Звіт про роботу Ради директорів наукових бібліотек і інформаційних центрів академій наук – членів Міжнародної асоціації академій наук у 2012 році

Поділитися: 

Діяльність Ради директорів наукових бібліотек і інформаційних центрів академій наук – членів МААН (далі – Ради директорів) спрямовувалася на обмін бібліотечно-інформаційними ресурсами, результатами наукової, науково-інформаційної, інформаційно-аналітичної та бібліографічної діяльності, підготовку спільних видань, реалізацію спільних наукових програм і проектів, розвиток міжнародних наукових зв’язків з бібліотечно-інформаційними установами світового співтовариства.

Посиленню діяльності Ради директорів у 2012 р. сприяло прийняття Постанови «О деятельности Совета директоров научных библиотек и информационных центров академий наук – членов МААН» (Постанова Ради МААН від 07.06. 2012 р. № 228) та обрання нового складу Ради директорів. Зокрема, у Постанові наголошується на необхідності покращання фінансової, правової, організаційної підтримки міжакадемічного інформаційного співробітництва, посилення обміну електронною інформацією, активізації видання і поширення наукової книги на просторі СНД.

Упродовж 2012 р. продовжувався обмін науковими виданнями, який здійснювала НБУВ як базова організація Ради директорів з бібліотеками, науково-інформаційними центрами, іншими організаціями та установами академій наук. За 2012 р. партнерам по книгообміну було надіслано 1859 прим. (55 прим. книг та 1804 прим. періодичних видань НАН України), отримано 2351 прим. (163 прим. – книжкових видань, 2188 прим. – періодичних видань). Однак, у зв’язку з недостатнім фінансуванням  показники книгообміну продовжують знижуватися.

Найактивнішими партнерами НБУВ з документообміну в 2012 р. були: БПН РАН (1222 прим.), ЦНБ ім. Я. Коласа НАН Білорусі (288 прим.), ДПНТБ СВ РАН (240 прим.), ЦНБ АН Казахстану (205 прим.), БАН РАН (106 прим.) (Додаток 1).

Крім традиційного книгообміну НБУВ, як базова організація Ради, передавала літературу багатьом бібліотекам у зв’язку з ювілейними датами та урочистими подіями. Наприклад, через Посольство України в Латвії було направлено 206 прим. українських видань для Національної бібліотеки Латвії, через Представництво Російського співробітництва в Україні – 45 книг для Російської державної бібліотеки, через Посольство Австрійської республіки – 102 прим. періодичних видань для Бібліотеки академії наук Австрії.

Використання сайтів в організації обслуговування значно розширює спектр послуг, які надають бібліотеки, змінює стосунки між користувачами та постачальниками інформації. Віртуальне (он-лайн) обслуговування активно використовують та поширюють серед бібліотек – членів Ради ДПНТБ СВ РАН, БПН РАН, НБУВ, ЦНБ ім. Я. Коласа НАН Білорусі. Наприклад, ДПНТБ СВ РАН у 2012 р. перевидала «Путеводитель по БД для пользователей ГПНТБ СО РАН», ЛННБ ім. В. Стефаника затвердила «Положення про веб-сайт Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника» та перелік підрозділів і посадових осіб, відповідальних за підтримку сайту.

Поява повнотекстової електронної інформації, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій призвели до трансформації складу та структури бібліотечних фондів, і як результат – до зміни технології інформаційного обслуговування в бібліотеках. У НБУВ на синергетичних засадах, які передбачають конвергенцію науково-видавничих, бібліотечно-інформаційних і бібліометричних процесів, продовжувалось формування та представлення в мережі Інтернет зібрання електронних версій наукової періодики України. Обсяг цього зібрання збільшився на 190 тис. статей і досяг 670 одиниць. У 2012 р. до інформаційних ресурсів наукової періодики України щосекунди здійснювалось 3 звернення, а в цілому за 2012 р. – близько 100 млн звернень, надано користувачам (з унікальними IP адресами) 120 млн електронних документів (статей).

ЦНБ МОН Республіки Казахстан веде електронні тематичні картотеки  по пріоритетних напрямах розвитку науки: «Енергетика», «Глибока переробка сировини та продукції», «Інформаційні та телекомунікаційні технології», «Наука про життя (медицина, біотехнологія, екологія та ін.)», «Інтелектуальний потенціал країни», які надають довідково-інформаційну підтримку в проведенні фундаментальних досліджень, як природничонаукових, так і гуманітарних. В 2012 р. ЦНБ отримала грант на виконання науково-дослідних робіт по проекту «Розробка моделі наукових електронних ресурсів по пріоритетним напрямам розвитку науки Республіки Казахстан».

ЦНБ НАН Киргизької Республіки забезпечує поточною та ретроспективною інформацією науково-дослідницькі, технічні та виробничі розробки з освоєння, раціонального використання та охорони природних ресурсів Киргизстану, веде планомірну роботу зі складання ретроспективних науково-допоміжних покажчиків з цієї тематики.

Широкої популярності серед бібліотек-членів Ради набула практика оцінювання наукових публікацій та рейтингування наукових видань. Провідне місце у цьому питанні посідають бібліотеки та науково-дослідні установи Росії. У 2012 р. в АН Росії відбувся семінар «Science index 2012: аналитические инструменты и сервисы для оценки научной деятельности», у ході якого було представлено стан російського індексу наукового цитування в цифрах  за 2005-2012 рр. та презентовано нові проекти на платформі еLIBRARY.RU. В рамках семінару відбувся круглий стіл з питань наукометрії та оцінки наукової діяльності.

ДПНТБ СВ РАН у 2012 р. змінила структуру сайту та інформаційного сервісу «Определение индекса цитируемости», поновила методики аналізу публікаційної активності з використанням основних інформаційних ресурсів (Web of Science, Scopus, РИНЦ). Наповненість Російського індексу наукового  цитування склала біля 3000 журналів та більш як 2 млн. публікацій.

НБУВ здійснено порівняльний аналіз ступеня представлення  українських наукових часописів у системі Gogle Академія і на комерційних бібліометричних платформах корпорацій Elzevier та Thomson Reuters. На основі результатів аналізу підготовлено 36 оглядово-аналітичних матеріалів з бібліометричними показниками цитування вітчизняних учених та установ і вебометричними оцінками  інтенсивності їх публікацій. Огляди представлено на сайті НБУВ у розділі «Рейтенги науковців і установ».

Важливу увагу Рада директорів приділяла створенню електронних ресурсів: електронних каталогів, бібліографічних, реферативних, фактографічних, повнотекстових БД з метою включення національних інформаційних ресурсів країн до міжнародної системи наукових електронних комунікацій. Зокрема, електронна бібліотека НБУВ станом на кінець 2012 р. містить: бібліографічні ресурси сукупним обсягом 3,5 млн. записів, загальнодержавну реферативну базу даних обсягом понад 350 тис. записів, електронні тексти обсягом 70 тис. публікацій, в т.ч. 50 тис. авторефератів дисертацій. У звітному році обсяг інформаційних ресурсів загальнодержавної реферативної БД «Україніка наукова», представленої у вільному доступі в мережі Інтернет, перевищив 450 тис. записів. Журнал у цілому видавався в 4-х серіях 6 раз на рік (24 випуски).

НБ і НІЦ академій серйозну увагу приділяли організації доступу для наукової спільноти до баз даних зарубіжних наукових періодичних видань та створення з цією метою консорціумів – об’єднань бібліотек та інших організацій для спільного формування і використання електронних інформаційних ресурсів. У 2012 р. при підтримці Міністерства освіти і науки Республіки Казахстан була підписана угода з кампанією Elsevir на отримання доступу до повнотекстових ресурсів SciVerse ScienceDirect. Всі університети та науково-дослідні інститути Казахстану, в т. ч. ЦНБ, отримали доступ до цих ресурсів. Бібліотечна система Республіки Казахстан створює зведений каталог, двічі на рік організовує форуми бібліотек з обміну досвідом щодо впровадження інноваційних технологій, активно використовує соціальні мережі (Fasebook, Twitter та ін.). ЛННБ ім. В. Стефаника приєдналася до проекту  ELIBUKR – «Електронна бібліотека України: створення Центрів знань в університетах України». Цей проект започатковано з метою якісного інформаційного забезпечення розвитку науки та освіти в Україні, організації доступу до світових інформаційних ресурсів та створення власних академічних ресурсів.

У 2012 р. здійснювалася реалізація наукових проектів, спрямованих на збереження, використання та популяризацію історико-культурного надбання країн Співдружності. ЦНБ НАН Білорусі спільно з Науковим центром дослідження історії книжкової культури РАН в рамках проекту «Книжная культура России и Беларуси. Комплексные исследования в контексте историко-культурного взаимодействия» (2010–2012 рр.) передбачає вивчення і введення до наукового обігу архівних матеріалів, присвячених російсько-білоруським зв’язкам. У 2012 р. в посольстві Білорусі в Москві пройшов круглий стіл на тему «Книгоиздание в контексте сохранения и развития общего культурно-исторического пространства Беларуси и России». Учасники круглого столу наголошували, що сьогодні, в умовах бурхливого розвитку культурного, освітнього і особливо інформаційного простору, всебічні дослідження проблем «Книга – книжкова культура – Інформаційне співтовариство» стають одним з найважливіших завдань учених, які працюють в сфері науки про книгу, звичайно, з участю істориків, культурологів, філософів, соціологів.

Розширюючи зв’язки саме у цьому напрямі, НБУВ як базова організація Ради директорів у 2012 р. активно співпрацювала з Російською державною бібліотекою та ДПНТБ СО РАН. У збірнику «Наукових праць НБУВ» (Вип. 35) опубліковано 12 статей фахівців РДБ, присвячених 150 річчю Російської державної бібліотеки. Cтарший науковий співробітник РДБ Ю. Шустова опублікувала дослідження на тему «Вивчення історії типографії Ставропігійського братства (єдиного архіву кириличної типографії, що зберігся)» на сторінках «Бібліотечного вісника»; головний спеціаліст ДПНТБ СВ РАН С. М. Лютов дослідження «Деятельность фронтового отделения «Воениздата» в период освобождения Украины в 1943–1944 гг.» – в Наукових працях НБУВ. Такі публікації є свідченням розробки спільних тем, важливості досліджень документів та матеріалів, що зберігаються в архівах та бібліотеках країнах СНД. У подальшому необхідно активізувати як координаційні, так і інтеграційні процеси зі взаємодії дослідницьких структур бібліотек Академій – членів МААН.

НБУВ, як базова організація Ради директорів – членів МААН, уклала угоди та розробила перспективні плани співробітництва з 30 бібліотеками близького та далекого зарубіжжя. У 2012 р. були укладені угоди з керівництвом Бібліотеки ім. Врублевських Литовської Академії наук, Президентської бібліотеки ім. Б. М. Єльцина. У вересні 2012 р. була організована зустріч фахівців НБУВ з керівництвом Президентської бібліотеки ім. Б. М. Єльцина, у ході якої відбувся обмін досвідом та були запропоновані нові форми співробітництва у формуванні національного електронного ресурсу.

Інноваційний напрям інформаційної та соціокультурної діяльності Ради директорів НБ і НІЦ – це розкриття культурних пластів і просування просвітницьких проектів з використанням електронних технологій. Бібліотека з природничих наук РАН і БАН продовжували формувати повнотекстову електронну бібліотеку «Научное наследие РАН» (проект започатковано у 2006 р., нині нараховує біля 9 тис. прим.). Для виконання проекту було скановано 4583 прим. видань, що склало 1178323 сканованих сторінок.

Тривала робота ЛННБ ім. В. Стефаника з Національним закладом ім. Оссолінських у Вроцлаві відповідно до угоди про реалізацію спільного  документно-інформаційного проекту, який передбачає виявлення і запровадження у  науковий обіг культурної спадщини українського і польського народів із фондів цих установ.  3 жовтня 2012 р. відбулося спільне засідання вчених рад Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника та Національного Закладу ім. Оссолінських у Вроцлаві, на якому обговорювалися перспективи співпраці цих інституцій.

Вивчення спадщини і повернення науковій громадськості багатьох імен відомих вчених – важливий аспект діяльності бібліотек – членів Ради. Академічні бібліотеки формують БД, готують біобібліографії, проводять заходи, присв’ячені діяльності відомих учених. НБУВ упродовж двадцяти років займається проблемами української біографістики, а саме: визначенням пріоритетів розвитку біографістики; створенням єдиних науково-методологічних засад розроблення біографічних інформаційних ресурсів та методики їх наповнення; побудови класифікаторів доменів і дефініцій в електронних біографічних словниках та ін. В рамках міжнародних наукових конференцій НБУВ щорічно проходять секційні засідання з біографіки, учасники яких активно діляться досвідом роботи у цьому напрямі та публікують свої дослідження на сторінках професійного збірника «Українська біографістика».

150-річчю від дня народження В. І. Вернадського присвячена ювілейна серія «Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського», ініційована Національною академією наук України. У 2012 р. НБУВ видала книги: «Володимир Іванович Вернадський. Листування з українськими вченими» книга друга та «Бібліографія праць В. І. Вернадського. Література про життя і діяльність».

У межах теми «Біобібліографія діячів науки і культури України як джерело до Українського біографічного словника» у 2012 р. Львівською національною науковою бібліотекою ім. В. Стефаника видано «Мирон Кордуба (1876-1947): історико-бібліографічне дослідження» та «Наталія Дорошенко» (1888-1974) біобібліографічний нарис», підготовлено до друку біобібліографічний покажчик «Зенон Кузеля».

ЦНБ МОН Республіки Казахстан видала більше 200 назв біобібліографічних покажчиків, суб'єктами яких є вчені, відомі державні та політичні діячі Казахстану. Науково-бібліографічна серія «Выдающиеся личности» зареєстрована як об'єкт інтелектуальної власності ЦНБ МОН РК і передбачає поширення інформації про неї у вигляді науково-бібліографічних збірників в друкованій та електронній формах на державній та російській мовах. Важливою для інформаційних та бібліотечних працівників є й окрема серія «Видные деятели библиотечного дела Казахстана».

Бібліотеки та інформаційні центри особливу увагу приділяють вивченню приватних колекцій (кабінетів) учених, що зберігаються у їхніх фондах. Такі дослідження характеризують не лише багатогранну окрему особистість, але й дають можливість прослідкувати розвиток конкретної наукової дисципліни, дають чітке уявлення про епоху та багатьох її найвідоміших представників. У 2013 р. ЦНБ НАН Білорусі завершує наукове дослідження особистого архіву та книжкового зібрання члена-кореспондента АН СРСР П. Н. Беркова. Цій події буде присвячена міжнародна конференція, яка відбудеться у травні 2013 р. Бібліотека продовжує роботу з вивчення бібліотеки відомого білоруського поета, перекладача, ученого, громадського діяча, академіка П. Ф. Глебки.

Наукові бібліотеки та науково-інформаційні центри академій наук у 2012 р. широко інформували про свої досягнення на міжнародних бібліотечних форумах та різноманітних культурно-просвітницьких заходах. Так, представники бібліотек Академій – членів МААН були учасниками 19 міжнародної наукової конференції «Библиотеки в цифровую эпоху: новая парадигма и новая роль в общественном развитии» «Крим-2012» (Судак, 2-10 червня 2012 р.); форума бібліотекарів СНД «Библиотеки Содружества: интеграция, инновация и доступность» (Астана, 26-27 вересня 2012 р.); міжнародного конгресу «Национальная библиотека как феномен культуры» (Мінськ, 5-7 вересня 2012 р.).

У 2012 р. Рада активно співробітничала з Радою по книговиданню при МААН та Науковим центром дослідження книжкової культури. Члени Ради директорів були учасниками VI Сесії Ради з книговидання при МААН та Міжнародної наукової конференції «Научная книга и проблемы книжной культуры на пространстве СНГ» (м. Москва, 25-26 жовтня 2012 р.). За матеріалами конференції видано збірник наукових доповідей, в якому представлено матеріали 37 співробітників наукових бібліотек Академій – членів МААН в т. ч. 15 українських авторів.

Бібліотеки національних академій наук – членів МААН  брали участь у Міжнародному конкурсі на кращий науково-видавничий проект, організований Радою з книговидання при МААН. Диплом лауріата в номінації «Суспільні науки» отримав двохтомник НБУВ «Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського».

В рамках «Фестивалю науки-2012» відбулись наукові конференції, круглі столи, семінари, зустрічі з відомими вченими та видавцями. НБУВ1 та ЦНБ ім. Я. Коласа2 провели наукові конференції молодих учених та видали збірники праць за результатами їхньої роботи.

Пріоритетним напрямом діяльності Ради директорів було поширення досвіду діяльності бібліотек – членів МААН, вирішення ними завдань оптимальної організації інформаційного забезпечення розвитку академічної науки. Зокрема, секція «Информационно-библиотечное обеспечение науки и образования» була організована Інформаційно-бібліотечною радою РАН та ИНИОН РАН при активній підтримці Бібліотеки з природничих наук РАН. в рамках XIII Міжнародної наукової конференції «Модернизация России: ключевые проблемы и решения» (Москва, 21 грудня 2012 р.). Керівники російських академічних бібліотек (М. Є. Кальонов та В. П. Леонов) були учасниками та доповідачами 8-ї міжнародної конференції «Актуальные проблемы информационного обеспечения науки, аналитической и инновационной деятельности» (Москва, 28-30 листопада 2012 р.).

Міжнародна наукова конференція НБУВ «Інноваційна модель наукової бібліотеки XXI ст.» (жовтень 2012 р.) запропонувала до розгляду фахівцям найактуальніші проблеми розвитку бібліотечної галузі, які було виголошено у 120 доповідях і представлено у 160 презентаціях, інформаціях та повідомленнях. У рамках конференції відбулося спільне засідання Ради директорів і Асоціації бібліотек України. На засіданні обговорювалися питання більш активного використання мережевих і електронних ресурсів для інформаційної підтримки наукових досліджень, оптимізації обслуговування користувачів та розширення ініціатив відкритого доступу, удосконалення системи книгообміну в умовах недостатнього фінансування, підвищення кваліфікації співробітників та необхідності змін у структурах бібліотек. Представники бібліотек – членів МААН отримали від НБУВ ряд видань: Вип. 10. збірника «Библиотеки национальних академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития», монографію  «Академії наук країн Європи» Книга 1. (Київ, 2012), книги «Володимир Іванович Вернадський. Листування з українськими вченими» та «Бібліографія праць В. І. Вернадського. Література про життя і діяльність».

Важливі міжнародні заходи були організовані для бібліотек за підтримки Міждержавного фонду гуманітарного співробітництва: це форум бібліотекарів СНД «Библиотеки СНГ: интеграция, инновация и доступность» (Астана, 26-27 вересня 2012 р.) та II Міжнародний семінар «Лики памяти. Новейшие технологии сохранения и восстановления рукописного и печатного наследия» (Ереван, жовтень 2012 р.). В роботі  семінару та трьох його секцій брали участь співробітники бібліотек, університетів, архівів з країн СНД (Білорусі, Вірменії, Казахстану, Киргизії, Росії, Узбекистану, країн Балтії (Латвії, Литви), Європи (Бельгії, Германії, Грузії, Італії, Молдови, України, Франції). Учасники семінару  поділилися досвідом роботи з реставрації, консервації, та оцифрування документів, акцентували увагу на проблемах збереження фондів, взяли участь в роботі майстер-класів за новітніми  технологіями у приміщенні реставраційного підрозділу Матенадарану.

Значною подією для академічних установ став і міжнародний практичний семінар «Академії наук Центральної та Східної Європи та їхня роль у суспільстві, засновоному на знаннях», який був організований Міжакадемічною групою з міжнародних проблем (IAP) та Центральною-європейською ініціативою (CEI) на базі Національної академії наук Білорусі. У роботі семінару взяли участь 23 учасники, представники з 9 країн Центральної та Східної Європи. Від України виступав представник від НБУВ. У рамках роботи семінару були обговорені завдання національних академій наук в епоху глобальних викликів і трансформацій, а також застосування інтелектуального потенціалу академій у розв’язанні глобальних та локальних проблем XXI століття.

Матеріали про діяльність Ради директорів було направлено для доповіді представникам від України на VII Форумі творчої і наукової інтелігенції держав – учасниць СНД (Ашхабад, жовтень 2012 р.).   Голова Ради, генеральний директор НБУВ О. С. Онищенко за значний внесок у розвиток міжнародного наукового співробітництва у 2012 р. був нагороджений срібною медаллю Міжнародної асоціації академій наук «За содействие развитию науки».

Бібліотеки національних академій – членів МААН продовжували формувати цифрові колекції найцінніших видань, які становлять національне надбання, для подання до Європейської бібліотеки, Світової цифрової бібліотеки, а також до проекту «Золотая коллекция Евразии» НП «БАЕ». Найбільше цифрових копій цінних видань до проекту «Золотая коллекция Евразии»  подала Національна бібліотека Казахстану.

Досвід роботи бібліотек – членів МААН широко висвітлюється на сторінках професійних збірників та у фаховій пресі. За звітний період НБУВ підготовлено черговий, десятий випуск збірника «Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития»3, який інформує про найвагоміші результати проведених досліджень, практичний досвід, набутий у ході реалізації наукових проектів, досягнення наукових бібліотек у різних сферах бібліотечної діяльності.

До десятого випуску збірника введено нові розділи: «Російській державній бібліотеці – 150 років»; «До 300-річчя М. В. Ломоносова»; «Маркетингова діяльність бібліотек»; «Просвітницька діяльність бібліотек». Матеріали збірника вміщено на сайті НБУВ і в спеціалізованій БД «Библиотечное дело и информационное обслуживание».

У 2013 р. Рада директорів НБ і НІЦ академій наук планує продовжити роботу з активізації  книгообміну та обміну документами на електронних носіях; взаємообміну результатами наукових досліджень з досвіду вивчення інформаційних потреб користувачів та впровадження сучасних технологій; організації та систематизації знань; посилення міжнародних наукових зв’язків з бібліотечно-інформаційними установами світового співтовариства.

У рамках роботи Ради директорів НБ і НІЦ МААН та міжнародної діяльності НБУВ планується проведення майстер-класів та зустрічей з відомими вченими, директорами та співробітниками бібліотечно-інформаційних установ країн СНД.

Бібліотеки національних академій – членів МААН планують взяти участь у:

  • книгообміні інформаційно-бібліотечними ресурсами, як традиційними, так і електронними;
  • виконанні спільних програм та проектів з популяризації історико-культурного надбання та біографістики;
  • ювілейних заходах, присвячених 95-річчю НАН України та НБУВ, 150-річчю від дня народження В. І. Вернадського;
  • підготовці тематичних збірників наукових праць;
  • низці міжнародних заходів, запланованих Міжнародним фондом гуманітарного співробітництва, НП «БАЄ», Наукового центру дослідження книжкової культури, академіями наук країн СНД; пов’язаних з ювілеями національних та академічних бібліотек.

Голова Ради директорів наукових бібліотек і інформаційних
центрів національних академій наук – членів МААН,
академік НАН України

О. С. Онищенко


1Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / НАН України; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Асоціація б-к України. Вип. 35. – К., 2012. – с.

2Библиотека и общество: история, реальность, перспективы взаимодействия : материалы IV Междунар. науч.-практич. конф. молодых ученых и специалистов, Минск, 1–2 нояб. 2012 г. [Электронный ресурс] / Нац. акад. наук Беларуси, Центр. науч. б-ка им. Якуба Коласа. – Минск : Ковчег, 2012.

3Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития: науч.-практ. сб. Вып. 10. / МААН, Совет директоров научн. б-к и информ. центров; редкол.: А. С. Онищенко (пред.) и др. – К., 2012.– 360 с.

 

Додаток 1

Стан безвалютного обміну документами НБУВ
з бібліотеками – членами МААН за  2012 р.

№№ Бібліотеки Відправлено Отримано
Книг Ж-лів всього Книг Ж-лів всього
1 Азербайджан
ФБ АН, Баку
0 221 221 8 48 56
2 Білорусія
ЦНБ ім. Я.Коласа, Мінськ
0 278 278 28 260 288
3 Білорусія
БФФД,  Мінськ
0 0 0 0 0 0
4 Вірменія
ФНБ НАН, Єреван
0 0 0 0 66 66
5 Грузія
ЦНБ АН, Тбілісі
0 161 161 0 4 4
6 Казахстан
ЦНБ АН, Алмати
0 62 62 4 201 205
7 Киргиз стан
ЦНБ НАН, Бішкек
0 0 0 0 0 0
8 Молдова
ЦНБ АН, Кишинів
0 236 236 40 33 73
9 Росія
БЕН, Москва
47 96 143 2 1220 1222
10 Росія
БАН, Санкт-Петербург
6 141 147 6 100 106
11 Росія,  Новосибірськ
ДПНТБ СО РАН
2 255 257 73 167 240
12 Росія, Москва
НБ фіз.-тех. ун-ту
0 0 0 0 0 0
13 Росія
НБ МГУ, Москва
0 38 38 0 31 31
14 Росія, Дубна
Ін-т ядерн. досліджень
0 0 0 0 0 0
15 Россия, Москва
РГНФ
0 0 0 0 0 0
  Таджикистан
ЦНБ АН, Душанбе
0 0 0 0 0 0
17 Туркменістан
ЦНБ АН, Ашгабат
0 0 0 0 1 1
18 Узбекистан
ФБ АН, Ташкент
0 316 316 2 57 59
  Всього 55 1604 1859 163 2188 2351

Зав. сектором МКО
Красій Р.Л.