Програма вступного іспиту

Затверджено рішенням Вченої ради

 Національної бібліотеки України

імені В. І. Вернадського

протокол № 1

« 15 »    січня       2019 р.

 

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ

З ФАХУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

029 «ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА»

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

         Фахове випробування, призначене для вступників до аспірантури Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (далі - НБУВ)  за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», передбачає оцінювання якості знань випускників, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), та відповідності їхнього рівня підготовки кваліфікаційним вимогам, що висуваються для фахівців даного профілю.

Вступний іспит проводиться усно і передбачає відповіді вступника на питання екзаменаційного білету.

Питання екзаменаційних білетів охоплюють зміст таких дисциплін: «Бібліотекознавство і історія бібліотечної справи», «Книгознавство і історія книги», «Бібліографознавство і бібліографічна діяльність», «Аналітико-синтетична обробка документної інформації», «Бібліотечно-інформаційне обслуговування», «Документні ресурси бібліотек», «Інформаційно-пошукові системи», «Архівознавство», «Документознавство», «Інформаційно-аналітична діяльність» (в обсязі навчальної програми для спеціаліста або магістра), та має на меті виявити рівень знань вступників з відповідних навчальних дисциплін та їх вміння застосовувати набуті знання у науковій діяльності.

Мета фахового випробування, призначеного для вступників до аспірантури НБУВ за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», – виявлення знань за напрямками професійної діяльності спеціаліста або магістра та формування контингенту аспірантів, здатних успішно виконати завдання наукового дослідження відповідно до обраної спеціалізації.

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які  здобули вищу освіту освітнього ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста. Програма охоплює коло питань, які в сукупності характеризують вимоги до знань і вмінь особи, що бажає навчатись у аспірантурі НБУВ з метою підготовки дисертаційної роботи за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Вступне випробування проводиться в усній формі і оцінюється за 100-бальною шкалою. Мінімальний прохідний бал вступного випробування – 61 бал.

На вступному випробуванні вступник має можливість отримати від 0 до 100 рейтингових балів, що відповідає кількості і якості правильних відповідей на питання екзаменаційного білету. Кожен екзаменаційний білет містить 3 (три) питання. Одна правильна відповідь оцінюється в 30 балів. Максимальна кількість в 10 балів передбачається за виконання наукової доповіді (реферату) зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Кількість балів за вступне випробування ВІС = П1+П2+П3+НД, де

ВІС – вага в балах оцінки вступного іспиту зі спеціальності (за 100-бальною шкалою);

П1 – кількість балів, отриманих вступником за відповідь на перше питання екзаменаційного білету (максимальна кількість балів – 30);

П2 – кількість балів, отриманих вступником за відповідь на друге питання екзаменаційного білету (максимальна кількість балів – 30);

П3 – кількість балів, отриманих вступником за відповідь на третє питання екзаменаційного білету (максимальна кількість балів – 30);

НД– кількість балів, отриманих вступником за представлену наукову доповідь (реферат) (максимальна кількість балів – 10).

 

Критерії оцінювання результатів

 

Кількість

рейтингових

балів

Вступник має високий рівень фахових знань та вмінь, логіку мислення, вільно володіє навчальним матеріалом, здатний його аналізувати та знаходити правильні відповіді.

90-100

Вступник добре володіє навчальним матеріалом, здатний його аналізувати, але може припускатися окремих помилок, не завжди виявляє розуміння фахових знань та вмінь для знаходження всіх правильних відповідей.

75-89

Вступник має задовільний рівень фахових знань та вмінь, володіє навчальним матеріалом фрагментарно, допускає багато помилок під час знаходження правильних відповідей.

61-74

Вступник має суттєві прогалини в базових занннях, та не здатний самостійно знаходити правильні відповіді.

0-60

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1.БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО І ІСТОРІЯ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ:

 • сутність і функції сучасного бібліотекознавства;

 • методологія та методика бібліотекознавтсва;

 • організація і проведення бібліотекознавчих досліджень;

 • розвиток українського бібліотекознавства на сучасному етапі;

 • соціальні функції бібліотеки;

 • класифікація і типологізація бібліотек;

 • бібліотечна освіта і бібліотечні кадри;

 • бібліотечна система України;

 • управління бібліотечною справою;

 • міжнародне співробітництво в галузі бібліотечної справи;

 • бібліотеки Стародавнього Світу;

 • загальні тенденції розвитку бібліотек: від Античності до Просвітництва;

 • бібліотечна справа світу  ХІХ – ХХ ст.;

 • історія бібліотечної галузі на теренах Україні ХІ – кін. ХVІ ст.;

 • історія бібліотечної справи в Україні ХІХ-поч. ХХІ ст.

2.КНИГОЗНАВСТВО І ІСТОРІЯ КНИГИ:

 • книгознавство як наука і навчальна дисципліна;

 • становлення та розвиток книгознавства як науки;

 • науково-дослідна робота у галузі книгознавства на сучасному етапі;

 • кодикологія, кодикографія та книжкове пам’яткознавство як спеціальні книгознавчі дисципліни;

 • книга як продукт духовної і матеріальної діяльності людини;

 • типологія книги;

 • основні конструктивні елементи книги;

 • апарат книги;

 • основні етапи розвитку письма;

 • еволюція матеріалів і форм книги. Рукописна книга Середньовіччя;

 • слов’янська писемність. Українська рукописна книга в ХVІ- ХVШ ст.;

 • Й. Гутенберг і початок друкарства в Європі. Найвідоміші європейські друкарі XV  ст.;

 • становлення книгодрукарства як мистецтва;

 • початок друкарства кириличним шрифтом;

 • початок книгодрукування на українських землях. Книговидавнича діяльність І. Федорова в Україні;

 • характеристика книжкової справи в XVII  ст.  Фірма Ельзевірів;

 • українські друкарні кінця  ХVІ–ХVІІ ст.

3.БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО І БІБЛІОГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

 • бібліографознавство як наука;
 • бібліографічна інформація як наукове поняття;

 • видова класифікація бібліографії як наукова проблема;

 • українська бібліографія ХІ-ХVІІ ст.;

 • українська бібліографія ХVІІІ – ХІХ ст.;

 • бібліографія в Україні у ХХ ст.;

 • бібліографічна діяльність бібліотеки.

4.АНАЛІТИКО-СИНТЕТИЧНА ОБРОБКА ДОКУМЕНТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ:

 • теоретичні основи аналітико-синтетичної обробки документів;

 • теоретичні основи бібліографічного опису;

 • стандартизація бібліографічного опису документів;

 • анотування документів;

 • реферування документів;

 • теоретичні основи систематизації документів;

 • основні види та проблеми розвитку бібліотечних класифікацій;

 • теоретичні основи предметизації документів. Загальна методика предметизації документів.

5.БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ:

 • структура підрозділів та організація БІО в різних типах бібліотек;

 • новітні технології в БІО;

 • форми популяризації інформаційних ресурсів і послуг бібліотеки.

6.ДОКУМЕНТНІ РЕСУРСИ БІБЛІОТЕК:

 • документні ресурси бібліотек як система. Бібліотечний фонд як системний об’єкт;

 • формування документних ресурсів бібліотек як технологічний цикл;

 • комплектування бібліотечного фонду;

 • система документопостачання бібліотек в умовах ринкової економіки;

 • організація документних ресурсів в умовах бібліотеки;

 • зберігання бібліотечних фондів.

7.ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВІ СИСТЕМИ:

 • теоретичні основи створення ІПС бібліотек;

 • система каталогів бібліотек.

8.АРХІВОЗНАВСТВО:

 • архівознавство як наука і навчальна дисципліна;

 • архіви – специфічна інформаційна система;

 • система архівних установ в Україні. Організація документів на рівні Національного архівного фонду;

 • законодавчо-нормативне регулювання діяльності архівних установ України;

 • державні архіви й організаційно-методичне керівництво архівними підрозділами та службами діловодства установ, підприємств, організацій;

 • джерела комплектування архівних установ;

 • експертиза цінності документів та комплектування державних архівів;

 • організація документів на рівні архіву та архівного фонду;

 • облік і зберігання документів Національного архівного фонду;

 • довідковий апарат державних архівів: структура, зміст, завдання;

 • описання архівних документів: теорія, методика і практика.

9.ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО:

 • документознавство як наука;

 • структура, сучасні концепції документознавства;

 • виникнення документа, його генезис. Розвиток знань про документ;

 • методологія та методика документознавства;

 • документ як наукове поняття та системне явище. Загальні документознавчі поняття;

 • документування як процес створення документа;

 • класифікація, типологія документів за інформаційною складовою;

 • основні види документів.

10.ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

 • теоретичні основи інформаційно-аналітичної діяльності;

 • організація інформаційно-аналітичної діяльності;

 • інформаційно-аналітичні продукти та послуги;

 • методика підготовки інформаційно-аналітичних документів.

Примітка:

Повний текст Програми зі списком рекомендованої літератури приєднано у додаткових матеріалах.