Нові надходження вітчизняних журналів до Залу періодичних видань Відділу комплексного бібліотечного обслуговування за березень 2015 року (частина перша)

                                                   

Природничі науки в цілому

 

01. Збалансоване природокористування [Текст] : наук.-метод. журн./ Ін-т агроекології і природокористування НААН, ТОВ "Екоінвестком" ; редкол.: О. І. Фурдичко (голов. ред.) [та ін.]. - К. : Екоінвестком, 2012 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2012.

2014 р. № 4

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100860

 

Фізико-математичні науки. Астрономія. Механіка

 

02. Algebra and discrete mathematics [Текст]/ Institute of Applied Mathematics and Mechanics of the National Academy of Sciences of Ukraine. - Lugansk : [б. в.]. - Виходить щоквартально.- Отримується з 2002., - ISSN 1726-3255

2014 р. Vol. 18 № 2

Шифр зберігання в НБУВ: Ж42628

 

03. Вісник Астрономічної Школи [Текст] = Astronomical School's Report : наук. журн./ Нац. авіац. ун-т [та ін.] ; редкол.: В. Шмаров (голов. ред.) [та ін.]. - Київ : [б. в.], 2000 . - Виходить двічі на рік.- Отримується з 2000., - ISSN 1607-2855

2014 р. Т. 10 № 1-2

Шифр зберігання в НБУВ: Ж22634

 

04. Вселенная, пространство, время [Текст] : междунар. науч.-попул. журн. по астрономии и космонавтике/ ЧП "Третья планета" ; гл. ред. С. П. Гордиенко. - К. : Третья планета. - Виходить щомісяця.- Отримується з 2004.

2015 р. № 1 (126)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж24924

 

05. Журнал математической физики, анализа, геометрии [Текст] = Journal of mathematical physics, analysis, geometry : ежеквартальный науч. журн./ НАН Украины, Физико-техн. ин-т низких температур им. Б. И. Веркина ; ред. Л. Пастур. - Х. : б. в., 1994 . - Текст рос.та англ.мовами.- Отримується з 1994., - ISSN 1812-9471, - ISSN ISSN 1817

2015 р. Т. 11 Вып. 1

Шифр зберігання в НБУВ: Ж14648

 

06. Математичне моделювання [Текст] : наук. журн./ Дніпродзержинський держ. технічний ун-т ; голов.ред. А. П. Огурцов. - Дніпродзержинськ : [б.в.], 1994 .- Отримується з 1998.

2014 р. № 2 (31)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж16595

 

Хімічні науки

 

07. Химия Украины [Текст] : журнал/ Южно- Украинское журналистское агенство "Деловой мир" ; ред. С. Садошенко. - Д. : [б.и.], 2000 . - Виходить двічі на місяць.- Отримується з 2001., - ISSN 1606-7304

2015 р. № 2 (364)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж23114

 

Науки про землю

 

08. Вісник геодезії та картографії [Текст] : науково-технічний журнал/ Державна служба геодезії, картографії та кадастру, Українське товариство геодезії і картографії ; ред. Р. Сосса. - К. : [б.в.], 1993 . - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1994., - ISSN 2311-9780

2014 р. № 6 (93)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж14681

 

09. Геологічний журнал [Текст] = Геологический журнал = Geological journal : наук. журн./ НАН України, Ін-т геол. наук ; ред. П. Гожик. - К. : [б.в.], 1934 . - Текст укр., рос. та англ. мовами. - З 1934 до 1967 рр. журн. вих. укр. м.; 1968- 1976 рр. вид. окремо на укр. та рос. мовах; 1976- 1994 рр. журн. вих. тільки рос. мовою; З 1995 р. текст журн. укр., рос. та англ. мовами. - Виходить щоквартально.- Отримується з 1934., - ISSN 0367-4290

2014 р. № 4 (349)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж22224

 

10. National geographic УкраЇна [Текст] : журн./ Нац. географ. т-во ; голов. ред. О. Вальчишен. - К. : Sanora, 2013 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 2013.

2015 р. № 1 (22)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25002/У.а

 

Біологічні науки

 

11. Biomedical and biosocial anthropology [Текст] : official journal/ International academy of integrative anthropology. - Vinnytsia : [б.в.]. - Виходить двічі на рік.- Отримується з 2003., - ISSN 1816-031X

2014 р. № 23

Шифр зберігання в НБУВ: Ж24997

 

12. Вісник проблем біології і медицини [Текст] = Вестник проблем биологии и медицины : укр. наук.-практ. журн./ Укр. акад. наук, ВДНЗУ "Укр. мед. стоматолог. акад." ; редкол.: В. М. Ждан (голов. ред.) [та ін.]. - Полтава : [б. в.], 1993 . - Текст укр. та рос. мовами. - * - з додатком CDR. - Виходить щоквартально.- Отримується з 1997., - ISSN 2077-4214

2014 р. Вип. 4; Т.3 (115)

2015 р. Вип. 1 (117)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж69290

 

13. Мікробіологічний журнал [Текст] : наук. журн./ НАНУ, Державний комітет України з медичної та мікробіологічної промисловості, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного ; гол. ред. В. В. Смірнов. - К. : [б.в.], 1934 . - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1934., - ISSN 0201-8462

2015 р. Т. 77 № 1

Шифр зберігання в НБУВ: Ж22205

 

14. Український ботанічний журнал [Текст] = Украинский ботанический журнал = Ukrainian botanical journal : наук. журн./ НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного ; редкол.: С. Л. Мосякін (голов. ред.) [та ін.]. - К. : [б. в.], 1921 . - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1921., - ISSN 0372-4123

2014 р. Т. 71 № 4

2014 р. Т. 71 № 5

Шифр зберігання в НБУВ: Ж22024

 

15. Ukrainian biochemical journal [Текст] = Украинский биохимический журнал : sci. j./ Nat. Acad. of Sciences of Ukraine, Palladin Inst. of biochemistry ; ed.-in-chief S. V. Komisarenko. - Kyiv : [s. n.], 1926 . - Текст рос, укр., англ. м. - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1926., - ISSN 0201-8470

2014 р. Vol. 86 № 2

2014 р. Vol. 86 № 3

2014 р. Vol. 86 № 4

Шифр зберігання в НБУВ: Ж21341

 

Техніка та технічні науки в цілому

 

16. Вісник Інженерної академії України [Текст] : теорет. і наук.- практ. часопис/ Інженерна академія України. - О. ; К. : [б.в.], 1996 . - Матеріали друкуються укр. та рос. мовами. - Виходить щоквартально.- Отримується з 1997.

2014 р. № 3-4

Шифр зберігання в НБУВ: Ж15563

 

17. Наноструктурное материаловедение [Текст] = Material Science of Nanostructures : международный научно- технический журнал/ Институт проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины ; ред. В. Скороход. - К. : [б.и.], 2004 . - Рез. в кінці ст. англ. м. - Виходить щоквартально.- Отримується з 2005., - ISSN 1996-9988

2014 р. № 2

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25208

 

18. Проблеми техніки [Текст] : наук.- вироб. журн./ Одес. нац. мор. ун-т, Хмельниц. нац. ун-т ; голов. ред. В. Д. Євдокімов. - О. : [б. в.], 2002 . - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 2002., - ISSN 2306-241X

2014 р. № 3

2014 р. № 4

Шифр зберігання в НБУВ: Ж24037

 

19. Технологічні комплекси [Текст] = Technological complexes : наук. журн./ Луцький нац. техн. ун-т ; ред. Б. Пальчевський. - Луцьк : [б. в.]. - Виходить двічі на рік.- Отримується з 2010., - ISSN 2304-4519

2014 р. № 2 (10)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100507

 

20. Энерготехнологии и ресурсосбережение [Текст] : науч.- техн. журн./ Нац. акад. наук Украины, Институт газа НАН Украины, Ин-т угол. электротехнологий НАН Украины ; редкол.: И. Н. Карп (гл. ред.) [та ін.]. - К. : Ин-т газа НАН Украины, 1960 . - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1960., - ISSN 0235-3482

2014 р. № 4

Шифр зберігання в НБУВ: Ж28350

 

Автоматика та обчислювальна техніка. Радіоелектроніка. Енергетика

 

21. Електромеханічні і енергозберігаючі системи [Текст] = Electromechanical and energy saving systems : щокв. наук.-вироб. журн./ Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління ; редкол.: М. В. Загірняк (голов. ред.) [та ін.]. - Кременчук : КрНУ. - Видається укр., рос., англ. мовами. - Виходить щоквартально.- Отримується з 2007., - ISSN 2072-2052, - ISSN 2074-9937

2014 р. Вип. 4 (28)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100119

 

22. Захист інформації [Текст] : наук.- техн. журн./ Нац. авіаційний ун-т ; голов. ред. О. Корченко. - К. : [б. в.], 1999 . - Журн. має спец. вип. - Виходить щоквартально.- Отримується з 1999., - ISSN 2221-5212

2014 р. Т. 16 № 4

Шифр зберігання в НБУВ: Ж22801

 

23. Захист інформації [Текст] : науково- технічний журнал: Спеціальний випуск/ Київський міжнародний ун-т цивільної авіації ; ред. В. Хорошко. - К. : [б.в.], 1999 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2004.

2014 р. - 2014

Шифр зберігання в НБУВ: Ж22801/сп.вип.

 

24. Зв'язок [Текст] : загальногалузевий наук.- виробн. журн./ Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол. С. В. Козелков (голов. ред.) [та ін.]. - К. : ДУТ, 1995 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 1995.

2013 р. № 4 (104)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж14808

 

25. Інформатика та математичні методи в моделюванні [Текст] = Информатика и математические методы в моделировании = Informatics and mathematical methods in modelling : [наук. журн.]/ Одес. нац. політехн. ун-т ; редкол.: Г. О. Оборський (голов. ред.) [та ін.]. - О. : ТЕС, 2011 . - Текст укр., рос., англ.- Отримується з 2011., - ISSN 2223-5744

2014 р. Т. 4 № 4

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100666

 

26. Інформаційний бюлетень НКРЕ [Текст] : офіц. вид./ Нац. ком. регулювання електроенергетики України ; редкол.: С. М. Тітенко (голов. ред.) [та ін.]. - К. : НТУКЦ, 1999 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 2000.

2015 р. № 1

Шифр зберігання в НБУВ: Ж24006

 

27. Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія [Текст] : міжнародний науково- технічний журнал/ Вінницький національний технічний ун-т ; голов. ред. О. Д. Азаров. - Вінниця : [б.в.], 2004 . - Текст укр., рос., англ. м. - Виходить три рази на рік.- Отримується з 2004., - ISSN 1999-9941

2014 р. № 3 (31)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25260

 

28. Компрессорное и энергетическое машиностроение [Текст] : научно- производственный и информационный журнал/ Международный институт компрессорного и энергетического машиностроения ; ред. Ю. Фадеев. - К. : [б.и.], 2005 . - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 2005.

2014 р. № 4 (38)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25454

 

29. Математичні машини і системи [Текст] = Mathematical machines and systems = Математические машины и системы : наук. журн./ Ін-т пробл. мат. машин і систем НАН України ; голов. ред. А. О. Морозов. - К. : [б. в.], 1994 .- Отримується з 2000., - ISSN 1028-9763

2014 р. № 3

Шифр зберігання в НБУВ: Ж23045

 

30. Метрологія та прилади [Текст] : наук.- вироб. журн./ Акад. метрології України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, ТОВ ВКФ "Фавор" ; голов. ред. В. П. Фісун. - Х. : Фавор, 2006 .- Отримується з 2006., - ISSN 2307-2180

2014 р. № 6 (50)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25572

 

31. Радиоэлектроника и информатика [Текст] : науч.-техн. журн./ Харьк. нац. ун-т радиоэлектроники . - Харьков : ХНУРЭ, 1997 . - Окремі вип. англ. мовою. - Виходить щоквартально.- Отримується з 1997., - ISSN 1563-0064

2013 р. № 4 (63)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж16063

 

32. Світлотехніка та електроенергетика [Текст] = Светотехника и электроэнергетика= Lighting engineering and electroenergetics : міжнародний науково-техн. журнал/ Харківська держ. академія міського господарства ; ред. П. П. Говоров. - Х. : [б.в.], 2003 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2003., - ISSN 2079-424X

2014 р. № 2 (38)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж24604

 

33. Технічна електродинаміка [Текст] : наук.- приклад. журн./ Нац. акад. наук України, Від-ня фіз.-техн. проблем енергетики, Ін-т електродинаміки НАН України ; редкол.: А. К. Шидловский (голов. ред.) [та ін.]. - Київ : [б. в.], 1979 . - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1979., - ISSN 1607-7970

2014 р. № 6

2015 р. № 1

Шифр зберігання в НБУВ: Ж14164

 

34. Технология и конструирование в электронной аппаратуре [Текст] : научно- технический журнал/ Ин-т физики полупроводников им. В.Е.Лашкарева ; ред. В. Чмиль. - О. : [б.и.], 1977 . - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1992., - ISSN 2225-5818

2014 р. № 5-6

Шифр зберігання в НБУВ: Ж14479

 

35. Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит [Текст] = Energy saving. Power engineering. Energy audit : общегосударственный, научно- производственный и информационный журнал/ Национальное агенство по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов ; ред. В. Бабаев. - Х. : [б.и.], 2004 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 2005.

2015 р. № 1 (132)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25317

 

36. Ядерна енергетика та довкілля [Текст] = Nuclear power and the environment : наук.-вироб. журн./ ДП "Держ. наук.-інж. центр систем контролю та аварій. регулювання", Укр. ядер. т-во ; редкол.: В. М. Васильченко (голов. ред.) [та ін.]. - К. : [б. в.], 2012 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2013.

2014 р. № 2 (4)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж101032

 

Гірнича справа

 

37. Буріння [Текст] : наук.-вироб. журн./ Всеукр. громад. орг. "Спілка буровиків України" ; редкол.: А. І. Вдовиченко (голов. ред.) [та ін.]. - К. : [б. в.], 2009 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2009.

2013 р. № 1 (10)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100498

 

Технологія металів. Машинобудування. Приладобудування

 

38. Клинок [Текст] : укр. специализир. журн. о холод. оружии/ ТОВ "РЖ "Зброя і полювання" ; "Редакція журналу "Зброя і полювання", товариство з обмеженою відповідальністю. - Київ : РЖ "Зброя та полювання", 2003 . - Видається рос. та укр. м. - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 2003.

2014 р. №6 (63)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж24333

 

39. Машиностроение Украины [Текст] : журнал/ Южно-Украинское журналистское агенство "Деловой мир" ; ред. С. Садошенко. - Д. : [б.и.], 2003 . - Виходить двічі на місяць.- Отримується з 2004.

2015 р. № 2 (280)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж24564

 

40. Металл Украины [Текст] : журнал/ Южно- Украинское журналистское агентство "Деловой мир" ; ред. С. Садошенко. - Днепропетровск : [б.и.], 1997 . - Виходить двічі на місяць.- Отримується з 2000., - ISSN 1606-6294

2015 р. № 2 (585)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж28347/прил.

 

Хімічна технологія. Хімічні та харчові виробництва

 

41. Гофроиндустрия [Текст] : все что полезно знать производителям гофротары : междунар. журн./ ред. О. Коломиец ; Изд. дом "ТМТ". - К. : ТМТ. - Виходить щомісяця.- Отримується з 2005.

2015 р. № 2 (104)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25361

 

42. Мясной бизнес [Текст] : ежемес. науч.-практ. журн./ гл. ред. Т. Каракулова. - К. : Биопром, 2002 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 2002.

2015 р. № 2 (141)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж23922

 

43. Напитки. Технологии и инновации [Текст] = Напої. Технології та інновації = Drinks. Technology & innovations : междунар. специализир. науч.-практ. журн./ учредители Е. В. Конева, Н. И. Ящук ; гл. ред. E. Конева ; Конєва, К. В., Ящук, Н. И. - Киев : Дрінкс Гелері, 2011 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 2011.

2014 р. № 11 (40)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100913

 

44. Хімічна промисловість України [Текст] : науково- вироб. журн. РН 78/ Міністерство промисловості України, Українське хімічне товариство ; гол.ред. В. С. Новицький. - К. : Б.в., 1993, вер. . - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1994, №6.

2014 р. № 6 (125)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж14738

 

45. Хлебный и кондитерский бизнес [Текст] : науч.-практ. журн./ гл. ред. А. Коваль. - К. : Биопром, 2011 . - Виходить 10 разів на рік.- Отримується з 2011.

2015 р. № 1 (24)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100712

 

46. Хлібопекарська і кондитерська промисловість України [Текст] : щоміс. наук.-вироб. і практ. журн./ Нац. ун-т харч. технологій [та ін.] ; ред. М. Перевертун. - К. : РВЦ "ЗіХ", 2004 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 2004.

2015 р. № 2 (123)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж14921/дод.

 

47. Хранение и переработка зерна [Текст] : науч.-практ. журн./ ООО ИА "АПК-Информ" ; гл. ред. Р. С. Рыбчинский. - Д. : АПК-Информ, 2000 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 1999., - ISSN 2306-4498

2014 р. № 12 (189)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж16728

 

48. Упаковка [Текст] : журн. для виробників та споживачів тари і упаковки/ Нац. ун-т харч. технологій, ТОВ "ІАЦ "Упаковка" ; голов. ред. В. Кривошей. - К. : Експрес- Поліграф, 1996 . - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1996., - ISSN 2225-2975

2015 р. № 1 (104)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж15241

 

Будівництво

 

49. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті [Текст] = Информационно-управляющие системы на железнодорожном транспорте = Informacijno-keruûci sistemi na zaliznicnomu transporti : наук.-техн. журн./ Укр. держ. акад. залізн. трансп. ; ред. Л. Б. Загарій. - Х. : УкрДАЗТ, 1996 . - Текст укр., рос. . - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1996., - ISSN 1681-4886

2014 р. № 6 (109)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж15204

 

50. Консультант з охорони праці та пожежної безпеки [Текст] : щоміс. дод. до журн. "Охорона праці і пожежна безпека"/ ТОВ "Медіа-ПРО" ; голов. ред. С. Пономарьов. - К. : Медіа-Про. - Виходить щомісяця.- Отримується з 2013. - Видання є додатком до Охорона праці і пожежна безпека

2015 р. № 2

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100546/дод.

 

51. Охорона праці і пожежна безпека [Текст] : вироб.-практ., довідк. журн./ ТОВ "Медіа-ПРО" ; голов. ред. С. Пономарьов. - К. : Медіа-Про, 2010 . - * - з дод. - ** - з дод. на CDR. - Виходить щомісяця.- Отримується з 2011.

2015 р. № 2

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100546

 

52. Подъемные сооружения. Специальная техника [Текст] = Lifting equipment. Special devices : науч. техн. и произв. журн./ Науч.- техн. ассоц. "Подъемные сооружения" ; гл. ред. Т. Герасимова. - Одесса : Крантест, 2001 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 2001., - ISSN 1682-3095

2015 р. № 1 (151)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж23563

 

53. Строительные материалы и изделия [Текст] : украинский научно- технический и производственный журнал/ Украинская государственная корпорация промышленности строительных материалов "Укрстройматериалы" и др. - К. : [б.в.].- Отримується з 2000.

2013 р. № 5-6 (82-83)

2014 р. № 1 (84)

2014 р. № 2 (85)

2014 р. № 3 (86)

2014 р. № 4 (87)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж23046

 

Транспорт

 

54. Електрифікація транспорту [Текст] = Электрификация транспорта = Electrification of transport : наук. журн./ Дніпропетр. нац. ун-т заліз. трансп. ім. акад. В. Лазаряна ; редкол.: В. Г. Сиченко (голов. ред.) [та ін.]. - Д. : ДНУЗТ, 2011 . - Виходить двічі на рік.- Отримується з 2011., - ISSN 2307-4221

2014 р. № 7

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100718

 

55. За рулем - Украина [Текст]/ ООО "За рулем - Украина" ; гл. ред. Н. Захаренков. - К. : За рулем - Украина, 2005 . -Назва на колонтитулі: Украина За рулем. - Виходить щомісяця.- Отримується з 2006., - ISSN 2075-4922

2015 р. № 2 (119)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж5865/у

 

56. Порты Украины плюс [Текст] = Ports of Ukraine plus : журн. для профессионалов трансп. бизнеса и потребителей трансп. услуг/ Изд-во "Порты Украины" ; гл. ред. К. Ильницкий. - Одесса : Порты Украины, 1996 . -Назва на колонтитулі: Порты Украины. - Виходить 10 разів на рік.- Отримується з 1997.

2014 р. № 9 (141)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж14922

 

57. Транспорт [Текст] : произв.-практ. журн., еженедел./ Изд. орг. АО "Пласке" ; гл. ред. В. Хрусталева. - К. : Пласке, 1998 . - Виходить щотижня.- Отримується з 2001.

2015 р. № 1 (847)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж23107

 

Сільське і лісове господарство

 

58. Агроекологічний журнал [Текст] : наук.- теорет. журн./ Нац. акад. аграр. наук України.Ін-т агроекології і природокористування; Держ. наук.- технол. центр охорони родючості ґрунтів "Центрдержродючість" ; голов. ред. О. Фурдичко. - К. : [б.в.], 2001 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2001., - ISSN 2077-4893

2014 р. № 4

Шифр зберігання в НБУВ: Ж23660

 

59. Agroexpert [Текст] : практ. посіб. аграрія/ голов. ред. Л. Кудрявцева ; ТОВ "Аграр Медієн Україна". - К. : Аграр Медієн Україна, 2008 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 2008., - ISSN 2078-8193

2015 р. № 1 (78)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100164

 

60. Ветеринарна медицина України [Текст] : наук.-вироб. щомісячник/ ТОВ "Ветінформ", Держ. наук.-контрол. ін-т біотехнолоії і штамів мікроорганізмів ; редкол.: В. М. Горжеєв (голов. ред.) [та ін.]. - К. : Ветінформ, 1996 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 1996

2014 р. № 12 (226)

2015 р. № 2 (228)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж15159

 

61. Вісник аграрної науки [Текст] : наук.-теорет. журн./ Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: М. Д. Безуглий (голов. ред.) [та ін.]. - К. : Аграрна наука, 1922 . - Текст укр. та рос. м., рез. англ.м. - Виходить щомісяця.- Отримується з 1991., - ISSN 2308-9377

2015 р. № 1 (743)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж14378

 

62. Генетичні ресурси рослин [Текст] = Генетические ресурсы растений = Plant Genetic Resources : науковий журнал/ Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва УААН, Національний центр генетичних ресурсів рослин України ; ред. В. Кириченко. - Х. : [б.в.], 2004 . - Рез. рос. та англ. м. - Виходить двічі на рік.- Отримується з 2004., - ISSN 2309-7345

2014 р. № 14

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25218

 

63. Довкілля та здоров'я [Текст] = Environment & health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров'я та екологічної безпеки/ ДУ "Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України" ; ред. А. Сердюк. - К. : [б.в.], серп.1996 . - Текст укр. та англ. мовами.- Отримується з 1996.

2014 р. № 4 (71)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж15205

 

64. Енергетика та комп'ютерно-інтегровані технології в АПК [Текст] = Power engineering and computer integrated technologies in AIC : наук.-техн. журн./ Харків. нац. техн. ун-т сіл.-госп-ва ім. Петра Василенка ; редкол.: О. М. Мороз (голов. ред.) [та ін.]. - Харків : [б. в.], 2014 . - Періодичність: 2-4 рази на рік.- Отримується з 2014., - ISSN 2311-0767

2014 р. № 2 (2)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж101219

 

65. Здоров'я тварин і ліки [Текст] : видання для спеціалістів ветеринарної медицини та всіх, хто має тварин/ ВАТ ВНП "Укрзооветпромпостач" ; ред. В. Лісовенко. - К. : [б.в.]. - Виходить щомісяця.- Отримується з 2006.

2015 р. № 2 (159)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25537

 

66. Лісовий вісник [Текст] : всеукр. журн./ ТзОВ "Лісовий вісник" ; голов. ред. О. А. Чурило. - Луцьк : [б. в.].- Отримується з 2013.

2014 р. № 12 (39)

2015 р. № 1 (40)

2015 р. № 2 (41)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж101087

 

67. Пропозиція [Текст] : укр. журн. з питань агробізнесу/ ТОВ "Юнівест Медіа" ; голов. ред. О. Єрмоленко. - Київ : Юнівест Медіа, 1994 . - З 2005 р. журнал виходить разом з додатками "Агрокомпас", "Пропозиція агроринку" в одній палітурці і з однаковою номерацією; 1995-2004 ці додатки видавалися окремо. - * - з CDR; ** - з дод. - Виходить щомісяця.- Отримується з 1995., - ISSN 1562-2584

2014 р. № 12 (234)

2015 р. № 2 (236)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж14705

 

68. Пропозиція [Текст] : укр. журн. з питань агробізнесу : спецвип. журн./ ТОВ "Юнівест Медіа" ; ред.: Г. Жолобецький [та ін.]. - Київ : Юнівест Медіа, 2011 .- Отримується з 2011.

2014 р. № 12 : Інтенсифікація застосування мінеральних добрив : спецвип. журн. - Київ : Юнівест Медіа, 2014. - 48 с. : іл. - (Пропозиція ; № 12)

2015 р. № 2 : Сучасні техніка та технології зберігання зерна. - Київ : Юнівест Медіа, 2015. - 32 с. : кольор. іл. - (Пропозиція ; № 2)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж14705/спецвип.

 

69. Сучасне птахівництво [Текст] : наук.-виробн. журн./ редкол.: В. П. Бородай (голов. ред.) [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : НУБіП України. - Виходить щомісяця.- Отримується з 2003., - ISSN 2309-6659

2014 р. № 5 (138)

2014 р. № 6 (139)

2014 р. № 7 (140)

2014 р. № 8 (141)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж24302

 

70. Техніка і технології АПК [Текст] : наук.-вироб. журн./ Укр. НДІ прогнозування та випробування техніки і технологій для с.-г. вир-ва ім. Л. Погорілого, Держ. підприємство "Укр. держ. центр по випробуванню та прогнозуванню техніки і технологій для с.-го вир-ва", Міжнар. громад. орг. "Укр. міжнар. ін-т агропром. інжинірінгу" ; голов. ред. В. Кравчук. - смт. Дослідницьке (Київ.обл.) : [б. в.], 2009 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 2010., - ISSN 2306-1391

2015 р. № 2 (65)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100381

 

71. Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів [Текст] = Technical service of agriculture, forestry and transport systems : наук. журн./ Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка ; редкол.: В. А. Войтов (голов. ред.) [та ін.]. - Харків : ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2014 . - Періодичність: 2-4 рази на рік.- Отримується з 2014., - ISSN 2311-441X

2014 р. № 2 (1)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж101210

 

72. The Ukrainian farmer [Текст] : журнал/ голов. ред. Павло Коротич ; ТОВ "АГП Медіа". - Київ : АГП Медіа, 2008 . -Альтернат. назва: Ukrainian farmer. - Виходить щомісяця.- Отримується з 2012.

2015 р. № 2 (62)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100914

 

Охорона здоров’я. Медичні науки

 

73. Актуальная инфектология [Текст] = Актуальна інфектологія = Actual infectology : спеціаліз. наук.-практ. журн./ засновник Г. О. Мочалова ; голов. ред. І. Б. Єршова. - Донецк : Заславский О. Ю., 2013 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2013.

2014 р. № 4 (5)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж101103

 

74. Боль. Суставы. Позвоночник [Текст] = Біль. Суглоби. Хребет = Pain. Joints. Spine : специализир. науч.-практ. журн./ редкол.: В. В. Поворознюк (голов. ред.) [та ін.]. - Донецк : Заславский О. Ю., 2011 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2011.

2014 р. № 4 (16)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100581

 

75. Вісник наукових досліджень [Текст] : наук.- практ. журн./ ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України". - Тернопіль : "Укрмедкнига", 1993 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 1999., - ISSN 1681-276X

2014 р. № 4 (77)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж69975

 

76. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України [Текст] : щоквартальний науково- практичний журнал/ Український ін-т громадського здоров'я, Тернопільська держ. медична академія ім. І.Я.Горбачевського ; ред. О. Ратаніна. - К. ; Тернопіль : [б.в.].- Отримується з 1999., - ISSN 1681-2786

2014 р. № 3 (61)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж16527

 

77. Галицький лікарський вісник [Текст] : щокварт. наук.-практ. часоп./ Івано-Франк. держ. мед. акад. ; редкол.: М. М. Рожко (голов. ред.) [та ін.]. - Івано-Франківськ : Вид-во Івано-Франк. держ. мед. акад., 1994 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 1997., - ISSN 2306-4285

2014 р. Т. 21 Чис. 3

Шифр зберігання в НБУВ: Ж69358

 

78. Гепатологія [Текст] : науково-практичний медичний журнал/ Львівський Національний Медичний університет, Благодійний фонд "Антигепатитний Фонд імені С.П. Боткіна" ; ред. Б. Герасун. - Львів : [б.в.], 2008 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2008., - ISSN 2070-8904

2014 р. № 4 (26)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100167

 

79. ДентАрт [Текст] : журнал о науке и искусстве в стоматологии/ Украинская медицинская стоматологическая академия ; ред. Н. Скрипников. - Полтава : [б.в.]. - Виходить щоквартально.- Отримується з 2000., - ISSN 1993-2170

2015 р. № 1 (78)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж14759/A

 

80.Experimental oncology [Текст] : an intern. sci. j./ Nat. Acad. of sciences of Ukraine, R. E. Kavetsky Inst. of experimental pathology, oncology and radiobiology ; ed. board: V. F. Chekhun (ed.-in-chief) [et al.]. - Kyiv, 1979 . - Текст англ. - Виходить щоквартально.- Отримується з 1979., - ISSN 1812-9269

2013 р. Vol. 35 № 1

2013 р. Vol. 35 № 2

2013 р. Vol. 35 № 4

2014 р. Vol. 36 № 1

2014 р. Vol. 36 № 2

2014 р. Vol. 36 № 3

Шифр зберігання в НБУВ: Ж14160

 

81. Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія [Текст] : наукю-теорет. журн./ Львівський нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; голов. ред. М. Р. Гжегоцький. - Львів : "Світ", 1997 . - Журнал видається укр., рос., англ., нім., мовами. - Виходить щоквартально.- Отримується з 1998., - ISSN 1609-6371

2014 р. № 4 (68)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж16160

 

82. Екстрена медицина: від науки до практики [Текст] : міжнар. наук.-практ. журн./ Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, ТОВ "Професійні вид. Східна Європа" ; голов. ред. В. Д. Юрченко. - К. : [б. в.], 2012 . - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 2012.

2014 р. № 3 (9)

 2014 р. № 4 (10)

2014 р. № 5-6 (11)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100946

 

83. Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія [Текст] = Endovascular neuroradiology : наук.-практ. журн./ ВГО "Укр. асоц. ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" [та ін.] ; редкол.: Д. В. Щеглов (голов. ред.) [та ін.]. - К. : [б. в.], 2012 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2012., - ISSN 2304-9359

2014 р. № 4 (10)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100899

 

84. Жіночий лікар [Текст] : науково- практичне видання для практикуючих лікарів/ Редакція журналу "Жіночий лікар" ; ред. С. Сольський. - К. : [б.в.]. - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 2008.

2015 р. № 1 (57)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25997

 

85. Журнал заступника головного лікаря [Текст] : практ. проф. журн./ ТОВ "Пресс Альянс" ; голов. ред. А. Кізім. - К. : Пресс Альянс, 2014 . - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 2014.

2015 р. № 1 (7)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж101132

 

86. Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров'я [Текст] : виробничо-практичний журнал/ Київський міський науковий інформаційно-аналітичний центр медичної статистики, МПП "Лино" ; ред. Л. Петравчук. - К. : "Гордон", 2001 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 2001.

2015 р. № 2 (169)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж23245

 

87. Кардиология: от науки к практике [Текст] : междунар. науч.-практ. журн./ Укр. воен.-мед. акад. [та ін.] ; гл. ред. В. В. Батушкин. - К. : [б. в.], 2012 . - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 2012.

2014 р. № 3 (10)

2014 р. № 4 (11)

2014 р. № 5 (12)

 2014 р. № 6 (13)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100837

 

88. Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація [Текст] = Clinical Pharmacy, Pharmacotherapy & Medical Standardization : наук.-практ. мед.-фармац. журн./ голов. ред. А. Б. Зіменковський. - Львів : Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, 2005 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2008., - ISSN 2070-3112

2013 р. № 3-4 (20-21)

2014 р. № 1-2 (22-23)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж73756

 

89. Клітинна та органна трансплантологія [Текст] = Клеточная и органная трансплантология = Cell and organ transplantology : наук.-практ. журн./ Ін-т клітин. терапії ; голов. ред. В. І. Цимбалюк. - К. : Ін-т клітин. терапії, 2013 . - Виходить двічі на рік.- Отримується з 2013., - ISSN 2308-3794

2014 р. Т. 2 № 2

Шифр зберігання в НБУВ: Ж101110

 

90. Лабораторна діагностика [Текст] = Laboratory diagnostics : наук.-практ. журн./ МОЗ України, Українське товариство клінічної лабораторної діагностики ; ред. Л. Громашевська. - К. : "Медицина України". - Виходить щоквартально.- Отримується з 1997.

2014 р. № 4 (70)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж15891

 

91. Лікарська справа [Текст] = Врачебное дело : наук.- практ. журн./ М-во охорони здоров'я України ; редкол.: Г. Й. Маркевич (голов. ред.) [та ін.]. - К. : Здоров'я, 1918 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 1918., - ISSN 0049-6804

2014 р. № 3-4 (1127)

2014 р. № 11 (1131)

Шифр зберігання в НБУВ: Жс20661

 

92. Ліки України [Текст] : наук.-практ. журн. для лікарів та провізорів/ ТОВ "Медікс" ; редкол.: Ю. В. Вороненко (голов. ред.) [та ін.]. - К. : [б. в.], 1996 . - Видання відновлено у 2006 р. - Виходить 10 разів на рік.- Отримується з 2000., - ISSN 1997-9894

2014 р. № 10 (186)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж16999

 

93. Ліки України плюс [Текст] = Liky Ukrainy plus : наук.-практ. журн. для лікарів та провізорів/ ТОВ "Медікс" ; редкол.: Ю. В. Вороненко (голова) [та ін.]. - Київ : Medix, 2009 .- Отримується з 2014.

2014 р. № 4 (21)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж101226

 

94. Лучевая диагностика, лучевая терапия [Текст] = Radiation diagnostics, radiation therapy : науч.-практ. журн. радиологов Украины/ НАМН Украины, ГУ "Ин-т ядер. медицины и лучевой диагностики НАМН Украины" ; гл. ред. И. Н. Дыкин. - К. : [б. в.], 2010 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2011., - ISSN 2307-1184

2014 р. № 3-4

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100611

 

95. Львівський клінічний вісник [Текст] = Lviv clinical bulletin : укр. спеціаліз. наук.-практ. журн./ Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Вид-во "Кирилиця" ; голов. ред. О. О. Абрагамович. - Львів : Кирилиця, 2013 .- Отримується з 2013., - ISSN 2306-4269

2014 р. № 1-2 (5-6)

2014 р. № 3 (7)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100996

 

96. Медицина сьогодні і завтра [Текст]/ Харьковский гос. медицинский ун-т ; ред. А. Я. Циганенко. - Х. : [б.в.], 1998 .- Отримується з 1998.

2014 р. № 2-3 (63-64)

Шифр: Ж16676

 

97. Медицинская психология [Текст] : научно- практический журнал/ Харьковская медицинская академия последипломного образования. Харьковское медицинское общество ; ред. В. Кришталь. - Харьков : [б.и.]. - Виходить щоквартально.- Отримується з 2006.

2014 р. Т. 9 № 4 (36)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25520

 

98. Медицинские аспекты здоровья мужчины [Текст] = Медичні аспекти здоров'я чоловіка/ Игорь Иванченко ; шеф-ред. М. Арефьева. - К. : Здоров'я України.- Отримується з 2012.

 2014 р. № 4 (15)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100781

 

99. Медична інформатика та інженерія [Текст] = Медицинская информатика и инженерия = Medical informatics and engineering : наук.- практ. журн./ Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського ; голов. ред. О. П. Мінцер. - К. : [б. в.], 2008 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2008., - ISSN 1996-1960

2014 р. № 4 (28)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25988

 

100. Медсестринство [Текст] = Nursing : український науково- практичний журнал/ Міністерство охорони здоров'я України, Тернопільський держ. медичний університет ім. І.Я. Горбачевського ; ред. Т. Чернишенко. - К. : [б.в.].- Отримується з 2000.

2014 р. № 3

Шифр зберігання в НБУВ: Ж22935

 

101. Мистер блистер [Текст] : попул. и полез. журн. для аптек/ ЧП "Соц. Маркетинговая Инициатива", ЧП "Максима Хелс Рисёчь" ; редкол.: Л. Гурин (гл. ред.) [та ін.]. - К. : Соц. маркетинг. инициатива, 2001 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 2001.

 2015 р. № 2 (142)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж23556

 

102. Міжнародний неврологічний журнал [Текст] = Международный неврологический журнал = International neurological journal : наук. прак. журн./ Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; голов. ред. С. К. Євтушенко. - Донецк : Заславский Изд. дом, 2004 . - Рез. рос., англ. м. - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 2005., - ISSN 2224-0713

2014 р. № 6 (68)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25223

 

103. Наука і практика [Текст] = Science and practice : міжвідом. мед. журн./ Нац. акад. мед. наук України, Благод. орг. "Фонд підтримки нац. безпеки України" ; голов. ред. І. А. Лурін. - Київ : НТМТ, 2013 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2014., - ISSN 2312-3451

2014 р. № 2-3 (3-4)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж101183

 

104. Науковий журнал МОЗ України [Текст] = Scientific journal of the Ministry of health of Ukraine : мед. наук.-практ. вид./ М-во охорони здоров'я України ; голов. ред. Р. В. Богатирьова. - К. : Media Event, 2012 . - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 2012.

2014 р. № 1 (5)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж101031

 

105. Онкология [Текст] = Oncology : науч.-практ. журн./ Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р. Е. Кавецкого, ООО "Морион" ; редкол.: В. Ф. Чехун (голов. ред.) [та ін.]. - Киев : Морион, 1999 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 1999., - ISSN 1562-1774. - Видання є додатком до Experimental oncology : an intern. sci. journal, ISSN 1812-9269

2014 р. Т. 16 № 3 (61)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж14160/прил.

 

106. Педіатрія, акушерство та гінекологія [Текст] : двомісячний наук.- практ. журн./ Міністерство охорони здоров'я України, Асоціація педіатрів України , Асоціація акушерів- гінекологів України ; голов.ред. В. Г. Майданчик. - К. : [б.в.], 1936 . - З липня 1941 р. по 1944 р. журнал не виходив. - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1936., - ISSN 0031-4048

2014 р. Т. 77 № 2 (462)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж22335

 

107. Почки [Текст] = Нирки = Kidneys : флагман нефрологии : мультидисциплинар. спец. науч.-практ. журн./ Заславский А. Ю. [та ін.] ; гл. ред. Д. Д. Иванов. - Донецк : Заславский, 2012 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2012., - ISSN 2307-1257

2014 р. № 4 (10)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100881

 

108. Практика управління медичним закладом [Текст] : щомісяч. спеціаліз. вид./ ТОВ "Пресс Альянс" ; голов. ред. А. Кізім. - К. : Пресс Альянс, 2011 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 2011.

2015 р. № 1 (48)

2015 р. № 2 (49)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100543

 

109. Проблеми безперервної медичної освіти та науки [Текст] = Problems of uninterrupted medical training and science : щокв. наук.-практ. журн./ Харк. мед. акад. післядиплом. освіти ; редкол.: О. М. Хвисюк (голов. ред.) [та ін.]. - Х. : Планета-Принт, 2000 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2000., - ISSN 2308-3220

2014 р. № 4 (16)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж23017

 

110. Проблеми остеології [Текст] : наук.- практ. журн./ Укр. асоц. остеопорозу ; голов. ред. В. Поворозняк. - К. : [б. в.], 1998 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 1998.

2013 р. Т. 16 № 1

2013 р. Т. 16 № 2

2013 р. Т. 16 № 3

2013 р. Т. 16 № 4

Шифр зберігання в НБУВ: Ж16795

 

111. Світ медицини та біології [Текст] = World of medicine and biology : науковий журнал/ Українська медична стоматологічна академія, Полтавське відділення Міжнародного фонду допомоги хворим з наслідками травм та захворювань, Всеукраїнвька громадська організація "Наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України" ; ред. Ю. Чайковський. - Полтава : [б.в.], 2005 . - Текст укр., рос. м. - Рез. англ., рос. м. - * - з дод. CDR. - Виходить щоквартально.- Отримується з 2005., - ISSN 2079-8334

2014 р. № 4 (47)a

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25295

 

112. Серцева недостатність [Текст] = Сердечная недостаточность = Heart failure : укр. наук.- практ. журн. для лікарів з проблем СН/ Медпроект "Здоров'я України" ; голов. ред. Л. Г. Воронков. - К. : Аванпост-Прим, 2009 . - Текст рос.мовою.- Отримується з 2010.

2014 р. № 3

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100458

 

113. Therapia [Текст] : український медичний вісник/ ТОВ "Український медичний вісник" ; ред. Н. Попова. - К. : Укрмедсервіс, 2007 . - Текст рос., укр. м.: Український медичний вісник. - Виходить щомісяця.- Отримується з 2007., - ISSN 1990-6617

2015 р. № 1 (94)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25758

 

114. Травма [Текст] = Trauma : наук.-практ. журн./ Донецький нац. мед. ун-т ім. М. Горького [та ін.] ; редкол.: В. Г. Климовицький (голов. ред.) [та ін.]. - Донецьк : Заславський О. Ю., 2000 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2000., - ISSN 1608-1706

2014 р. Т. 15 № 6

Шифр зберігання в НБУВ: Ж23024

 

115. Український вісник психоневрології [Текст] : журнал/ Міністерство охорони здоров'я України, Товариство неврологів, психіатрів та наркологів України , Український науково-дослідний ін-т клінічної та експериментальної неврології і психіатрії. - Х. : [б.в.], 1993 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 1994., - ISSN 2079-0325

2014 р. Т. 22 Вип. 4 (81)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж68703

 

116. Український журнал дитячої ендокринології [Текст] = Ukrainian journal of pediatric endocrinology/ Асоц. дит. ендокринологів України ; голов. ред. Н. Б. Зелінська. - К. : ВІТ-А-ПОЛ, 2010 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2012., - ISSN 2304-005X

2014 р. № 4 (12)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100779

 

117. Український радіологічний журнал [Текст] : щокварт. наук.- практ. видання/ Академія медичних наук України, Інститут медичної радіології ім. С.П.Григор'єва ; ред. М. І. Пилипенко. - Х. : [б.в.], 1993 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 1993., - ISSN 1027-3204

2014 р. Т. 22 № 4

Шифр зберігання в НБУВ: Ж14579

 

118. Управління закладом охорони здоров'я [Текст] : щомісяч. спеціалізоване вид. для голов. лікаря, його заст. та голов. медсестри/ ТОВ "Міжнар. центр фін.-екон. розв. - Україна" ; редкол.: О. Недзельська (голов. ред.) [та ін.]. - К. : Видавничий дім "Аванпост-прим", 2007 . - * - з CDR. - Виходить щомісяця.- Отримується з 2007.

2015 р. № 2 (98)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25776

 

119. Фармацевтичний журнал [Текст] : двомісячний наук.- практ. журн./ Міністерство охорони здоров'я України, Українська фармацевтична академія, Державний науковий центр лікарських засобів, Об'єднання "Укрфармація", Державний комітет з медичної та мікробіологічної промисловості ; ред. О. Цуркан. - К. : Здоров'я, 1928 . - Журнал має додаток з окремою назвою "Ліки". - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1959., - ISSN 0367-3057

2014 р. № 3

2014 р. № 4

Шифр зберігання в НБУВ: Ж28227

 

120. Фармацевтичний часопис [Текст] = Pharmaceutical review : науково- практичний журнал/ Тернопільський державний медичний університет ім.І.Я.Горбачевського. Національний фармацевтичний університет ; ред. Т. Грошовий. - Тернопіль : [б. в.], 2006 .- Отримується з 2007., - ISSN 2312-0967

2014 р. № 4 (32)

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25889

 

Ввиставку підготували: зав. сектором Верещагіна С.В., провідний бібліотекар Крутова Р.В., провідний бібліотекар Ковальова Ю.В.

Контактна інформація

Корпус по просп. Голосіївський, 3,
к. 311, 313
Понеділок – Субота 9:15 – 17:30.
Неділя – вихідний.
Кожен останній робочий день місяця – санітарний
+38 (044) 524-44-19