Звіт НБУВ за 2020 рік підтвердив ефективність її діяльності

Поділитися: 
Дата події: 
17-01-2021

15 січня 2021 року в онлайн-режимі відбулося чергове засідання Вченої ради Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

Було розглянуто й затверджено звіт про роботу НБУВ у 2020 році. З доповіддю «Підсумки наукової діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у 2020 році» виступила генеральний директор НБУВ член-кореспондент  Л. А. Дубровіна. Вона наголосила, що Експертною комісією з проведення держатестації наукових установ Міністерства освіти і науки України в 2020 році було проведено оцінювання ефективності діяльності Бібліотеки, за результатами якого вона віднесена до першої класифікаційної групи за науковим напрямом соціогуманітарних наук. Протягом минулого року НБУВ здійснювала дослідження за 11 науково-дослідними темами. У межах виконання науково-дослідного проекту, що отримав підтримку програми розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень, здійснювалося створення бази знань та цифрової платформи з підтримки наукових досліджень ResearchUA. За результатами його виконання вийшли друком 4 наукових видання.

У межах проекту «Бібліотечні портали знань» Інститут інформаційних технологій  (директор інституту К. В. Лобузіна) впроваджував у наукову та бібліотечно-інформаційну діяльність НБУВ нові форми цифрової наукової комунікації. Виконано роботи з формування  авторитетного файлу назв наукових установ, поточний стан якого складає 3610 авторитетних записів, та авторитетного файлу науковців України, з паралельним створенням пошукових профілів видатних учених та організаторів науки НАН України, поточний загальний обсяг складає  2360 записів, з паралельним створенням пошукових профілів науковців на порталі «Наука України: доступ до знань». У межах проекту створення фундаментальної електронної бібліотеки «Україніка» розроблено технологічні рішення та користувацький інтерфейс для розміщення матеріалів «Електронних колекцій» е-бібліотеки «Україніка», забезпечено розширений формат перегляду «Додаткової інформації про колекцію», який пов’язує матеріали е-бібліотеки «Україніка» з іншими ресурсами НБУВ. Створено спеціалізований блок «Електронних колекцій» е-бібліотеки «Україніка» – «Видатні особи України». Розпочато формування персональних колекцій «Г. Сковорода», «Л. Українка», «А. Кримський», «Видатні жінки України».

Науковці та фахівці Інституту архівознавства (куратор підрозділу академік НАН України О.С. Онищенко, директор інституту Л. М. Яременко) досліджували документно-інформаційні ресурси архівної спадщини української академічної науки. За результатами наукових розвідок інформаційної складової документів Архівного фонду НАН України репрезентовано історичні процеси, які відбувалися в системі Академії наук за весь період від її заснування у 1918 році, з зосередженням більш деталізованої джерельної уваги до періоду її діяльності у 1961–1965 роках. Зокрема, опубліковано видання «Історія Національної академії наук України.1961–1965: Частина 1. Документи і матеріали», інші роботи.

В Інституті рукопису (директор інституту О.П. Степченко) здійснено ґрунтовні та багатоаспектні дослідження в галузі науково-дослідної, науко-методичної, науко-практичної та науково-інформаційної роботи з рукописними фондами. Вийшли друком 8 наукових видань.

Колектив Інституту книгознавства (директор інституту Г. І. Ковальчук) розглядав дискусійні питання при проведенні державної експертизи книг ХІХ – першої половини ХХ століття, зокрема: які критерії книжкових пам’яток цього періоду є пріоритетними для України, які книги можна вивозити за кордон. Запропоновано уніфіковані підходи щодо проведення держекспертизи видань другої половини ХІХ – початку ХХ століття і укладання відповідного експертного висновку. Здійснено ретроспективний науковий огляд досліджень західноєвропейських стародруків у НБУВ, підбито  підсумки зробленого в цій царині за сторіччя. Опубліковано 4 окремих видання.

Співробітниками Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади (керівник – заступник генерального директора НБУВ В. М. Горовий), Національної юридичної бібліотеки (керівник Ю. М. Половинчак) та Фонду президентів України  (директор С.В. Полтавець) за напрямом дослідження ролі бібліотеки у формуванні інформаційного ресурсу стратегічних комунікацій українського суспільства здійснювалось осмислення феномену стратегічних комунікацій як чинника сучасного історичного процесу. Зокрема, видано дві монографії,  короткий курс лекцій, 3 випуски «Наукових праць НБУВ», здійснювалося видання 14 найменувань інформаційно-аналітичних журналів та бюлетенів.

Наукові співробітники Інституту бібліотекознавства (директор О. М. Василенко) здійснювали дослідження науково-методичного інструментарію стратегічного розвитку наукової бібліотеки як бібліотечно-інформаційного комплексу в умовах зміни наукової комунікації. За результатами виконання дослідження опубліковано 4 наукових видання.  Надруковано 6 номерів науково-практичного журналу «Бібліотечний вісник».

Досліджувалися проблеми вітчизняної біографіки та біобібліографії, зокрема біографіки української академічної науки Інститутом біографічних досліджень НБУВ (директор член-кореспондент НАН України В.І. Попик). Здобуто результати у вивченні новітніх тенденцій у розвитку біографічних досліджень та видавничої й бібліотечно-інформаційної роботи, процесів освоєння в Україні сучасного досвіду світової біографіки, вивченні шляхів активізації творчих комунікацій дослідників-біографістів, видавців з читацьким загалом. Опубліковано 2 монографії, науково-популярне видання, 2 збірники наукових праць «Українська біографістика». Проведено ІІІ щорічний Всеукраїнський бібліотечний «Біографічний рейтинг у 2019 році».

За результатами наукового проекту з розроблення теоретичних, методичних та прикладних аспектів формування національної бібліографії в контексті вивчення спадщини діячів української науки та культури (завідувач відділу національної бібліографії С.С. Кіраль) опубліковано: метабібліографічний посібник, 2 біобібліографічні посібники та 2 збірники документів.

Науковий проект «Превентивні методи збереження документів наукових бібліотек як стратегія ефективності екологічної та техногенної безпеки фондів» (керівник – заступник генерального директора Л. В. Муха) завершується колективною монографією «Превентивні методи збереження документів наукових бібліотек у несприятливих екологічних умовах».

Загалом у 2020 році Національною бібліотекою України імені В.І. Вернадського в межах виконання науково-дослідного проекту, що отримав підтримку програми розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень видано 4 наукових видання загальним обсягом 62,87 обліково-видавничих аркушів.

У межах бюджетної програми КПКВК 6541030 Національною бібліотекою України імені В.І. Вернадського видано 39 наукових видань загальним обсягом 618,33 обліково-видавничих аркушів (10 колективних та індивідуальних монографій, 4 збірники документів, 14 бібліографічних, довідкових, науково-інформаційних видань, 9 збірників наукових праць, 2 науково-методичних видання); опубліковано 802 наукові публікації загальним обсягом 414,78 обліково-видавничих аркушів (527 статей у вітчизняних виданнях, 23 статей у зарубіжних виданнях, 201 статей у наукових фахових періодичних виданнях, що входять до міжнародних баз даних; 252 тези до конференцій).

У минулому році активізувалися роботи з вивчення та впровадження міжнародних стандартів до формування сайтів наукових періодичних видань та репозитаріїв. На основі вивченого досвіду створено сайти 5 наукових періодичних видань НБУВ, організовано підтримку та оперативне формування матеріалів Репозитарію НБУВ «eVerLib», інтегрованого з системою подання інформації про структуру наукових підрозділів та персональних сторінок науковців НБУВ. Забезпечено автоматичне запозичення записів до репозитарію з електронного каталогу НБУВ, наукової періодики України, реферативної бази даних.

2020 став роком активної участі НБУВ у роботі міжнародних професійних організацій.  Міжнародна діяльність НБУВ стосувалася спільних проєктів створення цифрових ресурсів історико-культурної спадщини. Найважливішою є співпраця щодо створення цифрових видавничих проєктів: Філософська спадщина 17-18 століть з Бібліотекою Ягеллонского університету Польщі та Інститутом філософії НАН України; Інститутом історії ПАН та Люблінського католицького університету Іоанна-Павла ІІ – «Рукописні карти Польщі та України 18 століття видатного картографа Кароля де Пертеса (Германа Шарля де Пертес) з колекції польського короля Станіслава Понятовського у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: цифрова публікація».

Учена рада затвердила теми дисертаційних досліджень аспірантів та робочий план їхнього навчання на 2020/2021 роки. З обґрунтуванням тем дисертаційних робіт аспірантів виступила завідувачка відділу з охорони інтелектуальної власності Т. Ю. Гранчак.

Схвалено також пропозицію щодо подання роботи на конкурс на краще книжкове видання НАН України. Таким виданням стала монографія «Володимир Миколайович Перетц як вчений-українознавець, дослідник рукописної та книжкової спадщини у світлі епістолярних джерел: монографія / Андрій Шаповал; відп. ред. Л. А. Дубровіна; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2020. – 570 с.».