Міжнародна наукова конференція "Бібліотечно-інформаційний сервіс"

Поділитися: 
Рекомендації
(Київ, 9-11 жовтня 2001 р.)

9-11 жовтня 2001 р. в м. Києві Нацiональною бiблiотекою України iменi В.I. Вернадського (НБУВ) спільно з Асоцiацiєю бiблiотек України і Радою директорів наукових бiблiотек та iнформацiйних центрiв академiй наук — членiв Міжнародної асоціації академій наук було проведено міжнародну наукову конференцію "Бібліотечно-інформаційний сервіс".

У рамках конференції, в якій взяли участь понад 400 фахівців, відбулося два пленарних засідання, працювали шість секцій, чотири семінари, два круглих столи. Проведено засідання Асоціації бібліотек України і Ради директорів наукових бiблiотек та iнформацiйних центрiв — членів Міжнародної асоціації академій наук.

На конференції розглядався комплекс проблем розвитку бібліотечно-інформаційного сервісу, серед яких питання правового забезпечення управління та використання бібліотечних ресурсів, досвід впровадження новітніх інформаційних технологій та Internet у бібліотеках, сучасні тенденції та особливості обслуговування спеціалізованими фондами, технології захисту та збереження бібліотечних фондів, підходи до кооперації й інтеграції бібліотечних ресурсів, створення та використання власних інформаційних продуктів бібліотек, специфіка бібліотечно-інформаційного обслуговування людей з обмеженими можливостями, питання професіоналізму, етики та культури бібліотечного обслуговування.

До вагомих здобутків українських бібліотек у інформаційному обслуговуванні суспільства слід віднести Національну систему реферування української наукової літератури, ресурси якої створюються кооперативними зусиллями понад 200 інституцій. Значним досягненням є також створена в НБУВ Наукова електронна бібліотека, яку щодня відвідують 450-550 користувачів з усіх регіонів України та світу.

Відзначалися на конференції й негативні тенденції при організації інформаційного обслуговування. Недостатньою є дієвість механізмів реалізації нормативних актів у галузі бібліотечної справи. Значно зменшилися активність бібліотек у сфері МБА, практично відсутні служби електронної доставки документів. Не відповідає вимогам сучасності координація діяльності бібліотек з іншими інформаційними установами. Впровадження новітніх інформаційних технологій гальмується слабкою комп'ютерно-телекомунікаційною базою бібліотек.

Ураховуючи визначальну роль бібліотек при втіленні конституційного права громадян на вільний доступ до джерел інформації та знань і розв'язанні проблеми інформаційного забезпечення сталого розвтку України та демократизації її суспільного життя, конференція рекомендує:

 • у галузі правового забезпечення діяльності бібліотек:
  • національним бібліотекам України ініціювати розробку узагальненого кодифікованого акта, який має об'єднати все законодавство, що регулює правові відносини у бібліотечної галузі;
  • просити Міністерство культури і мистецтв України для задоволення інформаційних потреб читачів у аудіо-, візуальній-, аудіовізуальній продукції внести пропозиції до Комітету з питань культури і духовності Верховної Ради України про внесення змін до Закону України "Про обов'язковий примірник документів" щодо надання відповідним бібліотекам обов'язкового примірника цих документів;
  • рекомендувати НБУВ започаткувати видання науково-практичного збірника, в якому будуть представлені нормативні акти, коментарі до них, юридичні консультації, наукові публікації щодо бібліотечного законодавства в Україні та за кордоном, а також законодавства галузей, суміжних з бібліотечною;
 • у галузі наукових досліджень:
  • провідним бібліотекам і профільним навчальним закладам активізувати розробку теоретичних засад трансформації книгозбірень зі сховищ документованих знань у їх активних розповсюджувачів і входження в 21 століття в якості центрів глобальних інформаційних і наукових комунікацій;
  • науковим бібліотекам розробити методологію розкриття знань, зосереджених у їх фондах, творення якісно нових інформаційних продуктів (бібліо- і наукометричних, оглядово-аналітичних та інших баз знань) і розвитку на їх основі інформаційного сервісу;
  • НБУВ звернутися до Вищої атестаційної комісії України з проханням розглянути питання про:
   • введення до переліку спеціальностей, за якими проводиться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань, нової галузі науки — "Інформаційні науки" за спеціальностями: "Науково-інформаційна діяльність", "Інформаційні системи", "Документознавство", "Бібліотекознавство, бібліографознавство";
   • доповнення вимог до наукових фахових журналів та інших періодичних наукових фахових видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, умовою про обов'язкову передачу авторських рефератів, які розкривають зміст публікацій, до Українського реферативного журналу "Джерело";
  • національним бібліотекам створити з залученням провідних бібліотечних фахівців і вчених НАН України Термінологічну комісію з бібліотечної справи, доручивши їй підготовку енциклопедичного словника сучасної бібліотечної та інформаційної термінології;
  • національним бібліотекам розробити науково-методичні, нормативно-правові та організаційно-технологічні засади функціонування в Україні служби електронної доставки документів як складової світової системи забезпечення загальнодоступності інформації;
 • у галузі розвитку традиційних форм і методів бібліотечно-інформаційного обслуговування:
  • бібліотекам усіх видів активізувати діяльність щодо моніторингу контингенту користувачів, їх інформаційних запитів і ступеня задоволення цих запитів для оптимізації системи бібліотечно-інформаційного обслуговування;
  • національним і державним бібліотекам з метою забезпечення загальнодоступності інформаційних ресурсів книгозбірень ініціювати роботи зі створення зведеного довідково-пошукового апарату Державного бібліотечного фонду України;
  • провідним бібліотекам розробити методичні матеріали та пам'ятки для користувачів, орієнтовані на розвиток їх інформаційної культури;
  • бібліотекам, у фондах яких зберігаються пам'ятки писемності й друку:
   • розробити, узгодити та прийняти до виконання "План дій при екстремальних ситуаціях";
   • запровадити систему захисту фондів від крадіжок, вандалізму та недбайливого ставлення;
   • у рамках "Програми збереження бібліотечних та архівних фондів на 2000-2005 роки" підготувати власні заходи щодо збереження документальних фондів;
   • розробити правила та норми поведінки бібліотекарів при обробці, зберіганні та обслуговуванні пам'ятками національного культурного надбання;
 • у галузі створення та впровадження новітніх інформаційних технологій:
  • національним бібліотекам та Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка завершити в 2002 р. розробку та апробацію українського формату обміну каталожними записами;
  • для вичерпного інформування щодо результатів наукових досліджень вітчизняних учених і фахівців звернутися від імені Конференції до Державного комітету з питань інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України з пропозицією підготувати й прийняти постанову про порядок оформлення наукових публікацій до друку з обов'язковим представленням авторських рефератів і наступною їх передачею до Загальнодержавної реферативної бази даних;
  • підтримати ініціативу бібліотек та інформаційних центрів, які започаткували створення електронних бібліотек як нового засобу оперативного доступу до джерел інформації. Рекомендувати всім суб'єктам системи документальних комунікацій передавати до електронних бібліотек комп'ютерні версії своїх публікацій. Звернутися від імені Конференції до Президії НАН України та Президій галузевих академій наук з пропозицією прийняти постанови про обов'язкову передачу з науково-дослідних закладів до головних академічних бібліотек електронних версій публікацій;
  • провідним бібліотекам України активізувати використання власних інформаційних ресурсів (електронних покажчиків, бібліографічних, реферативних і повнотекстових баз даних) шляхом їх поширення на компакт-дисках та встановлення на Інтернет-серверах;
  • національним і головним регіональним бібліотекам ініціювати організацію в м.Києві та найбільших містах України Інформаційно-територіальних комплексів на основі об'єднання бібліотек, центрів НТІ та наукових установ корпоративними комп'ютерними мережами;
 • у галузі підготовки та підвищення кваліфікації кадрів:
  • національним бібліотекам і профільним навчальним закладам налагодити систему безперевної бібліотечної освіти. Особливу увагу приділити освоєнню бібліотечними фахівцями комп'ютерних технологій, іноземних мов, навичок пошуку та отримання інформації з Інтернет, основ менеджменту та маркетингу;
  • для підвищення рівня професійної компетентності працівників книгозбірень НБУВ налагодити галузеву систему інформаційного забезпечення, зокрема, шляхом вичерпного розкриття та відображення вітчизняного досвіду в реферативному виданні та підготовки покажчика основних зарубіжних публікацій;
  • звернутися від імені Конференції до Міністерства культури і мистецтв України з проханням ініціювати прийняття нормативних актів щодо надання бібліотечно-інформаційним фахівцям статусу наукових працівників.