Підсумки року нинішнього, обрії наступного

Поділитися: 
Дата події: 
21-12-2021

Чергове засідання Вченої ради Національної бібліотеки України імені Вернадського 21 грудня стало підсумковим у нинішньому 2021 році.

Було розглянуто й затверджено заключний звіт про виконання програмно-цільової тематики науково-дослідних робіт  у році, що минає, а також звіти про здійснення перехідних відомчих науково-дослідних  робіт у 2021 році.

Зокрема, про роботу над темою «Цифрові бібліотечно-інформаційні ресурси у розбудові наукового сегменту національного інформаційного простору»  розповіла директор Інституту інформаційних технологій НБУВ К.В. Лобузіна.

Вона наголосила, що світовий досвід суттєвих цифрових змін та цифрової конвергенції, що відбуваються в діяльності наукових бібліотек, свідчить про те, що для цифрових наукових технологій та комунікації бібліотеки сьогодні виконують стратегічно важливі завдання підтримки життєвого циклу наукових даних та організації й збереження цифрової спадщини для розвитку сучасних наукових досліджень та прийдешніх поколінь. Отже, функціонування бібліотек в умовах цифровізації суспільства потребує розбудови нових підходів до перспектив розвитку сучасних бібліотечних інформаційних ресурсів і послуг, які трансформуються у нову категорію сервісів, упровадження інновацій та сучасних технологічних алгоритмів в організації роботи персоналу, адаптації зарубіжного досвіду й поглиблення взаємодії на галузевому рівні, а також формування цифрової культури користувачів. Особлива відповідальність покладається на наукові національні бібліотеки, які концентрують у своїх фондах величезну національну наукову спадщину та сучасні загальнонаціональні інформаційні ресурси науки.

Проведене дослідження з заявленої теми засвідчило, поінформувала доповідачка, що сучасна бібліотечна система підтримки наукових досліджень має виконувати багатоаспектні функції: ресурсна (надання доступу до джерел наукової інформації: ретроспективних і сучасних); сервісна (комплексний інформаційний супровід всіх етапів досліджень, формування наукових портфоліо, моніторинг публікаційної активності, аналітика даних); експертна (організація та модерація доступу до наукових публікацій, кураторство цифрових колекцій); методична (навчання медіаграмотності, використанню інструментів цифрової науки, набуття навичок цифрових бібліотекарів).

К. В. Лобузіна проаналізувала також виконання відомчої науково-дослідної роботи «Бібліотечні портали знань». У межах цієї теми, підкреслила вона,  співробітники Інституту інформаційних технологій здійснювали аналіз та дослідження можливостей впровадження технологій порталів знань у бібліотечній діяльності, вивчали основні моделі та технологічні рішення сучасної наукової цифрової комунікації (наукові профілі вчених та установ, інституційні репозитарії, електронна наукова періодика, науково-інформаційні та реферативні бази даних, індекси цитування, наукові соцмережі).

Доповідачка детальніше зупинилась на конкретних результатах, досягнутих під час  досліджень за тематикою розділів «Розвиток інтелектуальних бібліотечних технологій», «Формування національних наукових бібліотечно-інформаційних ресурсів», «Формування онлайнового комплексу бібліотечних баз даних і знань», «Розвиток онлайнових наукових бібліотечно-інформаційних сервісів». Відповідна робота продовжиться й наступного року.

Заступниця генерального директора з наукової роботи Л. В. Муха у доповіді «Технологічні та соціально-економічні чинники довговічності особливо цінних бібліотечних фондів, що становлять культурне надбання України» зазначила, що отримані результати наукових пошуків відповідають пріоритетному тематичному напряму наукових досліджень і науково-технічних розробок. У рамках дослідження моделей систем збереження раритетних бібліотечних документів здійснювався моніторинг  фактичного фізичного стану цінних фондів НБУВ на різноманітних матеріальних носіях, з метою осучаснення систем збереження та удосконалення режимів зберігання вперше в Бібліотеці здійснювалася валідація основних положень діючої системи збереження раритетних документів з акцентуванням на екологічну та матеріалознавчу складові.

Задля  забезпечення ефективного захисту цінних фондів НБУВ від дії негативних факторів впливу було здійснено наукове обстеження колекції престольних Євангелій у відділі бібліотечних зібрань та історичних колекцій. Упродовж 2021 року важливою складовою  науково-прикладної діяльності виконавців науково-дослідних робіт були  також передвиставкові обстеження особливо цінних документів для участі НБУВ у виставкових проектах загальнодержавного та міжнародного значення. Загалом було обстежено 123 документи. За результатами виконаних науково-прикладних обстежень фондів  здійснювалося наповнення електронних баз даних.  Результати науково-дослідних робіт впроваджено у НБУВ, їх апробовано під час проведення  кількох науково-практичних семінарів.

Л. В. Муха доповіла також про підсумки виконання робіт із збереження та забезпечення належного функціонування НБУВ як об’єкта національного надбання.  Вона відзначила, що основні заходи, здійснені Національною бібліотекою України імені В.І. Вернадського за звітний період щодо збереження та належного функціонування об’єкта національного надбання  «Фонд рукописів, стародруків, рідкісних видань, історичних колекцій, архівний фонд України та депозитарій Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського», були спрямовані на проведення складної  реставрації рукописних та стародрукованих книг, плакатів, карт XVI-XIX століть, реставрацію аркушів і виготовлення твердих оправ для книжок та газет XIX-XXI століть; виготовлення індивідуальних засобів зберігання для документів різних форматів; впровадження нових технологій збереження і консервації фондів для підтримання нормативних режимів зберігання документів та каталогів в рамках комплексного постійно діючого екологічного моніторингу приміщень і фондів НБУВ за допомогою САБ «ІРБІС-64».

Тривала робота з наукового описування й технічного опрацювання рукописних та архівних фондів, створення електронних бібліотечно-інформаційних ресурсів на фонди НБУВ, а також створення історико-культурних електронних колекцій в рамках цифрової бібліотеки НБУВ.          

Разом з тим, відзначила Л.В. Муха, завдань щодо оптимального збереження і використання наукового об’єкта, що становить національне надбання, ще чимало.   Розробляються конкретні заходи щодо їх виконання, визначаються відповідні потреби.

Генеральний директор НБУВ Л.А. Дубровіна проінформувала учасників засідання Вченої ради, що Національна академія наук України звертає увагу на актуалізацію питання дотримання норм академічної доброчесності. Зокрема, згідно з розпорядженням президії НАНУ керівникам наукових установ НАН України, головам їхніх вчених рад і спеціалізованих рад із захисту дисертацій, редакціям академічних видань треба виявляти пильну увагу та посилити вимогливість до академічних публікацій, які вони рецензують та рекомендують до друку, до дисертаційних робіт, поданих до захисту, в частині дотримання їх авторами норм академічної доброчесності. Необхідно запобігати та протидіяти спробам плагіату, фабрикації, фальсифікації наукових даних, неправомірного використання наукових текстів, ідей, розробок,  результатів і матеріалів інших авторів без відповідного посилання. Слід піддавати осуду такі порушення в разі їх виявлення, а до дій осіб, які їх припустилися, вживати заходів, передбачених законодавством.

Учений секретар НБУВ В.В. Горєва зробила повідомлення з питань «Про перенесення до плану науково-видавничої діяльності на 2022 рік наукових видань, затверджених до друку у 2021 році» і «Про затвердження тем дисертаційних досліджень аспірантів та робочого плану навчання аспірантів на 2021-2022 роки».

Учена рада затвердила теми дисертаційних досліджень аспірантів та робочі плани їх навчання. Над темою «Бібліотека Бердичівського соціально-історичного та економічного музею у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського: приватні та інституційні зібрання (XVII – перша третина XX ст.)» працюватиме аспірантка Л. К. Дідора, над темою “Бібліотекар цифрового суспільства  в науковій бібліотеці: інформаційна підтримка та супровід наукових досліджень” – аспірантка А. Д. Руденко, тему «Роль електронного документообігу в цифровізації діяльності закладів вищої освіти» досліджуватиме аспірант Є. О. Дрогін.

 Учасники засідання розглянули й рекомендували до друку рукописи видань:

  •  Положення про фонд основного зберігання Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : науково-методичне видання / уклад. : О. Яковенко,  Т. Коваль, С. Сарнавська, Н. Дмитрієва ; наук. ред. О. Василенко, відп. ред. Т. Коваль; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. Київ, 2021;
  •   Курганова О. Ю. Від образу до художньої структури: стиль бароко в українській богослужбовій книзі кінця XVI – XVIII ст. : монографія. Київ, 2021.