Правила прийому до аспірантури і докторантури

Затверджено рішенням Вченої ради
Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського
«28»    жовтня     2022 року 

 

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до аспірантури
і докторантури для здобуття ступеня доктора філософії
та доктора наук у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського
в 2023 році

 

1.  Загальні положення

1.1.  Правила  прийому  розроблені  відповідно  до  Закону  України  «Про вищу  освіту»  № 1556-VII  від 01.07.2014 р.,  «Порядку  підготовки  здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України  №  261  від  23.03.2016 р., «Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Національній бібліотеці України імені
В. І. Вернадського», затвердженого вченою радою НБУВ (протокол №1 від 15 січня 2019 р.).  

1.2. Вступ до аспірантури Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (далі – НБУВ) здійснюється на конкурсній основі за спеціальністю 029 - «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

За ліцензією Міністерства освіти і науки України НБУВ отримала 10 аспірантських місць, з них за державним замовленням НАН України оплачує 4 місця денної (очної) форми навчання.

1.3.  Правила прийому до аспірантури НБУВ діють з 03 липня 2023 року до 28 червня 2024 року.

1.4.    Підготовка  здобувачів  ступеня  доктора  філософії  в  аспірантурі НБУВ здійснюється за очною (денною) формою навчання.

1.5.  Нормативний  строк  підготовки  доктора  філософії  в аспірантурі становить чотири роки.

1.6.  До  аспірантури  приймаються  особи,  які  здобули вищу освіту освітнього ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.

1.7. Підготовка  в  аспірантурі  НБУВ  здійснюється  за рахунок:

– за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням);

– за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Отримання цільових пільгових державних кредитів для навчання в аспірантурі здійснюється відповідно до Порядку цільового кредитування для здобуття професійно-технічної та вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 року № 673;

– за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримала НБУВ на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук). Розмір плати за весь строк навчання для здобуття відповідного ступеня вищої освіти, а також порядок оплати освітньої послуги встановлюється у договорі (контракті), що укладається між НБУВ та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов'язання щодо її оплати. Кількість аспірантів, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням та вартість такої підготовки визначаються вченою радою НБУВ з урахуванням ліцензійного обсягу.

1.8. До вступних випробувань допускаються виключно особи, які в установлений термін подали до аспірантури та докторантури НБУВ всі обов’язкові документи.

1.9. Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури на денну форму навчання та довідка про середньомісячну заробітну плату з останнього місця роботи (за підписами керівника установи та головного бухгалтера) для нарахування стипендії подаються аспірантом особисто в десятиденний термін після зарахування до аспірантури.


2.  Строки  прийому  заяв  і  документів,  вступних  випробувань,
конкурсного відбору та зарахування на навчання

2.1. Порядок роботи Приймальної комісії НБУВ: щодня, крім суботи та неділі, з 9.00 до 16.00.

2.2. Прийом  заяв  і  документів,  вступні  іспити,  конкурсний  відбір  та зарахування на навчання до аспірантури очної (денної) форми навчання проводяться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії

Початок прийому заяв і документів

3 липня 2023 р.

Закінчення прийому заяв і документів

08 вересня 2023 р. о 16.00

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

12 вересня 2023 року

Строки проведення вступних іспитів 

15 вересня – 13 жовтня 2023 року

Оприлюднення рейтингового списку вступників до аспірантури із зазначенням рекомендованих до зарахування

не пізніше 18.10.2023 р.

Терміни зарахування вступників

1 листопада 2023 року


3.  Порядок прийому заяв і документів

3.1. Прийом на навчання в аспірантурі здійснюється в межах ліцензованого обсягу за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

3.2. Вступники  до  аспірантури  подають  особисто  такі документи:

-  заяву на ім’я Генерального директора НБУВ (заповнюється на місці);

- документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (оригінал, копія);

- довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (оригінал, копія);

- документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (оригінал, копія);

- військово-обліковий документ для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених законодавством) (оригінал, копія);

-  4 фотокартки 3x4;

- наукову доповідь (реферат) зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (допуск до вступних іспитів);

- рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (наукової установи) (за наявності);

- посвідчення про складені кандидатські іспити (за наявності);

- направлення від організації державної форми власності, для якої за державним замовленням буде здійснюватись підготовка аспіранта та його працевлаштування після закінчення аспірантури (за наявності);

- список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності);

- міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівень В2 (за наявності). При наявності даного сертифікату вступник звільняється від складання іспиту з іноземної мови.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією НБУВ або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

3.3. Особа,  яка  подає  до  вступу  в  аспірантуру  документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), допускається  до вступних випробувань нарівні з іншими  особами за умови визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 "Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059. Рішення щодо зарахування або незарахування такого вступника  ухвалюється  Приймальною комісією в  разі  успішного  складення  ним  вступних випробувань на підставі сформованого за конкурсними балами рейтингу вступників.

3.4. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про вищу духовну освіту, виданий закладом вищої духовної освіти до 01 вересня 2018 року, обов'язковим є подання Свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту або рішення вченої ради НБУВ щодо визнання зазначеного документа у встановленому законодавством порядку.

3.5.Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі за державним  замовленням і не захистилася або була відрахована з неї завчасно, має право на повторний  вступ  до  аспірантури  за  державним  замовленням  лише  за  умови  відшкодування  коштів,  витрачених  на  її  підготовку,  у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку (відповідно до постанови Кабінету  Міністрів  України  № 658  від  26 серпня  2015 року  «Порядок відшкодування  коштів  державного  або  місцевого  бюджету,  витрачених  на оплату послуг з підготовки фахівців»).

3.6. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією, а також з частиною шостою статті 7 Закону України  «Про вищу освіту» фіксується в письмовому повідомленні щодо поінформованості про відсутність акредитації освітньої програми, за якою здійснюється навчання в аспірантурі НБУВ, в заяві вступника та підтверджується його особистим підписом під час подання заяви у паперовій формі.

3.7. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання в аспірантурі НБУВ не пізніше наступного дня після завершення вступних випробувань. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному сайті НБУВ у розділі «Аспірантура і докторантура».


4.  Проведення вступних іспитів та конкурсний відбір

4.1. Вступники до аспірантури НБУВ складають вступні іспити:

зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної  спеціальності). Програма  вступного  іспиту  зі  спеціальності (Додаток 1)  затверджується вченою радою НБУВ і оприлюднюється сайті НБУВ за чотири місці до початку вступної кампанії;  

- з  іноземної  мови  за  програмою,  яка  відповідає  рівню  В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.  Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня), німецької мови - дійсним сертифікатом  TestDaF (не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

Послідовність  складання  вступних  іспитів  до  аспірантури наступна:  випробування  зі спеціальності, іноземна  мова.

4.2. Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань  або  спеціальності,  ніж  та,  яка  зазначена  в  їх  дипломі  магістра (спеціаліста),  за  рішенням  Приймальної  комісії  може  бути  призначене додаткове вступне випробування.   

  Додаткове вступне випробування передує вступним іспитам з іноземної мови  та  спеціальності.  Оцінювання  додаткового  вступного  випробування відбувається за двобальною шкалою: «зараховано» або «не зараховано». У тому випадку, коли за додаткове вступне випробування вступник отримав оцінку «не зараховано»,  він  не  допускається  до  наступного  вступного  іспиту  і позбавляється права брати участь у конкурсі. Програма додаткового вступного випробування затверджується рішенням вченої ради НБУВ. 

4.3. Знання  та  вміння,  продемонстровані  вступниками  до  аспірантури  на вступних випробуваннях зі спеціальності, оцінюватимуться за 100-бальною  шкалою.  Вступники,  які  наберуть  менш  як  61  бал, позбавлятимуться права участі  в конкурсі.

4.4. Відомості про результати вступних випробувань та інші конкурсні показники вступників вносяться до запису про вступника в ЄДБО та оприлюднюються на інформаційному стенді аспірантури і докторантури НБУВ та/або на веб-сайті НБУВ у розділі «Аспірантура і докторантура» не пізніше наступного дня після випробування.

4.5. Не  допускається перескладання  або повторне  складання будь-якого із вступних іспитів.

4.6. Особам,  допущеним  за  рішенням  Приймальної  комісії  до  вступних  іспитів  в  аспірантуру,  надається  відпустка  для  підготовки  та складання іспитів згідно з чинним законодавством України.

4.7. Вступним випробуванням до аспірантури надаються вагові коефіцієнти, які нормуються одиницею. Вступні випробування складаються з:

- вступний іспит зі спеціальності: ваговий коефіцієнт – 0,5;

- вступний іспит з англійської мови: ваговий коефіцієнт – 0,25;

Крім того, при визначенні конкурсного балу кожного вступника також враховуються наступні показники:

- середній бал додатку до диплому про вищу освіту: ваговий коефіцієнт – 0,1;

- додаткові бали за наукові досягнення: ваговий коефіцієнт – 0,15.

Рейтинговий список вступників до аспірантури впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

-       прізвище, ім'я та по батькові вступника;

-       прізвище та ініціали передбачуваного наукового керівника.

4.8. Конкурсний бал (КБ) вступника до аспірантури формуватиметься (за 100-бальною шкалою) за наступною формулою:

 

КБ = ВІС х 0,5+ ВІМ х 0,25 + ДБ х 0,15 + СБД х 0,1; де:

 

ВІС – оцінка вступного випробування зі спеціальності (за 100-бальною шкалою);

ВІМ – оцінка вступного випробування з іноземної мови (за 100-бальною шкалою);

ДБ* – додаткові бали за наукові досягнення;

СБД – середній бал додатку до диплому про вищу освіту (за 100- бальною шкалою).

 

4.9. Додаткові  бали  за  наукові  та  навчальні  досягнення  вступників  до аспірантури  нараховуватиме  предметна  комісія НБУВ  з  прийому  вступного  іспиту  зі  спеціальності.  Порядок нарахування додаткових балів за навчальні/наукові досягнення для вступників до аспірантури подано у Додатку 2.

4.10. Зарахування  на  загальних  підставах  відбуватиметься  за  сумою  балів, отриманих  за вступний іспит зі спеціальності та  додаткові бали, нараховані  за навчальні та наукові досягнення. 

4.11. Вступники до аспірантури, які не пройшли за конкурсом на навчання за рахунок державного замовлення, можуть бути рекомендовані до зарахування в аспірантуру  для  освоєння  освітньо-наукової  програми  підготовки  доктора філософії за кошти фізичних (юридичних) осіб. 

4.12. Особи, які без поважних причин не з’явились на вступні випробування у визначений розкладом час; особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого  Правилами  прийому  мінімального  рівня;  особи,  які  забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі  в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. 

4.13. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, які не прийняті на навчання, зберігаються не менше одного року, після чого знищуються, про що складається акт.

4.14. Апеляції на результати вступних випробувань, проведених у НБУВ, розглядає апеляційна комісія НБУВ, склад та порядок роботи якої затверджується наказом Генерального директора НБУВ.


5.  Право на першочергове зарахування

5.1. У  разі  одержання  однакової  кількості  балів  переважне  право  при зарахуванні до аспірантури матимуть вступники:

-  які  мають  наукові  публікації,  брали  участь  в  олімпіадах,  конкурсах, конференціях;

-  які  успішно  закінчили  магістратуру,  отримавши  диплом  магістра  з відзнакою;

-  рекомендовані  до  вступу  в  аспірантуру  Вченою  радою вищого навчального закладу (факультету, інституту), наукової установи;

- мають направлення від організації державної форми власності, для якої за державним замовленням буде здійснюватись підготовка аспіранта та його працевлаштування після закінчення аспірантури (за наявності);

-  мають міжнародний сертифікат з іноземної мови, що підтверджує рівні В2 – С2.


6.  Зарахування на навчання

6.1. Рейтинговий  список  вступників  до  аспірантури,  які рекомендуються  до  зарахування,  впорядковується  за  конкурсним  балом  від більшого  до  меншого  та  оприлюднюються  на  інформаційному  стенді аспірантури та докторантури НБУВ та/або на веб-сайті НБУВ у розділі «Аспірантура і докторантура».

6.2. Наказ про зарахування на навчання видається Генеральним директором НБУВ на підставі рішення приймальної комісії. Наказ про зарахування на навчання оприлюднюється на інформаційному стенді аспірантури і докторантури НБУВ та/або на веб-сайті НБУВ у розділі «Аспірантура і докторантура».

6.3. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване Приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника – подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту.

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до аспірантури НБУВ за власним бажанням. Відрахованим за власним бажанням особам подані ними документи повертають не пізніше наступного дня після подання заяв про відрахування.

6.4. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 календарних днів від дати їх початку, наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи.

6.5. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 6.3, 6.4 цього розділу місце(я) може проводитись додатковий конкурсний відбір (за погодженням із державним замовником) з числа осіб, які брали участь у конкурсі на навчання в аспірантурі НБУВ. Участь у додатковому конкурсному відборі згідно з конкурсним балом беруть вступники, які подавали заяву на навчання в аспірантурі НБУВ та були допущені до участі в конкурсі.


7. Процедура подання та перелік документів, необхідних
для вступу до докторантури

7.1. Докторантура Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (далі – НБУВ) здійснює набір за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

7.2 Документи для вступу до докторантури подаються у відділ докторантури та аспірантури щодня, крім суботи та неділі, з 9.00 до 16.00.

7.3. Вступ до докторантури здійснюється на конкурсній основі.

7.4. Правила прийому до докторантури НБУВ діють з 01 травня 2023 року до 30 квітня 2024 року.

7.5. Підготовка в докторантурі НБУВ здійснюється:

- за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів – за державним замовленням, за кошти державного бюджету;

- за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримала  НБУВ на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук).

7.6. Підготовка здобувачів ступеня доктора наук в докторантурі здійснюється за очною (денною) формою навчання.

7.7. Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі становить два роки.

7.8. До докторантури приймаються особи, які отримали ступінь доктора філософії (кандидата наук) не пізніше як за три роки до моменту подання заяви до вступу в докторантуру, мають наукові здобутки та опубліковані праці, зокрема не менше 10 публікацій, зі спеціальністю 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа", 27.00.03 "Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство", 27.00.02 "Документознавство, архівознавство" (публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

7.9. Для вступу до докторантури вступник не менше ніж за два місяці до вступу подає до докторантури НБУВ розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту. Протягом місяця з дня надходження документів від усіх вступників докторантура НБУВ організує їх розгляд провідними підрозділами НБУВ, в яких відбувається заслуховування наукових доповідей і шляхом голосування визначається можливість зарахування кожного вступника до докторантури, та подає висновки на розгляд Вченої ради НБУВ.

Вчена рада НБУВ в місячний строк розглядає висновки провідних підрозділів НБУВ щодо кожного вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури та відповідно до наданої характеристики наукової діяльності вступника призначає докторанту наукового консультанта з числа штатних науково-педагогічних або наукових працівників НБУВ із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності. Рішення Вченої ради НБУВ затверджується і оформляється наказом Генерального директора НБУВ.

Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступу нарівні з іншими вступниками. У разі позитивного рішення Вченої ради НБУВ щодо зарахування такого вступника в докторантуру Вчена рада НБУВ одночасно приймає рішення про відповідність його диплома. У разі відмови Вчена рада НБУВ надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови.

 

Етапи вступної кампанії у 2023 році

 

Початок прийому заяв та документів

 

1 лютого 2023 року

Закінчення прийому заяв та документів

17 березня 2023 року

Оприлюднення списку вступників до докторантури на інформаційному стенді аспірантури і докторантури та веб-сайті НБУВ

27 березня 2023 року

Розгляд дослідницьких пропозицій провідними підрозділами НБУВ

до 21 квітня 2023 року

Розгляд висновків провідних підрозділів НБУВ щодо кожного вступника і ухвалення рішення про його зарахування до докторантури Вченою радою НБУВ

до 26 травня 2023 року

Оприлюднення рейтингового списку вступників з рекомендацією вступників до зарахування до докторантури

не пізніше 21 серпня 2023 року

Терміни зарахування вступників

1 вересня 2023 року

 

7.10. Повний комплект обов’язкових для вступу до докторантури документів у подається вступником особисто до аспірантури і докторантури НБУВ у встановлений термін і включає:

- заява в паперовій формі (заповнюється на місці);

- документ, що посвідчує особу (оригінал, копія);

- довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (оригінал, копія);

- документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (оригінал, копія);

- військово-обліковий документ для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених законодавством) (оригінал, копія);

- диплом про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук) – оригінал, копія;

- атестат про присвоєння вченого звання доцента (професора, старшого наукового співробітника) (за наявності) – оригінал, копія;

- 4 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

- особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник працює;

- засвідчену копію трудової книжки з місця роботи;

- список опублікованих наукових праць і винаходів (за встановленим зразком, з визначенням фахових видань за науковою спеціальністю передбачуваної дисертації);

- розгорнутий план дисертації, обґрунтування теми дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією НБУВ або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Трудова книжка із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до докторантури подається докторантом особисто в триденний термін після зарахування до докторантури.

7.11. Список вступників до докторантури оприлюднюється на інформаційному стенді Приймальної комісії та/або на веб-сайті НБУВ у розділі "Аспірантура і докторантура".

7.12. Відділ докторантури та аспірантури формує проект рейтингового списку вступників до докторантури та подає його на розгляд Вченої ради НБУВ. Проект рейтингового списку вступників впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого за встановленими критеріями:

 

 

№ з/п

Критерії оцінювання наукового доробку

Кількість публікацій

Кількість

балів**

1.

Кількість опублікованих наукових статей у наукових (зокрема електронних) фахових виданнях України та інших держав*

10

1

11

2

12

3

≥13

4

2.

Кількість опублікованих наукових статей у наукових періодичних виданнях інших держав з напряму, з якого підготовлено дисертацію; до таких публікацій можуть прирівнюватися публікації у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз

2

2

3

3

≥4

4

3.

Наявність опублікованої без співавторів монографії (монографій) за темою дисертації

 

3

** за умови рівної кількості балів вищу позицію в рейтинговому списку займає той претендент до вступу в докторантуру, у якого більша кількість опублікованих наукових статей у наукових періодичних виданнях інших держав з напряму, з якого підготовлено дисертацію; до таких публікацій можуть прирівнюватися публікації у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз

 

7.13. На термін перебування у докторантурі між докторантом та НБУВ укладається договір (контракт).

7.14. Особа, яка раніше навчалася в докторантурі за державним замовленням і не захистила в установлений строк свої наукові досягнення у вигляді дисертації, або опублікованої монографії, або за сукупністю опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях статей у спеціалізованій вченій раді, або була відрахована з неї достроково, має право на повторний вступ до докторантури за державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному порядку.

7.15. Наказ про зарахування до докторантури видається Генеральним директором НБУВ на підставі рішення Вченої ради. Наказ оприлюднюється на інформаційному стенді докторантури та аспірантури та/або веб-сайті НБУВ.


Додаток 2. до Правил прийому в аспірантуру
для здобуття ступеня доктора філософії
в Національній бібліотеці України
імені В. І. Вернадського в 2020 році

 

Порядок нарахування додаткових балів
за навчальні/наукові досягнення вступників до аспірантури для здобуття
наукового ступеня доктора філософії

 

Наукові досягнення

Кількість балів

Публікація у науковому виданні, включеному до переліку наукових фахових видань України (за спеціальністю 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа", 27.00.03 - "Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство", 27.00.02  - "Документознавство, архівознавство")

10 (кожна стаття)

Публікація у виданні,  яке входить до міжнародних наукометричних баз  Scopus або Web of Science 
(за спеціальністю 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа", 27.00.03 "Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство", 27.00.02 "Документознавство, архівознавство")

25 (кожна стаття)

Одноосібна монографія яка рекомендована до друку вченою радою відповідного інституту чи НБУВ

25

Розділ у колективній монографії, яка рекомендована до друку вченою радою НБУВ

10

Участь у науковій всеукраїнській конференції

5 (кожні тези)

Участь у науковій міжнародній конференції (за умови публікації тез доповіді (за спеціальністю 029 - "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа", 27.00.03 - "Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство", 27.00.02 - "Документознавство, архівознавство")

10 (кожні тези)

Патент або авторське свідоцтво про винахід за спеціальністю
029 - "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа"*

25

Рекомендація Вченої ради вищого навчального закладу

(наукової установи)  на вступ до аспірантури **

5

Диплом магістра/спеціаліста з відзнакою за обраною спеціальністю спеціальністю "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа", "Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство", "Документознавство, архівознавство"

5

* за період не більше трьох років до моменту вступу.
** за період не більше одного року до моменту вступу.