«Періодичні видання НАН України»: журнали, представлені у фондах Залу періодичних видань Відділу комплексного бібліотечного обслуговування НБУВ

01. Автоматическая сварка [Текст] : международный научно- технический и производственный журнал/ НАНУ, Институт электросварки им. Е.О.Патона, Межгосударственный научный совет по сварке и родственным технологиям ; гл.ред. Б. Е. Патон. - К. : [б.и.], 1948 .- Отримується з 1948., - ISSN 0005-111X

Шифр зберігання в НБУВ: Ж26970

 

02. Акустичний вісник [Текст] : наук. журн./ НАН України, Ін-т гідромеханіки ; ред. В.Е.Грінченко. - К. : [б.в.], 1998 .- Отримується з 1998., - ISSN 1028-7507

Шифр зберігання в НБУВ: Ж16099

 

03. Альгология [Текст] = Algologia : междунар. науч.- техн. журн./ НАН Украины, Ин-т ботаники им. Н. Г. Холодного ; редкол.: С. П. Вассер (гл. ред.) [та ін.]. - К. : [б. в.], 1991 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 1991., - ISSN 0868-8540

Шифр зберігання в НБУВ: Ж14395

 

04. Археологія [Текст] : наук. журн./ НАНУ, Ін-т археол. ; ред. П. Толочко. - К. : [б.в.], 1989 . - Публікації археологічних матеріалів, нові відкриття і знахідки, статті, рецензії, хроніка, пам'ять археології, дискусії, археологія за рубежем, охорона пам'яток археології, на допомогу вчителеві. Для археологів, істориків, краєзнавців, вчителів історії, студентів іст. фак., усіх, хто цікавиться давньою історією України. - Виходить щоквартально.- Отримується з 1989., - ISSN 0235-3490

Шифр зберігання в НБУВ: Ж14310

 

05. Biopolymers and cell [Текст] : sci. j./ Nat. acad. of sci. of Ukraine, Inst. of molecular biology and genetics ; ed.-in-chief A. V. El'skaya. - Kyiv : [s. n.], 1985 . - Текст укр., англ. та рос. мовами. - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1985., - ISSN 0233-7657

Шифр зберігання в НБУВ: Ж14252

 

06. Бібліотечний вісник [Текст] = Bibliotechnyi visnyk : наук.-теорет. та практ. журн./ НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; редкол.: О. Онищенко (голов. ред.) [та ін.]. - К. : [б. в.], 1993 . - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1993., - ISSN 1029-7200

Шифр зберігання в НБУВ: Ж14595

 

07. Вестник зоологии [Текст] = Vestnik zoologii : науч. журн./ НАН Украины, Ин-т зоологии им. И. И. Шмальгаузена ; редкол.: И. А. Акимов (гл. ред.) [та ін.]. - Киев : [б. в.], 1967 . - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1967., - ISSN 0084-5604, - ISSN 2073-2333

Шифр зберігання в НБУВ: Ж27025

 

08. Відновлювана енергетика [Текст] : науково- прикладний журнал/ Інститут відновлюваної енергетики НАН України ; ред. Н. Мхітарян. - К. : [б.в.], 2004 . - Рез. англ. м. - Виходить щоквартально.- Отримується з 2005.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25096

 

09. Вісник Інституту економіки та прогнозування [Текст] : наук. журн./ Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України ; голов. ред. А. І. Даниленко. - Київ : [б. в.], 2000 . - Виходить щорічно.- Отримується з 2002.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж24156

 

10. Вісник Національної Академії наук України [Текст] : щомісяч. загальнонаук. журн./ Нац. Акад. наук України ; голов. ред. Б. Є. Патон. - Київ : Академперіодика, 1928 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 1928., - ISSN 0372-6436

Шифр зберігання в НБУВ: Ж20611

 

11. Вісник психіатрії та психофармакотерапії [Текст] : періодичне міждисципліарне науково- практичне та інформаційне видання, присвячене актуальним питанням психіатрії та психофармакології/ Одеська обласна асоціація психіатрів. Фізико- хімічний інститут ім.О.В.Богатського НАН України. - Одеса : [б.и.].- Отримується з 2002.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж24372

 

12. Геологічний журнал [Текст] = Геологический журнал = Geological journal : наук. журн./ НАН України, Ін-т геол. наук ; ред. П. Гожик. - К. : [б.в.], 1934 . - Текст укр., рос. та англ. мовами. - З 1934 до 1967 рр. журн. вих. укр. м.; 1968- 1976 рр. вид. окремо на укр. та рос. мовах; 1976- 1994 рр. журн. вих. тільки рос. мовою; З 1995 р. текст журн. укр., рос. та англ. мовами. - Виходить щоквартально.- Отримується з 1934., - ISSN 0367-4290

Шифр зберігання в НБУВ: Ж22224

 

13. Геофизический журнал [Текст] = Geophysical journal : междунар. журн./ НАНУ, Институт геофизики ; гл. ред. В. И. Старостенко. - Киев : [б. в.], 1979 . - Також журн. видається англ. м. - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1979., - ISSN 0203-3100

Шифр зберігання в НБУВ: Ж14153

 

14. Гидробиологический журнал [Текст] : междунар. науч. журн./ Нац. акад. наук Украины. Отд-ние общей биологии ; гл. ред. В. Д. Романенко. - Киев : [б. в.], 1965 . - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1965., - ISSN 0375-8990

Шифр зберігання в НБУВ: Ж29103

 

15. Доповіді Національної Академії Наук України [Текст]. Сер., Математика, природознавство, технічні науки : наук.- теор. журн./ Президія НАНУ ; голов. ред. А. Г. Наумовець. - Київ : Академперіодика, 1939 . - Текст укр., рос. м. - Виходить щомісяця.- Отримується з 1939., - ISSN 1025-6415

Шифр зберігання в НБУВ: Ж22412

 

16. Досягнення біології та медицини [Текст] = Достижения биологии и медицины : науково - практичний журнал/ Національна академія наук України, Академія медичних наук України, Одеський державний медичний університет ; ред. В. Запорожан. - Одеса : [б.в.], 2003 .- Отримується з 2003

Шифр зберігання в НБУВ: Ж24327

 

17. Економіка і прогнозування [Текст] : науково- аналітичний журнал/ Інститут економічного прогнозування НАН України. - К. : [б.в.]. - Виходить щоквартально.- Отримується з 2000., - ISSN 1605-7988

Шифр зберігання в НБУВ: Ж23373

 

18. Економіка та право [Текст] = Экономика и право : науковий журнал/ НАН України. Інститут економіко- правових досліджень, Донецький національний технічний університет ; ред. В. Мамутов. - Донецьк : [б.в.], 2001 . - Текст укр., рос. м. - Виходить три рази на рік.- Отримується з 2001., - ISSN 1681-6277

Шифр зберігання в НБУВ: Ж23548

 

19. Економіка України [Текст] = Economy of Ukraine : наук. журн./ М-во екон. розв. і торгівлі України [та ін.] ; голов. ред. В. М. Геєць. - К. : [б. в.], 1958 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 1958., - ISSN 0131-775X

Шифр зберігання в НБУВ: Ж28099

 

20. Економічна теорія [Текст] : наук. журн./ НАНУ, Інститут економічного прогнозування ; ред. А. А. Гриценко. - К. : [б.в.], 2003 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2004., - ISSN 1811-3141

Шифр зберігання в НБУВ: Ж24845

 

21. Experimental oncology [Текст] : an intern. sci. j./ Nat. Acad. of sciences of Ukraine, R. E. Kavetsky Inst. of experimental pathology, oncology and radiobiology ; ed. board: V. F. Chekhun (ed.-in-chief) [et al.]. - Kyiv, 1979 . - Текст англ. - Виходить щоквартально.- Отримується з 1979., - ISSN 1812-9269

Шифр зберігання в НБУВ: Ж14160

 

22. Журнал математической физики, анализа, геометрии [Текст] = Journal of mathematical physics, analysis, geometry : ежеквартальный науч. журн./ НАН Украины, Физико-техн. ин-т низких температур им. Б. И. Веркина ; ред. Л. Пастур. - Х. : б. в., 1994 . - Текст рос.та англ.мовами.- Отримується з 1994., - ISSN 1812-9471, - ISSN ISSN 1817

Шифр зберігання в НБУВ: Ж14648

 

23. Журнал органічної та фармацевтичної хімії [Текст] = Журнал органической и фармацевтической химии = The journal of organic and pharmaceutical chemistry/ НАН України, Ін-т орган. хімії, Нац. фармац. ун-т ; ред. М. Лозинський. - Х. : НФаУ, 2003 . - Текст укр., рос., рез. англ. м.- Отримується з 2003., - ISSN 2308-8303

Шифр зберігання в НБУВ: Ж24793

 

24. Інтродукція рослин [Текст] = Plant introduction : міжнар. наук. журн./ НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка ; голов. ред. Т. М. Черевченко. - К. : Наукова думка, 1999 . - Текст укр., рос., рез. англ. - Виходить щоквартально.- Отримується з 1999., - ISSN 1605-6574

Шифр зберігання в НБУВ: Ж22632

 

25. Катализ и нефтехимия [Текст] : сборник/ Институт биоорганической химии и нефтехимии НАН Украины, Государственный научно- исследовательский и проектный институт химических технологий "Химтехнология" ; ред. В. Кухарь. - К. : [б.и.], 1994 .- Отримується з 1997.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж15001

 

26. Керамика: Наука и жизнь [Текст] : международный научно- производственный журнал/ Институт технической теплофизики Национальной академии наук Украины (ИТТФ НАН Украины), ООО "Ассоциация керамики", Государственное предприятие "Инженерный центр "Сушка" Института технической теплофизики НАН Украины (ГП "ИЦ "Сушка" ИТТФ НАН Украины) ; ред. А. Долинский. - К. : [б.и.]. - Виходить щоквартально.- Отримується з 2008.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100033

 

27. Кибернетика и системный анализ [Текст] : междунар. науч.-теорет. журн./ Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова НАН Украины ; ред. И. В. Сергиенко. - К. : [б. в.], 1965 . - Перекл. в США на англ. - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1965., - ISSN 0023-1274

Шифр зберігання в НБУВ: Ж29114

 

28. Кинематика и физика небесных тел [Текст] : науч.- теорет. журн./ НАН Украины, Отд-ние физики и астрономии ; гл. ред. Я. С. Яцкив. - Киев : [б. в.], 1985 . - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1985., - ISSN 0233-7665

Шифр зберігання в НБУВ: Ж14258

 

29. Condensed matter physics [Текст] = Фізика конденсованих систем/ Ukrainian National Academy of sciences ; ed. I. Yukhnovskii. - Lviv : [б. в.], 1993 . - Текст англ. мовою. - Видається парал. англ. та укр. мовами.- Отримується з 1995., - ISSN 1607-324X

Шифр зберігання в НБУВ: Ж41279

 

30. Космічна наука і технологія [Текст] : наук.- практ. журн./ Нац. косм. агентство України, НАН України ; голов. ред. Б. Патон. - Київ : [б. в.], 1995 . - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1995., - ISSN 1561-8889

Шифр зберігання в НБУВ: Ж14846

 

31. Математичні машини і системи [Текст] = Mathematical machines and systems = Математические машины и системы : наук. журн./ Ін-т пробл. мат. машин і систем НАН України ; голов. ред. А. О. Морозов. - К. : [б. в.], 1994 .- Отримується з 2000., - ISSN 1028-9763

Шифр зберігання в НБУВ: Ж23045

 

32. Математичні методи та фізико-механічні поля [Текст] : наук. журн./ НАНУ, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача ; редкол.: Г. С. Кіт (голов. ред.) [та ін.]. - Л. : [б. в.], 1975 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 1975., - ISSN 0130-9420

Шифр зберігання в НБУВ: Ж64699

 

33. Металл и литье Украины [Текст] : наука, техника, технология, бизнес/ Физ.-технол. ин-т металлов и сплавов Нац. акад. наук Украины ; редкол.: В. Л. Найдек (гл. ред.) [та ін.]. - К. : Физ.-технол. ин-т металлов и сплавов, 1993 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 1993., - ISSN 2077-1304

Шифр зберігання в НБУВ: Ж14585

 

34. Металлофизика и новейшие технологии [Текст] = Metallofizika i noveishie tekhnologii : междунар. науч.- техн. журн./ НАН Украины, Ин-т металофизики им. Г. В. Курдюмова ; редкол.: А. П. Шпак (гл. ред.) [та ін.]. - Киев : Академпериодика, 1979 . - Текст рос., укр., англ. - З 1981р. в повному обсязі перевид. англ. мовою фірмою "Gordon and Breach". - Виходить щомісяця.- Отримується з 1979., - ISSN 1024-1809

Шифр зберігання в НБУВ: Ж14161

 

35. Металознавство та обробка металів [Текст] = Science & treatment of metals : наук.-техн. журн./ Фізико-технол. ін-т металів і сплавів НАН України, Нац. техн. ун-т України "КПІ" ; редкол.: С. Є. Кондратюк (гол.ред.) [та ін.]. - К. : б. в., 1995 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 1995., - ISSN 2073-9583

Шифр зберігання в НБУВ: Ж14768

 

36. Methods of functional analysis and topology [Текст] : quarterly journal/ Institute of Mathematics, Ukrainian National Academy of Sciences ; ed. Y. Berezansky. - К. : [б.в.].- Отримується з 1995., - ISSN 1029-3531

Шифр зберігання в НБУВ: Ж41243

 

37. Мікробіологічний журнал [Текст] : наук. журн./ НАНУ, Державний комітет України з медичної та мікробіологічної промисловості, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного ; гол. ред. В. В. Смірнов. - К. : [б.в.], 1934 . - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1934., - ISSN 0201-8462

Шифр зберігання в НБУВ: Ж22205

 

38. Мінералогічний журнал [Текст] = Mineralogical journal (Ukraine) : науч.- теор. журн./ Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії і рудоутворення ; голов. ред. О. М. Пономаренко. - К. : [б. в.], 1979, сент. . - Текст укр., рос. - Виходить щоквартально.- Отримується з 1979., - ISSN 0204-3548

Шифр зберігання в НБУВ: Ж14166

 

39. Мовознавство [Текст] : наук.-терет. журн. / Ін-т мовозн. ім. О. О. Потебні, Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; ред. В. Русанівський. - К. : [б. в.], 1967 . - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1967., - ISSN 0027-2833

Шифр зберігання в НБУВ: Ж60238

 

40. Наноструктурное материаловедение [Текст] = Material Science of Nanostructures : международный научно- технический журнал/ Институт проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины ; ред. В. Скороход. - К. : [б.и.], 2004 . - Рез. в кінці ст. англ. м. - Виходить щоквартально.- Отримується з 2005., - ISSN 1996-9988

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25208

 

41. Наука та інновації [Текст] = Science and Innovation : укр. огляд. журн. майбутнього: наук.- практ. журн./ Національна академія наук України ; голов. ред. Б. Патон. - Київ : Видавничий дім "Академперіодика", 2005 . - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 2005., - ISSN 1815-2066
Шифр зберігання в НБУВ: Ж25189

 

42. Наука та наукознавство [Текст] = Наука и науковедение = Science and science of science : міжнародний науковий журнал/ НАН України ; гол. ред. Б. Малицький. - К. : [б.и.], 1993 . - Текст укр., рос. та англ. мовами. - Виходить щоквартально.- Отримується з 1993., - ISSN 0374-3896

Шифр зберігання в НБУВ: Ж14597

 

43. Нейрофизиология [Текст] = Neurophysiology : международ. журн./ НАН Украини, Ин-т физиологии им. А.А.Богомольца ; гл. ред. Д. А. Василенко. - К. : [б. в.], 1969 . - Текст рос., англ., рез. укр. - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1969., - ISSN 0028-2561

Шифр зберігання в НБУВ: Ж61875

 

44. Нелінійні коливання [Текст] : наук. журн./ НАН України, Ін-т математики ; ред. Ю. Митропольський. - К. : [б.в.], 1998 .- Отримується з 1998., - ISSN 1562-3076

Шифр зберігання в НБУВ: Ж16294

 

45. Онкология [Текст] = Oncology : науч.-практ. журн./ Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р. Е. Кавецкого, ООО "Морион" ; редкол.: В. Ф. Чехун (голов. ред.) [та ін.]. - Киев : Морион, 1999 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 1999., - ISSN 1562-1774. - Видання є додатком до Experimental oncology : an intern. sci. journal, ISSN 1812-9269

Шифр зберігання в НБУВ: Ж14160/прил.

 

46. The Paton welding journal [Текст] : intern. sci.-techn. and production j./ Nat. Acad. of Sciences of Ukraine ; ed. board: B. E. Paton (ed.-in-chief) [et al.]. - Kyiv : Welding, 2001 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 2002., - ISSN 0957-798Х

Шифр зберігання в НБУВ: Ж42419

 

47. Питання історії науки і техніки [Текст] : журнал/ Центр пам'яткознавства НАНУ і УТОПІК ; ред. Л. Гріффен. - К. : [б.в.]. - Виходить щоквартально.- Отримується з 2007.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25942

 

48. Полімерний журнал [Текст] : науковий журнал хімії та фізико-хімії композитів, фізики та механіки полімерів і полімерних матеріалів/ НАН України, Інститут хімії високомолекулярних сполук (ІВС) ; ред. Є. Лебедєв. - К. : ІВС, 1979 . - Текст укр., рос. м.; рез. англ.- Отримується з 1998., - ISSN 0203-3275

Шифр зберігання в НБУВ: Ж16871

 

49. Порошковая металлургия [Текст] = Powder metallurgy : междунар. науч.- техн. журн./ Ин-т проблем материаловедения им. И. Н. Францевича НАН Украины ; редкол.: В. В. Скороход (гл. ред.) [та ін.]. - Киев : [б. в.], 1961 . - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1961., - ISSN 0032-4795

Шифр зберігання в НБУВ: Ж28502

 

50. Право України [Текст] : юрид. журн./ Нац. акад. правових наук України [та ін.] ; голов. ред. О. Д. Святоцький. - К. : [б. в.], 1922 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 1958., - ISSN 1026-9932

Шифр зберігання в НБУВ: Ж27747

 

51. Прикладна гідромеханіка [Текст] = Прикладная гидромеханика = Applied hydromechanics : наук. журн./ Нац. акад. наук України, Ін-т гідромеханіки ; редкол.: В. Т. Грінченко (голов. ред.) [та ін.]. - К. : Ін-т гідромеханіки, 1999 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 1999., - ISSN 1561-9087

Шифр зберігання в НБУВ: Ж16631

 

52. Прикладная механика [Текст] = International applied mechanics : междунар. науч. журн./ НАН Украины, Ин-т механики им. С. П. Тимошенко ; редкол.: А. Н. Гузь (гл. ред.) [та ін.]. - К. : [б. в.], 1955 . - Журн. перекладається англ. вид-вом Springer. - Виходить щомісяця.- Отримується з 1965., - ISSN 0032-8243

Шифр зберігання в НБУВ: Ж29095

 

53. Проблеми економіки [Текст] = Проблемы экономики = The problems of economy : наук. журн./ Наук.-дослід. центр індустріал. проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М. О. Кизим. - Харків : ІНЖЕК, 2009 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2009., - ISSN 2222-0712

Шифр зберігання в НБУВ: Ж100602

 

54. Проблеми науки [Текст] = Проблемы науки = Problems of science : міжгалуз. наук.-практ. журн./ Київ. центр наук.-техн. і екон. інфор. (Київ ЦНТЕІ) ; голов. ред. В. П. Семиноженко. - К. : КиївЦНТЕІ ; ЦДПІН ім. Г. М. Доброва НАН України. - Виходить щомісяця.- Отримується з 1998.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж15960

 

55. Проблеми програмування [Текст] = Problems in programming : наук. журн./ НАН України, Ін-т програм. систем ; голов. ред. П. І. Андон. - К. : [б. в.], 1999 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 1999., - ISSN 1727-4907

Шифр зберігання в НБУВ: Ж16833

 

56. Проблемы криобиологии и криомедицины [Текст] = Problems of cryobiology and cryomedicine : науч.-теорет. журн./ Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем криобиологии и криомедицины ; гл. ред. А. Н. Гольцев. - Х. : [б.в.], 1985 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 1985., - ISSN 2307-6143

Шифр зберігання в НБУВ: Ж14260

 

57. Проблемы машиностроения [Текст] = Journal of mechanical engineering : международный научно- технический журнал/ НАН Украины, Институт проблем машиностроения им. А.Н.Подгорного ; ред. Ю. Мацевитый. - К. : [б.и.], Основан в 1997 г. . - з 2007 виходить 6 разів. - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1998., - ISSN 0131-2928

Шифр зберігання в НБУВ: Ж16851

 

58. Проблемы прочности [Текст] = Strength of materials : междунар. науч.-техн. журн./ НАН Украины, Институт проблем прочности им. Г. С. Писаренко НАН Украины ; редкол.: В. Т. Трощенко (гл. ред.) [та ін.]. - К. : [б. в.], 1969 . - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1969., - ISSN 0556-171X

Шифр зберігання в НБУВ: Ж61773

 

59. Проблемы управления и информатики [Текст] : междунар. науч.-техн. журн./ НАНУ, Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова ; ред. В. Кунцевич. - К. : [б.и.], 1956 . - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1956., - ISSN 0572-2691

Шифр зберігання в НБУВ: Ж26990

 

60. Промышленная теплотехника [Текст] : науч.-прикладной журн./ НАН Украины, Институт технической теплофизики ; гл. ред. А. А. Долинский. - К. : Логос, 1979 . - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1979., - ISSN 0204-3602

Шифр зберігання в НБУВ: Ж14162

 

61. Процессы литья [Текст] : науч.-техн. журн./ НАН Украины, Физ.-технолог. ин-т металлов и сплавов ; редкол.: В. Л. Найдек (гл. ред.) [та ін.]. - Киев : Академпериодика, 1992 . - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1992., - ISSN 0235-5884

Шифр зберігання в НБУВ: Ж14475

 

62. Радиофизика и радиоастрономия [Текст] : науч. журн./ Нац. Акад. наук Украины, Радиоастрономич. ин-т, Укр. комитет радиосоюза URSI ; гл. ред. Л. Литвиненко. - Х. : [б. в.], 1995 . - Текст рос., укр., англ. - Виходить щоквартально.- Отримується з 1996., - ISSN 1027-9636

Шифр зберігання в НБУВ: Ж15835

 

63. Радиофизика и электроника [Текст] = Радіофізика та електроніка = Radiophysics and electronics : ежекв. журн./ Ин-т радиофизики и электроники им. Усикова А. Я. НАН Украины ; гл. ред. В. М. Яковенко. - Харьков : ИРЭ им. А. Я. Усикова НАН Украины, 1996 . - Текст укр., рос., англ. - З 1996 по 2009 р.: Зб. наук. пр. "Радиофизика и электроника". - Виходить щоквартально.- Отримується з 1996., - ISSN 1028-821X

Шифр зберігання в НБУВ: Ж69398

 

64. Регіональна економіка [Текст] = Региональная экономика = Regional economy : наук.- практ. журн./ Ін-т регіонал. дослідж. НАН України, Ін-т екон. пром-сті НАН України, Укр. асоц. регіонал. наук ; голов. ред. В. С. Кравців. - Львів : [б.в.], 1996 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 1996., - ISSN 1562-0905

Шифр зберігання в НБУВ: Ж15383

 

65. Реєстрація, зберігання і обробка даних [Текст] = Data recording, storage & processing : наук.-техн. журн./ НАН України. Інститут проблем реєстрації інформації ; ред. В. В. Петров. - К. : [б.в.], 1998 . - Текст укр, рос. м. - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1998., - ISSN 1560-9189

Шифр зберігання в НБУВ: Ж16550

 

66. Сварщик [Текст] : технологии, производство, сервис : информац.-техн. журн./ Институт электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины, ООО "Экотехнология" ; гл. ред. Б. В. Юрлов. - К. : Экотехнология, 1998 . - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1998.

Шифр зберігання в НБУВ: Ж26970/прил.

 

67. Сверхтвердые материалы [Текст] : науч.-теор. журн./ НАН Украины, Институт сверхтвердых материалов им. В.Н.Бакуля ; ред. Н. Новиков. - К. : [б.и.], 1979 . - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1979., - ISSN 0203-3119

Шифр зберігання в НБУВ: Ж14159

 

68. Світогляд [Текст] : науково- популярний журнал/ Національна академія наук України, Головна астрономічна обсерваторія ; ред. Я. Яцків. - К. : [б.в.], 2006 .- Отримується з 2006., - ISSN 1819-7329

Шифр зберігання в НБУВ: Ж25653

 

69. Semiconductor physics quantum electronics & optoelectronics [Текст] = Фізика напівпровідників, квантова та оптоелектроніка : international scientific journal/ National Academy of science of Ukraine, Institute of semiconductor physics of NASU ; ред. S. V. Svechnikov. - Kyiv : [б.в.], 1998 . - Текст англ. м.- Отримується з 1998., - ISSN 1560-8034

Шифр зберігання в НБУВ: Ж16425

 

70. Системні дослідження та інформаційні технології [Текст] = System research & information technologies : міжнародний науково- технічний журнал/ НАН України. Міністерство освіти і науки України. Інститут прикладного системного аналізу ; ред. М. Згуровський. - К. : [б.в.], 2001 . - Журнал публікує статті українською, російською та англійською мовами.- Отримується з 2002., - ISSN 1681-6048

Шифр зберігання в НБУВ : Ж24036

 

71. Слово і час [Текст] = Word and time : наук.- теорет. журн./ Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, Нац. спілка письм. України ; голов. ред. Л. Скупейко. - К. : Фенікс, 1957 . - До 1957 р. попередником часопису було "Радянське літературознавство", як наукові записки Інституту української літератури ім.Т.Г.Шевченка АН УРСР. Уподовж 1937-1957 років світ побачило 19 книг записок. В НБУВ вони знаходяться за шифром Ж22365. - Виходить щомісяця.- Отримується з 1957., - ISSN 0236-1477

Шифр зберігання в НБУВ: Ж27444

 

72. Современная электрометаллургия [Текст] : международный науч.-теоретич. и произв. журн./ Национальная академия наук Украины, Институт электросварки им. Е.О.Патона, Международная ассоциация "Сварка" ; ред. Б. Патон. - К. : [б.и.], 1985 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2003., - ISSN 0233-7681

Шифр зберігання в НБУВ: Ж24340

 

73. Соціологія: теорія, методи, маркетинг [Текст] : наук.-теорет. часоп./ Ін-т соціол. НАН України ; голов. ред. В. Ворона, Є. Головаха. - К. : [б. в.], 1997 .- Отримується з 1998., - ISSN 1563-3713

Шифр зберігання в НБУВ: Ж16127

 

74. Східний світ [Текст] = The world of the orient : журнал/ НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського ; ред. О. Пріцак. - К. : [б. в.], 1927 . - Журнал заснований у 1927 р. Насильно припинений у 1931 р. Відновлений у 1993 р. Інститутом сходознавства ім. А. Кримського НАНУ. - Виходить щоквартально.- Отримується з 1927., - ISSN 1608-0599

Шифр зберігання в НБУВ: Ж21929

 

75. Теоретическая и экспериментальная химия [Текст] : научно- теретический журнал/ НАНУ, Институт физической химии им. Л.В.Писаржевского ; ред. В. Походенко. - К. : [б.и.], 1965 . - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1965., - ISSN 0497-2627

Шифр зберігання в НБУВ: Ж29112

 

76. Термоелектрика [Текст] : міжнародний науковий журнал/ НАН України, Інститут термоелектрики НАН України, Міносвіти та науки України ; ред. Л. Анатичук. - Чернівці : [б.в.], 1993 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2000., - ISSN 1726-7714

Шифр зберігання в НБУВ: Ж23042

 

77. Техническая диагностика и неразрушающий контроль [Текст] : междунар. науч.-теор. и произв. журн./ НАН Украини, Институт электросварки им. Е.О.Патона, Международная ассоциация "Сварка" ; ред. Б. Патон. - К. : [б.и.], 1989 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 1989., - ISSN 0235-3474

Шифр зберігання в НБУВ: Ж14309

 

78. Техническая механика [Текст] : науч. журн./ НАН Украины, Институт технической механики ; ред. В. В. Пилипенко. - Д. : [б.в.], 1993 .- Отримується з 1999., - ISSN 1561-9184

Шифр зберігання в НБУВ: Ж16745

 

79. Технічна електродинаміка [Текст] : наук.- приклад. журн./ Нац. акад. наук України, Від-ня фіз.-техн. проблем енергетики, Ін-т електродинаміки НАН України ; редкол.: А. К. Шидловский (голов. ред.) [та ін.]. - Київ : [б. в.], 1979 . - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1979., - ISSN 1607-7970

Шифр зберігання в НБУВ: Ж14164

 

80. Украинский химический журнал [Текст] : науч. журн./ НАН Украины, Ин-т общ. и неорган. химии им. В. И. Вернадского, Нац. ун-т им. Тараса Шевченко ; гл. ред. С. В. Волков. - Киев : [б. в.], 1925 . - Текст укр., рос. - 1939-1947 журн. не видавався. - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1925., - ISSN 0041-6045

Шифр зберігання в НБУВ: Ж21854

 

81. Український ботанічний журнал [Текст] = Украинский ботанический журнал = Ukrainian botanical journal : наук. журн./ НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного ; редкол.: С. Л. Мосякін (голов. ред.) [та ін.]. - К. : [б. в.], 1921 . - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1921., - ISSN 0372-4123

Шифр зберігання в НБУВ: Ж22024

 

82. Український географічний журнал [Текст] = Ukrainian geographical journal : наук.- теорет. журн./ НАН України, Ін-т географії, Укр. географ. т-во ; голов. ред. Л. Г. Руденко. - К. : [б.в.], 1992 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 1993., - ISSN 1561-4980

Шифр зберігання в НБУВ: Ж14560

 

83. Український історичний журнал [Текст] = Ukrainian historical journal : наук. журн./ НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса ; голов. ред. В. А. Смолій. - К. : [б. в.], 1957 . - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1957., - ISSN 0130-5247

Шифр зберігання в НБУВ: Ж27630

 

84. Український математичний журнал [Текст] : наук. журн./ НАНУ, Ін-т математики ; гол. ред. А. М. Самойленко. - Київ : [б. в.], 1949 . - Текст укр., рос,, англ. м. - Виходить щомісяця.- Отримується з 1949., - ISSN 1027-3190

Шифр зберігання в НБУВ: Ж26161

 

85. Український фізичний журнал [Текст] = Ukrainian journal of physics : наук. журн./ НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України ; редкол.: А. Г. Загородній (голов. ред.) [та ін.]. - Київ : [б. в.], 1956 . - Текст укр., рос. та англ. м. - З 2004 р. журн. виходить паралельно англ. - Виходить щомісяця.- Отримується з 1956., - ISSN 0372-400X

Шифр зберігання в НБУВ: Ж26988

 

86. Управляющие системы и машины [Текст] : междунар. науч. журн./ НАНУ, Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова [та ін] ; гл. ред. В. И. Гриценко. - Киев : [б. в.], 1972 . - Текст укр., англ., рос. - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1972., - ISSN 0130-5395

Шифр зберігання в НБУВ: Ж14024

 

87. Успехи физики металлов [Текст] : науч. журн./ НАН Украины, Ин-т металлофизики ; ред. А. Шпак. - К. : [б.и.], 2000 . - Текст рос., англ. м. - Виходить щоквартально.- Отримується з 2000., - ISSN 1608-1021

Шифр зберігання в НБУВ: Ж23022

 

88. Functional materials [Текст]/ National Academy of Sciences of Ukraine, Department of Physical and Technical Problems of Materials Science. - Kharkov : [б.в.], 1993, sept. . - Виходить щоквартально.- Отримується з 1995., - ISSN 1027-5495

Шифр зберігання в НБУВ: Ж41115

 

89. Физика низких температур [Текст] = Low Temperature Physics : ежемесячный научный журнал/ НАН Украины, Физико- технический институт низких температур им. Б.И.Веркина ; ред. В. Еременко. - Х. : [б.и.], 1975 . - Издается одновременно на англ. яз. - Виходить щомісяця.- Отримується з 1975., - ISSN 0132-6414

Шифр зберігання в НБУВ: Ж14063

 

90. Физиология растений и генетика [Текст] = Фізіологія рослин і генетика = Plant physiology and genetics : науч.-теор. журн./ НАНУ, Ин-т физиологии растений и генетики ; гл.ред. В. В. Моргун. - К. : б. в., 1969, июль . - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1969., - ISSN 2308-7099

Шифр зберігання в НБУВ: Ж61831

 

91. Фізіологічний журнал [Текст] : наук.-теор. журн./ НАНУ, Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця ; голов. ред. В. Ф. Сагач. - Київ : [б. в.], 1955 . - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1955., - ISSN 0201-8489

Шифр зберігання в НБУВ: Ж26810

 

92. Філософська думка [Текст] : укр. наук.- теорет. часоп./ Нац. Акад. наук України, Ін-т філос. ; голов. ред. М. Попович. - К. : Академперіодика, 1927 . - Виходить рос. мовою з 1989 року. - З 1936 по 1968 рр. журн. не видавався. - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1927., - ISSN 0235-7941

Шифр зберігання в НБУВ: Ж61798

 

93. Філософські обрії [Текст] : наук.-теор. часопис/ Інститут філософії НАН України, Полтавський держ. педагогічний ін-т ; ред. А. М. Колодний, В. О. Пащенко. - К. ; Полтава : [б.в.], 1999 . - Виходить двічі на рік.- Отримується з 1999., - ISSN 2075-1443

Шифр зберігання в НБУВ: Ж16744

 

94. Химия и технология воды [Текст] : междунар. науч.- техн. журн./ НАН Украины, Отделение химии, Ин-т коллоид. химии и химии воды им. А. В. Думанского ; редкол.: В. В. Гончарук (гл. ред.) [та ін.]. - К. : [б. в.], 1979 . - Текст рос., англ. - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1979., - ISSN 0204-3556

Шифр зберігання в НБУВ: Ж14165

 

95. Цитология и генетика [Текст] = Cytology and Genetics : междунар. науч. журн./ НАНУ, Институт клеточной биологии и генетической инженерии ; гл. ред. Я. Б. Блюм. - Киев : [б. в.], 1967 . - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1967., - ISSN 0564-3783

Шифр зберігання в НБУВ: Ж60216

 

96. Электронное моделирование [Текст] = Electronic modeling : междунар. науч.- теорет. журн./ гл. ред. В. Ф. Евдокимов ; НАН Украины, Ин-т проблем моделирования в энергетике им. Г. Е. Пухова. - К. : Академпериодика, 1979 . - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1979., - ISSN 0204-3572

Шифр зберігання в НБУВ: Ж14163

 

97. Энерготехнологии и ресурсосбережение [Текст] : науч.- техн. журн./ Нац. акад. наук Украины, Институт газа НАН Украины, Ин-т угол. электротехнологий НАН Украины ; редкол.: И. Н. Карп (гл. ред.) [та ін.]. - К. : Ин-т газа НАН Украины, 1960 . - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1960., - ISSN 0235-3482

Шифр зберігання в НБУВ: Ж28350

 

98. Ukrainian biochemical journal [Текст] = Украинский биохимический журнал : sci. j./ Nat. Acad. of Sciences of Ukraine, Palladin Inst. of biochemistry ; ed.-in-chief S. V. Komisarenko. - Kyiv : [s. n.], 1926 . - Текст рос, укр., англ. м. - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1926., - ISSN 0201-8470

Шифр зберігання в НБУВ: Ж21341

 

99. Ukrainian journal of physics [Текст] = Український фізичний журнал : sci. month. j./ Nat. Acad. of sciences of Ukraine, Dep. of physics and astronomy ; ed. board: A. G. Zagorodny (ed.-in-chief) [et. al.]. - Kyiv : [s. n.], 2004 . - Текст англ., рез. укр. - Виходить щомісяця.- Отримується з 2004., - ISSN 2071-0186
Шифр зберігання в НБУВ: Ж42793

 

Виставку підготували: зав. сектору Верещагіна С.В., провідний бібліотекар Ковальова Ю.В.