608 Форма, жанр, фізичні характеристики як предметний заголовок

Поле містить термін або терміни, які відображають ôîðìàëü³ îçíàêè êàòàëîã³çîâàíîãî документа (форму, жанр та/або фізичні характеристики).


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

ПОВТОРЮЄТЬСЯ


  • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)


  • ПІДПОЛЯ

$a Початковий елемент заголовку. Термін у формі, яку вимагає застосована система предметних заголовків
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності поля 608 у записі
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$j Формальний підзаголовок. Термін, який додається до формального заголовку в 608$a для визначення виду документа, жанру твору, фізичних характеристик. Агентства, які не використовують цей підзаголовок мають застосовувати замість нього підполе $x. (EX. 6)
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$x Тематичний підзаголовок. Термін, що додається до заголовку в 608$a для додаткової характеристики теми, представленої даним заголовком
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$y Географічний підзаголовок. Термін, що додається до заголовку в 608$a для подальшого визначення місця, пов'язаного з даним заголовком
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$z Хронологічний підзаголовок. Термін, що додається до формального заголовку в 608$a для характеристики періоду часу, пов'язаного з даним заголовком
ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$9 Визначення локальної системи. Визначення локальної системи, що є джерелом предметного заголовку. Локальними вважаються системи, котрі не увійшли до переліку, наведеного в Додатку G.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ при використанні локальних систем.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$2 Код системи. Ідентифікація у кодованій формі системи, котра увійшла до переліку, наведеному в Додатку G і є джерелом предметної рубрики.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
ПРИМІТКИ
Рекомендується наявність підполя $2 для кожного наведення поля для систем, перелік яких наведено у Додатку G.

$3 Номер авторитетного запису. Контрольний номер запису в авторитетному файлі предметних заголовків.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності відповідного авторитетного запису
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$5 Організація, до якої застосовується поле. Кодована форма назви установи, до якої застосовується поле. Оскільки не існує єдиного міжнародно прийнятого переліку кодів організацій, рекомендується до використання USMARC Code List for Organization, який містить коди багатьох бібліотек світу. Інакше може бути використано повне найменування агентства чи національний код. Якщо установа зберігає більш ніж один примірник, підполе також має містити шифр зберігання після двокрапки.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ


  • СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

606 НАЙМЕНУВАННЯ ТЕМИ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Поле містить найменування теми як предметної рубрики;


  • ПРИКЛАДИ

EX 1
608 ##$aEmblem books$yGermany$zl7th century$2rbgenr
A form heading constructed according to Genre terms : thesaurus for use in rare book and special collections cataloging.

EX 2
608 ##$aDictionaries$xFrench$zl8th century$2rbgenr
The item is a French dictionary published in 1770.

EX 3
608 ##$aBritish marble papers (Paper)$yGermany$zl7th century$2rbpap
The term indicating physical characteristics of the item constructed according to Paper terms : a thesaurus for use in rare book and special collections cataloging.

EX 4
608##$aVellum bindings (Binding)$yItaly$zl6th century$2rbbin

EX 5
608##$aArmorial bindings (Provenance)$2rbprov$5UkCU
The term indicating physical characteristics of the copy in Cambridge University Library.

EX 6
608 ##$aChildren's stories$jPictorial works$21c

EX7
608 ##$aDetective and mystery stories$2gsafd

EX8
608 ## $a $9Інформаційно-пошуковий тезаурус НПБ України