Українські наукові журнали фонду Залів періодичних видань, які індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus і Web of Science Core Collection. Частина 2

1. КІНЕМАТИКА І ФІЗИКА НЕБЕСНИХ ТІЛ = Кинематика и физика небесных тел = Kinematics and physics of celestial bodies : наук. журн. / редкол.: Я. С. Яцків (голов. ред.) [та ін.] ; Голов. астроном. обсерваторія НАН України. - Київ : [б. в.], 1985 . - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1985.
ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНИ: Видання
До 2019 р. див.: Кинематика и физика небесных тел
Голов. ред. : Яцкив Я. С.Голов. ред. : Яцків Я. С.Ред. : Андронов І. Л.Ред. : Булацен В. Г.Ред. : Гнатик Б. І.Ред. : Жиляєв Б. Ю.Ред. : Івченко В. М.Ред. : Ізотов Ю. І.Ред. : Костик Р. І.Ред. : Костюк Т.Ред. : Кришталь О. Н.Ред. : Кручиненко В. Г.Ред. : Мельник В. М.Ред. : Мішеніна Т. В.Ред. : Міщенко М. І.Ред. : Мороженко О. В.Ред. : Новосядлий Б. С.Ред. : Павленко Я. В.Ред. : Стенфло Я.Ред. : Черепащук А. М.Ред. : Шкуратов Ю. Г. - ISSN 0233-7665. - ISSN 2663-7715
 
Головна астрономічна обсерваторія НАН України видає журнал "Кинематика и физика небесных тел" з 1985 року. Журнал включає оригінальні і оглядові статті з теоретичної астрономії, теорії обертання Землі і космічної геодинаміки, динаміки і фізики тіл Сонячної системи, сонячної фізики, фізики зір і міжзоряного середовища, структури і динаміки Галактики, позагалактичної астрономії, оптики атмосфери і астроклімата, дослідження інструментів і приладів, математичної обробки астрономічної інформації.
Серед авторів журналу − вчені астрономічних обсерваторій та інститутів як України, так і багатьох інших країн.
 
Текст видання українською, російською та англійською мовами
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж14258
 
 
2. УКРАЇНСЬКИЙ МАТЕМАТИЧНИЙ ЖУРНАЛ : наук. журн. / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. А. М. Самойленко. - Київ : [б. в.], 1949 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 1949.
Голов. ред. : Митропольский Ю. О.Голов. ред. : Самойленко А. М.Ред. : Дрозд Ю. А.Ред. : Бойчук О. А.Ред. : Дороговцев А. А.Ред. : Зарічний М. М.Ред. : Кочубей А. Н.Ред. : Макаров В. Л.Ред. : Максименко С. І.Ред. : Михайлець В. А.Ред. : Моторний В. П.Ред. : Некрашевич В. В.Ред. : Нікітін А. Г.Ред. : Островський В. Л.Ред. : Парасюк І. О.Ред. : Перестюк М. О.Ред. : Плакса С. А.Ред. : Працьовитий М. В.Ред. : Романюк А. С.Ред. : Солодкий С. Г.Ред. : Тимоха О. М.Ред. : Трофімчук О. М.Ред. : Футорний В. М.Ред. : Шевчук І. О. - ISSN 1027-3190
 
Український математичний журнал заснований в травні 1949 р. Журнал видається Інститутом математики НАН України, англомовна версія — видавництвом Springer під назвою Ukrainian Mathematical Journal.
Український математичний журнал друкує оригінальні та оглядові високоякісні наукові статті з таких напрямків: теорії диференціальних рівнянь, динамічних систем та нелінійних коливань; математичної фізики, методів функціонального та нелінійного аналізу;  теорії ймовірностей та математичної статистики; теорії функцій дійсної та комплексної змінної; алгебраїчних та топологічних структур; обчислювальної математики, аналітичної механіки та динаміки механічних систем.
 
Текст видання українською, російською та англійською мовами
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж26161
 
 
3. International Geometry Center.
PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL GEOMETRY CENTER = Праці Міжнародного геометричного центру = Труды Международного геометрического центра : international journal / Intern. Geometry Center [etc.] ; ed. in chief V. H. Kirillov. - Odessa : Друкарський дім, 2008 . - Текст укр., англ., рос. - Виходить щоквартально.- Отримується з 2008.
ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНИ: Видання
До 2016 р. див.: Праці Міжнародного геометричного центру
Ed. : Lychagin V.Голов. ред. : Кирилов В. Х.Голов. ред. : Kirillov V. H.Голов. ред. : Пришляк О. О.Голов. ред. : Prishlyak A. O. - ISSN 2072-9812
 
Науково-періодичне видання «Праці міжнародного геометричного центру» видається Одеською Національною Академією Харчових Технологій. Метою видання журналу є консолідація та підтримка досліджень з геометрії, топології та динамічних систем. Тематична спрямованість журналу пов’язана з висвітленням найбільш важливих та актуальних проблем у галузі математики та її застосувань, зокрема у диференціальній геометрії, топології, математичній фізиці та динамічних системах.
Публікація статей здійснюється за такими напрямками: алгебраїчні методи в геометрії; диференціальна геометрія у цілому; геометрія та топологія диференційованих многовидів; загальна й алгебраїчна топологія; геометричні й топологічні методи у природничих науках; застосування геометричних методів до сучасних задач: механіки суцільних середовищ, теорії управління, математичної фізики.
 
Текст видання українською та англійською мовами
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж43351
 
 
4. ЖУРНАЛ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ / Київ. Нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: С. І. Ляшко (голов. ред.) [та ін.]. - Київ : ТВіМС, 1965 . - Журн. видається в 3-х серіях: "Оптимізація", "Прикладна математика", "Обчислювальна математика". -Назва на дод.тит.аркуші: Journal of numerical and applied mathematics.- Отримується з 1997.
Голов. ред. : Ляшко С. І.Ред. : Алдашев С. А.Ред. : Андрущак І. Є.Ред. : Анікушин А. В.Ред. : Булавацький В. М.Ред. : Гольденгорін Б. І.Ред. : Григоренко О. Я.Ред. : Губарев В. Ф.Ред. : Дашковський С. М.Ред. : Заславський В. А.Ред. : Зуб С. С.Ред. : Клюшин Д. А.Ред. : Левчук Л. Г.Ред. : Маліцький Ю. В.Ред. : Марценюк В. П.Ред. : Наконечний О. Г.Ред. : Новіков О. М.Ред. : Номіровський Д. А.Ред. : Пашко А. О.Ред. : Покойовий М.Ред. : Покутний О. О.Ред. : Романова Т. Є.Ред. : Руткас А. Г.Ред. : Семенов В. В.Ред. : Семенова Н. В.Ред. : Стецюк П. І.Ред. : Терещенко В. М.Ред. : Хіміч О. М.Ред. : Хусаінов Д. Я. - ISSN 0868-6912. - ISSN 2706-9680. - ISSN 2706-9699
 
"Журнал обчислювальної та прикладної математики" заснований на кафедрі обчислювальної математики факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київськоого національного університету імені Тараса Шевченка в 1965 році як міжвідомчий науковий збірник "Вычислительная математика". Журнал входить до оновленого в 2010 році переліку ВАК України. В журналі публікуються оригінальні роботи з провідних методів дослідження та розв'язування задач оптимізації, обчислювальної математики, математичної фізики, теорії фільтрацї, теорії пружності, математичної кібернетики та теорії управління.
 
Текст видання українською, російською та англійською мовами
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж23887
 
 
5. УКРАЇНСЬКИЙ МАТЕМАТИЧНИЙ ВІСНИК : журн. / Ін-т математики НАН України, Ін-т приклад. математики і механіки НАН України, Укр. мат. т-во ; голов. ред. А. М. Самойленко. - Слов'янськ : [б. в.], 2004 . - Текст укр., рос., англ. мовами.- Отримується з 2004.
Голов. ред. : Самойленко А.Ред. : Абдуллаєв Ф.Ред. : Березанський Ю. М.Ред. : Гутлянський В. Я.Ред. : Деркач В. О.Ред. : Довгоший О. А.Ред. : Івасишен С. Д.Ред. : Королюк В. С.Ред. : Курта В. В.Ред. : Луковський І. О.Ред. : Марченко В. О.Ред. : Моторний В. П.Ред. : Нікітін А. Г.Ред. : Пастур Л. А.Ред. : Перестюк М. О.Ред. : Протасов І. В.Ред. : Скрипнік І. І.Ред. : Тригуб Р. М.Ред. : Хруслов Є. Я.Ред. : Шеремета М. М.Ред. : Шишков А. Є. - ISSN 1810-3200
 
Український математичний вісник - Науковий журнал, заснований Інститутом математики НАН України, Інститутом прикладної математики і механіки НАН України, Луганським національним університетом імені Тараса Шевченка МОН України та Українським математичним товариством у 1995 році.
"Український математичний вісник" публікує оригінальні та оглядові статті з основних напрямків теоретичної математики, переважно з теорії функцій та функціонального аналізу, звичайних диференціальних рівнянь, рівнянь з частинними похідними та рівнянь математичної фізики, алгебри, теорії ймовірностей та математичної статистики, геометрії та топології.
Англомовна версія журналу "Український математичний вісник" публікується видавництвом Springer US в окремих номерах Journal of Mathematical Sciences, Springer Link
 
Текст видання українською, російською та англійською мовами
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж24749
 
 
6. КАРПАТСЬКІ МАТЕМАТИЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ = Карпатские математические публикации = Carpathian mathematical publication : наук. журн. / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Ф-т математики та інформатики ; голов. ред. А. В. Загороднюк. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2009 . - Виходить двічі на рік.- Отримується з 2009.
Голов. ред. : Загороднюк А. В.Ред. : Артемович О. Д.Ред. : Лопушанський О.Ред. : Шарин С. В.Ред. : Берінде В.Ред. : Бобрик Р.Ред. : Боднар Д. І.Ред. : Винницький Б. В.Ред. : Гой Т. П.Ред. : Григорчук Р.Ред. : Гринів Р. О.Ред. : Деркач В. О.Ред. : Дмитришин Р. І.Ред. : Дрозд Ю. А.Ред. : Дзьок Я.Ред. : Зарічний М. М.Ред. : Заторський Р. А.Ред. : Івашкович С.Ред. : Казмерчук А. І.Ред. : Качановський М. О.Ред. : Кириченко В. В.Ред. : Кисельов О. В.Ред. : Климишин І. А.Ред. : Копитко Б. І.Ред. : Малицька Г. П.Ред. : Маслюченко В. К.Ред. : Мельник Т. А.Ред. : Никифорчин О. Р.Ред. : Осипчук М. М.Ред. : Петравчук А. П.Ред. : Петришин Л. Б.Ред. : Пилипів В. М.Ред. : Плічко А.Ред. : Попов М. М.Ред. : Реповш Д.Ред. : Самойленко Ю. С.Ред. : Скасків О. Б.Ред. : Соломко А. В.Ред. : Сторож О. Г.Ред. : Стьопін С. А.Ред. : Філевич П. В. - ISSN 2075-9827
 
"Карпатські математичні публікації" — це науковий математичний журнал, що видається у Івано-Франківську, Україна. Журнал заснований Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника у 2008 році і видається за підтримки та сприяння Івано-Франківського математичного товариства. В журналі публікуються статті оглядового, проблемного і оригінального характеру, в яких висвітлюються актуальні питання математики, зокрема, математичного аналізу, топології, алгебри, дискретної математики, обчислювальної математики, диференціальних рівнянь і математичної фізики.
 
Текст видання англійською мовою
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж100372
 
 
7. MATHEMATICAL MODELING AND COMPUTING = Математичне моделювання та комп'ютинг / Lviv Polytechnic Nat. Univ. ; ed. board: Yu. Bobalo (ed.-in-chief) [et al.]. - Lviv : Lviv Polytechnic Nat. Univ., 2014 . - Виходить двічі на рік.- Отримується з 2014.
ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНИ: Видання
До 2019 р., V. 6, Num. 1 див.: Математичне моделювання та інформаційні технології
Голов. ред. : Bobalo Yu.Голов. ред. : Бобало Ю. Я.Ред. : Berbyuk V.Ред. : Bun R.Ред. : Cattani C.Ред. : ChaplyaРед. : Chekurin V.Ред. : Chernukha O.Ред. : Cieszko M.Ред. : Drobenko B.Ред. : Dzyuba A.Ред. : Gera B.Ред. : Hachkevych O.Ред. : Javorskyj I. M.Ред. : Kaczmarek M.Ред. : Kalenyuk P.Ред. : Kostrobij P.Ред. : Kutniv M.Ред. : Limarchenko O.Ред. : Lukiyanets B.Ред. : Lyubchyk L.Ред. : Malachivskyy P.Ред. : Markovych B.Ред. : Mashkov O.Ред. : Medykovskyy M.Ред. : Musii R.Ред. : Mykhaskiv V.Ред. : Nahirnyi T.Ред. : Nakonechnyi O.Ред. : Peleshchyshyn A.Ред. : Pelykh V.Ред. : Pilipchuk V.Ред. : Povstenko Y.Ред. : Pyanylo Y.Ред. : RoccaРед. : Savula Y.Ред. : Sokolovskyy Y.Ред. : Steindi A.Ред. : TimarРед. : Tokarchuk M.Ред. : Vlasyuk A.Ред. : Yuzefovych R.Ред. : Zhuravchak L. - ISSN 2312-9794
 
"Mathematical Modeling and Computing" засновано в 2014 році, перший випуск опубліковано в жовтні 2014 року. Засновниками журналу є Національний університет "Львівська політехніка" та Центр математичного моделювання ІППММ.
Журнал містить дослідження та огляди з таких питань у галузі математичного моделювання та комп'ютингу: математичне моделювання нерівноважних і нелінійних процесів; математичне моделювання та моделювання процесів масообміну; математичні моделі взаємопов'язаних полів; математичні моделі в деформованих твердих тілах; чисельні методи та програмне забезпечення для задач математичного моделювання.
 
Текст видання українською та англійською мовами
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж43974
 
 
8. EAST EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICS = Східно-європейський фізичний журнал / Karazin Kharkiv Nat. Univ. ; ed.-in-chief N. A. Azarenkov. - Kharkiv : Karazin Kharkiv Nat. Univ., 2014 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2014.
Голов. ред. : Azarenkov N. A.Голов. ред. : Азарєнков М. О.Ред. : Girka I. O.Ред. : Adamenko I. N.Ред. : Akulov V. P.Ред. : Antonov A. N.Ред. : Barannik E. A.Ред. : Beresnev V. M.Ред. : Berezhnoy Yu. A.Ред. : Bizyukov A. A.Ред. : Bragina L. L.Ред. : Broda B.Ред. : Dovbnya A. M.Ред. : Dragovich B. G.Ред. : Duplij S. A.Ред. : Garkusha I. E.Ред. : Gofman Yu.Ред. : Grekov D. L.Ред. : Karnaukhov I. M.Ред. : Khodusov V. D.Ред. : Kondratenko A. N.Ред. : Korchin A. Yu.Ред. : Krivoruchenko M. I.Ред. : Lazurik V. T.Ред. : Mel"nik V. N.Ред. : Merenkov N. P.Ред. : Neklyudov I. M.Ред. : Noterdaeme J. M.Ред. : Nurmagambetov A. Yu.Ред. : Onyschenko I. M.Ред. : Ostrikov K. N.Ред. : Peletminsky S. V.Ред. : Pilipenko N. N.Ред. : Radinschi I.Ред. : Slyusarenko Yu. V.Ред. : Smolyakov A. I.Ред. : Shul"ga N. E.Ред. : Tkachenko V. I.Ред. : Voyevodin V. M.Ред. : Yegorov O. M. - ISSN 2312-4334. - ISSN 2312-4539
 
Східно-Європейський фізичний журнал - міжнародний рецензований журнал, присвячений експериментальним і теоретичним дослідженням з ядерної фізики, космічних променів і елементарих частинок, фізики високих енергій, фізики твердого тіла, фізики плазми та керованого ядерного синтезу, фізики пучків заряджених частинок, плазмової електроніки, матеріалознавства, фізики тонких плівок, фізики конденсованих середовищ, функціональних матеріалів і покриттів, технічної теплофізики та промислової теплоенергетики, медичної фізики та фізичних технологій в міждисциплінарному контексті.
 
Текст видання українською та англійською мовами
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж43925
 
 
9. JOURNAL OF NANO- AND ELECTRONIC PHYSICS = Журнал нано- та електронної фізики : sci. j. / ed. board: I. Yu. Protsenko (ed.-in-chief) [et al.] ; Sumy State Univ. - Суми : [б. в.], 1994 .- Отримується з 2009.
ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНИ: Видання
До 2009 р. див.: Вісник Сумського державного університету. Серія: Фізика, математика, механіка. - ISSN 1817-9215 (Шифр Ж69231:Фіз.,мат.,мех.)
До 2019 р. див.: Журнал нано- та електронної фізики (Шифр Ж100357)
Паралельні видання: з 2009-2015 рр. : Journal of nano- and electronic physics. - Sumy. - ISSN 2077-6772 (Шифр Ж43512)
Голов. ред. : Проценко І. Ю.Голов. ред. : Protsenko I. Yu.Ред. : Однодворець Л. В.Ред. : Азаренков М. О.Ред. : Денисов С. І.Ред. : Непийко С. О.Ред. : Панчал Ч.Ред. : Чорноус А. М.Ред. : Суходуб Л. Ф.Ред. : Проценко С. І.Ред. : МайковаРед. : Вольни-МаршалекРед. : Різал КонрадРед. : Верма К. Д.Ред. : Мураяма ШігеюкіРед. : Пісана СімонРед. : Шабельник Ю. М.Ред. : Хаует Т.Ред. : Погребняк О. Д.Ред. : Жуковський П.Ред. : Татаренко В. А.Ред. : Станішевський А. В.Ред. : Опанасюк А. С.Ред. : Манджін С.Ред. : Хоменко О. В.Ред. : Мусіл Дж.Ред. : Лупан О.Ред. : Колтуновіч Томаш. - ISSN 2077-6772
 
"Журнал нано- та електронної фізики" публікує неопубліковані раніше та не подані до публікації у будь-які інші видавництва статті, що містять оригінальні результати експериментальних або теоретичних досліджень в області нано- та електронної фізики, матеріалознавства, впливу різних типів випромінювання на нанооб'єкти, а також досліджень, спрямованих на розвиток математичних методів опису процесів і явищ у зазначених областях.
Журнал охоплює такі напрями: фізичні властивості плівкових та наноструктурованих матеріалів; фізика нанорозмірних об’єктів; розвиток експериментальних методик дослідження у фізиці конденсованого стану; методи опису динамічних систем та нерівноважних процесів; генерація та розповсюдження електромагнітного і оптичного випромінювання; фізика електронних та іонних пучків; прикладні аспекти нано- та електронної фізики.
 
Текст видання англійською мовою
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж100357
 
 
10. ФІЗИКА І ХІМІЯ ТВЕРДОГО ТІЛА = Physics and chemistry of solid state : всеукраїнський науковий журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Фізико- хімічний інститут, Асоціація "Вчені Прикарпаття" ; редкол.: В.В. Прокопів (гоов. ред.) [та ін.]. - Івано- Франківськ : [б.в.]. - Текст укр. та англ. мовами.- Отримується з 2000.
Голов. ред. : Прокопів В. В.Ред. : Загороднюк А. В.Ред. : Остафійчук Б. К.Ред. : ВішРед. : Ащеулов А. А.Ред. : Борисова А. Л.Ред. : Будзуляк І. М.Ред. : Галущак М. О.Ред. : Гасюк І. М.Ред. : Гладишевський Р. Е.Ред. : Горічок І. В.Ред. : Готра З. Ю.Ред. : Зінченко В. Ф.Ред. : Кіндрачук М. В.Ред. : Когут І. Т.Ред. : Корбутяк Д. В.Ред. : Крючин А. А.Ред. : Лакомський В. Й.Ред. : Миронюк І. Ф.Ред. : Неділько С. А.Ред. : Никируй Л. І.Ред. : Новосядлий С. П.Ред. : Панчук О. Е.Ред. : Переш Є. Ю.Ред. : Проценко І. Ю.Ред. : Ромака В. А.Ред. : Салій Я. П.Ред. : Сизов Ф. Ф.Ред. : Томашик В. М.Ред. : Стасюк З. В.Ред. : Фодчук І. М.Ред. : Фочук П. М.Ред. : Чуйко Г. П.Ред. : Шийчук О. В.Ред. : Штеменко О. В. - ISSN 1729-4428
 
Журнал "Фізика і хімія твердого тіла" - це академічний періодичний реферований журнал, який публікує оригінальні дослідження у галузі фізико-математичних, хімічних чи технічних наук.
У журналі публікуються статті оглядового і оригінального характеру, які містять відомості про наукові дослідження та технічні розробки у напрямках: кристалохімія і термодинаміка твердого тіла; фізика, хімія і технологія кристалів та тонких плівок; фізика і хімія поверхні; наноструктури і нанотехнології; вимірювання властивостей матеріалів; фазові діаграми рівноваги; гетерогенні системи та міжфазні взаємодії; омпозитні та конструкційні матеріали; інформаційні та електронні технології; фізика і техніка НВЧ.
 
Текст видання українською та англійською мовами
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж26618
 
 
11. ХІМІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ ВОДИ = Journal of water chemistry and technology : міжнар. Наук.-техн. Журн. / Нац. Акад. Наук України, Ін-т колоїд. Хімії та хімії води ім. А. В. Думанского НАН України ; редкол.: В. В. Гончарук (голов. Ред.) [та ін.]. – Київ : Ін-т колоїд. Хімії та хімії води ім. А. В. Думанского НАН України, 1979 . – Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1979.
ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНИ: Видання
До 2019 р., Т. 41, № 4 див.: Химия и технология воды
Голов. Ред. : Гончарук В. В.Ред. : Мешкова-Клименко Н. А.Ред. : Милюкин М. В.Ред. : Картель Н. Т.Ред. : Черных В. П.Ред. : Лупашку Т. Г.Ред. : Арутюнян Р. М.Ред. : Афанасьев С. А.Ред. : Зайцев В. Н.Ред. : Мамченко А. В.Ред. : Моисеенко Т. И.Ред. : Огенко В. М.Ред. : Омельчук А. А.Ред. : Трахтенберг И. М.Ред. : Астрелин И. М.Ред. : Гомеля Н. Д.Ред. : Дзязько Ю. С.Ред. : Зуй О. В.Ред. : Кублановский В. С.Ред. : Кучерук Д. Д.Ред. : Лобода А. А.Ред. : Максин В. И.Ред. : Мищук Н. А.Ред. : Пшинко Г. Н.Ред. : Саблий Л. А.Ред. : Тарасенко Ю. А.Ред. : Щербак В. И. – ISSN 0204-3556
 
Міжнародний науково-технічний журнал «Химия и технология воды» заснований у вересні 1979 року Національною академією наук України та Відділенням хімії НАН України. Журнал видається Інститутом колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України і є профільним в області хімічних і технічних. У виданні публікуються оригінальні наукові статті теоретичного і експериментального характеру за наступними рубриками: нове в науці про воду; теоретичні основи технології очистки та обробки води; фізична хімія процесів обробки води; аналітична хімія води; технологія водопідготовки і демінералізація вод; біологічні методи очищення води; природні води.
Видання та розповсюдження журналу англійською мовою під назвою «Journal of Water Chemistry and Technology» здійснюється корпорацією «Allerton Press, Inc.» (США) при співпраці з видавництвом «Springer» (Німеччина).
 
Текст видання українською, російською та англійською мовами
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж14165
 
 
12. CHEMISTRY & CHEMICAL TECHNOLOGY = Хімія та хімічна технологія / Lviv Polytechnic Nat. Univ. ; ed. board: M. Bratychak (ed.-in-chief) [et al.]. - Lviv : Lviv Polytechnic Nat. Univ., 2007 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2007.
Голов. ред. : Bratychak M.Голов. ред. : Братичак М.Ред. : Starchevskyy V.Ред. : Shyshchak O.Ред. : Pikh Z.Ред. : Voronov S.Ред. : Malyovaniy M.Ред. : Novikov V.Ред. : Yatchyshyn I.Ред. : Gladyshevskiy R.Ред. : Zimenkovskiy B.Ред. : Starovoit A.Ред. : Brostow W.Ред. : Broza G.Ред. : Castano V.Ред. : Lucas E.Ред. : Waclawek W.Ред. : Suberlyak O.Ред. : IbisРед. : Mukbaniani. - ISSN 1996-4196
 
Науково-технічний журнал "Хімія та хімічна технологія" заснований Національним університетом "Львівська політехніка".
У журналі публікуються результати дослідження в галузях аналітичної, загальної, неорганічної, органічної та фізичної хімії, хімічної кінетики та каталізу, біотехнології, хімії високомолекулярних сполук і матеріалознавства, технологій неорганічних речовин, продуктів органічного синтезу, хімічної технології перероблення горючих копалин, екології хімічних виробництв. Роботи виконані на кафедрах і у науково-дослідних лабораторіях Національного університету «Львівська політехніка», вищих навчальних закладів та академічних інститутів України, провідних університетів Європи, Америки і Азії.
 
Текст видання українською та англійською мовами
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж43148
 
 
13. JOURNAL OF THERMOELECTRICITY : intern. research / Inst. of thermoelectricity ; ed. board: L. I. Anatychuk (ed.-in-chief) [et al.]. - Chernivtsi : [s. n.], 1993 . - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1996.
Паралельні видання:
1. укр. мовою : Термоелектрика. - Чернівці. - ISSN 1726-7714 (Шифр Ж23042)
2. рос. мовою : Термоэлектричество. - Черновцы. - ISSN 1726-7692 (Шифр Ж23042:А)
Голов. ред. : Anatychuk L. I.Голов. ред. : Анатычук Л. И. - ISSN 1607-8829
 
Журнал Термоелектрика засновано у 1993 році Національною академією наук України в особі Інституту термоелектрики. Видання задумано як спеціалізований журнал з термоелектрики для концентрації інформації з термоелектрики, зручності читачів і кваліфікованого рецензування статей.
Журнал «Термоелектрика» висвітлює результати фундаментальних і прикладних досліджень і розробок за наступними основними напрямками: загальні проблеми, теорія, матеріалознавство, технології, конструювання, метрологія і стандартизація, надійність, термоелектричні вироби, новини, дискусії по опублікованих в журналі матеріалах чи інших виданнях, інші теми, що мають відношення до термоелектрики.
 
Текст видання українською, російською та англійською мовами
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж41103
 
 
14. РАДІОЕЛЕКТРОНІКА. ІНФОРМАТИКА. УПРАВЛІННЯ = Радиоэлектроника. Информатика. Управление = Radioelectronics. Informatics. Control : науковий журнал / Запорізький національний технічний університет ; Редкол.: С. О. Субботін (голов. Ред.) [та ін.]. – Запоріжжя : [б. в.]. – Текст укр., рос. Мовами. Рез. Англ. М. – Виходить двічі на рік.- Отримується з 1999.
Ред. : Потапенко Є.Голов. ред. : Субботін С. О.Ред. : Піза Д. М.Ред. : Андроулідакіс Й.Ред. : Безрук В. М.Ред. : Бодянський Є. В.Ред. : Васильєв С. М.Ред. : Гімпілевич Ю. Б.Ред. : Горбань О. М.Ред. : Дробахін О. О.Ред. : Зайцева О. М.Ред. : Камеяма М.Ред. : Карпуков Л. М.Ред. : Корніч Г. В.Ред. : Кулік А. С.Ред. : Лебедєв Д. В.Ред. : Левашенко В. Г.Ред. : Лиснянський А.Ред. : Марковська-Качмар У.Ред. : Олещук В. О.Ред. : Онуфрієнко В. М.Ред. : Папшицький М.Ред. : Погосов В. В.Ред. : Рубель О. В.Ред. : Хаханов В. І.Ред. : Шарпанських О. А. – ISSN 1607-3274. – ISSN 2313-688Х
 
Науковий журнал «Радіоелектроніка, інформатика, управління» - це міжнародне академічне рецензоване видання. Засновник та видавець: Національний університет "Запорізька політехніка".
У журналі публікуються наукові статті, а також рецензії, які дістають об'єктивного розгляду провідними фахівцями. Тематика журналу: телекомунікації та радіоелектроніка, програмна інженерія (включаючи теорію алгоритмів та програмування), комп'ютерні науки (математичне та комп'ютерне моделювання, оптимізація та дослідження операцій, управління в технічних системах, міжмашинна та людино-машинна взаємодія, штучний інтеллект, включаючи інтелектуальний аналіз даних, розпізнавання образів, нейронні та нейро-нечіткі мережі, нечітку логіку, колективний інтеллект і мультіагентні системи, гібридні системи), комп'ютерна інженерія (апаратне забезпечення обчислювальної техніки, комп'ютерні мережі), інформаційні системи та технології (структури і бази даних, системи, засновані на знаннях, та експертні системи, обробка даних і сигналів).
 
Текст видання українською, російською та англійською мовами
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж16683
 
 
15. ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. Радиоэлектроника : междунар. Ежемес. Науч.- техн. Журн. / Нац. Техн. Ун-т Украины «Киев. Политехн. Ин-т» ; гл. ред. Ф. Ф. Дубровка. – Киев : НТУУ «КПИ», 1958 . – Виходить щомісяця.- Отримується з 1958.
ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНИ: Видання
До 1967 р. Див.: Радиотехника
Паралельні видання: англ. Мовою : Radioelectronocs and communications systems
Голов. Ред. : Трохименко Я. К. – ISSN 0021-3470
 
Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника — международный ежемесячный научно-технический журнал по радиоэлектронике, радиотехнике, радиолокации, радионавигации, антенно-фидерным устройствам и технике СВЧ, теоретическим основам радиотехники. Издается КПИ им. Игоря Сикорского с 1958 года.
Журнал освещает актуальные теоретические проблемы радиоэлектроники; результаты научно-исследовательских работ, передовой опыт, определяющий направление и развитие научных исследований в области радиотехники и радиоэлектроники; публикует материалы научных конференций и совещаний; информацию о научной работе вузов; хроникальные и библиографические материалы.
Radioelectronics and Communications Systems англоязычная версия журнала "Известия вузов. Радиоэлектроника". Переводится на английский язык издательством Allerton Press, Inc. и переиздается в Нью-Йорке. Английская версия распространяется в печатном и электронном виде издательством Springer.
 
Текст видання українською та російською мовами
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж27665:рад.эл
 
 
16. ЯДЕРНА ТА РАДІАЦІЙНА БЕЗПЕКА = Nuclear & radiation safety : наук.-техн. журн. / Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіац. безпеки, Одес. держ. політехн. ун-т ; редкол.: О. В. Печериця (голов. ред.) [та ін.]. - Київ : ДНТЦ ЯРБ, 1998 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 1998.
ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНИ: Видання
До 2008 р., № 1 див.: Ядерная и радиационная безопасность
Голов. ред. : Печериця О. В.Голов. ред. : Дибач О. М.Ред. : Кравченко В. П.Ред. : Васильченко В. М.Ред. : Кравченко В. П.Ред. : Бар'яхтар В. Г.Ред. : Богорад В. І.Ред. : Боднар І. В.Ред. : Герлига В. А.Ред. : Єфімов О. В.Ред. : Зеленцова Т. М.Ред. : Ковбасенко Ю. П.Ред. : Кондратьєв С. М.Ред. : Корольов О. В.Ред. : Кохут П.Ред. : Мазуренко А. С.Ред. : Мохор В. В.Ред. : Немчинов Ю. І.Ред. : Носовський А. В.Ред. : Павлович В. М.Ред. : Письменний Є. М.Ред. : Саєнко С. Ю.Ред. : Сегень К.Ред. : Ушпурас Є. В.Ред. : Халімончук В. А.Ред. : Ястребенецький М. О.Ред. : Овсяннікова Т. М. - ISSN 2073-6231
 
Науково-технічний журнал «Ядерна та радіаційна безпека»  заснований Державним підприємством «Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки» (ДНТЦ ЯРБ) та Одеським національним політехнічним університетом Міністерства освіти і науки України (ОНПУ).
Мета журналу – створення якісного інформаційного простору публічної комунікації вчених та офіційне визнання наукових публікацій, зокрема донесення результатів їх діяльності до вітчизняної і світової наукових спільнот шляхом своєчасної та систематичної публікації оригінальних наукових, науково-технічних і науково-аналітичних статей вітчизняних та закордонних фахівців у сфері ядерної та радіаційної безпеки, які представляють наукові організації, підприємства, державні установи та вищі навчальні заклади. Розділи видання: загальні питання безпеки ядерних технологій; експлуатаційна безпека ядерних установок; ядерне паливо та нейтронно-фізичні процеси в активних зонах; методологія та результати аналізу безпеки ядерних установок; продовження терміну служби ядерних установок; зняття з експлуатації ядерних установок; поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами; радіаційна безпека; електротехнічне устаткування; інформаційні та керуючі системи та інше.
 
Текст видання українською та англійською мовами
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж16306
 
 
17. КОСМІЧНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ = Space science and technology : наук.-практ. журн. / Нац. акад. наук Украъни, Держ. косм. агентство України ; редкол.: Я. С. Яцків (голов. ред.) [та ін.]. - Київ : Академперіодика, 1995 . - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1995.
Голов. ред. : Патон Б. Є.Ред. : Дегтярев О. В.Голов. ред. : Яцків Я. С.Ред. : Вавилова І. Б.Ред. : Азімов О. Т.Ред. : Анатичук Л. І.Ред. : Атаманенко Б. А.Ред. : Верховцев В. Г.Ред. : Горбулін В. П.Ред. : Даник Ю. Г.Ред. : Дудник О. В.Ред. : Згуровський М. З.Ред. : Івасишин О. М.Ред. : Івченко В. М.Ред. : Кордюм Є. Л.Ред. : Корепанов В. Є.Ред. : Кунцевич В. М.Ред. : Лихоліт М. І.Ред. : Лобанов Л. М.Ред. : Лялько В. І.Ред. : Макаров О. Л.Ред. : Малишева Н. Р.Ред. : Пилипенко О. В.Ред. : Уруський О. С.Ред. : Федоров О. П.Ред. : Ямпольський Ю. М. - ISSN 1561-8889. - ISSN 2518-1459
 
"Космічна наука і технологія" – науково-практичний журнал, започаткований у 1995 р. Національоною академією наук України. Журнал публікує оригінальні та оглядові наукові статті у всіх міждисциплінарних напрямах космічних досліджень, що представлені в назвах рубрик. Тематика видання: конструювання та виготовлення ракето-космічних комплексів і космічних апаратів; наукове корисне навантаження космічних апаратів; системи керування космічними носіями та апаратами, динаміка та енергетика; дослідження Землі з космосу; космічна фізика та астрономія; космічна біологія та медицина; космічне матеріалознавство; космічний зв'язок, навігація та інформаційні системи, організаційні, освітянські, правові, економічні та філософські аспекти дослідження космосу; історія космічних досліджень.
 
Текст видання українською та англійською мовами
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж14846
 
 
18. COMPUTING = Комп'ютинг : intern. j. / Research Inst. for intelligent computer systems, Ternopil nat. econ. univ. ; ed. board: A. Sachenko (ed.-in-chief) [et al.]. - Ternopil : ICS, 2002 . -Назва обкл.: International journal of computing. - Виходить щоквартально.- Отримується з 2002.
ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНИ: Видання
До 2015 р. див.: Комп'ютинг
Голов. ред. : Саченко А. О.Голов. ред. : Sachenko A. - ISSN 1727-6209. - ISSN 2312-5381
 
The International Journal of Computing Journal was established in 2002 on the base of Branch Research Laboratory for Automated Systems and Networks, since 2005 it’s renamed as Research Institute for Intelligent Computer Systems. A goal of the Journal is to publish papers with the novel results in Computing Science and Computer Engineering and Information Technologies and Software Engineering and Information Systems within the Journal topics. Focus and Scope: Algorithms and Data Structure, Software Tools and Environments; Bio-Informatics; Computational Intelligence; Computer Modeling and Simulation; Cyber and Homeland Security; Data Communications and Networking; Data Mining, Knowledge Bases and Ontology; Data Science; Digital Signal Processing; Distributed Systems and Remote Control; Education in Computing; Embedded Systems; High Performance Computing, GRIDs, Parallel and Distributed Computing; Human-Computer Interaction; Image Processing and Pattern Recognition; Intelligent Robotics Systems; Internet of Things; IT Project Management; Systems and Control; Wireless Systems; Open Special Issue on Green Mobile Computing and IoT Systems. Assessment, Modeling, Assurance; Open Special Issue on Cyber Security and Safety of Embedded Systems and Clouds. Assessment, Modeling, Assurance; Open Special Issue on Advanced Wireless Systems.
 
Текст видання англійською мовою
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж24494
 
 
19. Національний гірничий університет (Дніпро).
НАУКОВИЙ ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО ГІРНИЧОГО УНІВЕРСИТЕТУ : наук.-техн. Журн. / Нац. Техн. Ун-т «Дніпровська політехніка» ; голов. Ред. Г. Г. Півняк. – Дніпро : НГУ, 1998 . –Назва на колонтитулі: Науковий вісник НГУ. –Назва на дод.тит.аркуші: Naukovyi vivnyk Natsionalnoho Hitnychoho Universytetu. – Виходить раз на два місяці.- Отримується з 1998.
ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНИ: Видання
У 1998 р., № 1 – 2003 р., № 6 видання мало назву: Науковий вісник Національної гірничої академії України
Голов. Ред. : Півняк Г. Г.Ред. : Бешта О. С.Пілов П. І.Ред. : Шашенко О. М.Ред. : Барна Т. В.Ред. : Алексєєв М. О.Ред. : Бардась А. В.Ред. : Бондаренко В. І.Ред. : Бузило В. І.Ред. : Булат А. Ф.Ред. : Вагонова О. Г.Ред. : Гнатушенко В. В.Ред. : Голінько В. І.Ред. : Довбніч М. М.Ред. : Дичковський Р. О.Ред. : Єрмошкина О. В.Ред. : Задоя А. О.Ред. : Козлакова Г. О.Ред. : Лукінов В. В.Ред. : Приходченко В. Ф.Ред. : Проців В. В.Ред. : Решетілова Т. Б.Ред. : Рузіна М. В.Ред. : Рудаков Д. В.Ред. : Савчук В. С.Ред. : Садовенко І. О.Ред. : Садовий О. В.Ред. : Самуся В. І.Ред. : Сдвижкова О. О.Ред. : Франчук В. П.Ред. : Халімендик Ю. М.Ред. : Хоменко Ю. Т.Ред. : Швець В. Я.Ред. : Шкрабець Ф. П. – ISSN 2071-2227. – ISSN 2223-2362
 
"Науковий вісник НГУ" видається з 1998 року. Мета видання - висвітлення актуальних проблем гірничодобувної ,енергетичної та суміжних галузей промисловості і шляхів їх вирішення за допомогою фундаментальних і прикладних досліджень, нових наукових підходів до розробки технологій, аналізу економічнихта управлінськихаспектів роботи підприємств, а також питань удосконалення діяльності вищої школи. Рубрики журналу: геологія; розробка родовищ корисних копалин; фізика твердого тіла, збагачення корисних копалин; геотехнічна і гірнича механіка, машинобудування; електротехнічні комплекси та системи; технології енергозабезпечення; екологічна безпека, охорона праці; інформаційні технології, системний аналіз та керування; економіка та управління.
 
Текст видання англійською мовою
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж16377
 
 
20. УКРАЇНСЬКИЙ МЕТРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ = Ukrainian metrological journal : наук.-техн. вид. / Нац. наук. центр "Ін-т метрології" ; голов. ред. П. І. Неєжмаков. - Харків : Ін-т метрології, 1995 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 1995.
Голов. ред. : Сидоренко Г. С.Голов. ред. : Дудолад О. С.Голов. ред. : Неєжмаков П. І.Ред. : Павленко Ю. Ф.Ред. : Боднар О.Ред. : Величко О. М.Ред. : Горбець О. М.Ред. : Дзисюк О. В.Ред. : Захаров І. П.Ред. : Кондрашов С. І.Ред. : Купко О. Д.Ред. : Манске Е.Ред. : Мачін Г.Ред. : Мель І. О.Ред. : Назаренко Л. А.Ред. : Народницький Г. Ю.Ред. : Паракуда В. В.Ред. : Прокопов О. В.Ред. : Руженцев І. В.Ред. : Скляров В. В.Ред. : Стадник Б. І.Ред. : Туз Ю. М.Ред. : Білоусова С. В. - ISSN 2306-7039. - ISSN 2522-1345
 
«Український метрологічний журнал» – перше в Україні спеціалізоване науково-технічне видання з метрології, засноване ННЦ «Інститут метрології» в 1995 році.
«Український метрологічний журнал» може зацікавити кожного фахівця, професійна діяльність якого пов'язана з вимірюваннями або забезпеченням єдності вимірювань. На сторінках журналу для широкого кола науковців, викладачів, промисловців, представників влади розміщено найповнішу та найактуальнішу інформацію у галузі метрології, а саме, щодо законодавчих основ метрології, методів і засобів вимірювань в окремих галузях, еталонів, зразкових засобів вимірювань, стандартних зразків, фундаментальної та теоретичної метрології, стандартизації, сертифікації, захисту прав споживачів, міжнародного співробітництва, технічних та довідкових даних про засоби вимірювань.
 
Текст видання українською, російською та англійською мовами
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж14840
 
 
21. ECONOMIC ANNALS-XXI = Економічний часопис-XXI : наук. журн. / Ін-т суспіл. трансформації, Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН України ; голов. ред. Н. О. Матвійчук-Соскіна. - Київ : Ін-т суспіл. трансформації, 1996 . - Тескт укр., англ. - З 2015, № 5-6 зміст укр., англ. . - З 2016, № 9-10 (161) зміст англ., укр. - Валовий № 155 (11-12) з 2015 року. - З 2013, № 1-2 паралельна назва: Economic Annals-XXI . - Виходить щомісяця.- Отримується з 1996.
ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНИ: Видання
До 2003 р., №1 див.: Економічний часопис
До 2016 р. див.: Економічний часопис-XXI
Голов. ред. : Матвійчук А.Голов. ред. : Матвійчук-Соскіна Н. О.Ред. : Бершеда Є. Р.Ред. : Білорус О. Г.Ред. : Ваша Л.Ред. : Вежбіцька Е.Ред. : Галеотті М.Ред. : Горбулін В. П.Ред. : Зернецька О. В.Ред. : Канигін Ю. М.Ред. : Кравців В. С.Ред. : Лібанова Е. М.Ред. : Мельник М. І.Ред. : Ожван М. А.Ред. : Радіонова І. Ф.Ред. : Соскін О. І.Ред. : Стеценко І. П.Ред. : Сторонянська І. З.Ред. : Танцошова Ю.Ред. : Філіпенко А. С.Ред. : Черняк В. К.Ред. : Шевчук В. Я.Ред. : Шнирков О. І. - ISSN 1728-6220. - ISSN 1728-6239
 
Economic Annals-XXI Journal founded in 1996. Founders of the Journal: Institute of Society Transformation and «Institute of Regional Research named after M. I. Dolishniy of the National Academy of Sciences of Ukraine. The Economic Annals-XXI Journal – recognized in Ukraine and abroad scientific-analytic edition. Scientific articles of leading Ukrainian and other foreign scientists, postgraduate students and doctorates, deputies of Ukraine, heads of state and local authorities, materials of scientific conferences and seminars; reviews on scientific monographs, etc. are regularly published in this Journal.
 
Текст видання англійською мовою
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж15623
 
 
22. MARKETING AND MANAGEMENT OF INNOVATIONS = Маркетинг і менеджмент інновацій : sci. j. / ed. board: O. Lyulyov (ed.-in-chief) [et al.] ; Sumy State Univ. - Sumy : Sumy State Univ., 2010 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2010.
ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНИ: Видання
До 2019 р., № 2 див.: Маркетинг і менеджмент інновацій
Голов. ред. : Ілляшенко С. М.Голов. ред. : Люльов О.Голов. ред. : Lyulyov O.Ред. : Прокопенко О.Ред. : Пімоненко Т.Ред. : Тамбовцева Т.Ред. : Порнпітакпан Ч.Ред. : Яп К.Ред. : Фам К.-Ш.Ред. : Даффі В.Ред. : Заруба В.Ред. : Срока В.Ред. : Клісіньскі Я.Ред. : Мішенін Є.Ред. : Петруня Ю.Ред. : Аслан І.Ред. : Решетнікова І.Ред. : Чухрай Н.Ред. : Геєць І.Ред. : Бекташ Ч.Ред. : Нусір М.Ред. : Солтані А.Ред. : Фернандес А.-С.Ред. : Холден Е.Ред. : Длугопольський О.Ред. : Рєзнік О.Ред. : Перейра О. П.Ред. : Нагі С. - ISSN 2218-4511
 
Журнал «Маркетинг і менеджмент інновацій» започаткований кафедрою маркетингу та управління інноваційною діяльністю Сумського державного університету у лютому 2010 року.
Наукове видання розміщується у відкритому доступі та висвітлює актуальні питання з маркетингу інновацій та інноваційного менеджменту. Розглядаються теоретичні, методологічні та практичні аспекти інноваційних трансформацій в економіці. Журнал містить такі розділи: інновації в маркетингу; інновації в менеджменту; менеджмент та регулювання інноваційного розвитку; правові аспекти маркетингу, менеджменту та інновацій; маркетинг та менеджмент фінансових інновацій; маркетинг та менеджмент екологічних інновацій; маркетинг та менеджмент бізнес-інновацій; маркетинг та менеджмент інновацій в публічному управлінні; маркетинг та менеджмент інновацій в освіті; маркетинг та менеджмент інновацій в соціальному секторі.
 
Текст видання англійською мовою
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж100487
 
 
23. LEX PORTUS : юрид. наук. журн. / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ГО "Морська асоц. "Святий Миколай" ; редкол.: Б. Кормич (голов. ред.) [та ін.]. - Одеса : [б. в.], 2016 . - Виходить раз на два місяці.- Отримується з 2016.
Голов. ред. : Ківалов С. В.Голов. ред. : Кормич Б.Ред. : Аверочкіна Т.Ред. : Алірзайєв Е.Ред. : Біла-Тіунова Л.Ред. : Булут Б.Ред. : Дудченко В. В.Ред. : Думбрія-Генрі К.Ред. : Кібік О.Ред. : Кузнецов С.Ред. : Латковська Т. А.Ред. : Пайосова Т.Ред. : Рудюк Ю.Ред. : Сергєєв Ю.Ред. : Сіекіера Й.Ред. : Федотов О.Ред. : Хорак Х.Ред. : Шуйбао. - ISSN 2524-101Х
 
Lex Portus є юридичним науковим журналом з відкритим доступом (Open Access), який публікує оригінальні наукові статті та рецензії у галузях морського і транспортного права, міжнародного торговельного, митного та податкового права, управління кордонами, глобалізації та європеїзації адміністративного права. Засновниками журналу Lex Portus є Національний університет “Одеська юридична академія”, Громадська організація “Морська асоціація “Святий Миколай” та Громадська організація “Лекс Портус”.
 
Текст видання українською, англійською та російською  мовами
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж101436
 
24. ACCESS TO JUSTICE IN EASTERN EUROPE : journal / Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv ; ed. board: I. Izarova (ed. in chief) [et al.]. - Kyiv : [s. n.]. - Виходить щоквартально.- Отримується з 2018.
Голов. ред. : Izarova I. - ISSN 2663-0575
 
Основна мета AJEE - запропонувати форум для обговорення актуальних питань реформування судової влади та цивільного судочинства, обмінюватися результатами досліджень, пов'язаних із доступом до правосуддя у країнах Східної Європи, включаючи Україну, Польщу, Литву та інші. Ця сфера була обрана завдяки особливим змішаним особливостям постсоціальної правової доктрини та впливу західноєвропейської доктрини, а також обраного вектору наближення національного законодавства до права ЄС. Серед членів нашої редакційної ради відомі науковці з усього світу - з України, Польщі, Литви, Хорватії, Італії, Німеччини, Австрії, Нідерландів, Іспанії, Греції, Люксембургу та Бельгії.
 
Текст видання українською мовою
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж44303
 
 
За довідками звертатись до чергового бібліотекаря Залу періодики за тел. 524-44-19
 
Виставку підготували: головний бібліотекар Крутова Р.В, провідний бібліотекар Стаховська А.А.