«Палеографічно-орфографічна атрибуція українських кириличних уставних та півуставних кодексів кінця ХІІІ – початку ХVІІ ст.»

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 27.00.03 – Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографо знавство (27 – Соціальні комунікації). – Національна бібліотека України імені В. I. Вернадського. – Kиїв, 2017.
Дисертацію присвячено розв’язанню проблеми комплексної палеографічно-орфографічної атрибуції української рукописної книги як напряму дослідження середньовічної кириличної рукописної книги в контексті історії, теорії та практики книгознавства. Здійснено розроблення методологічних питань палеографічно-орфографічного напряму на засадах поєднання та розвитку атрибуційних методик таких спеціальних історичних дисциплін, як палеографія, кодикологія і кодикографія. Уперше системно розроблено теоретико-методологічні та методичні засади даного напряму дослідження із залученням основних – як усталених, так і нововведених – термінів і наукових понять. Запропоновано нові принципи, методи й методика дослідження.
Проаналізовано історіографічну та джерельну базу української кириличної рукописної книги, написаної на пергамені й папері церковнослов’янською мовою української редакції та староукраїнською книжною мовою. Дослідження спирається на точно датовані й локалізовані рукописні книги, які зберігаються у книгосховищах України та інших країн.

Здобувач: 
Гнатенко Людмила Анатоліївна
Науковий ступінь: 
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук
Дата захисту: 
12-03-2018
Автореферат: 
Дисертація: 
Відгуки опонентів: