Положення

проект

ПОЛОЖЕННЯ
Про Раду молодих учених
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

1. Загальні положення

1.1. Рада молодих учених (далі Рада) Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (далі НБУВ) є дорадчим органом при дирекції НБУВ.
1.2. Головною метою діяльності Ради є всебічне сприяння молодим спеціалістам у науковій діяльності.
1.3. Рада одержує повноваження від Загальних зборів молодих учених НБУВ (далі Загальні збори).
1.4. При Вченій раді НБУВ утворюється Комісія по роботі з науковою молоддю, яка є консультативним органом, покликаним всебічно сприяти роботі Ради.
1.5. У своїй діяльності Рада керується даним Положенням, статутом НБУВ, нормативно-правовими актами України.

2. Загальні збори

2.1. Загальні збори складаються з усіх наукових працівників НБУВ, вік яких не перевищує 35 років. Загальні збори скликаються щороку.
2.2. Загальні збори є вищим колегіальним органом молодих вчених НБУВ, який має такі повноваження:
а) визначає кількісний та обирає персональний склад Ради і Голову Ради;
б) заслуховує звіти та доповіді Голови і членів Ради, а також виступи молодих вчених НБУВ;
в) приймає Положення про Раду, зміни та доповнення до нього, а також інші документи.
Положення про Раду, зміни та доповнення до нього затверджуються Генеральним директором НБУВ.

3. Структура та склад Ради

3.1. Рада складається з наукових працівників НБУВ, вік яких не перевищує 35 років.
3.2. Раду очолює Голова, який є членом (вводиться до складу) Вченої ради НБУВ.
3.3. Члени Ради обирають заступника Голови та секретаря.
3.4. Голова та склад Ради затверджуються на засіданні Вченої ради НБУВ.
3.5. Засідання Ради проводиться не рідше одного разу на 3 місяці.

4. Вибори Голови та членів Ради

4.1. Кожний молодий учений НБУВ має право висувати кандидатів або бути обраним до Ради.
4.2. Голова та члени Ради обираються відкритим або таємним голосуванням на Загальних зборах на термін 2 роки. Форму голосування визначають Загальні збори.
4.3. Вибори вважаються дійсними у разі наявності на Загальних зборах не менше 2/3 від усіх молодих вчених НБУВ. Головою та членами Ради вважаються особи, за яких проголосували щонайменше 50 % присутніх.

5. Діяльність Ради

5.1. Досягнення Радою головної мети своєї діяльності передбачає вирішення таких основних завдань:
а) сприяння професійній діяльності молодих учених, здійснення аналізу, підготовка висновків та рекомендацій щодо планування і виконання завдань, які стосуються науково-дослідної та науково-організаційної діяльності НБУВ, а також які визначаються Вченою радою НБУВ;
б) виконання доручень дирекції та Вченої ради НБУВ;
в) представлення інтересів молодих вчених перед дирекцією, Вченою радою та профкомом НБУВ;
г) залучення та заохочення молодих вчених до участі у різноманітних конкурсах, наукових конференціях та інших заходах, науково-організаційна та науково-методична допомога останнім у цьому напрямі;
д) організація та проведення наукових конференцій, семінарів, курсів підвищення кваліфікації та інших заходів для молодих вчених;
е) розробка проектів положень про надання грантів, стипендій, премій тощо молодим вченим у бібліотечній галузі;
є) сприяння у розв’язанні соціально-побутових умов життя молодих науковців, організації дозвілля, екскурсійно-пізнавальної діяльності та активного відпочинку;
ж) здійснення співробітництва з радами молодих учених та інших споріднених структур наукових установ і навчальних закладів в Україні та за кордоном;
з) інформування молодих вчених про діяльність Ради.
5.2. З метою повноцінної та ефективної своєї діяльності Рада має право:
а) висувати на розгляд Вченої ради НБУВ кандидатів на здобуття різноманітних стипендій і грантів для молодих учених;
б) користуватися електронною поштою, ксероксом, факсом, демонстраційними засобами та комп’ютерною технікою, приміщенням на рівні структурних підрозділів НБУВ.

6. Діяльність Голови Ради

На Голову Ради покладені обов’язки зі всебічного сприяння у вирішенні питань, що стосуються професійної діяльності молодих учених та роботи Ради. Для їх вирішення Голова Ради:
а) активно відстоює інтереси молодих учених перед дирекцією, Вченою радою та профкомом НБУВ;
б) приймає участь в атестації молодих учених та аспірантів НБУВ;
в) оприлюднює на засіданнях Вченої ради НБУВ результати аналізу, підготовлених висновків та рекомендацій щодо планування і виконання завдань, що стосуються науково-дослідної та науково-організаційної діяльності, кадрового забезпечення НБУВ, які були підготовлені Радою;
г) пропонує на розгляд Вченій раді НБУВ кандидатів, рекомендованих Радою, на здобуття різноманітних стипендій і грантів для молодих учених;
д) інформує членів Ради про результати розгляду питань, що стосуються професійного життя молодих учених і діяльності Ради, на Вченій раді НБУВ.