4-- Блок зв'язку записів

Структура полів зв’язку записів

Ця структура застосовується для всіх полів зв’язку записів 4 - - блоку

410 Серії
411 Підсерії
421 Додаток
422 Джерело додатку, або  Видання, до якого належить додаток
423 Видано з…( під одною обкладинкою)
430 Продовжується
436 Утворено злиттям …, …, та …
440 Продовжене під…
446 Поділилося на …, …, та …
447 Злилося з … та …, щоб утворити …
448 Повернулось до
451 Інше видання на тому ж носії
452 Інше видання на іншому носії
453 Перекладено як
454 Переклад з
455 Репродукція (відтворення) з
456 Репродуковано як
461 Набір
462 Піднабір
463 Фізична одиниця
464 Складова частина фізичної одиниці (Аналітична одиниця)
470 Документ, що є предметом огляду
481 Також переплетений в цьому томі
482 Переплетено з
488 Інші взаємопов’язані твори

Визначення та огляд полів

Мета створення Укрмарку - реалізація обміну бібліографічними даними машиночитаної форми. Важливим є узгодженість Укрмарку з іншими МАРК-форматами: інакше конвертування до Укрмарку та з нього є надто складним або навіть неможливим.

Тому техніку вставлених полів було доповнено технікою використання стандартних підполів. Структура записів агентств відображає, яку техніку пов’язування полів запису було застосовано.

Якщо є можливість вибору, агентство має зважити переваги техніки вставлених полів, яка дозволяє зробити записи повнішими, хоча і більш складними, перед технікою стандартних підполів, яка легша для застосування.

Відомості про наявність пов’язаних полів, яка техніка пов’язування  застосована, разом із приміткою про тип змісту у таких пов’язаних полях, повинні подаватись у документації, що супроводжує обмінні записи. Про деталі див. Додаток К.

В межах Розділу Полів Пов’язаних Записів обидва методи описані у послідовності: (А) техніка вставлених полів, та (В) техніка стандартних підполів. Усі приклади ілюструють обидва методи.

Кожне поле пов’язаного запису  буде містити підполя, що ідентифікують документ, до якого був створений зв’язок. Дані в цьому полі повинні бути достатніми, щоб ідентифікувати запис для документа, до якого створений зв’язок, або якщо запису немає, ідентифікувати сам документ.

Нижче наводиться перелік полів зв’язку, відповідно до типів записів:

Серії, додатки і т. і.
410 Серії
411 Підсерії
421 Додатки
422 Видання, до якого належить додаток
423 Видано з…

Передуючі записи

Наступні записи

430 Продовжується

431 Продовжується в частково

432 Заміщує

433 Заміщує в частково

434 Поглинуте

435 Поглинене в частково

436 Утворене злиттям

437 Відокремилось від

 

440 Продовжене під

441 Продовжене частково

442 Заміщене

443 Заміщено частково

444 Поглинуте

445 Поглинуте частково

446 Поділилося на

447 Злито з  ХХХХ, щоб утворити

448 Змінилося на


Інші видання
451 Інше видання на тому ж носії
452 Інше видання на іншому носії
454 Переклад з
455 Репродукція з
456 Репродуковано як.

Рівні
461 Рівень набору
462 Рівень піднабору
463 Рівень фізичної одиниці
464 Складова частина фізичної одиниці (Аналітична одиниця)

Інші
470 Документ, що є предметом огляду
481 Також переплетено з цим томом
482 Переплетено з . . .
488 Інші співвіднесені твори


ФАКУЛЬТАТИВНІ

ПОВТОРЮЮТЬСЯ. Будь-яка кількість пов’язаних полів може буди включена до запису.

СПІВВІДНЕСЕНІ П / ПП:

311 ПРИМІТКИ ЩОДО ПОВ’ЯЗУВАНИХ ПОЛІВ.
Поле 311 може бути використаним для відображення будь-яких відношень зв’язку, які визначаються в данім блоці, якщо потрібна примітка не може бути згенерована з 4 - - поля. Якщо використовується поле 311, індикатор 2 відповідного поля 4 - - складає 0.


  • ПРИМІТКИ:

Для певних категорій пов’язаних полів (особливо 46 - Рівень пов’язаних полів) можуть бути обмеження до характеру створення зв’язків. Деталі подані в Примітках до змісту поля цих полів.


  • ІНДИКАТОРИ

Індикатор 1: пробіл (не визначено)
Індикатор 2: індикатор примітки

Другий індикатор визначає чи буде агентство, яке розповсюджує запис, використовувати дані цього поля, щоб зробити примітку для друку, або для інших подавань запису. Якщо примітка не потребується, то значення індикатору дорівнює 0. Різновиди приміток, які можуть бути створені, з використанням цих даних, наведені у прикладах. Коли запис є представленим на екрані, специфічна мітка поля може бути переведена у текстову форму, що точно описує відношення документа, до якого був створений зв’язок, та документа, який каталогізується: точне текстове формулювання залежить від практики агентства, що одержує запис.

0 - Не робити примітку
1 - Робити примітку


  • (А) ПІДПОЛЯ: Техніка вставлених полів

$1 Дані, які пов’язуються. Кожне підполе $1 містить дані поля разом з міткою, індикаторами та кодами підполів.

ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожного вставленого поля


  • ПРИМІТКИ (техніка вставлених полів):

Кожне поле, до якого створюється зв’язок форматується за схемою:

Індикатори:

Визначник підполя

Дані підполя

Визначник підполя

Дані підполя

 

F / T

#0 чи #1

$1

Вставлені:
мітка, індикатори та підполя

$1

Вставлені: мітка, індикатори та підполя

……

 


Рекомендовано, щоб вставлені поля заносилися у числовій послідовності міток в межах кожного поля. У випадку вставленого поля 001, яке не має ні індикаторів ні визначників підполів, дані підполя складають лише мітку та номер (Приклад 1).

Якщо пов’язуване поле містить контрольний номер запису, цей запис включається до того ж файлу з метою розповсюдження.  Пов’язані поля, які зконструйовано з полів повного запису повинні містити скопійовані дані, що вимагаються за наявності:

001 ІДЕНТИФІКАТОР ЗАПИСУ
500 УНІФІКОВАНА НАЗВА
АБО (якщо поле 500 відсутнє у запису)
200$a Основна назва
7 - - Первинна інтелектуальна відповідальність (за наявності)
206 Область специфіки матеріалів: Картографічні матеріали - Математичні дані
Наступні поля можуть бути включені:
010 ISBN
011 ISSN
040 CODEN
101 Мова твору
102 Країна публікації або виробництва
123 Поле кодованих даних: Картографічні матеріали – Математичні дані
130 Поле кодованих даних: Мікроформи. - Фізичні властивості
200$a Основна назва (за наявності поля 500)
200$f Перші відомості про відповідальність
200$h Номер розділу або частини
200$i Назва розділу або частини
200$v Визначення тому
205 Відомості про видання
210 Публікація, розповсюдження, тощо
215 Фізичний опис
225 Серії
510 Паралельна основна назва
530 Ключова назва
856$u URL

У деяких випадках ці необов’язкові поля можуть знадобитися, для ідентифікації документа, наприклад 210 Публікація тощо для  45 - Інші видання

Не рекомендовано включення полів, яаі не входять до переліку.

Пов’язані поля не конструюються з повного запису, якщо документ, до якого створюється зв’язок, відсутній. Вони повинні містити сформульовані самостійно дані, достатні для ідентифікації документа, до якого створюється зв’язок.

Щонайменше пов’язані поля повинні містити перелічені вище дані, за винятком ідентифікатору запису.


(В) ПІДПОЛЯ: Техніка стандартних підполів

$a Автор. Ім’я особи, колективу або родини з первинною інтелектуальною відповідальністю відносно документа, з яким створюється зв’язок. Якщо зміст $a складає більш ніж одне підполе, застосовується стандартна пунктуація (ЕХ.6).
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$c Місце публікації. Зміст підполя 210$a документа, з яким створюється зв’язок.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$d Дата публікації. Зміст підполя 210$d документа, з яким створюється зв’язок.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$e Відомості про видання. Зміст підполя 205$a документу, з яким створюється зв’язок.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$h Номер розділу або частини. Зміст підполя $h, яке відноситься до назви (поле 200), серії (поле 225), або уніфікованої назви (поле 500) документа, з яким створюється зв’язок.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$i Назва розділу або частини. Зміст підполя $i, яке відноситься до назви (поле 200), серії (поле 225), або уніфікованої назви (поле 500)  документа, з яким створюється зв’язок.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$p Фізичний опис. Зміст підполя 215$a документу, з яким створюється зв’язок.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$t Назва. Зміст підполів що відносяться до: 200 Назва, 225 Назва серії, або 500 Уніфікована назва документу, з яким створюється зв’язок. Для серіального видання, це підполе може містити зміст поля 530 Ключова назва. Коли зміст складає більше ніж одне підполе, має використовуватись стандартна пунктуація (ЕХ 6).
ОБОВ’ЯЗКОВЕ.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$u URL. Зміст підполя 856$u запису, який є джерелом підполів $a та $t в цьому полі.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ. (488, ЕХ.4)

$v Номер тому. Елемент(-и) (номер, розташування в документі), що передають відношення між поточним документом, та документом, до якого сворюється зв’язок. Прикладом таких елементів є 200$h та 225$v.
ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$x Міжнародний стандартний номер серіального видання – ISSN. Зміст підполя  011$a документу, до якого створюється зв’язок.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$y Міжнародний стандартний книжковий номер - ISBN / Міжнародний стандартний музичний номер – ISMN. Зміст підполів 010$a або 013$a документу, до якого створюється зв’язок.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$z CODEN. Зміст підполя 040$a документа, до якого створюється зв’язок.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$0 Ідентифікатор бібліографічного запису. Зміст поля 001 документа, до якого створюється зв’язок.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$3 Номер авторитетного запису. Зміст підполя $3, яке є джерелом для підполів $a або $t в цьому полі.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

$5 Установа в якій поле застосовано. Зміст підполя $5, яке є джерелом для підполів $a або $t в цьому полі.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.

Якщо на документ, до якого створюється зв’язок, немає запису, дані в цьому полі створюються так, якби цей документ був каталогізований.

Якщо пов’язуване поле містить контрольний номер запису, до якого створений зв’язок, цей запис повинен бути включеним до того ж самого файлу з метою розповсюдження.

Порядок підполів не має значення. Але рекомендовано, щоб підполе $0 було першим, а послідовність була постійною в межах бази даних.


  • ПРИКЛАДИ

ЕХ 1А: Техніка вставлених полів

461 #0$100177-10346$12000#$aCountries of Europe$vvol. 2

Компоненти полів:

#0 Індикатори для поля 461
$1 Ідентифікатор підполя
001 Мітка вставленого поля
77-10346 Дані поля 001
$1 Ідентифікатор підполя
200 Мітка вставленого поля
#0 Індикатори вставленого поля 200
$a Ідентифікатор підполя для поля 200
Countries of Europe     Дані підполя $a поля 200
$v дентифікатор підполя для поля 200
vol. 2     Дані підполя $v поля 200

ЕХ 1В: Техніка стандартних підполів

461 #0$077-10346$tCountries of Europe$vvol. 2

Цей приклад ілюструє зв’язок створений від окремимого тому до багатотомної монографії, що знаходиться на рівні набору. Документ, що каталогізується - т.2 є одною фізичною одиницею набору. Запис для набору повинен бути присутнім в тому ж самому файлі і мати свій ідентифікатор запису:
77-10346. Агентство, що створює запис не робить примітку відносно набору в запису для окремого тому, який каталогізується, і тому значення індикатора 2 складає 0. Щоб створити точку доступу з цього поля, буде необхідно знайти запис, до якого відноситься поле 001. Точка доступу згенерована з запису до якого це поле входить у вигляді:
Countries of Europe, vol.2

EX 2A: Техніка вставлених полів

422 #1$12001#$aWorld of knowledge

EX 2B: Техніка стандартних підполів

422 #1$tWorld of knowledge

Серіальне видання World of knowledge має щорічний додаток з назвою World of knowledge annual. У запису до World of knowledge annual потрібна примітка для визначння цього зв’язку. Формат джерела записує цю інформацію створенням зв’язку з документом World of knowledge шляхом вміщення бібліографічної назви до поля 422 ДЖЕРЕЛО ДОДАТКУ. Примітка створена від цього поля читається як:
Додаток до: World of knowledge

EX 3A: Техніка вставлених полів

430 #1$1001RI976423$1011##$a0199-4797$15301#$aLigand quarterly

EX 3B: Техніка стандартних підполів

430 #1$0RI976423$x0199-4797$tLigand quarterly

Серіальне видання з ключовою назвою Journal of clinical immunoassay продовжує Ligand quarterly, що має ISSN 0199-4797. У запису для Journal of clinical immunoassay створюється зв’язок з попереднею назвою з використанням ключової назви та ІSSN для ідентифікації. Запис для цього серіального видання необов’язково знаходиться у тому ж файлі. Примітка згенерована з цього поля читається як:
Продовжує: Ligand quarterly. ISSN 0199-4797
або, коли примітка згенерована з французькомовної бази даних:
Fait suite à: Ligand quarterly. ISSN 0199-4797

EX 4A: Техніка вставлених полів

311 ##$aIncludes alternate issues of Mythprint. ISSN 0146-9347
423 #0$1011##$a0146-9347$12001# $aMythprint

EX 4B: Техніка стандартних підполів

311 ##$aIncludes alternate issues of Mythprint. ISSN 0146-9347
423 #0$x0146-9347$tMythprint

Примітка, яка не може бути автоматично згенерована з поля зв’язку 423 вміщена до поля приміток 311. Індикатор 2 дорівнює 0. Примітка не є вставленою до поля 423.

EX 5A: Техніка вставлених полів

200 1#$aIm Auftrag des Königs$edie gefährlichen Abenteuer des Quentin Durward$fWalter Scott$gmit einem Nachwort von Traude Dienel$g[Bearbeitung einer Übersetzung von Oelkers aus dem Jahre 1831]
454 #1$150010$aQuentin Durward
700 #1$aScott,$cSir$bWalter,$f1771-1832

EX 5B: Техніка стандартних підполів

200 1#$aIm Auftrag des Königs$edie gefährlichen Abenteuer des Quentin Durward$fWalter Scott$gmit einem Nachwort von Traude Dienel$g[Bearbeitung einer Übersetzung von Oelkers aus dem Jahre 1831]
454 #1tQuentin Durward
700 #1$aScott,$cSir$bWalter,$f1771-1832

Im Auftrag des Königs є перекладом Quentin Durward.В.Скотта Запис для цього твору необов’язково буде знаходитись в тому ж файлі. Переклад каталогізується під оригінальним ім’ям автора, тому агентство вважає непотрібним включати його до поля 454. Примітка згенерована з цього поля читається як:
Переклад : Quentin Durward

EX 6A: Техніка вставлених полів

200 1#$aVariations on a theme of Bartók$efor string quartet$fMalcolm Lipkin
311 ##$aVariations on Bartók's Concertos, viola, orchestra, op.posth. Movement 1
488 #0$1700#1$aBartók,$bBéla,$f1881-1945$150010$aConcertos,$rviola, orchestra,$nop.posth. $hMovement 1
700 #1$aLipkin,$bMalcolm

EX 6B: Техніка стандартних підполів

200 1#$aVariations on a theme of Bartók$efor string quartet$fMalcolm Lipkin
311 ##$aVariations on Bartók's Concertos, viola, orchestra, op.posth. Movement 1
488 #0$aBartók, Béla, 1881-1945$tConcertos, viola, orchestra, op.posth. Movement 1
700 #1$aLipkin,$bMalcolm

Примітка, яка не може бути автоматично згенерована з пов’язуючого поля 488 вміщена в поле приміток 311. Індикатор 2 поля 488 дорівнює 0.