Журнали з гірничої справи, технології металів, машинобудування та приладобудування, представлені у фондах Залу іноземних періодичних видань

1. World of Mining - Surface & Underground [Text]/ ed. J. Zuchowski. - Berlin : [б.в.].- Отримується з 1956.

World of Mining - Surface & Underground is published by the GDMB. This international bilingual mining journal developed out of the journal “Braunkohle”, which was founded in 1902 and also amalgamated with the journal “Neue Bergbautechnik” in 1993. Since 2004 World of Mining - Surface & Underground has included the mining section of the former journal ERZMETALL. The reports in World of Mining cover the entire pallet of raw material extraction through mining. This includes geology of deposits, planning of mine installations, extraction, hoisting and transport, processing and use, as well as recultivation and land rehabilitation. A main theme of the journal is brown coal mining. In addition to original specialist articles and technical reports, the journal informs readers about new developments from the industry, changes in personnel and events relevant to the sector.

Текст видання англійською та німецькою мовами

Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж34112

 

2. Nafta Gaz [Text] : miesiecznik poswiecony nauce i technice w przemysle naftowym i gazowniczym/ Instytut Gornictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty. - Krakow : [б.в.].- Отримується з 1947-1954; 1958-. - ISSN 0867-8871

Jako wydawnictwo o charakterze interdyscypli-narnym, miesięcznik ten publikuje artykuły o następującej tematyce: geologia i geochemia, geofizyka poszukiwawcza i wiertnicza, zagadnienia odwierca-nia oraz opróbowania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, optymalizacja technologii wierceń, inżynieria złożowa oraz zagospodarowanie złóż ropy nafto-wej i gazu ziemnego, transport i magazynowanie gazu, problemy bilansu paliwowo-energetycznego, optymalizacja użytkowania gazu, doskonalenie proce-sów przeróbki ropy naftowej, rozwój analityki surowców, półproduktów i produktów z wykorzystaniem nowoczesnych metod analizy instrumentalnej, zagadnienia ekonomiczne i organizacyjne przemysłu naftowego, informacje o krajowym i zagranicznym przemyśle naftowym, ochrona środowiska.

Текст видання польською мовою

Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж33433

 

3. Skillings mining review [Текст]/ publisher Ch. Pitts ; managing ed. J. Edward. - Walnut, CA : [s. n.], 1912 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 2015., - ISSN 0037-6329

Skillings mining review publishes comprehensive information on global mining, iron ore markers and critical industry issues via our monthly magazine, weekly E-newsletter, annual mining directory and real time website.

Skillings emphasizes storied about global iron ore, steel, finance, coal and shopping. In every issue, you will find news about people working in the industry, statistics on steel and iron ore production, news from the archives, podcasts from the interviews and webinars, a calendar of important events and new products in the marketplace. Skillings also produced special issues highlighting platinum group metals, alloys, cooper and coal operations throughout the world.

Текст видання англійською мовою

Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж44085

 

4. Archives of mining sciences [Text] = Archiwum gornictwa/ Polish academy of sciences. Committee of mining and strata mechanics research institute ; ed. J. Siemek. - Krakow : [б.в.], 1956 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 1956.

Archives of Mining Sciences publish original papers on rock mechanics, drilling, mechanical preparation and associated with mining domains of: ventilation, geology, chemistry, economics and construction.

Since 1952, this Quarterly has been disseminating results of research in various aspects of Mining Sciences, publishing papers of authors from numerous academic and professional circles both in Poland and worldwide.

Since 2005 abstracts and full texts of publications from Archives of Mining Sciences are available on internet website (http://www.mining.archives.pl) starting from 1/2005 issue.

Текст видання англійською мовою

Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж33829:Gor.

 

5. Oil shale = Горючие сланцы : a joint scientific-technical journal/ Estonial Academy of science, Institute chemistry ; ed. A. Raukas. - Tallin : [б.в.], 1984 . - До 1995г. назв. "Горючие сланцы" на рус. яз. - Виходить щоквартально.- Отримується з 1984.

Oil Shale (Goryuchie Slantsy) was founded in 1984 as a joint scientific-technical journal of the Academies of Sciences of the former USSR and Estonian SSR. Oil Shale is concerned with geology, mining, genesis, composition, methods of processing and combustion, economics and utilization of oil shale and bituminous sands, as well as with problems of environment protection. Oil Shale is the only journal in the world specialized mainly in oil shale problems.

In 1990, the Editorial Board started to reorganize the previous journal having been written mainly in Russian into an international one with the purpose to join the scientists dealing with oil shale research all over the world and to present the achievements of Estonian specialists.

Oil Shale, the journal of the Estonian Academy of Sciences, is administered by the Estonian Academy Publishers from January 1999 and runs on a non-profit base. The journal closely cooperates with the institutes of Tallinn University of Technology.

Текст видання англійською мовою

Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж14254

 

6. Petroleum review [Text]/ Energy Institute ; ed. L. Kingham. - Lnd. : [б.в.].- Отримується з 2007.

Petroleum Review is a monthly journal that will help keep you up-to-date and fully informed of the latest advances, trends, changes and events throughout the international oil and gas industry – upstream and downstream.

Published since 1914, the magazine’s long-established association with leading oil companies and industry figures enables it to regularly feature articles by and about key decision-makers. It remains one of the few industry magazines to provide a comprehensive overview of the oil and gas industry – from seismic surveys to forecourt retailing.

Текст видання англійською мовою

Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж43100

 

7. Rudy i metale nieżelazne [Text] : czasopismo naukowo-techniczne stowarzyszenia inżynierów i techników przemysłu hutniczego w Polsce/ ed. J. Butra. - Warszawa ; Katowice : SIGMA- NOT Sp. z o. o., S. a...- Отримується з 1957.

Czasopismo  naukowo-techniczne Rudy I Metale Niezależne Recykling jest jedynym czasopismem w Polsce obejmującym całość zagadnień i problemów związanych z metalami nieżelaznymi.

Jest źródłem informacji dla środowisk naukowych oraz inżynierskich o rozwoju i postępie branży metali nieżelaznych. Artykuły publikowane w Rudach i Metalach Nieżelaznych Recykling w znacznej części prezentują wyniki prac naukowo-badawczych, doświadczalnych i wdrożeniowych kadry naukowców z wyższych uczelni, instytutów naukowo-badawczych, w tym również wyniki badań finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które obejmują badania własne, statutowe, projekty indywidualne, zespołowe i celowe oraz w zakładach przemysłu metali nieżelaznych. Czasopismo stanowi forum, na którym prezentowane są elementy prac doktorskich i habilitacyjnych.

Tematyka publikowanych artykułów obejmuje całość zagadnień i problemów związanych z metalami nieżelaznymi: geologia złóż, surowce mineralne, miernictwo, przeróbka rud, hutnictwo metali, przetwórstwo metali nieżelaznych, przetwórstwo aluminium, metalurgia proszków, metale szlachetne. W każdym numerze czasopisma publikujemy biuletyn Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach,w tym nowości technologiczne, wydarzenia gospodarcze, konferencje światowe i krajowe oraz biuletyn KGHM CUPRUM Centrum Badawczo-Rozwojowe, Wrocław, w tym światowy rynek metali nieżelaznych.

Текст видання польською мовою

Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж34980

 

8. Journal of Materials Science and Technology [Text]/ Bulgarian Academy of Sciences, Institute of Metal Science ; ed. S. Christov. - Sofia : [б.в.].- Отримується з 1993.

The Journal of Materials Science and Technology covers problems of science and application of metals and alloys, as well as of non-metallic materials such as engineering ceramics, cements, polymers, adhesives, composites, a.o. new materials and novel characterization techniques, theoretical aspects of materials behaviour ( computer modeling, etc.), processing of materials and development of high technologies, etc.

The Journal of Materials Science and Technology is issued in English four times per year.

Текст видання англійською мовою

Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж41144

 

9. Kovové materiály [Text] = Metallic materials/ Ústav materiálov a mechaniky stroj SAV ; ed. J. Kapin. - Bratislava : [б.в.].- Отримується з 1964.

Kovove Materialy - Metallic Materials is dedicated to publishing original theoretical and experimental papers concerned with structural, nanostructured, and functional metallic and selected non-metallic materials. Emphasis is placed on those aspects of the science of materials that address: the relationship between the microstructure of materials and their properties, including mechanical, electrical, magnetic and chemical properties; the relationship between the microstructure of materials and the thermodynamics, kinetics and mechanisms of processes; the synthesis and processing of materials, with emphasis on microstructural mechanisms and control; advances in the characterization of the microstructure and properties of materials with experiments and models which help in understanding the properties of materials.

Текст видання англійською мовою

Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж36295

 

10. Powder Metallurgy Progress [Text] : journal of science and Technology of Particle Materials/ ed. M. Selecka. - Kosice : [б.в.].- Отримується з 2007.

In the journal there will be published original scientific and technical articles with a theoretical and experimental character oriented on: metallic and non-metallic materials prepared via powder metallurgy technology; the influence of technological process preparation of PM materials on their microstructure formation and development; structural relations of useful properties of PM materials; special technological processes of PM material with particular physical-chemical properties; environmental issues of the production and application of PM materials; industrial processes, management and quality, (creation of normative) standard method activity, economical analysis, conception (philosophy) and prediction in PM field; producing of technological equipment for PM.

Текст видання англійською мовою

Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж43240

 

11. Instytut metalurgii zelaza im. S.Staszica.

Prace instytutu metalurgii zelaza im. S.Staszica/ Instytut metalurgii zelaza im. S.Staszica ; red. J. Natkaniec. - Gliwice : [б.в.].- Отримується з 2001.

Kwartalnik Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, wydawany od 1949 roku, publikuje wyniki prac badawczych z zakresu metalurgii, inżynierii materiałowej, chemii, ochrony środowiska oraz zarządzania w hutnictwie żelaza i stali. Publikacje obejmują charakterystyki nowoczesnych technologii, urządzeń, nowych materiałów i wyrobów hutniczych wdrażanych w krajowym przemyśle, jak również problematykę restrukturyzacji i przekształceń hutnictwa w Polsce i w świecie.

Czasopismo „Prace Instytutu Metalurgii Żelaza” jest indeksowane w Bazie danych o zawartości polskich czasopism technicznych BazTech.

Текст видання польською мовою

Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж42705

 

12. Instytut spawalnictwa w Gliwicach.

Biuletyn Instytutu spawalnictwa w Gliwicach [Text]/ Instytut spawalnictwa w Gliwicach ; red. J. Brozda. - Gliwice : [б.в.]. - * - z CDR.- Отримується з 2000.

“Biuletyn Instytutu Spawalnictwa” is a bi-monthly magazine informing about all areas of the newest achievements, conducted research and events in welding. “Biuletyn” is issued by Instytut Spawalnictwa (The Institute of Welding) in Gliwice, Poland.

Traditional, printed edition of magazine is published in Polish. It is addressed to welding personnel of industrial companies and service sector, research workers of technical universities as well as personnel of companies offering welding machines, equipment and materials and producers and distributors.

English online version of “Biuletyn Instytutu Spawalnictwa” concentrates on research achievements of Instytut Spawalnictwa's personnel, as well as other representatives of Polish and international welding sector.

“Biuletyn” informs about research achievements, new welding machines and technologies, welding subjects in standardization, certification and publications, activities of international welding organizations, mainly International Institute of Welding and European Federation for Welding, Joining and Cutting.

Текст видання польською мовою

Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж41887

 

13. Inżynieria powierzchni = Surface engineering/ Instytut mechaniki precyzyjnej ; red. kol. A. Nakonieczny [i i.]. - Warsz. : [б.в.]. - Виходить щоквартально.- Отримується з 2000.

„Inżynieria Powierzchni/Surface Engineering” jest czasopismem naukowo-technicznym, które funkcjonuje na rynku od ponad 20 lat. Nasz kwartalnik powstał w 1996 r. z myślą o kontynuacji i pogłębianiu tematyki wcześniejszych periodyków wydawanych przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej: „Metaloznawstwo i Obróbka Cieplna”, dotyczące fizyki metali, metod i aparatury do badań obróbek cieplnych i cieplno-chemicznych metali, urządzeń do realizacji tych obróbek, oraz „Powłok Ochronnych”, które obejmowały swym zakresem przygotowania powierzchni pod powłoki ochronne, powłok galwanicznych, malarskich i proszkowych, ochrony czasowej, badań zjawiska korozji.

W 2015 r. w „Inżynierii Powierzchni/Surface Engineering” zaszły istotne zmiany, zarówno w składzie redakcyjnym, sposobie zarządzania pracą edytorską, jak i tematyce czasopisma. Przede wszystkim rozszerzyliśmy zakres tematyczny. Na naszych łamach prezentujemy zagadnienia z zakresu: obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej; technologii powłok PVD, CVD; obróbki powierzchniowo-wykańczającej, elektrochemicznej i erozyjnej; technologii powłok ochronnych, korozji, galwanicznych; inżynierii biomedycznej i recyklingu; technik uzbrojenia, szybkiego prototypowania i laserowych.

Uwzględniamy tendencje rozwojowe i dynamiczny postęp, jaki ma miejsce w ostatnich latach w technice. Dominują artykuły o charakterze naukowym i przeglądowym dotyczące możliwości procesów technologicznych w kształtowaniu określonych właściwości powierzchni materiałów metodami inżynierskimi.

Текст видання польською мовою

Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж42038

 

14. Przeglad spawalnictwa [Text] : miesięcznik naukowo-techniczny/ Forum Spawalników Polskich ; red. J. Nowacki. - Warszawa : [б.в.], 1928 . - * - z CDR.- Отримується з 1952.

„Przegląd Spawalnictwa” wydawany jest od 1928 przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Odbiorcami pisma są specjaliści w inżynierii spajania oraz wszystkie ośrodki naukowe, dydaktyczne i organizacje przemysłowe w Polsce zainteresowane problematyką spajania.

Czasopismo jest wysyłane również do ważnych ośrodków zagranicznych związanych z inżynierią spajania.

W czasopiśmie „Przegląd Spawalnictwa” publikowane są recenzowane, oryginalne artykuły naukowe dotyczące: techniki spajania, cięcia, modyfikacji powierzchni; metalurgii, materiałoznawstwa i modelowania procesów spawalniczych; metod badań struktury i właściwości złączy; charakterystyki urządzeń, sprzętu i materiałów; automatyzacji i robotyzacji; techniki klejenia tworzyw konstrukcyjnych i spawania tworzyw polimerowych; szkolenia, przepisów i normalizacji; praktyki spawalniczej i projektowania technologii; badań niszczących i nieniszczących złączy spajanych oraz materiałów inżynierskich.

Текст видання польською мовою

Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж33408

 

15. Svetsen : tidn. svetsen om svetsning, limning, mekanisk sammanfogning och skärning/ Svetstekniska Fören. ; chefred. S. di Gleria. - Stockholm : [s. n.], 1942 .

Tidningen SVETSEN utkom med sitt första nummer i maj 1942 som ett informationsorgan för Svetstekniska Föreningen som bildats i december 1941. Syftet var - och är fortfarande - att sprida information om svetstekniken. Sedan 1999 är Svetskommissionen hälftendelägare till tidningen.

Tidningen är fortfarande Sveriges enda och Skandinaviens största specialtidning inom svetsområdet.

Svetstekniska Föreningen och Svetskommissionen har alltid haft ett nära samarbete. Kommissionen informerar via SVETSEN om sin verksamhet. Cirka 300 experter inom ett 30-tal arbetsgrupper som är verksamma inom Svetskommissionen, rapporterar fortlöpande från sitt arbete inom sina respektive fackområden.

Tidningen SVETSEN informerar om intressanta tillämpningar, forskning och utveckling, ger reportage och nyheter inom fognings- och skärområdet som idag omfattar svetsning, mekanisk sammanfogning, limning, lödning, laserbearbetning och vattenstråleskärning. Rapporterar om utbildning, konferenser, seminarier.

Tidningen bevakar även utvecklingen i andra länder och rapporterar fortlöpande från bl a International Institute of Welding och Welding Society, European Welding Federation, som ger riktlinjer för utbildningen på området.

Текст видання шведською мовою

Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж43809

 

16. Zváranie [Text] = Svarováni (Welding) : odborný časopis so zameraním na zváranie a príbuzné technológie/ Výskumný ústav zváračský ; ed. A. Jajcay. - Bratislava : [б.в.].- Отримується з 1956.

Zváranie – Svarováni je odborný časopis so zameraním na zváranie, spájkovanie, lepenie, rezanie, striekanie, tepelné spracovanie, skúšanie materiálov a zvarkov, na zabezpečovanie kvality a bezpečnosti práce. Prináša vedecké a technické príspevky z odbornej praxe a technicko-propagačné príspevky od slovenských, českých i zahraničných prispievateľov. Distribuuje sa v Slovenskej i Českej republike a do ďalších 23 krajín.

Текст видання словацькою мовою

Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж34509:A

 

17. Металлургическое производство и технология металлургических процессов = Metallurgical Plant and Technology (MPT)/ Steel Institute VDEh ; ред. А. Ханневальд. - Dusseldorf : Изд-во Штальайзен мбХ, Б. г... - Русское издание. - * - с CDR.- Отримується з 1990.

“МРТ. Металлургическое производство и технология металлургических процессов” — приложение к журналу “Черные металлы” на русском языке, посвященное инновациям в области металлургических технологий, оборудования и продукции за рубежом.

Издается с 1987 года. Тематические разделы журнала: подготовка сырьевых материалов, производство чугуна, производство стали, непрерывная разливка, горячая и холодная прокатка, обработка поверхности, термическая обработка, обслуживание промышленного оборудования, автоматизация, новости международной промышленности, портрет фирмы.

Текст видання російською мовою

Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж68904

 

18. Machine dynamics research : journal/ ed.-in-chief W. Kurnik ; Warszaw University of Technology. - Warsaw : Publ. House (OWPW). - Виходить щоквартально.- Отримується з 1999.

Machine Dynamics Research has been established in 1984. Scientific journal published in the Institute of Machine Design Fundamentals (before 2011: Machine Dynamics Problems).

Scope of the journal: Modelling of machines as dynamical systems; Identification and modification of systems; Basic material properties in machine building including rheology and internal friction, crack propagation, fatigue, smart materials, etc.; Machine elements mating problems like structural friction, wear, lubrication, hydro- and aerodynamic friction; Vibrations and stability of machines and machine elements; Vibroisolation and vibroacoustics of machines; Dynamic machine diagnostics; Synthesis of mechanisms and machines, optimisation, computer aided design.

Текст видання англійською мовою

Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж41854

 

Виставку підготували зав. сектору Верещагіна С.В., провідний бібліотекар Стаховська А.А.

Контактна інформація

Корпус по просп. Голосіївський, 3,
к. 311, 313
Понеділок – Субота 9:15 – 17:30.
Неділя – вихідний.
Кожен останній робочий день місяця – санітарний
+38 (044) 524-44-19