред. пер. рос. - Виходить щотижня.- Отримується з 1941., - ISSN 0320-7978

2015 р. № 1

2015 р. № 2-3

2015 р. № 4

2015 р. № 5

Шифр зберігання в НБУВ: Ж22443

 

50. Вісник Конституційного Суду України [Текст] : загальнодерж. період. вид./ Конституційний Суд України ; голов. ред. А. Головін. - К. : Ін Юре, 1997 . - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1997.

2014 р. № 6

Шифр зберігання в НБУВ: Ж15756

 

51. Вісник паливно-енергетичного комплексу України [Текст] : галуз. інформ.-аналіт. бюл./ редкол.: С. М. Чех (голова) [та ін.]. - К. : [б. в.]. - Виходить щомісяця.- Отримується з 2013.

2014 р. № 12

Шифр зберігання в НБУВ: Ж101071

 

52. Вісник прокуратури [Текст] : загальнодержавне фахове юридичне видання/ Генеральна прокуратура України, Національна юридична академія ім.Ярослава Мудрого, Київський національний університет ім.Тараса Шевченка ; ред. Ю. В. Бойченко. - К. : [б.в.], 1999 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 1999.

2015 р. № 1 (163)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж16786

 

53. Довідник кадровика [Текст] = Справочник кадровика : щоміс. спеціаліз. журн./ ТОВ "Медіа-Про" ; голов. ред. Я. Паньків. - К. : Аванпост-Прим, 2002 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 2007.

 2015 р. № 2 (152)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж24345/a

 

54. Довідник кадровика [Текст] : щоміс. спеціаліз. журн. : спецвипуск/ ТОВ "Медіа-Про" ; ред. Я. Паньків. - Київ : Аванпост-Прим. - Виходить щоквартально.- Отримується з 2008.

№ 4 : Звільнення: покрокові дії і пакет документів : особливості звільнення працівників різних категорій / Микола Бойко. - Київ : Медіа-Про, 2014. - 76 с. : зразки. - (Довідник кадровика ; № 4).

Шифр зберігання в НБУВ: Ж24345/a сп.вип.

 

55. Інформаційна безпека людини, суспільства, держави [Текст] : науково-практичний журнал/ Національна академія Служби безпеки України ; ред. М. Є. Шумило. - К. : [б.в.], 2009 . - Журнал видається українською, російською та англійською мовами. - Періодичність: Журнал виходить 3 рази на рік.- Отримується з 2009.

2014 р. № 2 (15)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100315

 

56. Кримінальне судочинство [Текст] : судова практика у кримінальних справах: Науково- практичний юридичний журнал/ Інформаційно- аналітичний центр правової та ділової інформації "Праксіс" ; ред. П. П. Пилипчук. - К. : [б.в.], 2006 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2006.

2014 р. Вип. 4

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25816

 

57. Місцеве самоврядування [Текст] : інформаційно-аналітичне видання для керівників і спеціалістів органів місцевого самоврядування/ Видавничий будинок "Фактор" ; ред. В. Козіна. - Х. : [б.в.]. - Виходить укр. та рос. - Виходить щомісяця.- Отримується з 2010.

2015 р. № 2 (62)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100382/а

 

58. Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби [Текст] : наук. журн./ Держ. пенітенціар. служба України, Ін-т кримінал.-виконав. служби ; редкол.: І. Г. Богатирьов (голова) [та ін.]. - [Київ] : Чернігів. обереги, 2012 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2013.

2014 р. № 4 (8)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж101167

 

59. Офіційний вісник Президента України [Текст] : інформ. бюл./ Державне управління справами. - К. : ДП "НВЦ "Євроатланикінформ", 2007 . - Виходить двічі на місяць.- Отримується з 2007.

2015 р. № 3 (309)

2015 р. № 4 (310)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25804

 

60. Партнер "Технополиса" [Текст] : опыт, теория, перспектива/ шеф-ред. А. Кожушко ; Днепропетр. обл. гос. администрация. - Днепропетровск : [б. в.]. - В помощь специалисту по охране труда. - Виходить щомісяця.- Отримується з 1998.

2014 р. № 11

2014 р. № 12

2015 р. № 1

Шифр зберігання в НБУВ: Ж16067/прил.1

 

61. Права людини [Текст] : інформ. бюл. Харк. правозахис. групи/ Харк. правозахис. група ; редкол.: Є. Захаров (голов. ред.) [та ін.]. - Х. : ХПГ.- Отримується з 1997. - Видання має серіальний додаток: Свобода висловлювань і приватність ; Права людини: Громадянська освіта

2015 р. № 2 (726)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж69470

 

62. Право та інновації [Текст] : наук.-практ. журн./ Нац. акад. прав. наук України, НДІ прав. забезп. інноваційн. розвитку НАПрН України ; голов. ред. С. М. Пилипко. - Харків : Юрайт, 2011 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2013., - ISSN 2311-4894

2014 р. № 4 (8)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж101165

 

63. Редукціон [Текст] : інформ. бюл./ Спілка громад. орг. "Тендерна палата закупівель за кошти бюджетів всіх рівнів", П-во "Редукціон" ; редкол.: В. В. Зубар (голов. ред.) [та ін.]. - Харків : П-во "Редукціон", 2006 . -Назва на колонтитулі: Інформаційний бюлетень Редукціон. - Виходить щомісяця.- Отримується з 2006.

2014 р. № 10 (104)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25473

 

64. Судова експертиза [Текст] : наук.-практ. журн./ голов. ред. Л. М. Головченко. - К. : Вид. дім "Ін Юре", 2014 . - Виходить двічі на рік.- Отримується з 2014.

2014 р. № 2

Шифр зберігання в НБУВ: Ж101141

 

65. Судова практика [Текст] : науково - практичний юридичний журнал/ Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре" ; ред. В. І. Гуменюк. - К. : [б.в.]. - Виходить щомісяця.- Отримується з 2005., - ISSN 2227-7048

2014 р. № 6

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25178

 

66. Цивільне судочинство [Текст] : судова практика у цивіл. справах : наук.-практ. юрид. журн./ голов. ред. М. П. Пшонка. - К. : Вид. дім "Ін Юре", 2006 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2006.

2014 р. № 4

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25760

 

67. Часопис Київського університету права [Текст] : український науково-теоретичний часопис/ Київ. ун-т права ; ред. Ю. Шемшученко. - К. : [б.в.], 2001 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2001., - ISSN 2219-5521

2014 р. № 3

Шифр зберігання в НБУВ: Ж23574

 

68. Экспресс-анализ законодательных и нормативных актов [Текст] : информ. бюл./ ООО Центр экон. исслед. и упр. консультирования "Консульт". - Х. : Консульт, 1996 . - Виходить щотижня.- Отримується з 1997.

2015 р. № 3 (965)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж15874

 

Воєнна наука. Військова справа

 

69. Безпека життєдіяльності Черкащини [Текст] : інформ. журн./ ДП "Черкас. держ. центр науки, інновацій та інформатизації". - Черкаси : Черкас. ЦНІІ.- Отримується з 2012.

2014 р. № 11 (149)

2015 р. № 2 (152)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100792

 

70. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України [Текст] : наук.-техн. журн./ М-во оборони України, Харк. ун-т Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба ; редкол.: Г. В. Пєвцов (голов. ред.) [та ін.]. - Харків : ХУПС ім. І. Кожедуба, 2009 .- Отримується з 2009., - ISSN 2223-456X

2014 р. № 3 (16)

2014 р. № 4 (17)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100320

 

 Культура. Наука. Освіта

 

71. Бібліотечний Форум України [Текст] : інформаційний щоквартальний журнал/ НВП "Ідея" ; ред. І. Якобсон. - Донецьк : [б.в.], 2003 . - Текст укр., рос. м. - Виходить щоквартально.- Отримується з 2003., - ISSN 1811-377X

2014 р. № 4 (46)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж24517

 

72. Виховання і культура [Текст] = Upbringing & culture : міжнар. наук.-практ. журн./ Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського ; редкол.: А. М. Богуш (голова) [та ін.]. - О. : ПНПУ ім. К. Д. Ушинського. - Виходить щоквартально.- Отримується з 2001.

2014 р. № 2-3 (37-38)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж24195

 

73. Вихователь-методист дошкільного закладу [Текст] : щомісячний спеціалізований журнал/ ТОВ "Міжнародний центр фінансово-економічного розвитку - Україна" ; ред. Н. Лисенко. - К. : [б.в.], 2008 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 2009.

2015 р. № 2 (75)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100208

 

74. Вісник Книжкової палати [Текст] : наук.-практ. журн./ Книжкова палата України ; ред. М. І. Сенченко. - К. : [б.в.], 1996 .- Отримується з 1996., - ISSN 2076-9326

2014 р. № 11 (220)

2014 р. № 12 (221)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж15184

 

75. Директор школи, ліцею, гімназії [Текст] : всеукр. наук.-практ. журн./ НАПН України [та ін.] ; голов. ред. Ольга Виговська. - К. : Педагогічна Преса, 1999 . - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 2000., - ISSN 2309-7744

2014 р. № 1-4

Шифр зберігання в НБУВ: Ж22620

 

76. Заступник директора школи [Текст] : щоміс. журн. готових рішень/ ТОВ "Міжнар. центр фін.-екон. розвитку - Україна" ; редкол.: О. Святенко (голов. ред.) [та ін.]. - К. : МЦФЕР-Україна, 2011 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 2012.

2015 р. № 2 (39)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100731

 

77. Імідж сучасного педагога [Текст] : наук.-практ. освіт.-попул. часоп./ Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка, Полтав. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. М. В. Остроградського ; голов. ред. Н. І. Білик. - Полтава : АСМІ, 1999 . - Виходить 10 разів на рік.- Отримується з 1999., - ISSN 2221-6316

2014 р. № 10 (149)

2015 р. № 1 (150)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж22699

 

78. Мандрівець [Текст] : всеукр. наук. журн./ Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", ТОВ "Мандрівець" ; голов. ред. Ф. Полянський. - Тернопіль : Мандрівець, 1993 . - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1993.

2014 р. № 5 (113)

2014 р. № 6 (114)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж68729

 

79. Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи [Текст] : наук.-практ. журн./ Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т філол. та журналістики ; редкол.: С. І. Кравченко (голов. ред.) [та ін.]. - Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012 . - Виходить двічі на рік.- Отримується з 2012., - ISSN 2226-8669

2013 р. № 3 (3)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100936

 

80. Методична скарбничка вихователя [Текст] : щоміс. спеціаліз. журн./ ТОВ "Міжнар. центр фін.-екон. розвитку - Україна" ; голов. ред. Н. Савінова. - К. : МЦФЕР-Україна, 2014 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 2014.

2015 р. № 2

Шифр зберігання в НБУВ: Ж101133

 

81. Музейний простір [Текст] : наук.-попул. журн./ Укр. центр розв. музей. справи "Музейний простір" ; голов. ред. В. Піоро. - Київ : [б. в.], 2011 .- Отримується з 2011.

2014 р. № 1 (11)

2014 р. № 2 (12)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100707

 

82. Наука в олимпийском спорте [Текст] : международный науч.-теорет. журн. для специалистов в обл. спорта/ Национальный ун-т физического воспитания и спорта Украины ; ред. М. М. Булатова. - К. : [б.и.], 1994 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2003., - ISSN 1992-7886

2014 р. № 3

Шифр зберігання в НБУВ: Ж24615

 

83. Освіта Сумщини [Текст] : інформаційний, науково- методичний журнал/ Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації та Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ; ред. В. Фірстенко. - Суми : [б.в.], 2009 . - Мова видання- українська, російська. - Виходить щоквартально.- Отримується з 2009.

2014 р. № 2 (22)

2014 р. № 3 (23)

2014 р. № 4 (24)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100307

 

84. Освіта та розвиток обдарованої особистості [Текст] : щоміс. наук.-метод. журн./ Нац. акад. пед. наук України [та ін.] ; голов. та наук. ред. Н. Федорова. - Київ : Ін-т обдаров. дитини НАПН України, 2012 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 2012., - ISSN 2309-3935

2014 р. № 11 (30)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100965

 

85. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології [Текст] : наук. журн./ Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва (голов. ред.) [та ін.]. - Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009 . - Виходить 8 разів на рік.- Отримується з 2013.

2014 р. № 7 (41)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж101178

 

86. Початкова школа [Текст] : щомісяч. наук.-метод. журн./ Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Вид-во "Початкова школа" ; голов. ред. А. Лук'янець. - К. : Початкова школа, 1969 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 1969., - ISSN 0131-5358

2015 р. № 2 (548)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж61788

 

87. Початкова школа і сучасність [Текст] : наук.-метод. журн./ ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. С. Мартиненко. - Київ : Білий тигр, 2014 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 2014.

2015 р. № 1 (5)

2015 р. № 2 (6)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж101241

 

88. Практика управління дошкільним закладом [Текст] : щомісяч. спеціаліз. журн./ редкол.: Н. В. Омельяненко (голов. ред.) [та ін.]. - К. : Міжнародний центр фінансово-економічного розвитку - Україна, 2011 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 2011.

2015 р. № 2 (50)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100567

 

89. Практика управління закладом освіти [Текст] : консультаційно- довідкове видання/ ТОВ "МЦФЕР- Україна" ; ред. О. Лівінська. - К. : [б.в.], 2006 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 2006.

2015 р. № 2 (103)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25648

 

90. Практичний психолог: школа [Текст] : щоміс. спеціаліз. журн./ ТОВ "Міжнар. центр фін.-екон. розвитку - Україна" ; голов. ред. Т. Гурковська. - К. : МЦФЕР-Україна, 2013 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 2013.

2015 р. № 2

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100971

 

91. Проблеми науки [Текст] = Проблемы науки = Problems of science : міжгалуз. наук.-практ. журн./ Київ. центр наук.-техн. і екон. інфор. (Київ ЦНТЕІ) ; голов. ред. В. П. Семиноженко. - К. : КиївЦНТЕІ ; ЦДПІН ім. Г. М. Доброва НАН України. - Виходить щомісяця.- Отримується з 1998.

2015 р. № 1 (169)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж15960

 

92. Рідна школа [Текст] : щоміс. наук.- пед. журн./ М-во освіти і науки України ; голов. ред. А. Пугач. - Київ : Рідна школа, 1922 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 1922., - ISSN 0131-6788

2014 р. № 8-9 (1016-1017)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж22469

 

93. Страна знаний [Текст] : научно - популярный журнал для юношества/ Общественная организация "Науково - освітня спілка "Майбутнє" ; ред. Т. В. Белых. - К. : [б.и.], 2007 . - * - паралельно вид. укр. мовою. - Виходить 10 разів на рік.- Отримується з 2007.

2015 р. № 1 (105)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж23585:а

 

94. Східний світ [Текст] = The world of the orient : журнал/ НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського ; ред. О. Пріцак. - К. : [б. в.], 1927 . - Журнал заснований у 1927 р. Насильно припинений у 1931 р. Відновлений у 1993 р. Інститутом сходознавства ім. А. Кримського НАНУ. - Виходить щоквартально.- Отримується з 1927., - ISSN 1608-0599

2014 р. № 3

Шифр зберігання в НБУВ: Ж21929

 

Філологічні науки. Художня література

 

95. Березіль [Текст] : літ.- худож. та громад.- політ. журн. Нац. Спілки письм. України/ Нац. Спілка письм. України ; голов. ред. В. Науменко. - Х. : Ред. журн. "Березіль", 1956 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 1956., - ISSN 0130-1608

2015 р. № 1-2

Шифр зберігання в НБУВ: Ж26911

 

 

96. Дніпро [Текст] : літ.-худож. та суспіл.- політол. журн./ Укр. фонд культури ; голов. ред. М. Луків. - Київ : МК, 1927 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 1938., - ISSN 0130-321X

2014 р. № 9-12

Шифр зберігання в НБУВ: Ж22466

 

97. Методичні діалоги [Текст] : журн. для вчителів укр. мови й л-ри/ голов. ред. О. Глазова. - К. : Світоч, 2011 . - 2006-2010 р. - "Методичні діалоги: газ. для вчителів укр. мови". - Виходить щомісяця.- Отримується з 2012.

2014 р. № 11-12

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100810

 

98. Русская филология. Вестник Харьковского национального педагогического университета им. Г. С. Сковороды [Текст] : языкознание, литературоведение, методика преподавания рус. яз. и лит. : науч.-метод. журн./ Харьк. нац. пед. ун-т им. Г. С. Сковороды ; редкол.: И. И. Степанченко (гл. ред.) [та ін.]. - Харьков : ХНПУ им. Г. С. Сковороды, 1995 .- Отримується з 1995., - ISSN 2312-1572

2014 р. № 1-2 (51)

2014 р. № 3 (52)

2014 р. № 4 (53)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж68718

 

99. Українське слово і сучасність [Текст] : наук.-метод. журн./ ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук. - Київ : Білий тигр, 2014 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 2014.

2015 р. № 1 (5)

2015 р. № 2 (6)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж101240

 

Мистецтво. Мистецтвознавство

 

100. Мистецькі грані [Текст] : щомісяч. журн. з питань мистец./ видавець та голов. ред. О. Куліш. - Рівне : [б. в.]. - Виходить щомісяця.- Отримується з 2010.

2015 р. № 1 (61)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100406

 

101. Музика [Текст] : наук.-попул. журн./ СКУ, Всеукр. муз. спілка ; голов. ред. О. Голинська. - К. : Нац. газ.-журн. вид-во, 1923 . - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1970., - ISSN 0131-2367

2014 р. № 6 (402)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж62595

 

102. Музичний керівник [Текст] : щомісяч. спеціаліз. журн./ редкол.: Т. О. Кулішко (голов. ред.) [та ін.]. - К. : Міжнародний центр фінансово-економічного розвитку - Україна, 2010 . - * - з CDR. - Виходить щомісяця.- Отримується з 2011.

2015 р. № 2 (46)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100523

 

103. Український театр [Текст] : наук.-попул. журн./ М-во культури України, Спілка театрал. діячів України ; голов. ред. Н. Соколенко. - К. : Нац. газ.-журн. вид-во , 1917 . - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1970., - ISSN 0207-7159

2014 р. № 6

Шифр зберігання в НБУВ: Ж62290

 

104. Учитель музичного мистецтва [Текст] : щоміс. спеціаліз. журн./ ТОВ "Міжнар. центр фін.-екон. розвитку - Україна" ; редкол.: Т. В. Вовк (голов. ред.) [та ін.]. - К. : МЦФЕР-Україна, 2014 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 2014.

2015 р. № 2

Шифр зберігання в НБУВ: Ж101134

 

Релігія

 

105. Православний вісник Київського Патріархату [Текст] : вид. Укр. Православ. Церкви Київ. Патріархату/ голов. ред. протоієр. О. Трофимлюк ; Укр. Православ. Церква КП. - К. : [б. в.], 1946 .- Отримується з 1948., - ISSN 0203-5863

2014 р. № 11

2014 р. № 12

Шифр зберігання в НБУВ: Ж22513

 

106. Фома в Украине [Текст] : православ. журн. для сомневающихся/ ООО "Химпром Юэй" ; гл. ред. В. Легойда. - Киев : Химпром Юэй. - Виходить щомісяця.- Отримується з 2014.

2015 р. № 2 (35)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж101238

 

107. Христианская семья [Текст] : духовно- назидательный журнал для всей семьи/ ред. В. Дмитриев. - Черкассы : Смирна, 2002 .- Отримується з 2003.

2014 р. № 4 (82)

2014 р. № 5 (83)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж24347

 

Філософські науки. Психологія

 

108. Практичний психолог: дитячий садок [Текст] : щоміс. спеціаліз. журн./ ТОВ "Міжнар. центр фін.-екон. розвитку - Україна" ; голов. ред. Т. Гурковська. - К. : МЦФЕР-Україна, 2013 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 2013.

2015 р. № 2

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100972

 

Література універсального змісту

 

109. Вести. Репортер [Текст]/ ООО "Медиа-Репортер" ; гл. ред. И. Хисамов. - К. : Медиа-Репортер. -Назва на колонтитулі: Репортер.- Отримується з 2013.

2015 р. № 3 (67)

2015 р. № 5 (69)

2015 р. № 6 (70)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж101069

 

110. Віче [Текст] : журн. Верховної Ради України ; громад.-політ. і теорет. журн./ Верховна Рада України ; голов. ред. С. Писаренко. - К. : Преса України, 1992 . - Виходить двічі на місяць.- Отримується з 1992., - ISSN 2313-559X

2015 р. № 1 (381)

2015 р. № 2 (382)

2015 р. № 4 (384)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж14474

 

111. Вокруг света [Текст] : ежемесячный познавательный журнал: Украинское издание журнала/ ООО "Издательство "Вокруг света" ; ред. Е. Князева. - К. : [б.и.], 1861 . - С 1999 г. журнал параллельно издается на Украине. - Виходить щомісяця.- Отримується з 1999., - ISSN 0321-0669

2015 р. 2

Шифр зберігання в НБУВ: Жс5470/а

 

112. Дім і Сім'я [Текст] : журн. щасливої родини/ ФОП Біленька С. В. ; голов. ред. С. В. Біленька . - К. : Біленька С. В., 2005 . - З 1999 р. по 2005 р. журн. виходив як газета. - Виходить щомісяця.- Отримується з 2005., - ISSN 1819-995X

2014 р. № 6 (96)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25469

 

113. Корреспондент [Текст]/ ООО "Корреспондент" ; гл. ред. В. Сыч. - К. : Корреспондент, 2002 . - Журнал має спец. вип. - Виходить щотижня.- Отримується з 2002., - ISSN 2305-3364

2015 р. № 5 (646)

2015 р. № 6 (647)

2015 р. № 7 (648)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж23995

 

114. Країна [Текст] : тижн. журн. по-українськи/ ТОВ "Вид. група "Нова інформація". - К. : Нова інформація, 2009 . - Виходить щотижня.- Отримується з 2009.

2015 р. № 3 (256)

2015 р. № 5 (258)

2015 р. № 7 (260)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100390

 

115. Технополис [Текст] : всеукр. ежемес. науч.-техн. журн./ Днепропетр. обл. гос. администрация [та ін.] ; гл. ред. В. Спирин. - Д. : [б. в.], 1997 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 1997., - ISSN 1606-9412

2014 р. № 11 (215)

2014 р. № 12 (216)

2015 р. № 1 (217)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж16067

 

116. Український тиждень [Текст] : журнал/ ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ред. С. Литвиненко. - К. : [б.в.]. - Виходить щотижня.- Отримується з 2007., - ISSN 1996-1561

2015 р. № 1-2 (373-374)

2015 р. № 3 (375)

2015 р. № 4 (376)

2015 р. № 5 (377)

2015 р. № 6 (378)

2015 р. № 7 (379)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25933

 

117. Фокус [Текст] : еженедельник/ ООО "Изд-во Фокус" ; гл. ред. Я. Мойсеенкова. - К. : Фокус, 2006 . - Виходить щотижня.- Отримується з 2006., - ISSN 2075-7093

2015 р. № 5 (418)

2015 р. № 6 (419)

2015 р. № 7 (420)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25759

 

118. Forbes [Текст] : укр. изд./ редкол.: В. В. Федорин (гл. ред.) [и др.]. - К. : Изд. дом "Украинский Медиа Холдинг", 2011 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 2011., - ISSN 2221-4542

2015 р. № 2 (48)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100593

 

Виставку підготували: зав. сектору Верещагіна С.В., провідний бібліотекар Крутова Р.В., провідний бібліотекар Ковальова Ю.В.