Положення про спеціалізовану вчену раду Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                  

Наказ Міністерства освіти і науки України   

13 грудня 2021 року № 1359                            

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

13 січня 2022 р. за № 28/37364

Положення
про спеціалізовану вчену раду

І. Загальні положення

 1. Спеціалізована вчена рада з присудження наукового ступеня доктора наук (далі - докторська рада) утворюється МОН у закладі вищої освіти (науковій установі), що проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження, має достатній рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення для підготовки наукових кадрів вищої  кваліфікації  з  метою проведення публічних захистів дисертації у вигляді підготовленого рукопису або наукові доповіді у разі захисту наукових досягнень, опублікованих у вигляді монографії або сукупності статей (далі - докторських дисертацій) осіб, які здобувають науковий ступінь доктора наук.

МОН приймає до розгляду клопотання від закладів вищої освіти (наукових установ) про утворення докторських рад з наданням права присудження наукового ступеня  доктора  наук  лише в одній галузі науки, крім випадків, коли у клопотанні вказані наукові спеціальності, у паспортах яких зазначено можливість поєднувати їх у різних галузях. До клопотання додаються відомості про членів докторської ради за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення. Створюючи докторську раду, МОН установлює термін її дії, визначає її профіль (перелік спеціальностей) та затверджує персональний склад.

 1. Зміну профілю докторської ради та її складу МОН здійснює у порядку, передбаченому пунктом 1 цього розділу.
 2. У разі відсутності в Україні докторської ради з правом захисту за відповідною спеціальністю або двома  спеціальностями, проводиться разовий захист докторської  дисертації  за рішенням МОН.

Для проведення разового захисту докторської дисертації:

до складу докторської ради додатково вводяться з правом голосу шість докторів наук зі спеціальності, яка не входить до профілю докторської ради;

утворюється докторська рада з правом прийняття до розгляду та проведення  разового  захисту докторської дисертації за відповідною спеціальністю або двома спеціальностями.

Керівник закладу вищої освіти (наукової установи):

надсилає до МОН разом з клопотанням про проведення разового захисту докторської дисертації пропозиції щодо додаткового введення до складу діючої докторської ради докторів наук - фахівців з відповідної спеціальності та відомості про них за формою,  наведеною  в  додатку 1 до цього Положення;

у клопотанні про утворення докторської ради для проведення разового захисту докторської дисертації наводить обґрунтування доцільності розгляду та захисту докторської дисертації саме   в цій докторській раді.

До клопотання додається реферат докторської дисертації.

 1. Докторська рада має право звертатися до закладу вищої освіти (наукової установи),  в якому виконувалась дисертація, для отримання додаткових матеріалів, необхідних для повного, всебічного й об’єктивного її розгляду та прийняття обґрунтованого рішення.
 2. Робота докторської ради має відкритий характер. Інформація про її засідання  розміщується на вебсайті закладу вищої освіти (наукової установи),  у  якому  утворена докторська рада. Обмеження щодо присутності на публічному захисті дисертації будь-яких осіб не допускаються, крім захисту дисертації, що містить інформацію, віднесену до державної таємниці або для службового користування.

Здобувач наукового ступеня має право ознайомитися з усіма матеріалами докторської ради щодо захисту його дисертації, а також одержати кваліфіковану допомогу від голови докторської ради, його заступника, вченого секретаря докторської ради з усіх питань, пов’язаних із захистом дисертації.

 1. У разі порушення докторською радою вимог нормативно-правових актів з питань присудження наукового ступеня доктора наук, МОН застосовує до неї заходи відповідно до законодавства.

Дисертації, що містять інформацію, віднесену до державної таємниці, або інформацію для службового користування, розглядаються з урахуванням вимог законодавства  з  питань  державної таємниці та службової інформації.

ІІ. Вимоги до персонального складу докторської ради

 1. Персональний склад докторської ради формується з фахівців, які проводять наукові дослідження у відповідній галузі науки та відповідають критеріям пункту 6 цього розділу.
 2. Докторська рада формується таким чином, щоб в її складі кількість працівників, які працюють за основним місцем роботи у закладі вищої освіти (науковій установі), в якому вона утворюється, становила дві третини від загальної кількості фахівців (з округленням до цілого числа в бік збільшення) з кожної спеціальності.
 3. До складу докторської ради входить голова, його заступник або два заступника, вчений секретар та члени докторської ради.

Керівний склад докторської ради (голова,  заступник(и), вчений  секретар) мають працювати  за основним місцем роботи у закладі вищої освіти (науковій установі), в якому вона утворена.

До керівного складу докторської ради не можуть входити близькі особи.

Голова та члени докторської ради відповідають за науковий рівень дисертації. Вчений  секретар докторської ради відповідає за наявність документів, які здобувач подає до докторської ради, перевірку наукових публікацій здобувача, в яких висвітлені основні наукові результати докторської дисертації, перевірку наукових публікацій опонентів відповідно до вимог абзацу четвертого пункту 6 цього розділу, за дотримання вимог щодо оприлюднення відповідної інформації на офіційному вебсайті закладу вищої освіти (наукової установи) та за якість оформлення атестаційної справи здобувача.

 1. Докторська рада формується у складі 11-19 осіб з рівномірним представництвом докторів наук з кожної спеціальності. З відповідної спеціальності до складу  докторської  ради  має  входити не менше шести докторів наук, з яких не менше двох третин - доктори наук із цієї спеціальності.
 2. Для введення вченого до складу докторської ради потрібна його письмова згода. Вчений може входити до складу не більш як двох докторських рад.
 3. До складу докторської ради вводяться компетентні вчені з відповідної спеціальності, які мають:

науковий ступінь доктора наук (крім вченого секретаря докторської ради, який може мати науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), що бере участь у засіданні без права голосу) та проводять наукові дослідження з одержанням наукових, науково-технічних (прикладних) результатів зі спеціальності, включеної до профілю докторської ради;

період роботи на посадах наукових та/або науково-педагогічних працівників не менше п`яти років;

наукові публікації з відповідної спеціальності, серед яких не менше трьох публікацій за останні п’ять років, проіндексованих у базах даних Web of Science Core  Collection  та/або  Scopus. До однієї публікації, проіндексованої у базах даних Web of Science Core Collection та/

або Scopus, прирівнюється дві публікації за останні три роки у виданнях, що включені до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України, або одна одноосібна монографія (два розділи у колективних монографіях), виданих за останні п’ять років.

ІІІ. Попередній розгляд докторської дисертації у докторській раді

 1. Вчений секретар приймає заяву здобувача,  його докторську дисертацію та перевіряє наявність документів відповідно до встановленого переліку (додаток 2 до цього Положення). Голова ради наносить на заяву здобувача відповідну резолюцію, проставляє дату прийняття документів до розгляду та свій підпис.

Після прийняття документів докторська рада проводить попередній розгляд докторської дисертації. Для цього докторська рада призначає комісію у складі не менше трьох осіб, які є членами докторської ради за відповідною спеціальністю, яка проводить експертизу докторської дисертації, перевіряє опублікування наукових публікацій здобувача, визначає повноту викладу в них матеріалів докторської дисертації та зараховує наукові публікації за темою докторської дисертації відповідно до законодавства.

За результатами розгляду матеріалів комісія готує висновок про науковий рівень докторської дисертації, наявність наукової новизни, відповідність докторської дисертації  профілю докторської ради, відповідність паспорту наукової спеціальності, про кількість і обсяг наукових публікацій та про повноту опублікованих матеріалів докторської дисертації, апробацію результатів дослідження, наявність або відсутність у докторській дисертації та наукових працях, які розкривають її результати, академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації, а також надає пропозиції щодо призначення опонентів.

Члени комісії докторської ради з попереднього розгляду докторської дисертації відповідають за об’єктивність і якість підготовленого ними висновку

Докторська рада приймає до розгляду докторську дисертацію не раніше ніж через місяць з  дня оприлюднення наукових видань, в яких опубліковано праці здобувача, що відображають основні результати докторської дисертації.

 1. Розглядаючи докторську дисертацію здобувача, комісія докторської ради визначає, якою мірою в ній використані матеріали і висновки його дисертації на здобуття ступеня доктора філософії (кандидата наук).

Наукові положення і результати, які виносилися на захист у дисертації на здобуття ступеня доктора філософії (кандидата наук), не можуть повторно виноситися на захист здобувачем  наукового ступеня доктора наук у його докторській дисертації. Ці положення  і  результати можуть бути наведені лише в оглядовій частині докторської дисертації.

Комісія може залучати до підготовки проєкту висновку фахівців кафедр, лабораторій та  інших структурних підрозділів даного закладу вищої освіти (наукової установи) або інших закладів вищої освіти (наукових установ) та може проводити семінар для апробації дисертації. Процедура проведення семінару для апробації дисертації визначається закладом вищої освіти (науковою установою).

 1. Розгляд докторської дисертації комісією  не повинен тривати понад три місяці з дня надходження заяви на ім’я голови докторської ради з проханням прийняти  докторську дисертацію до розгляду.
 2. У разі позитивного висновку комісії докторська рада приймає рішення про прийняття докторської дисертації до захисту, призначає трьох опонентів, вимоги до яких повинні відповідати критеріям, визначеним абзацами другим-четвертим пункту 6 розділу II цього Положення, та інформує заклади вищої освіти (наукові установи), які докторською радою визначені як провідні з напряму, з якого підготовлено докторську дисертацію, про прийняття її  до захисту.

Рішення докторської ради про прийняття докторської дисертації до захисту вважається позитивним, якщо за нього в результаті відкритого голосування висловились більш як дві третини присутніх на засіданні членів докторської ради, про що зазначається у протоколі засідання докторської ради.

Виправлення в дисертації недоліків, виявлених докторською радою  після  того,  як  дисертацію було прийнято до захисту, заборонено.

За три місяці до завершення терміну повноважень докторської  ради докторська дисертація   до захисту не приймається.

 1. У разі негативного висновку комісії або недостатньої кількості голосів присутніх на засіданні членів докторської ради для прийняття позитивного рішення, докторська рада не приймає докторську дисертацію до захисту і надає здобувачеві засвідчену в установленому порядку копію висновку комісії, витяг з протоколу засідання докторської ради  та  повертає  подані ним документи, крім заяви, висновку наукового консультанта (структурного підрозділу), висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів докторської дисертації та одного її примірника.

За бажанням здобувача докторська рада повинна:

прийняти до захисту докторську дисертацію якщо вона відповідає профілю цієї ради; призначити захист докторської дисертації за наявності негативного відгуку одного з

опонентів.

 1. Про прийняття докторської дисертації до захисту докторська рада не пізніше ніж через тиждень надсилає до МОН повідомлення, яке оприлюднюється на офіційному вебсайті МОН.

Захист докторської дисертації на здобуття наукового ступеня проводиться не раніше  ніж  через місяць та не пізніше ніж через три місяці після оприлюднення такого повідомлення.

Якщо з об’єктивних причин засідання докторської ради у призначений день не може відбутися, то докторська рада має право призначити нову дату захисту дисертації, але не раніше ніж через місяць після оприлюднення повідомлення, поінформувавши про це МОН та розмістивши відповідне повідомлення на вебсайті закладу вищої освіти (наукової установи), у розділі, в якому міститься інформація про діяльність спеціалізованих вчених рад.

 1. Опонент на основі вивчення дисертації та наукових публікацій, зарахованих за темою докторської дисертації, подає до докторської ради відгук, у якому визначаються ступінь актуальності обраної теми, обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у докторській дисертації, їх новизна і загальнонаціональне або світове  значення, повнота їх викладу в наукових публікаціях, зарахованих за темою докторської дисертації, відсутність (наявність) академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації,  з наведенням зауважень та/або дискусійних питань стосовно положень докторської дисертації, а також робить висновок про відповідність докторської дисертації вимогам Порядку присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2021 року № 1197. Відгук опонента подається до докторської ради не пізніше ніж за десять робочих днів до захисту докторської дисертації.

Опонент відповідає за об’єктивність і якість підготовленого ним відгуку.

Копії письмових відгуків опонентів докторська рада видає здобувачеві не пізніше ніж за десять робочих днів до захисту докторської дисертації.

У разі:

коли відгук опонента не подано своєчасно, засідання докторської ради переноситься;

коли відгук опонента не відповідає вимогам абзацу другого цього пункту, голова докторської ради може повернути його опонентові для доопрацювання протягом трьох днів або рада може замінити опонента.

У разі подання доопрацьованого відгуку опонента пізніше ніж за десять робочих днів до захисту докторської дисертації або у разі заміни опонента, засідання докторської ради переноситься.

 1. Публічний захист дисертації відбувається на засіданні докторської ради, яке вважається правоможним, якщо в його проведенні взяли участь не менш як дві третини її складу, а також за умови обов’язкової участі не менш як чотирьох докторів наук зі спеціальності докторської дисертації.

Якщо наявні два негативні відгуки від опонентів, то захист докторської дисертації не проводиться і докторська рада приймає рішення про зняття її з розгляду.

Про зняття докторської дисертації з розгляду докторська рада повідомляє МОН протягом трьох робочих днів та не пізніше, ніж через місяць після прийняття такого рішення.

Докторська рада повертає здобувачеві подані ним документи, крім заяви, висновку наукового консультанта (структурного підрозділу), висновку про наукову новизну, теоретичне  та  практичне значення результатів докторської дисертації та одного її примірника,  який  зберігається в докторській раді упродовж десяти років.

ІV. Засідання докторської ради для захисту докторської дисертації

 1. Для проведення засідання голова докторської ради (за його відсутності - заступник) призначає дату засідання. У разі потреби засідання можуть проводитися сесійно (кілька днів підряд).

На одному засіданні докторської ради може проводитися захист не більше однієї докторської дисертації. Упродовж одного року своєї діяльності з дня утворення, докторська рада може провести захист не більше 12 докторських дисертацій. Проведення захисту дисертацій після завершення строку повноважень докторської ради не допускається.

Заклад вищої освіти (наукова установа) забезпечує трансляцію  захисту  докторської  дисертації в режимі реального часу. Відеозапис такого засідання докторської ради оприлюднюється на офіційному вебсайті закладу вищої освіти (наукової установи) не пізніше наступного робочого дня з дати  проведення засідання та зберігається на відповідному вебсайті  не менше шести місяців з дати набрання чинності наказом МОН про видачу  здобувачеві   диплома доктора наук, а запис фонограми захисту дисертації, що містить державну таємницю  або інформацію для службового користування, зберігається у відповідних підрозділах, що безпосередньо забезпечують збереження такої інформації.

Вимоги трансляції захисту докторської дисертації в режимі реального часу та оприлюднення відеозапису на офіційному вебсайті закладу вищої освіти  (наукової  установи)  не  застосовуються до захисту докторських дисертацій, що містять державну таємницю або інформацію для службового користування.

 1. Засідання докторської ради для захисту докторської дисертації проводиться під керівництвом голови цієї ради, а за його відсутності - заступника голови.

Голова (заступник голови) докторської ради не може бути головуючим на засіданні, якщо проводиться захист дисертації здобувача, щодо якого він є науковим консультантом. Якщо головуючим на засіданні не можуть бути одночасно голова докторської ради і його заступник, головуючим на засіданні відкритим голосування більшістю присутніх обирається член цієї докторської ради - співробітник закладу вищої освіти (наукової установи), в якій утворена докторська рада, про що обов’язково робиться запис у стенограмі засідання докторської ради.

Близькі особи голови докторської ради, його заступника(ів), вченого  секретаря  та  керівництва закладу вищої освіти (наукової установи), в якому вона утворена, свої дисертації подають на розгляд докторських рад інших закладів вищої освіти (наукових установ).

 1. Вчений секретар докторської ради не може виконувати свої обов’язки на засіданнях, на  яких розглядається докторська дисертація здобувача, щодо якої він є науковим консультантом.

У такому разі, а також на час відсутності вченого  секретаря виконання його обов’язків покладається на одного із членів цієї докторської ради, який за основним місцем роботи працює науково-педагогічним або науковим працівником закладу вищої освіти (наукової установи), де утворена докторська рада, що оформлюється наказом керівника цього закладу вищої освіти (наукової установи). У наказі зазначається строк повноважень (до трьох місяців) виконуючого обов’язки вченого секретаря. Копія такого наказу надсилається до МОН.

 1. Якщо один з опонентів відсутній з поважної причини, то захист докторської дисертації може відбутися за умови подання до докторської  ради його  позитивного відгуку.  У цьому разі  на засіданні докторської ради вчений секретар оголошує відгук відсутнього опонента.

Захист докторської дисертації не проводиться, якщо:

відсутній кворум засідання та/або кворум зі спеціальності докторської дисертації;

одночасно відсутні голова і заступник голови; відсутні два опоненти.

У такому разі, у робочому порядку докторська рада призначає нову дату захисту, повідомляє про це МОН та оприлюднює відповідну інформацію на вебсайті закладу вищої освіти (наукової установи), де утворена ця докторська рада.

Опонент, який подав негативний відгук про докторську дисертацію, зобов’язаний бути присутнім на засіданні докторської ради. У разі офіційної відмови цього опонента бути присутнім на засіданні, голова докторської ради у робочому порядку призначає іншого  опонента, про що докторська рада інформує МОН та розміщує відповідне повідомлення на офіційному вебсайті закладу вищої освіти (наукової установи).

 1. У разі потреби засідання докторської ради може проводитися з використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу. З метою належної підготовки засідання докторської ради кількість осіб з числа її членів та опонентів, які будуть брати участь  у  засіданні  з  використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу, завчасно погоджується з головою докторської ради.

Організація такого засідання здійснюється закладом вищої освіти (науковою установою), де утворена докторська рада, за умови присутності головуючого  на засіданні, вченого  секретаря,   не менш як трьох членів ради та здобувача безпосередньо в залі засідання такої ради.

 1. Засідання докторської ради для захисту дисертації проводиться державною або, за бажанням здобувача, англійською мовою за такою процедурою:

головуючий за даними реєстраційної картки присутності членів докторської ради за формою, наведеною у додатку 3 до цього Положення, інформує присутніх про правоможність засідання і розпочинає його за наявності кворуму;

оголошуються порядок денний, назва докторської дисертації, відомості про опонентів;

вчений секретар доповідає про подані здобувачем  документи та про їх  відповідність  вимогам, установленим законодавством;

здобувач викладає основні положення докторської дисертації та відповідає на запитання, подані усно чи письмово державною мовою або, за його бажанням, англійською мовою;

вчений секретар оголошує висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів докторської дисертації, відгуки на докторську дисертацію про її наукову і практичну цінність і на реферат;

здобувач відповідає на зауваження, які містяться у відгуках; виступи опонентів;

після виступу кожного опонента здобувачеві надають слово для відповіді;

після кожного виступу здобувача для відповіді на зауваження опонентів, головуючий пересвідчується, чи задоволений опонент цією відповіддю;

публічне обговорення докторської дисертації, у якому мають право взяти участь усі присутні на засіданні;

прикінцеве слово здобувача;

вибори лічильної комісії для проведення таємного голосування;

таємне голосування членів докторської ради щодо присудження здобувачеві  наукового  ступеня доктора наук;

оголошення результатів таємного голосування (рішення вважається позитивним, якщо за нього проголосували не менш як три чверті від кількості присутніх на засіданні членів докторської ради з округленням до цілого числа в бік збільшення);

затвердження протоколу лічильної комісії;

обговорення та прийняття тексту рішення докторської ради шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів цієї докторської ради;

головуючий оголошує рішення докторської ради про присудження або про відмову у присудженні здобувачеві  наукового ступеня доктора наук з відповідної галузі науки  та за відповідною спеціальністю.

На цьому захист дисертації вважається закінченим.

 1. Члени докторської ради - доктори наук зі спеціальності, за якою підготовлена дисертація, повинні під час засідання обов’язково встановити рівень теоретичної підготовки  здобувача,  його особистий внесок у розв’язання наукової проблеми, обізнаність здобувача з результатами наукових досліджень інших учених із зазначених у дисертації наукових проблем здобувача.
 2. Здобувач має право зняти докторську дисертацію з захисту за письмовою заявою, поданою на засіданні докторської ради до початку  таємного голосування. У такому разі здобувачеві повертаються документи, які він подав до ради, за винятком заяви, висновку наукового консультанта (структурного підрозділу), висновку про наукову новизну, теоретичне  та  практичне значення результатів дисертації та одного примірника докторської дисертації.

У разі, якщо докторська рада встановила наявність академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації в докторській дисертації та/або наукових публікаціях, зарахованих за її темою, приймається рішення про відмову у присудженні наукового ступеня доктора наук. Заява про зняття докторської дисертації із захисту від здобувача не приймається, а до МОН надсилається атестаційна справа відповідно до переліку, затвердженого цим Положенням.

Атестаційна справа здобувача та докторська дисертація, які розглядаються у МОН,  не  можуть бути зняті з розгляду здобувачем чи відкликані докторською радою, в якій  відбувся захист докторської дисертації.

 1. Докторська рада протягом 15 робочих днів оформлює рішення про присудження наукового ступеня доктора наук (у двох примірниках).

Перший примірник атестаційної справи здобувача містить документи, визначені переліком документів атестаційної справи, які зберігаються в докторській раді, наведеним у додатку 4 до цього Положення, і підлягає зберіганню в архіві закладу вищої освіти (наукової установи) протягом десяти років з дати набрання чинності наказом МОН про затвердження рішення докторської ради про присудження наукового ступеня доктора наук та видачу диплома доктора наук, а постійному зберіганню підлягають рішення докторської ради щодо присудження наукового ступеня доктора наук та один примірник дисертації  (у  бібліотеці  закладу  вищої освіти / наукової установи).

Другий примірник атестаційної справи здобувача містить документи, визначені переліком документів атестаційної справи здобувача, яка подається до МОН, наведеним у додатку 5 до цього Положення, і надсилається до МОН протягом місяця з  дня  захисту  докторської дисертації, що забезпечує вчений секретар докторської ради.

Обкладинка атестаційної справи, супровідний лист, рішення щодо присудження наукового ступеня доктора наук, особова картка здобувача наукового ступеня доктора наук, оформляються згідно з додатками 6-9 до цього Положення.

Атестаційна справа, оформлена з порушенням установлених вимог, до розгляду МОН не приймається. У такому разі, вчений секретар зобов’язаний у двотижневий термін виправити недоліки та подати повторно до МОН примірник атестаційної справи здобувача.

Другий примірник атестаційної справи підлягає зберіганню в архіві МОН протягом десяти років з дати набрання чинності наказом МОН про затвердження рішення докторської ради про присудження наукового ступеня доктора наук та видачу диплома доктора наук.

 1. Якщо докторська рада прийняла рішення про відмову у присудженні здобувачеві наукового ступеня доктора наук, протягом місяця з дня його прийняття до МОН надсилається атестаційна справа, оформлена згідно з переліком документів атестаційної справи здобувача наукового ступеня доктора наук, за результатами захисту докторської дисертації якого докторською радою прийнято рішення про відмову у присудженні наукового ступеня доктора наук, наведеним у додатку 10 до цього Положення. У цьому випадку здобувачеві повертаються документи, визначені переліком документів, які повертаються здобувачу, за результатами захисту докторської дисертації якого докторською радою прийнято рішення про відмову у присудженні здобувачеві наукового ступеня доктора наук, наведеним у додатку 11 до цього Положення.

Докторська дисертація, за результатами захисту якої докторською радою прийнято рішення про відмову у присудженні наукового ступеня доктора наук, може бути подана для розгляду до докторської ради повторно після доопрацювання не раніше ніж через один рік з дня прийняття такого рішення. Захист такої докторської дисертації відбувається за погодженням з МОН.

При захисті, що проводиться повторно, склад опонентів повинен бути повністю змінений.

 1. Якщо висновок докторської ради недостатньо аргументований, то  МОН повертає його для доопрацювання або надсилає для додаткового розгляду до іншої докторської ради іншого закладу вищої освіти (наукової установи).

V. Таємне голосування та робота лічильної комісії

5.1. Лічильна комісія (не менше трьох осіб) обирається відкритим голосуванням більшістю від кількості присутніх на засіданні членів ради.

5.2. Після завершального слова здобувача лічильна комісія видає членам ради під розпис заготовлені бюлетені для таємного голосування за формою, наведеною у додатку 16 до Положення.
Члени ради, які запізнилися на початок захисту дисертації або залишили засідання до його закінчення, у визначенні кворуму і в таємному голосуванні участі не беруть, що забезпечується  головуючим на засіданні ради.
Здобувач, який захищає дисертацію в раді, членом якої він є, участі в голосуванні не бере і до списку членів ради на даному засіданні не вноситься.
Член ради висловлює свою думку щодо дисертації, викреслюючи в графі бюлетеня «Результати голосування» одне з двох запропонованих визначень: «згоден» чи «не згоден» і опускає бюлетень в опечатану урну.

5.3. Члени лічильної комісії відкривають урну, підраховують бюлетені й складають за наслідками голосування протокол засідання лічильної комісії за формою, наведеною у додатку 17 до Положення.
Нероздані бюлетені залишаються в лічильній комісії з відповідною поміткою, зробленою до початку таємного голосування, про що зазначається в протоколі. Бюлетені, що не дають змоги виявити думку члена ради, який взяв участь у голосуванні, вважаються недійсними, про що також зазначається в протоколі лічильної комісії.
Після оформлення протоколу про результати голосування лічильна комісія опечатує всі бюлетені й додає їх до свого протоколу, який затверджується відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів ради, які брали участь у засіданні.

VІ. Проведення засідання докторської ради для розгляду апеляції

 1. Здобувач наукового ступеня може подати апеляцію на рішення докторської ради про відмову у присудженні наукового ступеня доктора наук упродовж місяця з дня прийняття такого рішення.
 2. Для розгляду апеляції докторська рада утворює апеляційну комісію  з числа її членів у кількості трьох осіб. Апеляційна комісія вивчає аргументованість апеляції та готує висновок, що підписується всіма членами апеляційної комісії.

  Розгляд апеляції в докторській раді не повинен тривати понад місяць. У разі потреби проводиться позапланове засідання.

  У разі коли апеляція не містить аргументів по суті виявлених докторською радою недоліків, порушень та зауважень, а також аргументів щодо порушення докторською радою процедури розгляду докторської дисертації, докторська рада апеляційну комісію не утворює.

 3. На засідання докторської ради запрошується автор апеляції, якому надсилається копія висновку апеляційної комісії  та повідомляється про дату  засідання не пізніш як за десять днів   до засідання.
 4. У разі неявки автора апеляції з поважної причини засідання докторської ради може переноситися, але не більше двох разів.

  Якщо автор апеляції не з’явився на засідання докторської ради без поважної причини, то засідання проводиться без нього.

  Присутність членів докторської ради (із зазначенням їх спеціальності) обов’язково занотовується у протоколі засідання.

 5. Голова докторської ради відкриває засідання докторської ради та повідомляє про правоможність засідання. Засідання вважається правоможним, якщо у ньому взяли участь дві третини від кількості членів докторської ради.
 6. Потім голова оголошує розгляд апеляції і надає слово вченому  секретареві  для  її зачитування. Після цього голова (один з членів) апеляційної комісії  озвучує висновок. Якщо  один з членів апеляційної комісії  має іншу позицію, він оформлює свій висновок окремо, підписує та озвучує його на засіданні докторської ради. Здобувач  викладає свої аргументи по  суті висновку апеляційної комісії. Далі мають право виступати всі присутні на засіданні докторської ради.

 7. Після закінчення дискусії докторська рада приймає рішення:
 8. про задоволення апеляції. У цьому разі докторська рада скасовує своє рішення про відмову у присудженні наукового ступеня доктора наук і призначає дату проведення повторного захисту докторської дисертації;

  про відмову у задоволенні апеляції із зазначенням підстав прийняття такого рішення.

  Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів докторської ради. Засідання оформляється протоколом, що підписується  головуючим на засіданні і вченим секретарем, та записується на фонограму.

  У разі:

  задоволення апеляції усі матеріали щодо її розгляду долучаються до першого примірника атестаційної справи здобувача. До другого примірника атестаційної справи долучається копія апеляції та копія рішення докторської ради за результатами розгляду апеляції;

  відмови у задоволенні апеляції усі матеріали щодо її розгляду долучаються до атестаційної справи здобувача, за результатами захисту докторської дисертації якого докторська рада прийняла рішення про відмову у присудженні наукового ступеня доктора наук.

  Атестаційна справа здобувача, до якої долучено матеріали щодо розгляду апеляції, надсилається до МОН протягом місяця з дня прийняття рішення докторської ради за результатами розгляду апеляції, що забезпечує вчений секретар докторської ради.

  Інформація про розгляд апеляції розміщується на офіційному вебсайті закладу вищої освіти (наукової установи), докторська рада якого прийняла рішення про відмову здобувачеві  у присудженні наукового ступеня доктора наук.

Директор
Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації                                                           С. Криштоф