Бібліографічні джерела зарубіжної україніки (друга половина ХІХ – початок ХХІ століття)

Поділитися: 
Дата події: 
19-06-2019

19 червня 2019 року в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського відбулася презентація видання «Бібліографічні джерела зарубіжної україніки (друга половина ХІХ – початок ХХІ століття). Матеріали до бібліографії : наук.-допом. покажч. / упоряд. В. Березкіна ; наук. ред Т. Д. Антонюк ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Ін-т книгознавства. – Київ, 2019. – 244 с.»

У читальній залі відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства зібралися запрошені гості, співробітники бібліотеки, читачі відділу зарубіжної україніки. Участь у презентації взяли упорядник покажчика В. Березкіна, молодший науковий співробітник відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства НБУВ; Т.Д. Антонюк, завідувач відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства НБУВ, доктор історичних наук, науковий редактор покажчика; Р.С. Жданова, відомий бібліограф, автор численних праць у галузі бібліографії, бібліотекознавства та книгознавства; Г.І. Ковальчук, директор Інституту книгознавства НБУВ, доктор історичних наук, професор;  Т.В. Добко, завідувач відділу науково-бібліографічної інформації НБУВ, доктор наук із соціальних комунікацій; Н.Г. Павлів, завідувачка інформаційно-бібліографічного відділу Національного університету «Києво-Могилянська академія», кандидат філологічних наук;  С.Б. Козак, журналіст, бібліограф, доктор філософії УВУ; Л.В. Божук, доцент кафедри історії та документознавства Навчально-наукового гуманітарного інституту Національного авіаційного університету України імені І. Сікорського, кандидат історичних наук; Н.В. Казакова, головний бібліограф науково-бібліографічного відділу Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого; В.А. Соломка, завідувачка сектору довідкової роботи відділу довідково-інформаційних фондів з питань культури та мистецтва Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого; Д. Гордієнко, старший науковий співробітник Інституту археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського, кандидат історичних наук;  В.О. Тихенко, головний науковий співробітник ЦДАЗУ; О.Г. Мажара, головний спеціаліст ЦДАЗУ; В.Г. Сємнов, головний спеціаліст ЦДАЗУ; В. В. Гаган, провідний науковий співробітник ЦДАЗУ.

Модератор презентації – завідувач відділу зарубіжної україніки, доктор історичних наук Тетяна Дмитрівна Антонюк розповіла про наукові плани й здобутки відділу та представила упорядника видання «Бібліографічні джерела зарубіжної україніки (друга половина ХІХ – початок ХХІ століття) Валентину Березкіну.

Валентина Березкіна розповіла про особливості роботи щодо упорядкування покажчика й наголосила, що це перший метабібліографічний покажчик другого ступеня (бібліографія другого ступеня, бібліографія бібліографії) зарубіжної україніки, який має орієнтувати користувачів у бібліографічних посібниках, що відображають важливу інформацію про бібліографічні ресурси української діаспори.

Упорядник розповіла, що першими спробами створення українського бібліографічного репертуару зарубіжної україніки можна вважати поодинокі бібліографічні покажчики, укладені представниками української інтелігенції у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., але поточний облік літератури про Україну, в т. ч. й зарубіжної, започаткував О. М. Лазаревський (Ал. Лазаревский) у щорічних оглядах літератури з українознавства на сторінках «Черниговских губернских ведомостей» (1856–1858 рр.) під загальною назвою «Украинская литературная летопись».

У 1858 році окремим виданням вийшов його покажчик «Указатель источников для изучения Малороссийского края. Вып. 1» (Санкт-Петербург, 1858), який хронологічно продовжив Г. Милорадович. У передмові до покажчика «Иностранные сочинения о Малороссии» (Черниговъ, 1859) він наголосив, що продовжує й доповнює зміст «Указателя источников для изучения Малоросийского края» О. Лазаревского, чим поклав початок бібліографуванню зарубіжної літератури про Україну.

Хронологічні межі дослідження охоплюють період з другої половини ХІХ століття (1858 р.) до початку ХХІ століття (2017 р.).

Нижня межа – 1858 рік – бере відлік від появи першого випуску праці О. Лазаревського (Ал.  Лазаревского), а верхню хронологічну межу – 2017 рік – визначає дослідження С. Козака «Раритети української діаспори», у 4-х томах якого подано низку покажчиків змісту періодичних видань, що виходили в українських наукових і громадсько-культурних осередках різних країн світу.

Географічні межі дослідження охоплюють територію країн Європи, Азії, Північної й Південної Америки, Австралії та Нової Зеландії, територію України в різні періоди її історії з другої половини ХІХ до початку ХХІ століття, а також українську територію відповідно до сучасного адміністративно-територіального статусу незалежної єдиної держави.

Опис кожного документа супроводжується інформацією про місце його зберігання або отримання інформації про документ: ВЗУ НБУВ – відділ зарубіжної україніки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, інші відділи – НБУВ; НаУКМА – Наукова бібліотека Національного університету «Києво-Могилянська академія»; Б-ка ім. О. Ольжича – Бібліотека імені О. Ольжича.

Покажчик підготовлений відповідно до комплексної наукової теми Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського «З історії книжкової культури України: дослідження книжкових, музичних, образотворчих, картографічних пам’яток та історичних колекцій», що продовжує розпочаті в 2002 році теми «Україномовна зарубіжна книга у фондах відділу зарубіжної україніки», «Створення електронного анотованого каталогу україномовних періодичних видань зарубіжної україніки», які здійснюються в рамках загально-бібліотечних тем «Україномовна книга у фондах НБУ імені В. І. Вернадського», «Створення бази даних видань НАН України та електронного каталогу спеціалізованих фондів НБУВ».

Рецензент видання заввідділу науково-бібліографічної інформації НБУВ Тетяна Василівна Добко відзначила повноту покажчика, адже джерельною базою слугували каталоги, картотеки; довідкові видання «Енциклопедія Українознавства», «Енциклопедія сучасної України», англомовна енциклопедія «Ukraine and its people» та інші; фонди книжкових колекцій екстеріорики бібліотек різних форм власності, наукових установ, вищих навчальних закладів, товариств і організацій, персональні колекції окремих діячів науки, культури, релігії української діаспори; посібники країн близького зарубіжжя: Грузії, країн Балтії (Латвія), Росії, зосереджені у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: відділ зарубіжної україніки (далі – НБУВ ВЗУ), відділ науково-бібліографічної інформації (далі ВНБІ НБУВ), фонд РЛ), Наукової бібліотеки Національного університету «Києво-Могилянська академія» (далі – НаУКМА) та Бібліотеки імені О. Ольжича, заснованої Фундацією імені О. Ольжича спільно з Інститутом української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України (далі Б-ка ім. О. Ольжича). У підготовці покажчика використано також інформаційні електронні ресурси: Diasporiana.org.ua ; НБУВ: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0009335, Національної історичної бібліотеки України: http://nibu.kiev.

Завідувачка інформаційно-бібліографічного відділу Національного університету «Києво-Могилянська академія» Наталя Григорівна Павлів розповіла про книжкові колекції видань зарубіжної україніки у фондах наукової бібліотеки НаУКМА та підкреслила, що наукова новизна дослідження обумовлюється ще й тим, що зосереджені у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Наукової бібліотеки Національного університету «Києво-Могилянська академія» та Бібліотеки О. Ольжича бібліографічні посібники зарубіжної україніки вперше опрацьовано й упорядковано в єдиному реєстрі у традиційній та електронній версіях. Створена база даних доповнить прогалини в українському бібліографічному репертуарі (УБР), дасть змогу включити в систему світового інформаційного простору дані про бібліографічні посібники, які створювалися і були видані поза межами держави.

Досвідчений бібліограф Рона Станіславівна Жданова  у своєму слові відзначила, що праця є значимою у галузі бібліографії, бібліотекознавства та книгознавства. Ретроспективна національна бібліографія є важливим джерелом відображення інтелектуального доробку нації, формою збереження культурно-історичної пам’яті народу і складається з державної ретроспективної бібліографії та ретроспективної бібліографії екстеріорики.

Документний потік представленого покажчика має широке соціальне призначення і представлений політичною, науково-дослідною, науково-популярною, виробничою, довідковою, рекламною, публіцистичною, художньою, мемуарною, мистецькою, навчальною, релігійною, масово-інформаційною літературою, яка відображена у галузевих вторинних опублікованих і неопублікованих, періодичних, неперіодичних, продовжуваних джерелах (809 позицій), виданих або видрукуваних на історичній території України та поза її межами (часом спільно із зарубіжними видавцями) 8 мовами (українською, російською, польською, чеською, словацькою, англійською, німецькою, французькою).

Головний бібліограф науково-бібліографічного відділу Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого Наталя Володимирівна Казакова відзначила різноаспектність довідково-пошукового апарату представленого покажчика. Допоміжні покажчики розміщено в такій послідовності: іменний; систематичний; місць видання творів друку; видавців і видавництв, видавничих організацій, установ та друкарень; перелік періодичних видань, матеріали з яких вміщено у покажчику. До кожного з них наведена анотація, що визначає особливості його побудови.

Презентація ілюстрована книжковою виставкою «Ukrainica: статті й розвідки».

Матеріали книжкової виставки вміщують статті упорядника за темою дослідження, в яких викладена концепція створення покажчика та коротка історіографія бібліографії зарубіжної україніки, праці співробітників відділу, співзвучні до теми, та видання авторів-гостей, праці яких вміщено у покажчик.

 

Фотоматеріали: 

Контактна інформація

Корпус №2, вул. Володимирська 62, 3-й поверх, к. 302.
+38 (044) 288-1434
9.15 - 18.00 (понеділок - субота)