Вимоги до реферату

Реферат зі спеціальності подається разом з документами.

Реферат повинен являти собою самостійне дослідження і включати:

  1. обґрунтування вибору теми та її актуальність;
  2. аналіз літератури з обраної теми;
  3. виклад суті питання;
  4. теоретичне узагальнення і науково обґрунтовані висновки;
  5. список використаної літератури;
  6. текст реферату подається в роздрукованому вигляді (1 примірник)
    (Times New Roman, шрифт 14, поля 2,5х1,8, міжрядковий інтервал 1,5);
  7. обсяг реферату до 25 сторінок.

Приклад оформлення титульної сторінки реферату для складання вступного іспиту.

Приклад оформлення титульної сторінки реферату для складання кандидатського іспиту.