Стратегія розвитку в умовах викликів воєнного часу

Поділитися: 
Дата події: 
2-05-2023

2 травня  відбулось чергове засідання Вченої ради Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Воно проходило у змішаному форматі, приєднатись до обговорення питань учасники засідання могли на платформі  Zoom.

 Розглянуто питання про затвердження та рекомендацію до конкурсу нових проєктів відомчих науково-дослідних робіт. Про тему і зміст роботи «Архівна наукова спадщина України: шляхи інтеграції в європейський інтелектуальний простір» розповіла директор Інституту архівознавства Л. М. Яременко. Особливості проєкту «Цифрова трансформація системи збереження фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» розкрив заступник генерального директора НБУВ Ю. С. Ковтанюк. Відповідні проєкти рекомендовано до відкриття.

Основну частину засідання було присвячено розгляду Стратегії розвитку Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського в 2022–2025 роках. Доповідь з цього питання зробила генеральний директор Бібліотеки член-кореспондент НАНУ Л.А. Дубровіна.

Вона відзначила, що над змістом проєкту цієї Стратегії працювало багато науковців установи. Стратегія розвитку Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського у 2022–2025 роках  визначає пріоритети, завдання і основні дії в бібліотечній та науковій діяльності НБУВ з урахуванням змін у політичних, соціально-економічних, соціокультурних та фінансових умовах розвитку держави, в ситуації викликів воєнного часу та плануванні повоєнної відбудови України. Стратегія враховує світові тенденції визначення напрямів діяльності передових національних бібліотек світу та міжнародних  організацій у галузі освіти, науки та культури. Ми розглядаємо НБУВ як органічний сегмент світового бібліотечного співтовариства.

Специфічні умови діяльності НБУВ визначаються сучасним воєнним станом України, зменшенням бюджетного фінансування, небезпекою для збереженості бібліотечних фондів. У цих складних умовах є гостра необхідність оптимізувати основну діяльність Бібліотеки. Це  потребує особливого підходу щодо вибору пріоритетних напрямів діяльності установи та вдосконалення методів прогнозування й планування її діяльності.

Унікальність НБУВ визначається тим, що вона є найбільшою в Україні державною бібліотекою національного статусу, провідним науково-інформаційним та соціокультурним центром держави, а також науково-дослідним інститутом Національної академії наук України. Водночас Національна бібліотека як унікальний соціальний організм є публічним надбанням людства і місцем пам’яті, а її діяльність має світоглядну цінність для кожного члена суспільства, становлення особистості та реалізації її соціального призначення,  і тому має бути загальнодоступною.

Як найбільша бібліотечна установа України НБУВ зосереджує у своїх фондах потужні масиви знань та нараховує близько 17 мільйонів одиниць зберігання. Фонди НБУВ зареєстровані державою як національне культурне надбання в їхній цілісності. 

З них понад 4 мільйони одиниць зберігання складає унікальна документальна пам’ять України, значна частина історико-культурної спадщини  держави з найдавніших часів і до сучасності, яка свідчить про її складний і величний історичний шлях та визначну роль українського народу у розвитку світової культури. Меморіальні колекції мають світоглядну цінність для кожного члена суспільства:  рукописної спадщини – рукописних книг та історичних документів, історичних зібрань культурних та освітніх установ, особових архівних  фондів видатних осіб; стародруків та рідкісних видань, історичних бібліотек установ та видатних осіб, нотних видань, книжково-альбомних та образотворчих видань, газетних комплектів, картографічних документів тощо.  НБУВ зберігає архівний фонд НАН України та колекції документів видатних учених, архівний примірник колекції друку України, має архівно-музейну колекцію Фонду президентів України тощо.  Основні завдання полягають у тому, щоб зберегти цю спадщину, яка є надбанням багатьох поколінь  українського  народу, як у фізичному вигляді, так і в цифровому форматі, зробити доступною для користувачів усіх категорій, здійснити інтеграцію в сучасні світові інформаційні мережі.

Разом з меморіальними фондами НБУВ володіє фондами універсальної наукової та суспільно-значущої літератури з різних галузей розвитку науки, культури, освіти, які невпинно поповнюються, є депозитарієм міжнародних організацій, зберігачем окремих колекцій літератури різних зарубіжних країн. Бібліотека створює цифрові колекції сучасної наукової періодики України та наукових видань,  універсальні за змістом електронні ресурси та власні інформаційні продукти, пов’язані з розвитком інфраструктури науки, духовно-ціннісними орієнтирами українського суспільства, створенням позитивного образу України в глобальних цифрових комунікаціях.

Як науково-дослідна установа НБУВ розвиває взаємопов’язаний комплекс бібліотечних наук, які також мають свою місію: розвиток бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, документознавства, джерелознавства,  архівознавства, біографістики, інформології, бібліометрії, наукометрії та інших суміжних наук забезпечують усебічне розкриття  потенціалу її фондів та їх використання як скарбниці знань. Це створює можливості для  всебічного наукового представлення інформації, що зосереджена у фондах Бібліотеки, для її суспільного використання, задоволення соціальних, економічних і культурних потреб та інноваційного розвитку науки й культури. Цю діяльність здійснюють наукові інститути та інформаційно-аналітичні служби, створені в структурі НБУВ для виконання цих завдань та інформаційного забезпечення інноваційного розвитку українського суспільства і євроінтеграційних процесів в Україні.

Л.А. Дубровіна детальніше зупинилась на характеристиках низки пріоритетних завдань на визначений  у Стратегії період. Такими завданнями вона назвала:

 – удосконалення  механізму комплектування, організації та зберігання  бібліотечних фондів, формування консолідованих бібліотечних ресурсів ретроспективної та сучасної інформації;

– розвиток дослідницької інфраструктури та цифрової наукової комунікації;

– розбудову Бібліотечного порталу та Репозитарію наукових праць НАН України, підтримку інноваційних проєктів НБУВ;

– здійснення систематичних досліджень фондів, мережевих інформаційних ресурсів з актуальних питань розвитку науки;

– орієнтацію науково-інформаційної роботи на створення системи традиційних та електронних каталогів і науково-довідкових видань;

– інтенсивне формування нових інформаційно-аналітичних продуктів високого наукоємного рівня;

– зосередження науково-освітньої діяльності на розвитку системи підвищення кваліфікації, інтелектуальному розвитку бібліотечних кадрів, підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі та докторантурі НБУВ, освоєння фахівцями інноваційних бібліотечно-інформаційних технологій;

– розширення співпраці та партнерських відносин з іншими бібліотеками, архівами, музеями, науковими й освітніми установами, видавництвами;

– підпорядкування соціокультурної діяльності потребам надання громадянам України позитивної інформації, піднесення морального духу суспільства, поширення знань та забезпечення вільного доступу до джерел духовної спадщини;

– сприяння НБУВ як методичного центру бібліотек наукових установ НАН України оновленню архітектури інтегрованої мережі бібліотек, формуванню цілісного комплексу бібліотечно-інформаційних ресурсів; 

– забезпечення методичного керівництва НБУВ архівами  наукових установ НАН України;

– постійне вдосконалення процесів управління, комунікації і прозорості управління бібліотекою.

Розгляд цього питання супроводжувався жвавим і зацікавленим обговоренням. Пропозиції й зауваження висловили представники більшості структурних підрозділів Бібліотеки. Після конструктивної дискусії проєкт  Стратегії розвитку Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського в 2022–2025 роках було схвалено.   

На засіданні Вченої ради рекомендовано до друку такі рукописи видань:

  • Годлюк А. М. Профілі історичних портретів «рейганізму» (зовнішньополітичний контекст) : монографія / А. М. Годлюк ; відп. ред. В. М. Удовик ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2023
  • Бугаєва О. Невідомі наукові праці Михайла Кушніра у фондах Українського музею і бібліотеки Стемфорда (США) : археографічна розвідка / Олена Бугаєва ; вступ англ. мовою Любові Волинець ; відп. ред. Н. І. Любовець ; НАН України ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Український музей і бібліотека у Стемфорді (США). – Київ, 2023.
  • Сохань С.В. Колекція Київської казенної палати з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Вип. 2. Акти і документи Микільського Пустинного монастиря (1496–1800): археографічне дослідження; науковий каталог / редкол.: Л.А. Дубровіна (голова) [та ін.]. Київ, 2023.