105 Поле кодованих даних: текстові матеріали (монографічні)

Поле містить кодовані дані щодо монографічних текстових матеріалів.


ФАКУЛЬТАТИВНЕ

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП:

МАРКЕР ЗАПИСУ, кодові позиції 6-7 (Коди застосування): у позиції 6 визначається, чи є каталогізований документ текстовим матеріалом, позиція 7 встановлює, чи є він монографією;

106 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: ТЕКСТОВІ МАТЕРІАЛИ — ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ (Це поле містить додаткові специфічні кодовані дані щодо фізичної форми каталогізованого документу);

328 ПРИМІТКИ ДО ДИСЕРТАЦІЇ* /АВТОРЕФЕРАТУ (Це поле може містити довільний текст про каталогізований документ, якщо у $a/4 7 його закодовано як «m»)


  • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: пробіл (не визначено)


  • ПІДПОЛЯ

$a Кодовані дані про монографію. Усі дані, введені до $a ідентифікуються символьною позицією всередині цього підполя. Позиції символів нумеруються від 0 до 12. Усі визначені позиції символів повинні бути наявними у цьому підполі.

Таблиця елементів фіксованої довжини підполя $a.

Найменування
елемента даних

Кількість
символів

Позиції
символів

Коди ілюстрацій

4

0-3

Коди форми змісту

4

4-7

Код конференції чи наради

1

8

Індикатор ювілейного видання

1

9

Індикатор покажчика

1

10

Код літературного жанру

1

11

Код біографії

1

12


ОБОВ’ЯЗКОВЕ
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ
СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: див. конкретні позиції символів
ПРИМІТКИ. Якщо символьним позиціям підполя $a не надається конкретних значень для відповідних елементів, до них заносяться символи заповнення «|».

$a/0-3 Коди ілюстрацій

Чотири символьні позиції, призначені для кодів ілюстрацій, які вводяться зліва направо. Незаповнені позиції заповнюються пробілами. Якщо кодів більше за чотири, обираються чотири перші у порядку їх знаходження у нижченаведеному переліку. Зазначимо, що пробілу надається перевага над кодом «y = немає ілюстрацій».
Зазвичай ці коди стосуються фізичного опису документу. Якщо цей елемент даних не використовується, до символьних позицій 0 3 заносяться чотири символи заповнення «||||». Якщо ж вони застосовуються, проте наявні менш, ніж чотири типи ілюстрацій, тоді позиції, що залишилися, містять пробіли.

$a/0-3 Коди ілюстрацій a-k

$a/0-3 Коди ілюстрацій l-#

$a/4-7 Коди форми змісту

Чотири символьні позиції, призначені для кодів форми змісту, які вводяться зліва направо. Незаповнені позиції заповнюються пробілами. Якщо кодів більше за чотири, обираються чотири перші у порядку їх знаходження у нижченаведеному переліку.

Ці коди повинні проставлятися, коли зміст каталогізованого документа має нижчезазначену форму або документ складається з окремих частин, кожна з яких може кодуватися наведеними в переліку кодами за винятком «c» (покажчик), який застосовується тільки для документів, які являють собою покажчики (див. $a/10). Таким чином, якщо документ є каталогом, він кодується як «b». Якщо він містить каталог як складову частину, код «b» також застосовується разом з іншими кодами форми змісту цього документу.

Якщо цей елемент даних не використовується, до символьних позицій 4 7 заносяться чотири символи заповнення «||||».

Якщо перелік не містить код форми каталогізованого документа, застосовується код «z».

$a/4-7 Коди форми змісту a-c

$a/4-7 Коди форми змісту d-p

$a/4-7 Коди форми змісту q-#

$a/8 Код конференції чи зустрічі

Односимвольний код, який відображає, чи містить каталогізований документ наукові праці, звіти або резюме конференцій, зустрічей, симпозіумів.

$a/8 Код конференції чи зустрічі

$a/9 Індикатор ювілейного/ меморіального видання

Односимвольний код, який вказує, чи є каталогізований документ ювілейним/ меморіальним виданням.

$a/9 Індикатор ювілейного/ меморіального видання

$a/10 Індикатор покажчика

Односимвольний код, який вказує, чи каталогізований документ містить покажчик до тексту. Якщо документ являє собою покажчик до інших документів, див. символьні позиції 4 7 Коди форми змісту, код «c».

$a/10 Індикатор покажчика

$a/11 Код літературного жанру

Односимвольний код, який вказує тип літературного тексту.

$a/11 Код літературного жанру

$a/12 Код біографії

Коли каталогізований документ є біографією, односимвольний код вказує тип біографії.

$a/12 Код біографії


  • ПРИКЛАДИ

Приклад 1.
Документ є ілюстрованою збіркою поетичних творів з портретами та нотами.
105##$acfg#z###000gy
Шумило, Стефанія. З любов’ю до рідного краю: Поезії.— Дрогобич: Видавнича фірма «Відродження», 2002.—176 с., 16 арк. іл., ноти.

Приклад 2.
Документ містить білети для іспиту з математики.
105##$ay###q###000yy
Тадеєв, В. О. Та ін. Поглиблене вивчення математики: Випускний екзамен / В. О. Тадеєв, В. Р. Кравчук, О. М. Мартинюк.— Тернопіль: Підручники &Посібники, 1997.—128 с.

Приклад 3.
Ілюстрований підручник, котре місить таблиці, малюнки, схеми.
105##$aae##z###000yy
Долина, Леонід Федорович. Проектування станції очистки стічних вод населеного пункту.— Дніпропетровськ, 2002.—145 с.: табл., рис., схеми.

Приклад 4.
Дисертація з кресленнями та ілюстраціями на окремих аркушах, яка відповідно до ГОСТ 7.1 84 кодується як недруковане видання. Альтернатива: код «m» у 4 й символьній позиції.
****105##$aef#z###000yy
Маценко, Андрей Михайлович. Взаимодействие зданий и сооружений с грунтовым основанием при динамических и сейсмических взаимодействиях: Дис… канд техн. наук: 05.23.01 / Государствен¬ный НИИ строительных конструкций (НИИСК). — К., 2001.— 187 с.: табл, рис., схемы, чертежи

Приклад 5.
Документ є неілюстрованим довідником.
105##$ay###g###000yy
Довідник вищих навчальних закладів України на 2002 2003: [Академії, університети, інститути, коледжі, технікуми, училища].— 4 е вид. доповн. і перер.— К: Торба, 2002.—264 с.

Приклад 6.
Документ є ДСТУ.
105##$ay###l###000yy
ДСТУ 3578-97. Документація. Формат для обміну бібліографічними даними на магнітних носіях.— Введ. 1998.01.01.— Офіц. вид.— К: Вид во Держстандарту України, 1997.— Різн. паг.—(Державний тсндарт України)

Приклад 7.
Документ є програмованим підручником.
105##$ay###j###000yy
Бойсан, Олег Омелянович. Збірник програмованих текстів із загальної хімії: Навч. Посібник для студ. техн. вузів / ІСДО, Державний ун-т «Львівська політехніка».— К: ІСДО, 1995.— 264 с.

Приклад 8.
Документ є факсимільним виданням, яке має покажчики.
Факсимільне видання Галицько-Волинських хронік
105##$ah###z###001yy
The Old Rus’ Kievan and Galician-Volhynian Chronicles: The Ostroz’kyj (Xlebnikov) and četvertins’kyj (Pogodin) Codices = Староруські Київські і Галицько-Волинські літописи: Острозький список (Хлєбніковський) і список Четвертинського (Погодінський) / Pritsak, O. (ed., introd.). — Faxim. Ed. — Harvard: Harvard UP: Ukrainian Research Institute of Harvard University, 1990.— lxxxix, 762 p. — (Harvard Library of Early Ukrainian Literature. Texts; Vol. VIII)
Bibliogr.: P. lxxix—lxxxix
ISBN 0-916458-37-7

Приклад 9.
Документ є виданням словників на CD-ROM.
105##$a||||e###000yy
Словники України — інтегрована лексикографічна система: Парадигма. Транскрипція. Фразеологія. Синонімія. Антонімія. Електронний ресурс / В. А. Широков, І. В. Шевченко, О. Г. Рабулець та ін.; НАН України; Український мовно-інформаційний фонд.— К., 2001.— 1 електронно-оптичний диск (CD-ROM).— (Словники України)


* Окрім дисертацій на правах рукописів
** В умовах викристання ГОСТ 7.1-84 дисертації визнаються недрукованими виданнями
*** В умовах викристання ГОСТ 7.1-84 звіти про НІР визнаються недрукованими виданнями
**** Див. виноску до коду «m». Альтернативне заповнення поля: 105##$aef#m###000yy