Короткий звіт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського про наукову діяльність у 2019 році

Поділитися: 
Дата події: 
13-04-2020

У 2019 р. НБУВ здійснювала дослідження  за такими науковими напрямами:

– теоретичні, методичні та інформаційно-технологічні проблеми управління знаннями у бібліотеках і формування фондів та бібліотечних баз знань, інтеграція та використання інформаційних ресурсів;

– розвиток національного науково-інформаційного простору, активне включення в  систему інформаційних обмінів сучасного суспільства, у підвищення ефективності використання  інформаційних  ресурсів національного  розвитку;

– дослідження, збереження, опрацювання і публікація рукописної, книжкової та документальної спадщини України;

– створення національної бібліографії та біобібліографії, розвиток української біографістики;

– проблеми розвитку інформаційного суспільства, глобальної інформатизації та соціальних комунікацій, інформаційної безпеки України.

Виконувалося 10 відомчих науково-дослідних фундаментальних та прикладних тем, 3 наукових проекти завершено.

У межах проекту «Інформаційний портал «Наука України: доступ до знань» Інститутом інформаційних технологій  (К. В. Лобузіна, д-р наук із соц. комунікацій) популяризувався доробок вітчизняних учених у глобальних наукових комунікаціях. На порталі НБУВ представлено 144 тис. записів науковців, 563 записи наукових установ; у поточному році відредаговано 9,6 тис. записів науковців, зокрема, 460 за персонально надісланими анкетами науковців. Упродовж року зареєстровано 0,6 млн сеансів роботи із ресурсами порталу «Наука України», які є унікальними за змістом та програмною адаптацією, сформовані за міжнародними стандартами і новими сучасними рішеннями. У реалізованому проекті НБУВ «Репозитарій eVerLib» міститься 3 тис. статей та 450 книжкових видань. Програмні рішення репозитарія адаптовані до постачання метаданих книжкових видань для реєстрації DOI у системі CrossRef. Підписано угоди щодо постачання наукових публікацій НБУВ до наукових баз даних «The Central European Journal Of Social Sciences And Humanities (CEJSH)» (Польща), Slavic Humanities Index (Чехія), ERIH PLUS (Норвегія) та EBSCO (США). Продовжено роботи з реєстрації фахових видань НБУВ у базах даних Index Copernicus (Польща), DOAJ (Швеція), Academic Resource Index (Research Bib) (Японія). Формувалися наукові електронні ресурси е-Бібліотеки фахової періодики України, обсяг яких у 2019 р. перевищив 1 млн повних текстів статей (за звітний період поповнився на 110 тис. наукових статей). У напрямі розбудови комплексу бібліотечних інформаційних ресурсів НАН України проведено роботи з ретрокаталогізації видань видатних учених – академіків НАН України М. М. Боголюбова, М. Ф. Кащенка, Ф. Б. Тарновського.

Бібліотека завершила виконання наукового проекту, що отримав підтримку програми розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень (КПКВК 6541230) «Бібліотечна, архівна та інформаційна діяльність національної бібліотеки в сучасному науково-інформаційному просторі (1993–2018)» (керівник  чл.-кор. НАН України Л.А. Дубровіна), відповідно до якого визначено умови, тенденції та напрями розвитку науково-дослідної, бібліотечно-інформаційної та інформаційно-аналітичної діяльності національної бібліотеки у зв’язку із трансформаційними процесами 90-х років ХХ ст.  – 10-х років ХХІ ст. у суспільстві на прикладі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, розроблено нові концептуальні засади та стратегію подальшого розвитку її як науково-дослідного та бібліотечно-інформаційного комплексу. За результатами виконання проекту вийшли друком 11 наукових видань (загальним обсягом 200,0 обл.-вид. арк., друковані та електронні видання): монографії «Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського у перше десятиліття незалежності України  (1991–2002)» (Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко, В. М. Горовий та ін.), «Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського в науково-інформаційному просторі (2000–2018)» (В. М. Горовий, Ю. М. Половинчак, К. В. Лобузінa та ін.), «Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: розвиток біографічних досліджень, національної бібліографії та науково-бібліографічної діяльності (2002–2018)» (В. І. Попик, О. В. Бугаєва, Т. В. Добко, С. С. Кіраль, Т. В. Котлярова, Н.І. Любовець, Л.С. Новосьолова), «Збереження, консервація та реставрація бібліотечних фондів в Україні: діяльність Центру консервації і реставрації  НБУВ (1992–2018)» (Л. В. Муха, Л. П.Затока, Л. М. Куява)»; довідник «Бібліотеки наукових установ Національної академії наук України» (О. С. Онищенко, Г. І. Солоіденко та ін.), чотири випуски збірників наукових праць;  збірник документів і матеріалів, збірник матеріалів наукових читань. Створено багатоаспектний тематичний інформаційний ресурс на сайті НБУВ.

Науково-дослідну роботу науковців та фахівців Інституту архівознавства (акад. НАН України О. С. Онищенко, канд. іст. наук Л. М. Яременко) було зосереджено на дослідженні документної спадщини видатних українських учених. За результатами опрацювання епістолярію першого президента Української академії наук опубліковано видання «В. І. Вернадський і Україна: з листування. Книга 2: К–Я. Офіційне. Родинне», презентацію якого проведено на XXVIХ читаннях, присвячених академіку В. І. Вернадському. Опубліковано монографії «Академік А. Д. Коваленко. Життя та наукова діяльність: джерелознавче дослідження» (Ю. В. Булгаков) та «Член-кореспондент АН УРСР М. О. Тюленєв (1889–1969) – вчений, педагог та фундатор сільськогосподарської меліоративної дослідної справи в Україні (до 130-річчя від дня народження)» (д-р сільгосп. наук, проф.,  В. А. Вергунов). Співробітники Інституту долучилися до підготовки загальноакадемічного ювілейного видання «Творець теоретичної і математичної фізики: до 110-річчя від дня народження академіка М. М. Боголюбова» (О. С. Онищенко, Л. М. Яременко, С. В. Старовойт, А. І. Шаповал, Л. О. Матвійчук, Ю. В. Булгаков).

В Інституті рукопису НБУВ (О. П. Степченко, канд. іст. наук) здійснено ґрунтовні та багатоаспектні дослідження рукописних фондів. Опубліковано біографічне дослідження «Архів українського історика Олени Апанович в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» (О. П. Степченко, О. П. Бодак, Л. С. Щерба),  науковий каталог «Архів українського історика Олени Компан у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» (М. А. Філіпович, І. В. Клименко) збірник наукових праць «Рукописна та книжкова спадщина України» (вип. 23, 24), «Метрична книга Свято-Воскресенської церкви м. Острога 1735–1759 рр.» (О. С. Боляк; ред. Л. А. Дубровіна).

Інститутом книгознавства обґрунтовано актуальність і конкретні напрями проведення атрибуції та експертизи пам’яток історії та культури, насамперед книжкових пам’яток як виду книгознавчої діяльності в бібліотеках. Опубліковано монографію «Друкарня Бердичівського монастиря босих кармелітів: історія та видавнича діяльність. 1758–1844» (І. О. Ціборовська-Римарович),  наукові каталоги: «Газети України 1816–1916 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» та «Музична Шевченкіана у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» (колектив авторів), бібліографічний покажчик «Бібліографічні джерела зарубіжної україніки (друга половина ХІХ – початок ХХІ століття). Матеріали до бібліографії» (В. В. Березкіна), робоча програма навчальної дисципліни «Експертиза рідкісних книг» (Г. І. Ковальчук).

У напрямі дослідження бібліотеки з формування інформаційного  ресурсу  стратегічних  комунікацій  українського  суспільства співробітниками Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади (В. М. Горовий, д-р іст. наук, проф.), Національної юридичної бібліотеки (Ю. М. Половинчак, д-р наук із соц. комунікацій) та Фонду президентів України  (С. В. Полтавець, канд. іст. наук) здійснювалося теоретичне осмислення феномену стратегічних комунікацій як чинника сучасного історичного процесу. Видано монографію «Identity of informational society: problems of realisation» (С. В. Горова) та колективну монографію «Європейський парламент: регіональний безпековий вимір» (В. М. Горовий, І. О. Беззуб та ін..),  вип. 52 та 53 «Наукових праць Національнї бібліотеки України імені В. І. Вернадського»; 14 назв інформаційно-аналітичних журналів та бюлетенів (320 випусків).

Інститутом біографічних досліджень НБУВ (чл.-кор. НАН України В. І.Попик) досліджувалися проблеми вітчизняної біографіки та біобібліографії, зокрема біографіки української академічної науки. Дослідження полягало у виявлені глибинних механізмів впливу історико-біографічної інформації на читацький загал, осмислення її взаємодії із суспільством, вироблення на цій основі пропозицій щодо найбільш ефективних в умовах сучасної України інформаційно-комунікативних стратегій поширення й пропаганди видавництвами, ЗМІ, бібліотеками, установами науки, освіти і культури історико-біографічного знання як важливої складової вітчизняної гуманітарної культури. Опубліковано: колективну монографію «Історична біографіка в Україні: проблеми, завдання і перспективи розвитку досліджень, видавничої та інформаційної роботи» (В. І. Попик, Н. І. Любовець, Л. І. Буряк, О. М. Яценко та ін.), збірник наукових праць «Українська біографістика» (вип. 17). Проведено ІІ щорічний Всеукраїнський бібліотечний «Біографічний рейтинг», результати якого були представлені науковій та бібліотечній громадськості, видавцям на Львівському форумі видавців (вересень 2019 р.).

Науковий проект з розроблення теоретичних, методичних та прикладних аспектів формування національної бібліографії в контексті вивчення спадщини діячів української науки та культури (С. С. Кіраль, д-р філолог. наук, проф.) передбачав створення джерелознавчої бази бібліографічної україніки, введення до наукового обігу та інформаційного простору документів, матеріалів, необхідних для подальшого наукового вивчення та збереження культурної спадщини України. Опубліковано науково-бібліографічний покажчик «Тарас Григорович Шевченко: бібліографія літератури про життя і творчість, 2004–2018».

Фахівцями НБУВ вивчалися теоретичні аспекти та розроблялися науково-практичні заходи для розв’язання питань захисту і збереження цінних документів НБУВ та бібліотек наукових установ НАН України шляхом розвитку мікробіологічного, хіміко-технологічного напрямів. Упроваджувалися превентивні методи забезпечення збереження фондів наукових бібліотек України в умовах зростання  екологічного та техногенного навантаження (Л. В.   Муха).

Співробітники НБУВ були організаторами урочистого заходу, присвяченого поверненню з Німеччини надзвичайного раритету – грамоти Петра І митрополиту Іоасафу Кроковському 1708 р., вивезеної під час Другої світової війни з колекції Бібліотеки (офіційна передача грамоти, презентація, колоквіум). Повернення відбулося за сприяння Змішаної українсько-німецької комісії з питань повернення та реституції втрачених та незаконно переміщених під час та внаслідок Другої світової війни культурних цінностей, до якої входить генеральний директор НБУВ чл.-кор. НАН України Л. А. Дубровіна. Бібліотекою опубліковано збірник наукових праць «Повернення в Україну грамоти Петра I Іоасафу Кроковському 1708  р.  Матеріали урочистого передання грамоти та українсько-німецького колоквіуму 30 травня 2019 р., присвяченого історії унікального документа Софійської колекції».

На виконання доручення Президії НАН України фахівцями НБУВ надано пропозиції до проекту Ключових положень реформування науки України, підготовлених Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, та до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку конкурсного відбору та фінансування Національним фондом досліджень України проектів з виконання наукових досліджень і розробок». До Президії НАН України

    створення Українського національного індексу цитування (УНІЦ) або Національного центру наукометричної інформації (НЦНІ) та інформацію чл.-кор. НАН України В. І. Попика про кризову ситуацію з реформуванням системи вітчизняної фахової наукової періодики та майбутнє журналів соціогуманітарного профілю.

Авторитетні фахівці НБУВ, доктори наук із соц. комунікацій Т. В. Добкj  та Т. Ю. Гранчак, обрані експертами Українського культурного фонду, напрям «Інноваційний культурний продукт», сектор «Культурна спадщина».

Розпорядженням Голови Верховної Ради України «Про систематизацію пам’яток українського права та здійснення багатотомного видання «Скарбниця пам’яток українського права» Бібліотеку залучено до підготовки концепції та змісту проекту вищезазначеного видання.

За видатні досягнення в галузі дослідження і популяризації національної наукової спадщини головному науковому співробітнику Інституту архівознавства академіку О. С. Онищенку присуджено Золоту медаль імені В. І. Вернадського НАН України (27 лютого 2019 р.).

З грудня 2018 р. по березень 2019 р. проведено оцінювання діяльності НБУВ Експертною комісією за участі науковців НАН України,  представників позаакадемічних установ України та іноземних експертів (протокол Постійної комісії НАН України з оцінювання ефективності діяльності від 28.05.2019, постанова Президії НАН України від 12. 0.2019 № 169). За його результатами НБУВ віднесено до категорії «А» як установу, що займає лідируючі позиції за багатьма науковими напрямами, має вагомі наукові та практичні результати своєї діяльності, визнані на національному і міжнародному рівнях, високий науковий потенціал.