Досліджуємо історію науки в Україні

Поділитися: 
Дата події: 
6-04-2021

Колективом Інституту архівознавства НБУВ підготовлено наукове видання «Історія Національної академії наук України. 1961–1965:
Частина 1. Документи і матеріали»

Інститут архівознавства НБУВ здійснює дослідження джерельної бази Архівного фонду Національної академії наук України, результати яких знаходять відображення у випусках документальної серії «Джерела з історії науки в Україні».  Вже опубліковано корпус документів про діяльність НАН України у 1918–1960 роках.

У 2020 році закінчено роботу над першою частиною фундаментального археографічного видання «Історія Національної академії наук України. 1961–1965» під науковим керівництвом академіка НАН України, почесного директора НБУВ О. С. Онищенка.

До збірника «Історія Національної академії наук України. 1961–1965: Частина 1. Документи і матеріали» увійшло 322 архівні документи, які розкривають аспекти діяльності академічної науки України в означений хронологічний період – посилення фундаментальних досліджень, впровадження наукових здобутків у практику, розширення використання новітніх методів дослідження у соціогуманітарних науках, суттєві зміни академічної структури, урізноманітнення географії та форм міжнародних зв’язків Академії наук, масштабне будівництво академічних комплексів. Архівні документи дають змогу прослідкувати нові грані діяльності НАН Україні на тлі суспільно-політичного життя 1961–1965 років.

Переважна частина документів, які входять до видання, публікуються вперше.

За результатами джерелознавчого пошуку в архівах України – Архіві Президії НАН України та наукових архівах її установ, Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Центральному державному архіві вищих органів влади та управління України та Центральному державному архіві громадських об’єднань України – вдалося сформувати унікальний та інформативно насичений, археографічно опрацьований джерельний ресурс, що комплексно відтворює історію найвищої наукової установи України у 1961–1965 роках.

Науковий інтерес становлять розсекречені архівні документи з фондів ЦДАВО України та ЦДАГО України, які репрезентують роботу Академії наук за так званою закритою, секретною науковою тематикою. Документи цього джерельного сегмента представлено постановами РМ УРСР, ЦК КПУ, які стосувались оборонної тематики, розвитку народного господарства, космічних досліджень, листуванням вітчизняних державних органів влади з союзним урядом та АН УРСР з цих питань, аналітичними оглядами перспективних наукових напрямів у науково-дослідних інститутах, доповідними записками Президії АН УРСР про структуру Академії, проведення науково-дослідних робіт, належне матеріально-технічне та кадрове забезпечення установ, які виконували важливі урядові завдання.

Наукові коментарі до документів видання  суттєво розширюють і доповнюють їхній інформативний зміст.

Блок ілюстративних документів з історії АН УРСР 1961–1965 років містить 39 фотознімків. Він сформований переважно шляхом опрацювання фондів видатних українських учених, що зберігаються в Інституті архівознавства. Це невідомі та маловідомі фотодокументи з колективними та індивідуальними зображеннями академічних учених під час наукових досліджень, участі в роботі наукових і культурно-освітніх заходів, зустрічей із науковцями інших країн.

Подальша джерелознавча робота колективу передбачає підготовку другої частини видання – «Додатки», в якій будуть репрезентовані оригінальні авторські розробки, що дасть змогу комплексно й більш детально відтворити діяльність Академії в означений хронологічний період.

 Обсяг першої частини друкованого наукового видання «Історія Національної академії наук України. 1961–1965» становить 76,7 друк. арк. (944 с.); електронного наукового видання – 11,4 Mb.

Звертаємо увагу, що збірник «Історія Національної академії наук України. 1961–1965: Частина 1. Документи і матеріали» викладено на порталі нашої Бібліотеки в Репозитарії НБУВ. Його можна знайти за посиланням http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004028

Дослідження розраховане на науковців, істориків, зокрема істориків науки, архівістів, викладачів закладів вищої освіти і студентів.

Г. В. Індиченко,

завідуюча відділом ІА НБУВ