Відбулися Загальні збори Відділення історії, філософії та права НАН України

Поділитися: 

14 квітня 2015 року наукові співробітники Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського взяли участь у Загальних зборах Відділення історії, філософії та права НАН України.

Із доповіддю «Про підсумки наукової діяльності установ Відділення в 2009–2014 роках і перспективи розвитку фундаментальних і прикладних досліджень у галузі соціогуманітарних наук» виступив академік-секретар Відділення історії, філософії та права НАН України академік НАН України Олексій Онищенко.

Доповідач підкреслив, що впродовж звітного періоду вченими установ Відділення отримано вагомі теоретичні й прикладні здобутки у комплексних міждисциплінарних дослідженнях сучасних глобалізаційних і трансформаційних викликів, розробленні моделей глибокого і всебічного реформування державних і суспільних інститутів, обґрунтуванні шляхів розв’язання регіональних, міжетнічних та міжконфесійних суперечностей, підвищення ефективності конституційно-правового регулювання суспільних відносин.

Серед вагомих наукових результатів академік Олексій Онищенко назвав, зокрема дослідження:

 • векторів суспільних трансформацій в Україні в період незалежності в політичній, економічній, соціальній, культурній і духовній сферах;
 • шляхів розвитку конституційного процесу в Україні на сучасному етапі;
 • проблем національної безпеки, збереження цілісності України, забезпечення консолідації українського суспільства;

Академік Олексій Онищенко наголосив і на активній участі установ Відділення;

 • у розробленні за дорученням органів державної влади низки проектів програмних і концептуальних документів, підготовці аналітичних матеріалів, експертних висновків на проекти нормативних актів, пропозицій до парламентських слухань;
 • у роботі відповідних комісій Конституційної Асамблеї з розроблення пропозицій щодо змін до Конституції України, а також науково-консультативному та науково-інформаційному забезпеченні діяльності Конституційної Асамблеї.

Доповідач особливо відзначив зусилля працівників установ Відділення щодо підготовки узагальнюючих комплексних праць і фундаментальних енциклопедичних видань, проведення моніторингових і експертних досліджень, розширення академічного сегменту мережевих електронних ресурсів сучасної соціогуманітаристики.

Високо оцінив академік Олексій Онищенко й діяльність Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Він зауважив, що впродовж звітного періоду бібліотекою проведено потужну роботу щодо:

 • науково-інформаційного забезпечення діяльності Конституційної Асамблеї;
 • підготовки фундаментальних наукових видань («Тарас Григорович Шевченко: бібліографія видань творів 1840–2014», «Історія НАН України: 1951–1955»; «Пересопницьке Євангеліє. 1556–1561. Дослідження. Транслітерований текст. Словопокажчик»);
 • формування власних електронних ресурсів бібліотеки, особливо – колекційних фондів;
 • системної реконструкції веб-порталу НБУВ;  
 • створення інформаційно-аналітичної системи «Бібліометрика української науки»;
 • науково-організаційної координації роботи з інформаційного забезпечення наукових досліджень і діяльності НАН України;
 • тощо.

В обговоренні доповіді взяли участь: Андрій Кудряченко, директор Інституту всесвітньої історії, д-р іст. наук, професор; Володимир Попик, генеральний директор НБУВ, чл.-кор. НАН України; Гліб Івакін, заступник директора Інституту археології НАН України, чл.-кор. НАН України; Олександр Лисенко, завідувач відділу Інституту історії України НАН України, д-р іст. наук, професор; Ігор Соляр, заступник директора Інституту українознавства імені І. Крип’якевича НАН України, д-р іст. наук,  та інші.

За результатами заслуховування та обговорення доповіді академіка-секретаря Відділення історії, філософії та права НАН України академіка Олексія Онищенка було прийнято Постанову загальних зборів Відділення історії, філософії та права НАН України.

Того ж дня в рамках Загальних зборів Відділення історії, філософії та права НАН України відбулася наукова сесія «Донбас у соціокультурному просторі України: історія та сучасність», учасники якої заслухали доповіді:

 • Громадянські ідентичності населення сучасного Донбасу (Тетяна Бевз, головний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса, д-р іст. наук);
 • Процеси українського націєтворення та імперські практики маргіналізації на Донбасі у XVIII – на поч. XXI ст. (Лариса Якубова, провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України, д-р іст. наук);
 • Правовий статус тимчасово переміщених осіб в Україні (Михайло Товт, старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького, канд. юрид. наук);
 • Освітньо-культурні технології як засіб зниження конфліктного потенціалу в полікультурному середовищі Донбасу (Олександр Богомолов, в.о. директора Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, канд. філос. наук);
 • Громадська думка Донбасу: погляди, оцінки, очікування (Ірина Бекешкіна, старший науковий співробітник Інституту соціології НАН України, канд. філос. наук).

Прес-служба НБУВ

Додаткові матеріали: