Міжнародна наукова конференція "Інноваційна діяльність — стратегічний напрям розвитку наукових бібліотек"

Поділитися: 
Конференція присвячується:
85-річчю Національної академії наук України,
85-річчю Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського,
10-річчю Міжнародної асоціації академій наук
Рекомендації
(Київ, 7-9 жовтня 2003 р.)

7-9 жовтня 2003 р. в м. Києві Національною бібліотекою України імені В.І.Вернадського спільно з Асоціацією бібліотек України і Радою директорів наукових бібліотек та інформаційних центрів академій наук — членів Міжнародної асоціації академій наук було проведено міжнародну наукову конференцію "Інноваційна діяльність — стратегічний напрям розвитку наукових бібліотек".

На конференції розглянуто комплекс проблем, пов'язаних з розвитком стратегії діяльності наукових бібліотек в умовах переходу до інформаційного суспільства, вдосконаленням структури та змісту інноваційної діяльності бібліотечно-інформаційних установ України, питання створення та використання бібліотечно-інноваційного продукту, нововведення в системі бібліотечно-інформаційної освіти і підвищенні кваліфікації та ін. Констатувалося, що бібліотеки та інформаційні служби сьогодення розвиваються як інформаційні технопарки — провідні складові інформаційної інфраструктури держави.

Водночас підкреслювалося, що запровадження в суспільний та науковий обіг значного інформаційного потенціалу бібліотек України гальмується слабкою матеріально-технічною базою, недостатньо ефективно використовуються вже наявні електронні інформаційні ресурси, зростає гострота проблеми кадрового забезпечення бібліотек.

Зважаючи на необхідність активізації участі бібліотечних установ у формуванні інформаційного ринку в країні, розвитку аналітичного та прогнозно-маркетингового напряму діяльності бібліотек, у виробленні стратегії та підготовки фахівців із цих питань, конференція рекомендує національним та провідним бібліотекам України:

У галузі нормативно-правового забезпечення бібліотечно-інформаційної діяльності:

 • активізувати розробку та прийняття нормативних актів щодо інноваційного розвитку бібліотечно-інформаційної сфери;

 • координувати з УкрНДІ стандартизації, сертифікації та інформатики і технічним комітетом № 144 "Інформація та документація", Держкомстатом України діяльність щодо розроблення, погодження та впровадження стандартів з бібліотечної справи та інформації, уніфікації державної статистичної звітності;

 • ініціювати прийняття Закону України "Про міжнародний обмін друкованими і електронними виданнями" для забезпечення дієвішого механізму здійснення міжнародного документообміну;

 • сприяти організації Держзамовлення на розробку вітчизняних програмних засобів нового покоління для забезпечення функціонування та розвитку бібліотек як інформаційних технопарків.

У галузі наукових досліджень:

 • ініціювати розгляд стану та перспектив розвитку бібліотечно-інформаційної справи повноважними керівними органами різного рівня та відомчого підпорядкування України;

 • розробити проект Комплексної перспективної програми розвитку бібліотечно-інформаційної справи в Україні, в рамках якої опрацювати концепцію їхнього розвитку як інформаційного технопарку;

 • спрямувати роботу науковців на розробку тематики досліджень щодо визначення пріоритетних напрямів інноваційної діяльності наукових бібліотек, забезпечити методологічну єдність та сумісність підходів до інноваційних процесів у бібліотечно-інформаційних установах України;

 • активізувати координацію фахових наукових досліджень у напрямах формування та використання науково-інформаційних ресурсів і електронних бібліотек, впровадження нових технологій збереження, консервації та реставрації бібліотечних фондів, створення національної бібліографії та української біографістики, введення до наукового обігу української історико-культурної спадщини, інформаційно-аналітичного забезпечення процесів реформування українського суспільства;

 • ініціювати створення на базі бібліотек, інформаційних та видавничих служб установ НАН України комплексних інформаційно-технологічних підрозділів для забезпечення науково-дослідних і науково-конструкторських робіт;

 • координувати зусилля зі створення онлайнового центру обміну фаховою інформацією "Бібліотеки: інновації, стратегії, технології";

 • започаткувати серію фахових видань "Інноваційна діяльність наукових бібліотек".

У галузі формування та забезпечення збереження фондів:

 • націлити взаємодію з видавничими, книготорговельними та книгорозповсюджувальними організаціями на створення інтегрованого документного ресурсу, що включатиме як друковані, так і електронні видання;

 • НБУВ за участю провідних бібліотек України започаткувати з 2004 р. проект системи електронних видань "Бібліотека — суспільству", що включатиме галузеві серії (природничі, технічні, гуманітарні, медичні та аграрні науки), і поширення цих видань на компакт-дисках;

 • сприяти розвитку досліджень, обміну досвідом і координації діяльності, яка спрямована на створення та запровадження інноваційних технологій забезпечення збереження фондів, упередження та подолання наслідків аварійних ситуацій у бібліотечних, архівних, музейних установах тощо.

У галузі створення та використання новітніх інформаційних технологій і бібліотечно-інноваційного продукту:

 • впроваджувати в практику бібліотечної діяльності новітні інформаційні технології підготовки принципово нових видів науково-інформаційної продукції як невід'ємної частини інноваційного продукту бібліотеки;

 • сприяти розробці та впровадженню технології корпоративної каталогізації поточних надходжень до фондів провідних бібліотек України з використанням національного формату представлення бібліографічних даних УКРМАРК;

 • посилити роботи зі створення національного комп'ютерного банку даних "Рукописна Україніка", "Друкована Україніка", "Електронна Україніка", зведеного реєстру "Втрачена Україніка"; розробити на загальнодержавному рівні єдині методологічні та практичні засади щодо опису та державної реєстрації творів писемності та друку як національної пам'яті України;

 • розширити спектр галузевих серій Українського реферативного журналу "Джерело", організувати в 2004 р. видання окремої серії "Медицина";

 • НБУВ започаткувати публікацію на своєму Веб-сайті щомісячних добірок матеріалів "Бібліотеки України в дзеркалі преси".

У галузі підготовки та підвищення кваліфікації кадрів:

 • розробити концепцію кадрового забезпечення бібліотечно-інформаційної галузі та сприяти поетапному її впровадженню, передбачивши інтеграцію науково-освітнього потенціалу вищих навчальних закладів і провідних бібліотек України;

 • приділити увагу відповідності спеціалізації фахівців потребам суспільства, сприяти розвитку засобів дистанційного навчання спеціалістів бібліотечно-інформаційної сфери;

 • активізувати використання фахової ресурсної бази, розповсюдження відповідних бібліотекознавчих баз даних, професійних електронних журналів, онлайнових навчальних курсів, інформаційних бібліотечних порталів тощо.