Журнали видавництва Національного університету «Львівська політехніка» у фонді залів обслуговування періодичними виданнями НБУВ

1. MATHEMATICAL MODELING AND COMPUTING = Математичне моделювання та комп'ютинг / Lviv Polytechnic Nat. Univ. ; ed. board: Yu. Bobalo (ed.-in-chief) [et al.]. - Lviv : Lviv Polytechnic Nat. Univ., 2014 . - З 2021 р. виходить чотири рази на рік. - Виходить щоквартально.- Отримується з 2014.
ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНИ: Видання
До 2019 р., V. 6, Num. 1 див.: Математичне моделювання та інформаційні технології
 
Науковий журнал «Mathematical Modeling and Computing» засновано в 2014 році Національним університетом «Львівська політехніка» та Центром математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАНУ.
Журнал містить дослідження та огляди з таких питань у галузі математичного моделювання та комп'ютингу: математичне моделювання нерівноважних і нелінійних процесів; математичне моделювання та моделювання процесів масообміну; математичні моделі взаємопов'язаних полів; математичні моделі в деформованих твердих тілах; чисельні методи та програмне забезпечення для задач математичного моделювання.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж43974
 
 
2. CHEMISTRY & CHEMICAL TECHNOLOGY = Хімія та хімічна технологія / Lviv Polytechnic Nat. Univ. ; ed. board: M. Bratychak (ed.-in-chief) [et al.]. - Lviv : Lviv Polytechnic Nat. Univ., 2007 . - Виходить щоквартально.- Отримується з 2007.
 
Науковий журнал «Chemistry & Chemical Technology» засновано в 2007 році Національним університетом «Львівська політехніка». Видання публікує результати досліджень в галузях аналітичної, загальної, неорганічної, органічної та фізичної хімії, хімічної кінетики та каталізу, біотехнології, хімії високомолекулярних сполук і матеріалознавства, технологій неорганічних речовин, продуктів органічного синтезу, хімічної технології перероблення горючих копалин, екології хімічних виробництв. Роботи виконані на кафедрах і в науково-дослідних лабораторіях Національного університету «Львівська політехніка», вищих навчальних закладів та академічних інститутів України, провідних університетів Європи, Америки і Азії.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж43148
 
 
3. CHEMISTRY, TECHNOLOGY AND APPLICATION OF SUBSTANCES = Хімія, технологія речовин та їх застосування : journal / Lviv Polytechnic Nat. Univ. ; ed. board: V. Skorokhoda (ed.-in-chief) [et al.]. - Lviv : Lviv Polytechnic Nat. Univ., 2018 . - Є правонаступником журн.: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: "Хімія, технологія речовин та їх застосування". - Виходить двічі на рік.- Отримується з 2018.
ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНИ: Видання
До 2018 р. див.: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: "Хімія, технологія речовин та їх застосування". - ISSN 0321-0499 (Шифр Ж29409:А)
 
Науковий журнал «Chemistry, technology and application of substances» є правонаступником збірника наукових праць «Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування». Мета видання – публікація завершених результатів досліджень в області хімії і хімічних технологій. 
Журнал призначений для висвітлення проблемних питань сучасних наукових досліджень в галузях аналітичної, неорганічної, фізичної, органічної хімії, хімічної технології силікатів, технології органічних продуктів, технології нафти та газу, фармації, біотехнології та екології. Розглядаються питання синтезу нових речовин, вивчення кінетики, механізмів реакцій, одержання продуктів біосинтезу, дослідження режимів культивування мікроорганізмів, методів їх виділення, а також проблеми вдосконалення та інтенсифікації технологій одержання нових високомолекулярних сполук, силікатних матеріалів.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж101738
 
 
4. ENVIRONMENTAL PROBLEMS = Екологічні проблеми / Lviv Polytechnic Nat. Univ. [etc.] ; ed.-in-chief M. Malovanyy. - Lviv : Lviv Polytechnic Publ. House, 2016 . - З 2017, V. 2, №2 з'явилася валова нумерація. - Виходить щоквартально.- Отримується з 2016.
 
Науковий журнал «Environmental Problems» започаткований у 2016 році Національним університетом «Львівська політехніка». Мета видання –висвітлення актуальних проблем  та досліджень в областях екології, охорони навколишнього середовища, природоохоронних технологіях, екологічної безпеки, регіональних екологічних проблем.
Особливістю журналу «Environmental Problems» є публікація  статей українських та зарубіжних науковців, а також фахівців у галузі екологічних проблем, в яких висвітлюються результати наукових та інноваційних досліджень, напрацювання передового досвіду і впровадження наукових здобутків, підтримка наукових досліджень молодих вчених, а також студентів та  аспірантів.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж44108
 
 
5. GEODYNAMICS = Геодинаміка : scie. j. / Lviv Polytechnic National University [et al.] ; ed.-in-chief K. R. Tretyak [et al.]. - Lviv : Lviv Polytechnic Publ. House. - Виходить двічі на рік.- Отримується з 1998.
ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНИ: Видання
До 2018 р., №2 (25) див.: Геодинаміка
 
Журнал «Geodynamics» засновано у 1995 році за рішенням міжнародної наукової конференції «Геодинаміка гірських систем Європи». Журнал виходить друком двічі на рік, містить 3 розділи – «Геодезія», «Геологія», «Геофізика» і публікує статті українських та зарубіжних вчених з зазначених дисциплін, які стосуються проблем геодинаміки та суміжних питань. У журналі регулярно друкуються статті, підготовані за матеріалами доповідей на щорічних міжнародних та українських наукових симпозіумах і конференціях, щорічних наукових сесіях Наукового товариства ім. Шевченка у Львові та інших.
Мета видання – висвітлення нових проблем досліджень різномасштабних природних і техногенних геодинамічних процесів та шляхів їх вирішення за допомогою фундаментальних і прикладних геодезичних, геологічних, геофізичних, геоморфологічних та комплексних досліджень, нових наукових підходів та розробок у напрямках створення та вдосконалення технологій геодинамічного моніторингу, аналізу геоекологічних загроз та ризиків і їх нейтралізації.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж16489
 
 
6. ADVANCES IN CYBER-PHYSICAL SYSTEMS = Досягнення у кіберфізичних системах : sci. j. / Lviv Polytechnic Nat. Univ. ; ed. board: A. Melnyk (ed.-in-chief) [et al.]. - Lviv : Lviv Polytechnic Nat. Univ., 2016 . - Виходить двічі на рік.- Отримується з 2016.
Голов. ред. : Melnyk A. - ISSN 2524-0382
 
«Advances in Cyber-Physical Systems» – рецензований науковий журнал відкритого доступу, який видається Національним університетом «Львівська політехніка» з 2016 року.  Видання публікує актуальні, високоякісні новітні результати, які вдосконалюють сучасні технології та практику кіберфізичних систем, включаючи теоретичні основи, системне моделювання, методи моделювання, аналізу та синтезу, архітектури та операційні системи для кіберфізичних систем, вбудовані, високопродуктивні, реконфігуровані та самоконфігуровані комп'ютерні системи, архітектура та дизайн, вимірювання, прилади та системи збору даних, бездротові сенсорні мережі, цифрова обробка сигналів та зображень, штучний інтелект.
Кіберфізичні системи — це інженерні системи, чиї операції контролюються, координуються та інтегруються за допомогою обчислювального та комунікаційного ядра, вбудованого в усі типи об’єктів і структур у фізичному середовищі. Приклади багатьох сфер застосування кіберфізичних систем включають інтелектуальну електричну мережу, розумний транспорт, розумні будівлі, розумні медичні технології, управління повітряним рухом нового покоління та передове виробництво. Такі системи повинні працювати безпечно, надійно, ефективно та в режимі реального часу. Досягнення в цій галузі матимуть значні технічні, економічні та соціальні наслідки в найближчому майбутньому.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж44120
 
 
7. UKRAINIAN JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY = Український журнал інформаційних технологій : journal / Lviv Polytechnic Nat. Univ. ; ed. board: V. Teslyuk (ed.-in-chief) [et al.]. - Lviv : Lviv Polytechnic Nat. Univ... - Виходить щоквартально.- Отримується з 2019.
 
Науковий журнал «Ukrainian Journal of Information Technologies» є правонаступником збірника наукових праць «Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп'ютерні науки та інформаційні технології».
Журнал містить такі напрями наукових досліджень: архітектура та компоненти комп'ютерних систем; моделювання інформаційних процесів і комп'ютерних систем; методи і алгоритми сучасних інформаційних технологій; інженерія програмного забезпечення. Видання публікує оригінальні й фундаментальні наукові праці в усіх областях знань, що стосуються передових досліджень і оглядів інформаційних технологій, їх комерційних і дослідницьких внесків у: автоматизовані системи оброблення інформації та управління; математичне та програмне забезпечення інформаційних систем; моделі та методи оцінювання якості й підвищення надійності програмно-апаратних засобів; інженерію програмного забезпечення; штучний інтелект; криптографічний захист інформації тощо.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж101849
 
 
8. INFOCOMMUNICATION TECHNOLOGIES AND ELECTRONIC ENGINEERING = Інфокомунікаційні технології та електронна інженерія : journal / Lviv Polytechnic Nat. Univ. ; ed. board M. Klymash (ed.-in-chief) [et al.]. - Lviv : Lviv Polytechnic Nat. Univ., 2021 . - Виходить двічі на рік.- Отримується з 2021.
 
«Infocommunication technologies and electronic engineering» – це рецензований науковий журнал, започаткований у 2021 році  Національним університет «Львівська політехніка». Мета видання – охоплення предметних областей інфокомунікаційних технологій та електронної інженерії.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж101921
 
 
9. UKRAINIAN JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING AND MATERIALS SCIENCE = Український журнал із машинобудування і матеріалознавства / Lviv Polytechnic Nat. Univ. ; ed. board: I. Kuzio (ed.-in-chief) [et al.]. - Lviv : Lviv Polytechnic Publ. House, 2015 . - Виходить чотири рази на рік з 2015 р. - Виходить двічі на рік.- Отримується з 2015.
 
Журнал «Ukrainian Journal of Mechanical Engineering and Materials Science» створений для публікації результатів наукових досліджень та прикладних розробок в галузях машинобудування і матеріалознавства. Основною метою видання є обмін науковими ідеями і практичними досягненнями вітчизняних вчених, інженерів, конструкторів із зарубіжними колегами.
Зважаючи на науково-практичну близькість і, водночас, широкий спектр охоплюваних наукових і прикладних проблем галузей машинобудування і матеріалознавства, в даному журналі виділені наступні тематичні рубрики: динаміка та міцність машин; моделювання, синтез, оптимізація та проектування машинобудівних конструкцій; матеріалознавство та інженерія поверхні; діагностика матеріалів і конструкцій; вібрації в техніці та технологіях; тертя та зношування в машинах; технології машинобудування та обробки матеріалів із підрубриками (процеси механічної обробки, верстати та інструменти; процеси та машини обробки тиском; зварювання та споріднені процеси і технології; процеси фізико-технічної обробки); галузеве машинобудування із підрубриками (електронне машинобудування; обладнання переробних і харчових виробництв; обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування; машини і технології пакування; обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів; підіймально-транспортні, меліоративні, будівельні машини і обладнання; автомобілебудування).
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж44086
 
 
10. AUTOMATION, MEASURING AND MANAGEMENT = Автоматика, вимірювання та керування : journal / Lviv Polytechnic Nat. Univ. ; ed. board: A. Nakonechnyi (ed.-in-chief) [et al.]. - Lviv : Lviv Polytechnic, 2019 . - Журн. є правонаступником збірника наукових праць "Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: "Автоматика, вимірювання та керування". - Виходить щорічно.- Отримується з 2019.
ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНИ: Видання
До 2019 р., Vol. 1, № 1 див.: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: "Автоматика, вимірювання та керування". - ISSN 0321-0499 (Шифр Ж29409:А)
 
Журнал «Automation, Measuring and Management» є правонаступником збірника наукових праць «Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Автоматика, вимірювання та керування».
Програмні цілі видання – публікація наукових праць у галузях, що стосуються: високоефективних методів та засобів комп‘ютеризованих систем автоматики та інформаційної безпеки, інформаційно-вимірювальних систем і аналого-цифрового функціонального перетворення; принципів побудови, методів синтезу та аналізу, математичного та фізичного моделювання комп’ютеризованих систем і компонентів автоматики та управління; проектування, дослідження та реалізації комп‘ютеризованих систем і засобів вимірювання, контролю, цифрової обробки сигналів та інтернет речей. 
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж101865
 
 
11. COMPUTER DESIGN SYSTEMS. THEORY AND PRACTICE = Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика : journal / Lviv Polytechnic Nat. Univ. ; ed. board: M. Lobur (ed.-in-chief) [et al.]. - Lviv : Lviv Polytechnic Nat. Univ., 2019 . - Виходить щорічно.- Отримується з 2019.
ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНИ: Видання
До 2019 р. див.: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика. - ISSN 0321-0499 (Шифр Ж29409:А)
 
Журнал «Computer Design Systems. Theory and Practice» є правонаступником збірника наукових праць «Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика». Видання присвячене питанням теорії та практики моделювання складних об’єктів, процесів і систем, а також розробки та використання програмного забезпечення автоматизованого проектування.
У журналі публікуються наукові статті за такими рубриками та тематиками: сучасні інформаційні технології САПР; проектування спеціалізованих систем та пристроїв; моделі та методи проектування радіоелектронних пристроїв та систем; оптимальні дизайнерські проблеми; моделі та методи для мікро електромеханічних систем; практичне застосування САПР; технології для медицини.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж101876
 
 
12. COMPUTATIONAL PROBLEMS OF ELECTRICAL ENGINEERING = Обчислювальні проблеми електротехніки / Lviv Polytechn. Nat. Univ. ; ed. board: Y. Bobalo (ed.-in-chief) [et al.]. - Lviv : Lviv Polytechn. Nat. Univ., 2011 . - Виходить двічі на рік з 2011 р. - Виходить двічі на рік.- Отримується з 2011.
 
Науковий журнал «Computational Problems of Electrical Engineering Journal» був започаткований у 2012 році Національним університетом «Львівська політехніка». Видання покликане сприяти взаємовигідній співпраці науковців з різних галузей науки, щодо розробки принципово нових підходів до математичного та комп’ютерного моделювання електромагнітних процесів, характерних для цих галузей. Також часопис має на меті сприяти розвитку наукових досліджень з теоретичної електротехніки з урахуванням сучасного розвитку комп’ютерних засобів. Таке поєднання дозволить охопити фундаментальні дослідження в широкому спектрі наук, де електричні явища є визначальними. Це стосується, зокрема, електротехніки, електроніки, радіотехніки, електричних вимірювань, комп’ютерних наук.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж43601
 
 
13. COMPUTER SYSTEMS AND NETWORKS = Комп'ютерні системи та мережі : journal / Lviv Polytechnic Nat. Univ. ; ed. board: A. Melnyk (ed.-in-chief) [et al.]. - Lviv : Lviv Polytechnic, 2019 . - Журн. є правонаступником збірника наукових праць "Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: "Комп'ютерні системи та мережі". - Виходить щорічно.- Отримується з 2019.
ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНИ: Видання
До 2019 р., Vol. 1, № 1 див.: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: "Комп'ютерні системи та мережі". - ISSN 0321-0499 (Шифр Ж29409:А)
 
Науковий журнал «Computer systems and network» є правонаступником збірника наукових праць «Вісник Національного університету «Львівська Політехніка». Серія: Комп’ютерні системи та мережі». Видання публікує завершені результати досліджень в царині комп’ютерних систем, мереж та їх компонентів. Журнал є інформаційним засобом для обміну науковими ідеями та практичними результатами досліджень.
В журналі передбачається висвітлення матеріалів, що містять результати досліджень з актуальних питань комп’ютерних систем, мереж та інформаційних технологій, виконаних науковцями Національного університету «Львівська політехніка», вченими інших регіонів України в галузі теорії та розробки комп’ютерних систем, мереж та їх компонентів, кіберфізичних систем, комп’ютерних засобів розв’язування задач цифрового опрацювання сигналів, автоматизованого проектування та керування, захисту інформації.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж101866
 
 
14. ELECTRICAL POWER AND ELECTROMECHANICAL SYSTEMS = Електроенергетичні та електромеханічні системи : наук. журн. / Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; ed. board: A. Malyar (ed. in chief) [et al.]. - Львів : Львів. політехніка, 2014 . - Журнал є правонаступником збірника наукових праць «Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Електроенергетичні та електромеханічні системи» . - Виходить щорічно.- Отримується з 2019.
ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНИ: Видання
До 2019 р. див.: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Електроенергетичні та електромеханічні системи» (Шифр Ж29409:А)
 
Журнал «Electrical Power and Electromechanical Systems» є правонаступником збірника наукових праць «Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Електроенергетичні та електромеханічні системи».
У журналі розглядаються питання теорії і проектування електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем, створення їх математичних моделей, питання оптимізації таких систем за різними критеріями якості, особливості побудови систем цифрового керування ними, питання пов’язані з нетрадиційними способами одержання електричної енергії та спеціальними режимами роботи електричних машин, вентильними електромеханічними перетворювачами і системами, приводяться результати розрахунків, експериментальних та математичних досліджень, розміщені питання електричних та електромагнітних кіл, досвід експлуатації, налагодження та діагностики електротехнічних установок.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж101838
 
 
15. ENERGY ENGINEERING AND CONTROL SYSTEMS = Енергетика та системи керування / Lviv Polytechnic Nat. Univ. ; ed. board: Y. Pistun (ed.-in-chief) [et al.]. - Lviv : Lviv Polytechnic Nat. Univ., 2015 . - Виходить двічі на рік.- Отримується з 2015.
 
Науковий журнал «Energy Engineering and Control Systems» створено у 2015 році на базі вісника «Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація» Національного університету «Львівська політехніка», що видавався з 1964 до 2014 року.
У виданні публікуються результати завершених досліджень науково-технічних проблем в енергетиці та промислових системах керування. Журнал створює інформаційне поле для обміну науковими ідеями, методологіями та практичними результатами досліджень, а також для дискусійного обговорення нових методів, моделей та алгоритмів у енергетиці та промислових системах керування.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж44046
 
 
16. ARCHITECTURAL STUDIES = Архітектурні дослідження : sci. j. / Lviv Polytechnic Nat. Univ. ; ed. board: B. Cherkes (ed.-in-chief) [et al.]. - Lviv : Lviv Polytechnic Nat. Univ., 2015 . - Виходить двічі на рік.- Отримується з 2015.
Ред. : Antonenko N.Голов. ред. : Cherkes B.Ред. : Cohen J.–L.Ред. : Habrel M.Ред. : Ivashko Y.Ред. : Petryshyn H.Ред. : Podhalanski B.Ред. : Remizova O.Ред. : Wagenaar C. - ISSN 2411-801X
 
Науковий журнал «Architectural Studies» був започаткований у 2015 році Національним університетом «Львівська політехніка». Видання публікує дослідження науковців Інституту архітектури Національного університету «Львівська політехніка», інших українських установ та їх колег з-за кордону, які розглядають проблеми архітектури та містобудування. Журнал надає можливості для обміну науковими ідеями, методологіями досліджень, практичних досягнень та формує інформаційне поле для наукових дискусій.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж44045
 
 
17. THEORY AND BUILDING PRACTICE = Теорія і практика будівництва / Lviv Polytechnic Nat. Univ. [etc.] ; ed.-in-chief Z. Blikharskyy [et al.]. - Lviv : Lviv Polytechnic Publ. House, 2016 . - Виходить двічі на рік.- Отримується з 2019.
 
Видання «Theory and Building Practice» є правонаступником збірника наукових праць «Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Теорія і практика будівництва». Мета видання – висвітлення актуальних проблем досліджень у різних галузях будівництва та інженерії та шляхів їх вирішення, а також залучення до цього процесу найбільш вагомих представників вітчизняної та закордонної наукової та професійної спільноти.
Тематика журналу: будівельні конструкції, будівлі та споруди; будівельні матеріали та дорожнє будівництво; технологія будівельного виробництва; будівельна механіка; інженерія довкілля; теплогазопостачання та вентиляція; водопостачання та водовідведення. Журнал надає можливості для обміну науковими ідеями, дослідницькими методологіями, практичними досягненнями і формує інформаційне поле для наукових дискусій.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж44353
 
 
18. TRANSPORT TECHNOLOGIES = Транспортні технології : journal / Lviv Polytechnic Nat. Univ. ; ed. board: Y. Fornalchyk (ed.-in-chief) [et al.]. - Lviv : Lviv Polytechnic Nat. Univ., 2020 . - Виходить двічі на рік.- Отримується з 2020.
 
Журнал «Transport technologies» започатковано у 2020 році Національним університетом «Львівська політехніка». Видання публікує статті, які є результатами наукових досліджень пов’язаних з проблемами в галузі транспорту. У ньому передбачена така тематика публікацій: транспортне планування міст, управління дорожнім рухом і його безпека; логістика та попит на пасажирські і вантажні перевезення; психофізіологічні властивості водія та надійність його роботи; моделювання автотранспортних потоків та інтелектуальні транспортні системи; транспортні засоби та їх технічний сервіс; вплив транспортних потоків на екологічні характеристики довкілля.
 Метою наукового видання є висвітлення актуальних проблем та науково-прикладних задач, які існують у різних галузях транспорту та напрямків їх розв’язання. До цього процесу залучені фахові представники вітчизняної та закордонної наукової та професійної спільноти.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж44382
 
 
19. HUMANITARIAN VISION = Гуманітарні візії : наук. журн. / Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; редкол.: І. Карівець (голов. ред.) [та ін.]. - Львів : Нац. ун-т "Львів. політехніка", 2015 . - Виходить двічі на рік.- Отримується з 2015.
 
Журнал «Humanitarian Vision» засновано 2015 року Національним університетом «Львівська політехніка». Видання не орієнтується на якусь окрему філософську чи політологічну школу та не репрезентує особливі філософські та політологічні погляди, натомість орієнтується на методологічний плюралізм та розмаїття думок і позицій, які науково аргументовані та доведені.
У журналі публікуються статті, в яких висвітлюються проблеми з галузей політичних і філософських наук. Актуальними є аналітичні статті з політичних наук, в яких висвітлюються та пропонуються розв'язання таких проблем: кризова ситуація з емігрантами, національна та глобальна безпека, тероризм, гібридні війни, міжнародні відносини, система противаг та стримувань, політичні ідеології в постмодерному світі. З філософських наук вітаються статті, в яких аналізуються проблеми метафізики та онтології, феноменології, епістемології, етики та естетики, історії філософії, соціальної філософії та філософії історії, філософії науки й техніки, методології наукового пізнання. Також приймаються до друку рецензії монографій з політичних та філософських наук, огляди філософських подій (конференцій, симпозіумів, круглих столів тощо), як в Україні, так і закордоном, переклади оригінальних філософських праць (фрагменти) та статей, есеїв тощо з коментарями перекладача/чів.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж101312
 
 
20. HISTORICAL AND CULTURAL STUDIES = Історико-культурні студії : наук. журн. / Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; редкол.: С. Павлюк (голов. ред.) [та ін.]. - Львів : Львів. політехніка, 2014 .- Отримується з 2014.
 
Науковий журнал «Historical and Cultural Studies» заснований у 2014 році Національнм університетом «Львівська політехніка» та Інститутом народознавства НАН України.
Видання покликане сприяти теоретичному та практичному розвитку історичних, культурологічних, музеєзнавчих та пам’яткоохоронних досліджень. Зокрема йдеться про публікацію досліджень та рецензій, де розглядаються питання та проблеми історичної пам’яті, археології, етнографії, краєзнавства, спеціальних історичних дисциплін, персоналій, усної та повсякденної історії, популяризації та збереження культурної спадщини, історії музеїв та їх колекцій, історії архітектури тощо.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж101265
 
 
21. ECONOMICS, ENTREPRENEURSHIP, MANAGEMENT = Економіка, підприємництво, менеджмент / Lviv Polytechnic Nat. Univ. ; ed. board: O. Kuzmin (ed.-in-chief) [et. al]. - Lviv : Lviv Polytechnic Nat. Univ., 2014 . - Виходить двічі на рік.- Отримується з 2014.
 
Науковий журнал «Economics, Entrepreneurship, Management» започаткований у 2014 році Національнм університетом «Львівська політехніка». Цей часопис є міжнародним рецензованим науковим економічним виданням, в основу діяльності якого покладено публікацію наукових статей з метою їх поширення серед науковців як України, так і за її межами.
Місія журналу полягає в наданні представникам наукової спільноти рівних можливостей для публікації результатів своїх досліджень та їх вільного поширення. Основні програмні цілі журналу: дослідження проблемних питань сучасних фінансово-економічних процесів, висвітлення шляхів їх вирішення; обмін науковими ідеями, методологією досліджень і практичними досягненнями; надання інформаційного поля для дискусійного обговорення нових теорій, досліджень на стику наук.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж43975
 
 
22. MANAGEMENT AND ENTREPRENEURSHIP IN UKRAINE: THE STAGES OF FORMATION AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT = Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : наук. журн. / Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; редкол.: І. Олексів (голов. ред.) [та ін.]. - Львів : Львів. політехніка, 2014. - Журнал є правонаступником збірника наукових праць «Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Менеджмент підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку» . - Виходить двічі на рік.- Отримується з 2019.
ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНИ: Видання
До 2019 р. див.: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Менеджмент підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку» (Шифр Ж29409:А)
 
Науковий журнал «Management and Entrepreneurship in Ukraine: Stages of Formation and Problems of Development» є правонаступником «Вісника Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку».
У виданні подано статті, які є результатами наукових досліджень працівників, докторантів та аспірантів Національного університету «Львівська політехніка», інших українських та зарубіжних науково-навчальних та виробничо-господарських організацій, які відображають проблеми та перспективні напрями розвитку менеджменту, підприємництва, інвестиційної та інноваційної діяльності, особливості управління національним господарством, механізми підвищення ефективності управління науково-освітянською діяльністю тощо.
 
Шифр зберігання журналу у НБУВ: Ж101837
 
 
Виставку підготували головний бібліотекар Крутова Р.В.,  провідний бібліотекар Стаховська А.А.