ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

Фонд Президентів України пропонує виставку «Історія української державності»

1. Декларація про державний суверенітет України. Історія прийняття, документи, свідчення [Текст] / Асоц. нар. депутатів України ; [ред.: Яків Зайко (відп. ред.) та ін.]. - Житомир : Рута, 2010. - 865, [16] с. : фот., табл.

Це видання підготовлене Редакційною радою Асоціації народних депутатів України, є документально-публіцистичною розповіддю про прийняття Декларації про державний суверенітет України у липня 1990 року безпосередніх учасників цієї вікопомної події.

До книги включені усі документи, що стосуються процесу прийняття Декларації – законопроекти, пропозиції, повні стенограми їх обговорення та постатейного прийняття, поіменні голосування, - а також аналітичні статті та особисті спогади народних депутатів Української РСР ХІІ-го скликання Верховної Ради УРСР (І скликання Верховної Ради України). Розповідь про прийняття Декларації ілюструється ексклюзивними фотографіями, зробленими у залі засідань.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 2726

2. Конституція України. Науково-практичний коментар / редкол. В.Я. Тацій (голова редкол.), О.В. Петришин (відпр. секретар), Ю.Г. Барабаш та інш.; Нац. акад. прав. наук України – 2-ге вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2011. – 1128 с.

Науково-практичний коментар Конституції України підготовлено на основі сучасних досягнень юриспруденції, новітніх державно-правових доктрин з урахуванням практики Конституційного Суду України, Європейського суду з прав людини та 15-річного досвіду заснування Конституції України.

До складу авторського колективу ввійшли провідні вітчизняні науковці, академіки та члени-кореспонденти Національної академії правових наук України, народні депутати України, керівники центральних органів законодавчої, виконавчої та судової влади, правоохоронних органів.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 2272

3. Україна: герби та прапори [Текст] = Украина: гербы и флаги = Ukraine: arms and flags / [авт. проекту та упоряд.: В. Г. Кисляк, О. А. Нескоромний ; редкол.: Ю. С. Ганжуров та ін.]. - К. : Парламент. вид-во, 2010. - 451 с.

Пропонована книга є певним підсумком майже 20-річного місцевого українського горботворення. До неї включено понад 1200 символів. Очевидно, що це видання не претендує на вичерпність, оскільки охоплює лише символи областей, районів та міст обласного значення. Зрештою, ще не всі райони та міста мають затверджені герби та прапори, адже цей процес триває. Однак поданий матеріал дає змогу ознайомитися з тим, що вже зроблено, критично його проаналізувати й порівняти, врахувати допущені недоліки при створенні нових символів чи відкоригувати вже прийнятті знаки.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ФПУ № 2638

4. Горєлов, Микола Євгенович. Держава і цивілізація в історії України [Текст] / М. Є. Горєлов, О. П. Моця, О. О. Рафальський ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса, Ін-т археології. - К. : ЕКО-ПРОДАКШН, 2009. - 879с.

Автори цієї книги вивчають історичний розвиток населення на території сучасної України від зародження відтворювального господарства і до сьогодення. Основна увага надається висвітленню проблеми співвідношення додержавних та державних структур із важливим і ще недостатньо вивченим процесом еволюції протоцивілізаційних та цивілізаційних спільнот цього європейського регіону.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА 723210

5. Україна: політична історія. ХХ - початок ХХІ століття [Текст] / В. Баран [та ін.] ; ред. В. А. Смолій, Ю. А. Левенець ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - К. : Парламентське видавництво, 2007. - 1028 с.

                              Праця присвячена комплексному аналізу змісту й суті політичних процесів та явищ, що були визначальними для України впродовж ХХ – ХХІ ст. Автори оцінюють інтелектуальний потенціал української політичної думки назламі ХІХ – ХХ ст., з’ясовують місце «українського питання» в Російській імперії та парадокси його швидкої політизації під час революційних збурень 1905 – 1907-х рр., розкривають проблеми державотворчого процесу, пошуку теоретико-правових моделей національно-державної організації та способів їх втілення у суспільну практику як у Наддніпрянській Україні, так і в Галичині, розглядають феномен УСРР/УРСР, переосмислюють значення та місце українських політичних сил під час Другої світової війни. Повоєнна доба, колапс СРСР, становлення незалежної України, аналіз політичних викликів сьогодення – все це також знайшло відбиття у цій праці.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВС 45528

6. Тисяча років української суспільно-політичної думки [Текст] : у 9 т. / голова ред. кол., наук. ред. Т. Гунчак. - К. : Дніпро, 2001 .

Т. 9 : 1989-2001 роки / упоряд. і передм. Ю. Шаповал ; ред. Я. Паньків. - [Б. м.] : [б.в.], 2001. - 660 с.

                              Документи та матеріали, подані в цьому томі, ілюструють перебіг подій у 1989 – 2001 роках: розпад Радянського Союзу, утворення незалежної України, прийняття Конституції тощо.

                              Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: В 345024/9

7. Червінський, Віктор Іванович. Історія України. Джерельний літопис [Текст] / В. І. Червінський, М. І. Обушний. - 3-тє вид., перероб. й допов. - Київ : Україна, 2016. - 895 с. : карти, табл., фот.

                              Вміщено документи та матеріали, які висвітлюють найважливіші події в історії України, з найдавніших часів до сьогодення, методику їх використання та інші дидактичні матеріали.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА 806756

8. Луняк, Євген.  Минувшина України в романтичних історіях [Текст] / Євген Луняк. - К. : Книга, 2011. - 708 с. - Бібліогр.: с. 702-705

                              Головну увагу автора привернули взаємини між чоловіком та жінкою  протягом століть: різні долі, несхожі люди, щасливі злети та гіркі падіння. Обираючи героїв для твору, автор свідомо зупинився на життєписах загальновідомих людей, імена яких тісно пов’язані з минувшиною України. Цей вибір пояснювався можливістю кращого ознайомлення з біографічним матеріалом та цікавістю читацької аудиторії до життя людей відомих.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВС 51991

9. Українки в історії [Текст] / С. Андрусів [та ін.] ; ред. В. Борисенко. - К. : Либідь, 2004. - 326 с.: іл.

                              У книзі на великому архівному матеріалі, маловідомих літературних джерелах подаються портрети видатних жінок України від часів Київської Русі до наших днів. Вміщено розповіді про славетних українок – жінок-патріоток із знатних роді, меценаток, вчених, літераторок, смисткиньл, громадських та політичних діячок, учасниць боротьби за незалежність України та збереження національної ідентичності.

                              Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВС 40308

10. Котляр, Микола Федорович. Історія України в особах. Давньоруська держава [Текст] / М. Ф. Котляр. - К. : Україна, 1996. - 240 с.

З низки нарисів про видатних осіб читач дістане уявлення про Давньоруську державу ІХ – ХІІІ ст. у всьому різноманітті політичного, економічного та культурного життя.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА 570700

11. Бойко, Ігор Йосипович.  Органи влади і право в Галичині у складі Польського Королівства (1349-1569 рр.) [Текст] : монографія / І. Й. Бойко ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л. : ЛНУ ім. І.Франка, 2009. - 628 с. - Бібліогр.: с. 562-625.

У монографії вперше в українській правничій літературі здійснено комплексне історико-правове дослідження формування та функціонування державно-правових і самоврядних інститутів у Галичині в складі Польського Королівства (1349 – 1569 рр.). На основі історико-правових джерел проаналізовано передумови та наслідки інкорпорації значної частини земель Галицько-Волинської держави Польщею у середині ХVI ст. та розкрито особливості організації публічної влади у Галичині в складі Польського Королівства (1349 – 1569 рр.).

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА 716362

12. Смолій, Валерій А. Українська національна революція ХVII ст. (1648-1676 рр.) [Текст] / В. А. Смолій, В. С. Степанков. - К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2009. - 447 с. - Бібліогр.: с. 361-436.

У праці на ґрунтовній джерельній базі та з урахуванням досягнень вітчизняної  і світової історичної думки в царині дослідження революційних рухів раннього нового часу зроблено спробу представити феномен Української революції ХVII ст. в сукупності та взаємодії його політичних, соціальних, економічних і ментально-свідомісних складових, а також показати її роль і місце в українській та європейській історії. 

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА 720455

13. Шевчук, Валерій. Козацька держава [Текст] : етюди до історії українського державотворення / В. Шевчук. - К. : Абрис, 1995. - 392 с.:іл.

Книга відомого сучасного українського письменника та історика розповідає про становлення, розвиток та загибель Козацької української держави, створеної гетьманом Богданом Хмельницьким, яка проіснувала на нашій землі більше століття. Книга стане в пригоді не лише історикам, студентам, викладачам, а й усім тим, кого цікавить складна, бурхлива й до решти нами ще не пізнана українська минувшина.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА 56704

14. "Пакти і Конституції" Української козацької держави [Текст] : до 300-річчя укладення / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Держ. арх. служба України, Центр. держ. іст. арх., м. Київ ; [відп. ред. В. А. Смолій ; упоряд.: М. С. Трофимук, Т. В. Чухліб]. - Вид. факс. - Л. : Світ, 2011. - 440 с. - Бібліогр.: с. 404-424.

У виданні відтворено тексти оригіналу староукраїнською мовою та відомих на сьогодні списків «Пактів і Конституцій законів і вольностей Війська Запорізького», укладених 1710 р. під Бендерами між обраним на гетьманську булаву Пилипом Орликом, з одного боку, та генеральною старшиною і козацтвом – з іншого; наведено їх переклади українською, англійською, німецькою, російською та французькою мовами. Публікація цієї визначної пам’ятки вітчизняної політико – правової думки раннього нового часу супроводжується археографічною передмовою, лінгвістичним аналізом, науковим коментарем, а також факсимільним відтворенням спеціального дослідження видатного історика та правознавця академіка Миколи Василенка (1929), у якому міститься грунтовний історико – юридичний аналіз джерела.

Розраховано на науковців, викладачів, студентську та учнівську аудиторію, громадський загал.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВС 51783

15. Шудря, Микола.  Лицарі булави [Текст] : розповіді про укр. гетьманів / Микола Шудря. - Київ : Велес, 2015. - 236, [3] с. : іл.

До збірки входять історичні розвідки Заслуженого діяча мистецтв України, лауреата Національної премії України ім. Т.Г. Шевченка Миколи Шудрі про українських гетьманів. Автор дає відповідь на запитання «Хто вони?» - родовід, освіта, вдача. Називає місця народження, поховання та інші маловідомі факти з життя Байди Вишневецького, Івана Мазепи та інших. Подано історичні довідки й уривки з відомих творів, які допомагають краще розкрити образи славних синів України.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА796165

16. Шкільник, Михайло. Україна у боротьбі за державність в 1917-1921 рр. [Текст] : спомини і роздуми / Михайло Шкільник ; упоряд., [авт. вступ. ст.] Владислав Верстюк. - Київ : Кліо, 2016. - 511 с.

Спогади і роздуми М. Шкільника відтворюють доленосні для України події революції 1917-1921 рр., час визвольних змагань, героїчних спроб визволення з-під російського імперського ярма, відновлення української державності. Книга насичена цікавим фактичним матеріалом, часто унікальним, закарбованим лише в пам’яті автора. Він, урядовець тогочасних українських міністерств, подає своє бачення революційних подій, аналізує їх та намагається знайти причини поразок визвольних змагань. На його думку, однією з них є дискредитація української ідеї П. Скоропадським, який під вивіскою «Української Держави» готував відновлення «єдиної і неподільної» Росії.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА804799

17. Діячі Української Центральної Ради [Текст] : бібліогр. довідник / В. Ф. Верстюк, Т. С. Осташко ; НАН України, Укр. міжнар. ком. з питань науки і культури. - К. : [б.в.], 1998. - 255 с.

У довіднику подаються стисла характеристика діяльності Української Центральної Ради та біографії її діячів. Уміщено також списки членів Ради, її органів і структур, хронологію найважливіших подій 1917-1918 рр. та бібліографію.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВС32541

 

18. Пиріг Р.Я. Українська гетьманська держава 1918 року [Текст] : іст. нариси / Руслан Пиріг ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2011. - 336 с.

У книзі висвітлюється утворення і функціонування однієї з державних формацій доби Української революції – гетьманату Павла Скоропадського (квітень-грудень 1918 року). Розкривається форма і ступінь державно-політичної моделі, ідеологічна платформа, соціальна база, проведення економічних реформ. Показано ступінь залежності гетьманату від союзників, вплив на державне будівництво російської імперської спадщини, роздвоєну лояльність правлячої еліти, причини невдачі цього державотворчого проекту.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВС 52297

19. Адміністративне право і процес УНР в екзилі: невідома правнича спадщина України [Текст] / [уклад.: Гриценко І. С. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Гриценка Івана Сергійовича. - Репр. вид. - Київ : Дакор, 2015. - 498 с.

У виданні відтворено документи, які відкривають невідомі сторінки історії змагань за українську державність у 20 – 30 рр. ХХ ст. Увазі читачів пропонуються проекти Судоустрою 1931 року, Адміністративного кодексу 1932 року і Закону про суди в адміністративних справах 1932 року Української Народної Республіки. До кожного проекту подано мотиви (науково-методичні коментарі), якими обґрунтовується потреба їхнього ухвалення.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА 59408

20. Нагорний, Євген Володимирович. Становлення та розвиток інституту громадянства України (1917-2007 рр.) [Текст] : [монографія] / Євген Нагорний. - Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. - 186 с. - Бібліогр.: с. 147-169.

У монографії оприлюднені результати дослідження становлення та розвитку інституту громадянства України. Висвітлено загальні засади правового регулювання, а також законодавче забезпечення відносин громадянства в роки Української революції, радянську добу та на сучасному етапі державного будівництва України.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА 792243

21. Петрів, Роман. Австрійські, Австро-Угорські і Галицькі конституції (кінець ХVIII-XIX ст.ст.) [Текст] : пер. з нім. і пол. мов: для фахівців права, студ. і викл. юрид. ф-тів вищ. навч. закл. та широкого кола читачів / Р. Петрів ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2005. - 84 с.

Інституція австрійського права формуючись на елементах демократизму, закладала основу для проведення відповідних реформ як в Австрійській імперії в цілому, так і в Галичині зокрема. Цьому процесові сприяло політичне право, що базувалося на принципах австрійської, австро-угорської та галицької конституцій.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА 698058

22. Рух опору в Україні: 1960-1990 [Текст] = Resistance movement in Ukraine 1960-1990: an encyclopedia : енциклопедичний довідник / Осип Зінкевич [та ін.] ; гол. ред. Осип Зінкевич ; Музей-архів і документаційний центр укр. самвидаву при вид-ві "Смолоскип". - К. : Смолоскип, 2010. - 804 с. : фото.

У виданні висвітлено історії визвольної боротьби карпатських українців у 1919 – 1939 рр.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА 557374

23. Рух опору в Україні: 1960-1990 [Текст] = Resistance movement in Ukraine 1960-1990: an encyclopedia : енциклопедичний довідник / Осип Зінкевич [та ін.] ; гол. ред. Осип Зінкевич ; Музей-архів і документаційний центр укр. самвидаву при вид-ві "Смолоскип". - К. : Смолоскип, 2010. - 804 с. : фото.

Довідник містить не лише біографічні дані окремих діячів та інформацію про їхні твори, неформальну пресу і правозахисні різномовні виданн, а й детальну бібліографію творів учасників руху опору, політв’язнів і репресованих, спогадів і статей, відгук іноземної преси.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВС49943

24. Євромайдан: хроніка відчуттів [Текст] : [колекція есе] / [Тарас] Прохасько [та ін.] ; [упоряд. Карп'юк В.]. - Брустурів : Дискурсус, 2014. - 151, [1] с. : фот.

Тараса Прохасько, Іван Ципердюк, Юрій Андрухович,Сергій Жадан, Юрій Винничук як літописці Євро майдану не фіксують події, а реагують на них так, як може відгукуватись кожен українець. І роблять вони це у власній письменницькій манері. 

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА 778237

25. Загребельний, Ігор. Майдан. Хроніки недореволюції [Текст] / Ігор Загребельний. - Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2014. - 94, [1] с.

Книга являє собою різноаспектне висвітлення питань, пов’язаних із революційними подіями 2013 – 2014 рр. Автор не обмежується поверхневою політичною аналітикою і розглядає ці проблеми під кутом зору філософії, етнопсихології, історії ідей, геополітики.

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА 789824

26. Слабченко, Євген Антонович. Дипломатична історія України [Текст] / Євген Слабченко ; упоряд. Ірина Матяш. - Київ : Кліо, 2016. - 493, [1] с. : іл. - Бібліогр.: с. 478-482.

У виданні вперше публікується праця «Дипломатична історія України» Є. А. Слабченка, українського громадського діяча в еміграції, кінорежисера, кінооператора, колекціонера бібліотечних і архівних зібрань, відомого у світовому кіномистецтві як Ежен Деслав (1899 – 1966).

Шифр зберігання у читальному залі ФПУ: ВА 804804

 

Контактна інформація

Голосіївський пр., 3,
2-й поверх, к. 307.
+38 (044) 525-5470
9.15 - 18.00 (понеділок - п'ятниця)