Вчена рада підсумувала виконання науково-дослідних робіт

Поділитися: 
Дата події: 
8-12-2022

8 грудня у дистанційному режимі відбулося чергове засідання Вченої ради Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Було розглянуто й затверджено заключний звіт про виконання конкурсної тематики у 2022 році. З доповіддю «Інноваційні бібліотечні наукові ресурси та сервіси у розвитку дослідницької інфраструктури» виступила генеральний директор НБУВ член-кореспондент НАН України Л.А. Дубровіна. Вона наголосила, що протягом 2022 року здійснювалася робота за першим етапом дослідження – «Формування консолідованого бібліотечно-інформаційного ресурсу джерел наукової інформації на основі впровадження концептуальних принципів сучасної цифрової наукової комунікації». Його метою було отримання нових результатів у напрямі наукової розробки бібліотечних ресурсів і створення інноваційних сервісів, орієнтованих на підтримку наукової діяльності вчених; впровадження у бібліотечну діяльність системних підходів до консолідації національних наукових електронних бібліотечно-інформаційних ресурсів, оцифрування та введення в обіг електронних ресурсів національної документальної спадщини, аналітичних засобів моніторингу стану та розвитку наукових досліджень. 

Для виконання цієї мети співробітниками Інституту інформаційних технологій проводилася робота з розвитку ресурсного, довідкового та пошукового потенціалу  порталу «Наука України: доступ до знань» та Бібліотечного порталу НАН України LibNAS UA; електронної бібліотеки «Україніка»; поповнення найбільшої в Україні повнотекстової бази даних фахових видань «Наукова періодика України»; з інтеграції наукових здобутків НБУВ до сучасних цифрових комунікацій; з формування  авторитетного файлу назв наукових установ та організацій; поповнення реферативної бази даних «Україніка наукова»; започатковано інформаційно-аналітичний ресурс «Біженці та вимушено переміщені особи».

Також відповідно до мети першого етапу дослідження співробітниками Інституту книгознавства проводилася робота з підготовки електронного наукового бібліографічного каталогу «Українська видова образотворча листівка кінця ХІХ–ХХ століть»; редагування та доповнення відомостей у відповідних полях електронного ресурсу «Каталог поштівок»; публікація електронного наукового довідника «Україна на видових поштових листівках кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. з фондів відділу образотворчих мистецтв НБУВ»; формування цифрової колекції «Український друкований плакат 1920–1940 рр. у фондах відділу образотворчих мистецтв НБУВ»; продовжувалася робота зі створення віртуальних колекцій нотних видань відділу музичних фондів.

Про розгляд та затвердження заключних звітів про виконання відомчих науково-дослідних робіт у 2022 році  доповіли директорка Інституту інформаційних технологій К.В. Лобузіна та директорка Інституту бібліотекознавства О.М. Василенко.

Зокрема, К.В.Лобузіна звітувала з доповіддю «Бібліотечні портали знань», в якій розкрила створення пошукових користувацьких інтерфейсів на основі портальних рішень, що забезпечило ефективний та оперативний доступ до джерел наукової інформації.; удосконалення доступу до національних наукових інформаційних ресурсів  на основі загальнонаціонального порталу «Наука України: доступ до знань» та електронної бібліотеки «Україніка»; розробку принципів функціонування Репозитарія НАН України як частини Бібліотечного порталу «LibNAS UA». Розвиток системи інформаційного пошуку та електронного бібліотечно-інформаційного обслуговування, нових форм цифрової наукової комунікації, зорієнтованої на науковий сегмент користувачів бібліотечних веб-ресурсів.

О.М. Василенко розкрила тему «Бібліотечно-інформаційний комплекс в умовах трансформації наукових комунікацій». Вона наголосила, що теоретичні та практичні результати науково-дослідних робіт були апробовані та оприлюднені на 70 міжнародних наукових конференціях та інших фахових форумах, у рамках яких виголошено  217 доповідей. Щорічно організовувалася міжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація: …», у рамках якої Інститутом бібліотекознавства проведено засідання трьох секцій і круглий стіл, у співпраці з Інститутом рукопису НБУВ організовано  Міжнародну наукову конференцію «До 150-річчя від дня народження академіка А. Ю. Кримського», організовано і проведено у межах НБУВ спільного проєкту Книжкового арсеналу та УБА «Книжковий Арсенал у твоїй бібліотеці», низку семінарів.

Про розгляд та затвердження звітів про виконання перехідних відомчих науково-дослідних робіт у 2022 році звітував ряд керівників підрозділів.

Зокрема, з інформацією «Українське книгознавство та книжкове пам`яткознавство: історія, теорія, практика» виступила директорка Інституту книгознавства Г.І. Ковальчук. Вона відзначила, що впровадження результатів виконання теми здійснювалось у формі підготовки запланованих наукових і науково-довідкових видань; наукових статей у фахових виданнях, інформацій та електронних виставок на порталі НБУВ, доповідей на конференціях, наукових консультацій і довідок, що надавались на запити користувачів. Впровадження результатів роботи здійснювалось шляхом створення бібліографічних описів ретроспективних видань і введенням їх до електронних каталогів та баз даних. До баз даних, що ведуться виконавцями теми за видами джерел, додано загалом 5953 записи на документи, опису яких передувало книгознавче дослідження.

Про формування та актуалізацію документної інформації Архівного фонду НАН України як складової історичної пам`яті про українську науку розповіла директорка Інституту архівознавства Л.М.Яременко. Вона зазначила, що загалом у 2022 році співробітниками ІА було опубліковано Методичний посібник, 48 наукових розвідок, серед яких 17 статей у фахових наукових періодичних виданнях, 4 з яких у збірниках, що індексуються в міжнародній базі даних Web of Science;  взято участь у роботі редколегій наукових фахових періодичних видань НБУВ; виголошено 31 доповідь на 14 міжнародних та всеукраїнських наукових форумах, з них одна – зарубіжна у Литовській Республіці. Таким чином, колектив Інституту архівознавства виконав завдання, передбачені планом НДР на 2022 рік у рамках заявленої теми.

Директорка Інституту рукопису О.П. Степченко доповіла про історико-культурні дослідження рукописної спадщини України: традиційні форми та цифрові технології. За звітний період підготовлено три тематичні документально-книжкові виставки та 11 електронних виставок на веб-сайті Бібліотеки. Проведено три екскурсії з переглядом документів з фонду ІР НБУВ. Інститут рукопису, як співорганізатор, взяв участь в організації п`яти виставкових проектів; надано 70 письмових довідок у відповідь на запити, які надійшли поштою на електронні адреси та наукове консультування дослідників та читачів ІР НБУВ з джерелознавчих, археографічних, кодикологічних і книгознавчих питань; співробітники ІР брали активну участь у рецензуванні рефератів і дисертацій аспірантів, монографій та статей.

Доповідь «Комплексні бібліотечно-інформаційні продукти і послуги в галузі соціально-правового інформування в умовах інформаційного суспільства» довела до відома присутніх керівниця Національної юридичної бібліотеки Ю.М. Половинчак. Вона розповіла, що згідно з планом НЮБ на 2022 рік здійснювалося наукове дослідження проблем теорії, методики, стану розвитку соціально-правового інформування в бібліотечній галузі; з’ясування стану суспільного запиту на забезпечення інформацією правового характеру та задоволення його у бібліотечній справі; дослідження рівня правової культури та побутування правової інформації у національному інформаційному просторі в контексті інформаційно-наукової діяльності бібліотек. Дослідження знайшли відображення у наукових статтях – підготовлено 40 наукових публікацій у виданнях.

Про історико-бібліографічні дослідження української періодики та формування електронного ресурсу національної бібліографії доповів начальник відділу національної бібліографії С.С. Кіраль. Він наголосив, що впродовж 2022 року підготовлені до друку видання: Тарас Григорович Шевченко : бібліографія літератури про життя і творчість, 2004–2019 / НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського ; авт. кол.: І. Д. Войченко, О. П. Андрущенко ; редкол.: Л. А. Дубровіна (голова) [та ін.]; наук. ред. С. С. Кіраль. – Київ, 2022. – 950 с.; Степан Євстахійович Сапеляк – поет, літературознавець, громадський діяч (1952–2012) : біобібліогр. покажч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Терноп. обл. універс. наук. б-ка ; вступ. ст. Г. Б. Райбедюк ; уклад.: Т. В. Добко, М. В. Пайонк; бібліогр. ред. П. М. Штих; редкол.: Л. А. Дубровіна (голова), В. І. Вітенко, Т. В. Добко, С. С. Кіраль. – Київ, 2022. – 148 с. : фот.; Газети національних спільнот України 1988–2004 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: науково-довідкове видання / упорядн.: О. С. Залізнюк, І.М. Швець ; ред.-бібліогр.: О. С Залізнюк, С. Ю. Мельник, І. М. Швець ; комп’ютерна технологія К. В. Лобузіна ; редкол.: Т. Д. Антонюк, О. А Вакульчук, Л. А. Дубровіна [та ін.] ; Національна академія наук України ; Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2022.  240 с. : іл.

Виконуюча обов’язки начальника відділу наукових технологій збереження фондів Л.П. Затока розповіла про технологічні та соціально-економічні чинники довговічності особливо цінних бібліотечних фондів, що становлять культурне надбання України. Зокрема, наукові дослідження були зосередженні у площині вивчення моделей систем збереження раритетних бібліотечних документів НБУВ з метою осучаснення їх складових. Також виступаюча підсумувала виконання робіт із збереження та належного функціонування НБУВ  як об’єкта національного надбання.

Начальник відділу наукового формування національних реферативних ресурсів С.С. Гарагуля розкрив тему «Про розгляд та затвердження заключного звіту про виконання НДР молодих учених НАН України у 2022 році «Бібліотеки у розвитку е-інфраструктури управління науковою інформацією». У доповіді обґрунтовано бібліотечний інструментарій та підходи до консолідованого представлення дослідницької інформації. Досвід бібліотек у реалізації та розвитку  е-інфраструктури управління науковою інформацією обґрунтовано на прикладі низки актуальних проєктів національного та галузевого рівнів.

Учасниками засідання Вченої ради рекомендували до друку такі рукописи видань:

  • Гарагуля С. С. Бібліотеки у розвитку е-інфраструктури управління науковою інформацією : аналітична доповідь / НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. Київ, 2022. 93 с.;
  •  Бібліотечні портали знань : монографія / відп. ред.: К. В. Лобузіна ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2022. – 368 с.;
  • Добрянська Т.А. Кирилична рукописна книга у зібрання історико-філологічного інститут князя Безбородька / Т.А. Добрянська; відп. ред. Л.А. Дубровіна, 2022. 180 с.: іл.;
  • Обмінний фонд Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у 2022 році : бібліогр. покажч. / НАН України, Нац.  б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад.: Л. А. Пестрецова, І. О. Шульга, Є. М. Білько, А. О. Ткаченко, І. М. Смелік ; відп. ред. О. М. Василенко. – Київ : НБУВ, 2022. – 186 с.;
  • Сокур О., Клименко О. Інформаційно-комунікаційна діяльність бібліотечної мережі Національної академії наук України в системі наукових комунікацій : монографія / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; відп. ред. О. М. Василенко. – Київ, 2022. – 300 с.;
  • Потіха А. Інформаційно-аналітичний ресурс засобів масової комунікації політичних партій України (1990–2010-ті рр.) : монографія / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2022.;
  • Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / В. Горовий (голов. ред.), Ю. Половинчак, Л. Чуприна [та ін.] ; відп. ред. С. Закірова ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – Київ, 2022. –  Вип. 65. –  350 с.