Міжнародна наукова конференція "Професійний імідж бібліотекаря інформаційного суспільства"

Поділитися: 
Рекомендації
(Київ, 8-10 жовтня 2002 р.

8-10 жовтня 2002 р. у м. Києві Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського спільно з Асоціацією бібліотек України і Радою директорів наукових бібліотек та інформаційних центрів академій наук - членів Міжнародної асоціації академій наук було проведено міжнародну наукову конференцію "Професійний імідж бібліотекаря інформаційного суспільства".

У рамках конференції, в роботі якої взяли участь провідні фахівці з усіх регіонів України, близького та далекого зарубіжжя, відбулися два пленарні засідання, працювали шість секцій, три круглих столи, два семінари-практикуми. Проведено засідання Асоціації бібліотек України і Ради директорів наукових бібліотек та інформаційних центрів - членів Міжнародної асоціації академій наук, експонувалися книжкові виставки, відбулися презентації нових видань.

На конференції розглядався комплекс проблем, пов'язаних з трансформацією поняття професійного іміджу бібліотекаря в умовах інформаційного суспільства, серед яких: підтримка ролі бібліотекаря як хранителя та носія історичної пам'яті; вимоги до нього як технолога і організатора, менеджера і маркетолога інформаційної індустрії; питання взаємовідносин бібліотекаря і користувача; проблеми інтеграції знань і професій у бібліотечній діяльності; використання можливостей інноваційних форм навчання; розвиток фахової періодики як впливового чинника формування бібліотечної професії.

Зважаючи на зміни в змісті діяльності працівників бібліотек, підвищенні їх значимості у розвитку документно-когнітивної сфери інформаційного суспільства в епоху глобалізації, конференція зазначає, що бібліотеки та інформаційні служби є важливими брамами до ресурсів Інтернету, вони пропонують зручне середовище, рекомендації та допомогу для подолання бар'єрів, що існують через різницю у можливостях користування ресурсами, технологіями та навчанням.

У той же час на конференції зазначалося, що існуючий статус бібліотек і бібліотечних працівників не адекватний їх ролі в суспільстві, використання значного інформаційного потенціалу бібліотек для інноваційного розвитку України гальмується слабкою комп'ютерно-телекомунікаційною базою бібліотек, фахова освіта та наука потребують змін з огляду на сучасний зміст бібліотечної діяльності.

Ураховуючи, що в умовах переходу до інформаційного суспільства бібліотеки трансформуватимуться в його визначальні інституції, інформаційні серцевини виробничих, наукових, освітянських і культурологічних структур, а бібліотечні фахівці - у технологів і організаторів інформаційної сфери, конференція рекомендує:

У галузі правового забезпечення діяльності бібліотек:

 • національним бібліотекам і бібліотечним асоціаціям ініціювати розробку та прийняття нормативних актів щодо надання бібліотечно-інформаційним працівникам бібліотек статусу наукових працівників;

 • в умовах переходу до інформаційного суспільства вважати за доцільне організувати підготовку фахівців вищої кваліфікації за спеціальностями, згрупованими в цикл "Інформаційні науки", й підготувати пропозиції до Вищої атестаційної комісії України щодо введення до цього циклу спеціальностей: "Науково-інформаційна діяльність", "Інформаційні системи", "Бібліотекознавство та бібліографознавство";

 • бібліотечним асоціаціям України рекомендувати розробити Кодекс етики сучасного бібліотекаря з урахуванням визначення соціальної відповідальності професії і морально-етичних норм бібліотечно-бібліографічного обслуговування в умовах інформатизації суспільства.

У галузі наукових досліджень:

 • національним бібліотекам та бібліотечним асоціаціям започаткувати комплекс досліджень щодо визначення основних пріоритетів у формуванні позитивного іміджу бібліотеки і бібліотекаря, розробки сучасної концепції сприйняття споживача інформації як рівноправного суб'єкта бібліотечних відносин;

 • НБУВ за сприянням Асоціації бібліотек України та Ради директорів МААН створити онлайновий центр обміну фаховою інформацією та постійно діючу електронну конференцію "Бібліотеки: інновації, стратегії, технології";

 • створити при Інформаційно-бібліотечній раді НАН України Термінологічну комісію з бібліотечної справи, доручивши їй підготовку енциклопедичного словника сучасної бібліотечної та інформаційної термінології;

 • фондотримачам рукописних книг, стародруків та рідкісних видань ХІХ-ХХ ст. активізувати роботу зі створення Державного реєстру книжкових пам'яток як складової реєстру національного культурного надбання та програми ЮНЕСКО "Пам'ять світу";

 • започаткувати біобібліографічне видання - серію "Діячі бібліотечної справи".

У галузі створення та впровадження новітніх інформаційних технологій:

 • бібліотекам усіх систем і відомств спрямувати розвиток новітніх технологій на створення інформаційної бази інноваційного розвитку України;

 • звернути першочергову увагу на впровадження комп'ютерних технологій для забезпечення оперативності, релевантності, повноти і якості задоволення інформаційних потреб, удосконалення бібліотечно-бібліографічних послуг, створення комфортного інформаційного середовища;

 • впроваджувати в практику діяльності бібліотек усіх систем і відомств змістовні форми і методи задоволення інформаційних потреб користувачів, підвищувати культуру бібліотечного обслуговування, інформаційну культуру читачів;

 • всіляко сприяти трансформації бібліотечних фахівців з посередників між виробниками та користувачами інформаційних ресурсів у технологів і організаторів інформаційної сфери.

У галузі підготовки та підвищення кваліфікації кадрів:

 • національним бібліотекам і профільним навчальним закладам налагодити систему безперервної бібліотечної освіти, приділивши особливу увагу новим інформаційно-освітнім технологіям, інноваційним формам навчання, розвитку системи дистанційної освіти;

 • у системі бібліотечної освіти забезпечити підвищення рівня загально-гуманітарних знань і підготовку бібліотечних фахівців як інформаційних інноваторів - спеціалістів з аналітико-синтетичної обробки документальних інформаційних потоків та менеджерів інформаційного обслуговування;

 • налагодити систему перепідготовки фахівців з вищою освітою інших спеціальностей, при цьому врахувати перелік профільних (бібліотечних та інформаційних) дисціплін для включення в стандарти освіти вищих навчальних закладів відповідно рекомендаціям ІФЛА;

 • національним бібліотекам із залученням провідних бібліотек України здійснити підготовку "Довідника бібліотекаря" для спеціалістів-практиків у традиційній та електронній формах.

У галузі розвитку фахової періодики:

 • для координації висвітлення результатів реалізації проектів фахових асоціацій, їх інформаційного забезпечення створити секцію бібліотечної преси в Асоціації бібліотек України;

 • рекомендувати редакціям фахових журналів скоординувати роботу щодо висвітлення досвіду зарубіжних бібліотек за матеріалами зарубіжних періодичних видань.