Звіт про роботу Ради директорів наукових бібліотек і інформаційних центрів академій наук – членів Міжнародної асоціації академій наук у 2011 році

Поділитися: 

Діяльність Ради директорів наукових бібліотек і інформаційних центрів академій наук – членів МААН (далі – Ради директорів) спільно з Радою з книговидання при МААН та Некомерційним партнерством «Бібліотечна асамблея Євразії», спрямовувалася на обмін бібліотечно-інформаційними ресурсами; результатами наукової, науково-інформаційної, інформаційно-аналітичної та бібліографічної діяльності; підготовку спільних видань; реалізацію спільних наукових програм і проектів; розвиток міжнародних наукових зв’язків з бібліотечно-інформаційними установами світового співтовариства.

Упродовж 2011 р. продовжувався обмін науковими виданнями, який здійснювала НБУВ як базова організація Ради директорів з бібліотеками, науково-інформаційними центрами, іншими організаціями та установами академій наук. За 2011 р. партнерам по книгообміну було надіслано 2604 прим. (94 прим. книг та 2510 прим. періодичних видань НАН України), отримано 1908 прим. (205 прим. – книжкових видань, 1703 прим. – періодичних видань).

Найактивнішими партнерами НБУВ з документообміну в 2011 р. були: БПН РАН (1063 прим.), ДПНТБ СВ РАН (266 прим.), БАН РАН (149 прим.), ЦНБ АН Молдови (95 прим.), ЦНБ ім. Я. Коласа НАН Білорусі (88 прим.), ЦНБ АН Казахстану (67 прим.) (Додаток 1).

Крім традиційного книгообміну НБУВ, як базова організация Ради, передає літературу бібліотекам – членам МААН у зв’язку з ювілейними датами і урочистими подіями. Наприклад, на прохання академічної бібліотеки Латвії НБУВ у 2011 р. передала понад 170 прим. нових видань, які відображають історію і громадсько-політичне життя України для організації виставки літератури про Україну.

Пріоритетним напрямом діяльності Ради директорів було поширення досвіду діяльності бібліотек – членів МААН, вирішення ними завдань оптимальної організації інформаційного забезпечення розвитку академічної науки. Сучасним досвідом інформаційного обслуговування користувачів діляться на сторінках збірників «Информационное обеспечении науки. Новые технологии»1 і «Книга в медиапространстве»2 науковці БПН РАН та ДПНТБ СВ РАН.

Поява повнотекстової електронної інформації, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій призвели до трансформації складу та структури бібліотечних фондів, і як результат – до зміни технології інформаційного обслуговування в бібліотеках. У НБУВ продовжує діяти унікальний проект представлення на єдиній технологічній платформі електронних копій вітчизняних наукових періодичних видань і створення загальнодержавного депозитарію наукової періодики. Нині до депозитарію подано понад 1,7 тис. наукових професійних видань з середньою трьохрічною ретроспективою.

Використання сайтів в організації обслуговування значно розширює спектр послуг, які надають бібліотеки, змінює стосунки між користувачами і постачальниками інформації. Позитивним є досвід НАН Білорусі, яка проводить щорічні конкурси на кращий сайт НДУ, переможцем конкурсу у 2010 р. стала ЦНБ ім. Я. Коласа. Віртуальне обслуговування активно використовують та поширюють серед бібліотек – членів Ради ДПНТБ СВ РАН, БПН РАН, НБУВ, ЦНБ ім. Я. Коласа НАН Білорусі, ЦНБ Киргизстану. Наприклад, ДПНТБ СО РАН у 2011 р. видала методичні рекомендації «Библиотечно-информационная деятельность» та «Путеводитель по БД для пользователей ГПНТБ СО РАН».

Широкої популярності серед бібліотек-членів Ради набула практика оцінювання наукових публікацій та рейтингування наукових видань. Провідне місце у цьому питанні посідає ДПНТБ СВ РАН, яка  створила і розмістила на своєму сайті інформаційний сервіс «Определение индекса цитируемости» (http//www.spsl.nsc.ru). У 2011 р. ДПНТБ СО РАН поновила методики аналізу публікаційної активності з використанням  основних інформаційних ресурсів (Web of Science, Scopus, РИНЦ). НБУВ продовжувала наукометричні дослідження щодо публікаційної активності та показників цитованості вітчизняних суб’єктів системи наукових комунікацій. Результати дослідження оперативно представлялись на веб-сторінках «Рейтинг установ НАН України», «Рейтинг установ АМН України», «Рейтинг установ УААН» та «Рейтинг ВНЗ України», «Рейтинг науковців України».

Особливу увагу Рада директорів приділяла створенню електронних ресурсів: електронних каталогів, бібліографічних, реферативних, фактографічних, повнотекстових БД з метою включення національних інформаційних ресурсів країн до міжнародної системи наукових електронних комунікацій. Зокрема, електронна бібліотека НБУВ станом на кінець 2011 р. містить: бібліографічні ресурси сукупним обсягом 3,5 млн. записів, загальнодержавну реферативну базу даних обсягом понад 350 тис. записів, електронні тексти обсягом 70 тис. публікацій, в т.ч. 50 тис. авторефератів дисертацій.

ЦНБ МОН Республіки Казахстан є розробником і організатором власної моделі  цифрової бібліотеки, з 1994 р. наповнює зведений електронний каталог, генерує 20 БД з актуальних проблем наукових досліджень, в т. ч. реферативну БД «Организация и управление наукой в современных условиях», володіє сертифікатами інтелектуальної власності на чотири бібліографічні серії: «Казахстан и мировое сообщество», «Библиография ученых Казахстана», «Великие имена», «Видные деятели библиотечного дела». ЦНБ Вірменії є учасником корпоративного ресурсу БД «Ученые Армении», який нині нараховує понад 5 тис записів.

Особливістю діяльності НБ і НІЦ академій наук у звітному році була організація доступу для наукової спільноти до баз даних зарубіжних наукових періодичних видань та створення з цією метою консорціумів об’єднань бібліотек та інших організацій для спільного формування і використання електронних інформаційних ресурсів. НБУВ як головна установа НАН України зі створення загальноакадемічного центру онлайнових науково-інформаційних ресурсів, продовжувала надавати користувачам послуги з мережевого доступу до ресурсів провідних світових постачальників наукової інформації. Моніторинг використання інформаційних ресурсів засвідчив, що читачами використано 152 тис. статей, при тому, що доступ до електронних ресурсів поза межами НБУВ з цього року було обмежено.

З 2010 р. введено в експлуатацію національну систему корпоративної каталогізації на базі розробленого «Положения о системе корпоративной каталогизации» та сформовано зведений каталог бібліотек Республіки Білорусь. У 2011 р. прийнято рішення про створення при Президії НАН Білорусі Інформаційно-бібліотечної ради, яка буде оцінювати ступінь інформативності наукових інформаційних ресурсів (включаючи і віддалений доступ), доцільність їх придбання.

Бібліотечно-інформаційний консорціум Киргизстану в рамках проекту «Новые формы обслуживания учених Кыргызстана на базе создания корпоративного электронного репозитария авторефератов диссертаций» (КРАД) створили спільний інформаційний електронний архів повнотекстових робіт учених Киргизстану та цифрову колекцію ранніх публікацій про киргизський епос «Манас».

ЛННБ ім. В. Стефаника в рамках проекту корпоративної каталогізації налагодила механізм запозичення-обміну бібліографічними даними з бібліотеками України, які працюють на програмному забезпеченні ALEРF 500. Результатом співпраці з Digital-Center та Суперкомп’ютерним та мережевим Центром м. Познань стало приєднання ЛННБ до мережі польських цифрових бібліотек «dLibra».

У 2011 р. здійснювалася реалізація наукових проектів, спрямованих на збереження, використання та популяризацію історико-культурного надбання країн Співдружності. ЦНБ НАН Білорусі спільно з Науковим центром дослідження історії книжкової культури РАН в рамках проекту «Книжная культура России и Беларуси. Комплексные исследования в контексте историко-культурного взаимодействия» передбачає вивчення і введення до наукового обігу архівних матеріалів, присвячених російсько-білоруським зв’язкам, реконструкцію і дослідження особистих книжкових зібрань, зокрема бібліотеки Несвіжської ординації Радзивілів, видання колективної монографії.

Завершилась робота щодо реалізації завдань спільного проекту БАН та НБУВ з історико-книгознавчого дослідження та збереження кириличних видань друкарні Почаївського монастиря XVII–XX ст. БАН у 2008 р. видала науковий каталог почаївських стародруків, НБУВ видала тематичний збірник «Друкарня Почаївського Успенського монастиря та її стародруки» (К., 2011, 263 с.) та продовжує працювати над укладанням наукового каталогу стародруків, які зберігаються в бібліотеці.

НБУВ, як базова організація Ради директорів – членів МААН, у 2011 р. уклала угоди про книгообмін та спільну діяльність з бібліотеками: ДПНТБ СВ РАН, БПН РАН, Центральними науковими бібліотеками Киргизстану та Узбекистану.

Інноваційний напрям інформаційної та соціокультурної діяльності Ради директорів НБ і НІЦ – це розкриття культурних пластів і просування просвітницьких проектів з використанням електронних технологій. Бібліотека з природничих наук РАН і БАН продовжували формувати повнотекстову електронну бібліотеку «Научное наследие РАН» (проект започатковано у 2006 р., нині нараховує  8300 прим.). ЦНБ Республіки Киргизстан в рамках проекту «Книжные памятники Кыргызстана – обеспечение сохранности и широкого доступа» підготувала повнотекстову колекцію на CD (золотая сотня), видала каталог цієї колекції та поширила їх серед бібліотек республіки.

Триває робота ЛННБ ім. В. Стефаника з Національним закладом ім. Оссолінських у Вроцлаві відповідно до угоди про реалізацію спільного  документно-інформаційного проекту, який передбачає виявлення і запровадження у науковий обіг культурної спадщини українського і польського народів із фондів цих установ. Важливим напрямом співпраці Бібліотеки з Національним закладом ім. Оссолінських є проведення спільних Оссолінських читань під патронатом Генерального Консула Республіки Польща у Львові.

Вивчення спадщини і повернення науковій громадськості багатьох імен відомих вчених – важливий аспект діяльності бібліотек – членів Ради. Академічні бібліотеки формують БД, готують біобібліографії, проводять заходи присв’ячені діяльності відомих ученых.

До 300-річчя видатного вченого, поета і просвітителя М. В. Ломоносова, бібліотеки – члени Ради провели ряд масових заходів та здійснили оцифрування його творів:

  • БПН РАН підготувала електронну колекцію «М. В. Ломоносов и его время», взяла участь у документально-художній виставці «М. В. Ломоносов и Академия Наук», яка відкрилась в Архіві РАН;
  • ДПНТБ СВ РАН підготувала книжкову виставку «Самобытный сподвижник просвещения»;
  • відділ стародруків та рідкісних видань НБУВ організував книжкову виставку, присвячену відомому вченому та здійснив оцифрування основних його творів, яких у фонді зберігається майже 60 прим., в т. ч. половина – прижиттєві видання.

ЦНБ НАН Білорусі спільно з Науковим центром дослідження історії книжкової культури РАН здійснює реконструкцію особистого архіву та наукове дослідження книжкового зібрання члена-кореспондента АН СРСР П. Н. Беркова. ЦНБ МОН Республіки Казахстан в рамках державної програми «Культурное наследие» продовжує роботу з підготовки анотованого бібліографічного посібника «Труды Мустафы Чокая на страницах зарубежной печати». Про дані дослідження було проінформовано учасників V міжнародної наукової конференції «Историко-культурное взаимодействие на пространстве СНГ в контексте развития книгоиздания, книгообмена и науки о книге» (Київ, 2011) та вміщено інформацію у однойменному збірнику.

4-6 жовтня 2011 р. у рамках міжнародної наукової конференції НБУВ «Формування і розвиток бібліотечного електронного середовища» відбулося спільне засідання Ради директорів і Асоціації бібліотек України. На засіданні обговорювалися шляхи вирішення проблем, які стоять перед бібліотеками у процесі переходу до інформаційного та знаннєвого суспільства. Зокрема, розглядалися особливості бібліотечно-інформаційного обслуговування в умовах розвитку нового електронного середовища; створення електронних інформаційних ресурсів книжкових пам’яток та рукописної спадщини; удосконалення дистантних форм використання інформаційних ресурсів бібліотек тощо.

Наукові бібліотеки та науково-інформаційні центри академій наук у 2011 р. широко інформували про свої досягнення на міжнародних бібліотечних форумах та різноманітних культурно-просвітницьких заходах. Так, представники бібліотек – членів МААН були учасниками 77 Генеральної конференції ІФЛА «Бібліотеки більше, ніж бібліотеки: інтеграція, інновації та інформація для всіх» (Пуерто-Ріко, серпень 2011); 18 міжнародної наукової конференції «Бібліотеки та інформаційні ресурси в сучасному світі науки, культури, освіти і бізнесу» «Крим-2011» (Судак, червень 2011).

Голова Ради директорів О. С. Онищенко брав участь у роботі VI Форуму творчої і  наукової інтелігенції країн Співдружності «Историко-культурное наследие государств-участников СНГ: общее достояние и ресурс устойчивого развития» (м. Київ, 21-22 жовтня 2011 р.), зокрема, в організації та проведенні круглого столу «Тарас Шевченко: творчість і міжкультурний діалог».

Члени Ради директорів були учасниками V Сесії Ради з книговидання при МААН та Міжнародної наукової конференції «Историко-культурное взаимодействие на просторанстве СНГ в контексте развития книгоиздания, книгообмена и науки о книге» (м. Київ, жовтень 2011). За матеріалами конференції видавничим домом «Академперіодика» видано збірник наукових доповідей, в якому представлено матеріали 27 співробітників наукових бібліотек – членів МААН в т. ч. 7 українських авторів. Під час засідання діяла Міжнародна книжкова виставка «Наука – освіті» (150 прим.), яка була представлена видавничою продукцією бібліотек – членів МААН.

Голова Ради директорів О. С. Онищенко брав участь у заходах, присвячених 100-річному ювілею Інформаційно-бібліотечної ради Російської академії наук, виступив з доповіддю «Роль информационно-библиотечных советов в развитии взаимосвязей Российской академии наук и Национальной академии наук Украины» на науковій конференції «Информационно-библиотечная система Российской академии наук: традиции и современность» (Москва, 2011).

До сторіччя ІБР РАН опубліковано наукові статті у зарубіжних збірниках: О. С. Онищенка «Роль информационно-библиотечных советов в развитии взаимосвязей РАН и НАН Украины» у науковому збірнику БПН РАН «Информационное обеспечение науки: новые технологии» (Москва, 2011),  А. А. Свободи «Ученые Украины в помощь организации научных знаний» у науковому збірнику ДПНТБ СО РАН  «Вклад информационно-библиотечной системы РАН в развитие отечественного библиотековедения, информатики и книговедения» (Новосибирск, 2011).

Бібліотеки – члени МААН брали активну участь у заходах присвячених «Фестивалю науки-2011». В рамках фестивалю відбулись наукові конференції, круглі столи, семінари, зустрічі з відомими вченими та видавцями. НБУВ3 та ЦНБ ім. Я. Коласа4 у 2011 р. провели наукові конференції молодих учених та видали збірники праць за результатами їхньої роботи.

Досвід роботи бібліотек – членів МААН пропагувався на різноманітних міжнародних заходах та широко висвітлювався на сторінках професійного збірника Ради та фахової преси. Голова Ради, генеральний директор НБУВ О. С. Онищенко брав участь у міжнародній науково-практичній конференції «20-лет сотрудничеству независимых государств» і виступив з доповіддю «Роль МААН в развитии научно-технологического сотрудничества стран СНГ». Про роботу Ради директорів опубліковано матеріал в науковому збірнику Національної бібліотеки Білорусі «Библиотеки и политика открытого доступа к информации и знаниям»5 (Мінськ, 2011). Використання зарубіжних інформаційних ресурсів6, проблеми корпоративної каталогізації та формування спільного електронного ресурсу7 ця тематика знайшла відбиття у статтях співробітників ЦНБ НАН Білорусі.

За звітний період підготовлено черговий, дев’ятий випуск збірника «Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования тенденции развития»8, який аналізує нові підходи до формування структури інформаційних ресурсів бібліотек, визначає перспективні напрями розвитку бібліотечно-інформаційного комплексу у контексті переходу до інформаційного і знаннєвого суспільства. Матеріали збірника інформують про найвагоміші результати проведених досліджень, практичний досвід, набутий у ході реалізації наукових проектів, досягнення наукових бібліотек – членів МААН в різних сферах бібліотечної діяльності. До дев’ятого випуску збірника введено нові розділи: «Інформаційно-бібліотечній раді РАН – 100 років»; «Проблеми стандартизації»; «Просвітницька діяльність бібліотек». Матеріали збірника вміщено на сайті НБУВ і в спеціалізованій БД «Библиотечное дело и информационное обслуживание».

У звітному році НБУВ як базова організації Ради активно співробітничала з Некомерційним партнерством «Библиотечная Ассамблея Евразии». Голова Ради, генеральний директор НБУВ О. С. Онищенко брав участь у XIII  загальному засіданні НП «БАЄ» (Алма-Ата, 2011 р.), у роботі міжнародної конференції «Новый формат библиотек Евразии. Информационные системы и технологии» та виступив з доповіддю  «Международная ассоциация академий наук и развитие библиотечно-информационного сотрудничества стран СНГ». Матеріали про діяльність НБУВ було направлено НП «БАЕ» для видання довідника «Национальные библиотеки стран СНГ» (вересень 2011 р.).

Конкурс «Развитие межкультурных и профессиональных связей библиотек стран СНГ» оголошений НП «БАЄ» (2010-2011 рр.) було підтримано НБУВ та проведено в Україні. За результатами конкурсу підготовлено та направлено в НП «БАЕ» розгорнуту інформацію. Переможці конкурсу – фахівці Державної архітектурної бібліотеки України та НБУВ стали учасниками стажування по бібліотекам Москви, яке пройшло у вересні ц. р.

У 2011 р. бібліотеки – члени ради НБУВ продовжували формувати цифрові колекції найцінніших видань, які становлять національне надбання для подання до Європейської бібліотеки, Світової цифрової бібліотеки, а також до проекту «Золотая коллекция Евразии» НП «БАЕ». НБУВ увійшла до Європейської бібліотеки (TEL), в результаті повністю інтегровані в TEL реферативна база даних НБУВ і зібрання електронних версій авторефератів дисертацій (40 тис. документів). 3 листопада 2011 р. Україна долучилася до практичної реалізації проекту «Світова цифрова бібліотека». Першими об’єктами від України стали три історико-культурні пам’ятки з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: Київські глаголичні листки (IX-X ст.); Апостол (1574); Кобзар Т. Шевченка (1840).

До проекту «Золотая коллекция Евразии» НП «БАЕ» у 2011 р. подали цифрові копії своїх найцінніших видань національні бібліотеки Білорусі, Казахстану, Російської Федерації та України.

Упродовж звітного періоду було підготовлено та подано до Президії НАН України інформацію про основні результати роботи Ради директорів наукових бібліотек і інформаційних центрів академій наук – членів МААН за грудень 2010 – вересень 2011 р. (у зв’язку з черговим засіданням МААН) та матеріали про співпрацю НАН України з академіями наук країн СНД за 2010-2011 роки.

У 2012 р. Рада директорів НБ і НІЦ академій наук планує продовжити роботу з активізації книгообміну та обміну документами на електронних носіях; розширення та забезпечення доступу до зарубіжних електронних інформаційних ресурсів; взаємообміну результатами наукових досліджень з досвіду вивчення інформаційних потреб користувачів та впровадження сучасних технологій; організації спільних програм та проектів; посилення міжнародних наукових зв’язків з бібліотечно-інформаційними установами світового співтовариства.

Бібліотеки ¬– члени МААН планують взяти участь: у створенні порталу СНД «Інформація для інноваційної діяльності держав – учасниць СНД», у ювілейних та тематичних збірниках наукових праць, у низці міжнародних заходів, запланованих НП «БАЄ», Російською, Білоруською та Молдавською академіями наук, національними та академічними  бібліотеками країн СНД.

Голова Ради директорів наукових бібліотек і інформаційних
центрів національних академій наук – членів МААН,
академік НАН України

О. С. Онищенко


1Информационное обеспечение науки: новые технологии: Сборник научных трудов / Калёнов Н. Е. (ред.). – М.: Научный Мир, 2011. – 352 с.

2Труды ГПНТБ СО РАН / Гос. публич. науч.-техн. б-ка. Сиб. отд.-ния Рос. акад. наук ; отв. ред. Б. С. Елепов. – Новосибирск: ГПНТБ СО РАН, 2011. – Вып. 2. Книга в медиапространстве. – 384 с.

3Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / НАН України; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Асоціація б-к України. Вип. 32. – К., 2011. – 416 с.

4Библиотеки в информационном пространстве: проблемы и тенденции развития : материалы II междунар. науч. конф. молодых ученых и специалистов [электронный ресурс] / НАН Беларуси, ЦНБ им. Я. Коласа. – Минск, Ковчег, 2011.

5Солоіденко Г. І. Роль Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского в координации библиотечно-информационной деятельности // Материалы VII международных книговедческих чтений «Библиотеки и политика открытого доступа к информации и знаниям» г. Минск 10-11 ноября 2011 г. – Минск., 2011. – С. 308–313.

6Березкина Н. Зарубежные информационные ресурсы для науки Беларуси: из опыта ЦНБ НАН Беларуси / Н. Березкина, О. Сикорская, Г. Хренова. – Бібл. вісн. – 2011. – № 5. – С. 22–25.

7Дрозд О. Корпоративная каталогизация и формирование общего электронного ресурса /О. Дрозд, В. Мыхлик // Бібл. вісн. – 2011. – С. 26–29.

8Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития: науч.-практ. сб. Вып. 9. / МААН, Совет директоров научн. б-к и информ. центров; редкол.: А. С. Онищенко (пред.) и др. – К., 2011.– 302 с.

 

Додаток 1

Стан безвалютного  обміну документами НБУВ
з бібліотеками – членами МААН за  2011 р.

№№ Бібліотеки Відправлено Отримано
Книг Ж-лів всього Книг Ж-лів всього
1 Азербайджан
ФБ АН, Баку
0 2 2 6 24 30
2 Білорусія
ЦНБ ім. Я.Коласа, Мінськ
4 453 457 21 67 88
3 Білорусія
БФФД,  Мінськ
8 0 8 0 0 0
4 Вірменія
ФНБ НАН, Єреван
0 2 2 1 38 39
5 Грузія
ЦНБ АН, Тбілісі
0 278 278 0 4 4
6 Казахстан
ЦНБ АН, Алмати
0 2 2 3 64 67
7 Киргиз стан
ЦНБ НАН, Бішкек
1 2 3 5 3 8
8 Молдова
ЦНБ АН, Кишинів
1 407 408 19 76 95
9 Росія
БЕН, Москва
41 193 234 2 1061 1063
10 Росія
БАН, Санкт-Петербург
3 241 244 43 106 149
11 Росія,  Новосибірськ
ДПНТБ СО РАН
28 501 529 64 202 266
12 Росія, Москва
НБ фіз.-тех. ун-ту
0 0 0 0 0 0
13 Росія
НБ МГУ, Москва
0 70 70 0 31 31
14 Росія, Дубна
Ін-т ядерн. досліджень
0 0 0 16 0 16
15 Россия, Москва
РГНФ
6 0 6 11 0 11
  Таджикистан
ЦНБ АН, Душанбе
0 2 2 12 2 14
17 Туркменістан
ЦНБ АН, Ашгабат
0 2 2 0 2 2
18 Узбекистан
ФБ АН, Ташкент
2 355 357 2 23 25
  Всього 94 2510 2604 205 1703 1908

Зав. сектором МКО
Красій Р.Л.