Науковець, зачарований мистецтвом давньої української книги : До століття Якима Прохоровича Запаска

Запаско Яким Прокопович (28.08.1923–1.11.2007) – визначний український історик і бібліограф давньої книги, кодикограф, джерелознавець, мистецтвознавець. Доктор мистецтвознавства (1974 р.), професор (1976 р.), член Наукового товариства ім. Шевченка (1995 р.).

Вищу освіту впродовж 1945–1950 рр. здобував на редакційно-видавничому факультеті Українського поліграфічного інституту ім. Івана Федорова у Львові (нині – Українська академія друкарства). З 1952 по 1958 рр. – науковий співробітник Державного музею етнографії і художнього промислу АН УРСР у Львові, завідувач відділу художнього промислу.

У 1958 р. Я. П. Запаско захистив в Москві кандидатську дисертацію «Орнаментальне оформлення української рукописної книги», 1973 р. за сукупністю праць – докторську дисертацію «Мистецтво книги на Україні ХVІ–ХVІІІ ст.».

Упродовж 1958–1971 рр. обіймав посаду ректора Львівського державного інституту прикладного та декоративного мистецтва (нині – Львівська національна академія мистецтв), впродовж 1971–1999 рр. – завідувача кафедри історії та теорії мистецтва.

У спадку вченого більше 200 опублікованих робіт, серед яких чисельні монографії, наукові розвідки, вчений виступав як науковий редактор збірників статей, писав рецензії на опубліковані праці.

Через всю наукову спадщину Я. П. Запаска проходить тематика, пов’язана з дослідженням українських стародруків. Він розглядав їх в ракурсі вивчення мистецтва книги. Це ранні публікації – грунтовна монографія «Мистецтво книги на Україні в XVI–XVIII ст.» (1971 р., відповідальний редактор П.М. Жолтовський); невелика популярна книжечка «Колиска українського друкарства» 1972 р. про давні друкарські традиції Львова.

Досліджуючи мистецтво стародрукованих книг, Я. П. Запаско приділяв увагу первісткам українського книговидання – виданням Івана Федоровича. У 1974 р. виходить друком його дослідження у вигляді великоформатного альбому «Мистецька спадщина Івана Федорова». Цікаво, що на книзі вказаний тираж – 25 тисяч примірників, який для сучасних наукових видань звучить фантастично й нейздіснено. Прикметно, що книга має автограф автора «Відділу рідкісних книг Центральної наукової бібліотеки АН УРСР є дарунок від автора. 19.ІХ. 1975 р.» з його підписом, який показує, що книгу Яким Прохорович подарував безпосередньо до фонду підрозділу. Досліджуючи стародруки й рукописи, Я. П. Запаско працював безпосередньо з книгами у тому числі з фондів НБУВ. Співробітники відділу згадували його роботу з кириличними стародруками у 1970–1980-х рр.

У 1983 р. виходить друком багато ілюстрована невелика популярна книжечка «Львівські стародруки: книгознавчий нарис», підготовлена Я. П. Запаском спільно з О. Я. Мацюком.

Вагоме значення для розвитку книгознавства, історії книговидання і бібліографії давньої книги мав каталог «Пам’ятки книжкового мистецтва: каталог стародруків, виданих на Україні : 1574–1800», що став  репертуаром видань давньої України. Каталог, що не втратив значення й до сьогодні, був підготовлений Я.П.Запаском спільно з провідним українським книгознавцем і дослідником друкарства Ярославом Дмитровичем Ісаєвичем (1936–2010).

Каталог видрукований у двох книгах, трьох томах, організований за хронологічним принципом, у межах року видання розміщені за алфавітом. Усього у трьох томах описано 4137 видань кириличного, гражданського та латинського друку. Укладачам вдалося створити вдалу форму бібліографічного опису, що є водночас короткою, лаконічною та змістовною. Суттєво доповнює каталог значний ілюстративний матеріал у вигляді зображень титулів, гравірованих ілюстрацій, елементів художнього оформлення, аркушів із вихідними відомостями великої кількості стародруків.

Цей каталог був задуманий і створений як національна бібліографія давньої книги України ще тоді, коли окремої держави України ще не існувало, таким чином формуючи її духовні фундаменти. Тому до його складу були включені всі видання, надруковані в окреслений хронологічний період кириличним, латинським та гражданським шрифтами на території України в її сучасних державних кордонах.

Через увесь науковий доробок вченого проходять й дослідження мистецтва давньої рукописної книги. – від однієї з найраніших «Орнаментальне оформлення української рукописної книги» 1960 р., відповідальний редактор П. М. Жолтовський. У книзі викладений матеріал кандидатської дисертації, яку Я.П Запаско захистив у 1958 р. в Москві в Академії мистецтва СРСР, керівником його дисертації був той же Павло Михайлович Жолтовський (1904–1986), визначний український мистецтвознавець. Тоненький пожовклий автореферат Я. П. Запаска теж представлений у підручному фонді відділу.

Значну увагу Я. П. Запаско приділяв вивченню рукописної книги. Оригінальний матеріал викладений у дослідженнях «Мистецькі рукописні пам'ятки України» (1997 р.), «Ошатність української рукописної книги» (1998 р.), «Доброписці тоді славні були : нариси з історії українського рукописного мистецтва» (2003 р.). Видання «Мистецькі рукописні пам'ятки України» містить 77 стислих наукових описів українських рукописних книг ХІ–ХІХ ст. з їх описом, літературою й покажчиками. Визначним досягненням автора стало видання альбому-каталогу «Пам'ятки книжкового мистецтва: українська рукописна книга», де кожний ґрунтовний детальний опис визначної української рукописної пам’ятки супроводжується ілюстраціями, великим списком бібліографії. На початку книги вміщено великий розділ з історії мистецтва українського книгописання.

В книжечці «Ошатність української рукописної книги» (1998 р.) вміщено ще один дарчий напис автора «Національній бібліотеці Академії наук України ім. В. І.Вернадського. З повагою. Академік Я. Запаско. 14.Х.1998». Так само містить подібний автограф Я. П. Запаска 2000 р. видання «Початки українського друкарства», що включило публікації про давнє українське видання також О. Я.Мацюка та В. В. Стасенка.

Варто зазначити, що Я. П. Запаско не тільки співпрацював з Національною книгозбірнею імені Вернадського, досліджуючи її унікальні рукописні й книжкові пам’ятки, й даруючи їй свої книги, але й брав участь у наукових конференціях нашої установи й друкувався в часописах в початковий період їх роботи. Про це свідчать, наприклад, такі авторські публікації:

Запаско Я. П. Нотатки з історії українського рукописного мистецтва // Рукописна та книжкова спадщина України : археогр. дослідж. унік. арх. та бібл. фондів. Київ, 1998. Вип. 4. С. 100–112.

Запаско Я. П. Роль рукописної книги у тисячолітній історії книжкової справи в Україні // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ, 2000. Вип. 3. С. 28–32.

Запаско Я. «Книга, як і хліб, має бути доступна кожній сім’ї» // Бібліотечний вісник. 2000. № 6. С. 39–42.

Як правило, всі видання робіт Я. П. Запаска вирізняються ошатністю поліграфії – і великі праці, видані як альбоми з кольоровими ілюстраціями, і маленькі томики в паперових обкладинках. Найцікавіше оформлення мають альбом-дослідження «Мистецька спадщина Івана Федорова» (1974 р.) та три випуски каталогу «Пам’ятки книжкового мистецтва : каталог стародруків, виданих на Україні : 1574–1800» (1981–1984), обидва видання оформив Володимир Іванович Юрчишин (1935–2010) в своєму яскравому авторському стилі.

Відзначення століття патріарха мистецтва давньої української книги Якима Прохоровича Запаска є не тільки даниною пам’яті про визначного дослідника мистецтва давньої української книги, а й стимулом продовжувати його справу новими науковими працями.

Список праць Я. П. Запаска у фонді відділу стародруків та рідкісних видань

Запаско А. П. Орнаментальное оформление украинской рукописной книги : автореф. дис.... канд. искусств. / Академия художеств СССР ; науч. руковод. - канд. искусств. П. Н. Жолтовский. Москва, 1958. 14, [2] с.

Запаско Я. П. Орнаментальне оформлення української рукописної книги / АН УРСР, Укр. держ. музей етнографії та худож. промислу. Київ : Вид-во АН УРСР, 1960. 180, [3] с. : іл.

Запаско Я. П. Мистецтво книги на Україні в XVI–XVIII ст. Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1971. 307, [3] с. : іл.

Запаско Я. П. Колиска українського друкарства Львів, 1972. 21, [2] с. : іл.

Запаско Я. П. Мистецька спадщина Івана Федорова. Львів : Вид. об'єд. «Вища школа» при Львівському держ. унверситеті, 1974. 224 с. : іл. На 3-й с. дарчий напис: «Відділу рідкісних книг Центральної наукової бібліотеки АН УРСР є дарунок від автора. 19.ІХ. 1975 р. [Підпис]»

Запаско Я. П. Львівські стародруки = Львовские старопечатные книги = Old books printed in Lviv : книгознавчий нарис / Я. П. Запаско, О. Я. Мацюк. Львів : Каменяр, 1983. 175 с. : іл.

Запаско Я. П., Ісаєвич Я.Д. Пам’ятки книжкового мистецтва: каталог стародруків, виданих на Україні : 1574–1800. Кн. 1 : 1574–1700. Львів : Вища школа, 1981. 136 с.: іл.

Запаско Я. П., Ісаєвич Я.Д. Пам’ятки книжкового мистецтва : каталог стародруків, виданих на Україні : 1574–1800. Кн. 2, ч. 1 : (1701–1764). Львів : Вища школа, 1984. 129, [2] с. : іл.

Запаско Я. П., Ісаєвич Я.Д. Пам’ятки книжкового мистецтва: каталог стародруків, виданих на Україні : 1574–1800. Кн. 2, ч. 2: (1765–1800). Львів : Вища школа, 1984. 125, [3] с. : іл.

Запаско Я. П. Пам'ятки книжкового мистецтва: українська рукописна книга / Я. П. Запаско. Львів : Світ, 1995. 478, [2] с. : фото.

Запаско Я. П. Мистецькі рукописні пам'ятки України / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича. Львів, 1997. 80 с.

Запаско Я. П. Ошатність української рукописної книги. Львів : Фенікс, 1998. 135 с. : ил. На титулі дарчий напис: «Національній бібліотеці Академії наук України ім. В. І.Вернадського. З повагою. Академік Я. Запаско. 14.Х.1998

Запаско Я. П. Початки українського друкарства / Я. Запаско, О. Мацюк, В. Стасенко ; Львів. акад. мистецтв, Центр. держ. іст. арх. у Львові, Укр. акад. друкарства. Львів : Центр Європи, 2000. 221, [1] с. : іл., портр. На контртитулі дарчий напис: «Національній бібліотеці України ім.. В. І. Вернадського НАН України. З глибокою повагою. Академік Яким Запаско. 25.01.2002 р.»

Запаско Я. П. Доброписці тоді славні були : нариси з історії українського рукописного мистецтва. Львів : Афіша, 2003. 176 с. : іл.

Підготувала Н. П. Бондар, заввідділом стародруків та рідкісних видань ІК НБУВ

Контактна інформація