Інститут біографічних досліджень

Заснований 1994 року

Інститут біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського — спеціалізований науково-дослідний підрозділ, діяльність якого спрямована на вивчення історичного досвіду та сучасного розвитку української біографіки та біобібліографії, проблем біографістики як теоретико-методологічної дисципліни гуманітарного циклу, теоретичних і практично-прикладних питань розбудови електронних ресурсів біографічної інформації, поширення біографічного знання у суспільстві.


Завдання

Інститут біографічних досліджень (ІБД) відновив і продовжив справу Біографічної комісії ВУАН (1918–33 рр.). Значний внесок у розробку теоретичних проблем біографістики, методичних та організаційних засад діяльності ІБД належить його зпсновнику і першому директору д.і.н., проф, Віталію Сергійовичу Чишку (1951–2003). Під його керівництвом науковцями ІБД плідно досліджувалися проблеми традицій і джерельної бази української біографістики, досвіду діяльності Біографічної комісії ВУАН , Було започатковано роботу над створенням фундаментального національного біографічного зводу, який мистлився тоді як багатомне друковане видання, розроблено першу версію його програмного забезпечення, розгорнуто формування електронних баз даних.


Напрямами діяльності
 • Наукова діяльність
  • вивчення історичного досвіду та новітніх тенденцій розвитку світової і вітчизняної біографіки, завдань і перспектив її поступу в сучасній Україні;
  • розробка теоретико-методологічних і методичних проблем біографістики як дисципліни гуманітарного циклу, що вивчає напрями, форми і методи збирання, систематизації, опрацювання та оприлюдення біографічної інформації в усіх її тематичних та жанрових різновидах (наукових, літературно-мистецьких, публіцистичних, наукознавчих).
  • підготовка наукових праць з проблем історичного иа сучасного досвіду біографіки, теорії та методики біографічних досліджень, майстерності та цільової спрямованості біографічного письма, біобіблографії, створення наукових каталогів та археографічних видань;
  • напрацювання та практична реалізація дієвих форм і методів формування друкованих і електронних ресурсів біографічної та біобібліографічної інформації, розбудова фундаментального науково-інформаційного проєкту «Український національний біографічний архів», бібліографічна систематизація даних про біографічне книговидання в Україні;
  • розробка теоретичних і методичних рекомендацій щодо вдосконалення діяльності бібліотек та інформаційних центрів усіх рівнів, друкованих та електронних ЗМІ у справі систематизації й поширення біографічної інформації, популяризації біографічних знань, заохочення біографічного читання, промоції біографічного книговидання;
 • Науково-комунікативна діяльність
  • здійснення науково-комунікативної підтримки функціонування фахового співтовариства вчених-біографістів, спеціалістів інформаційно-бібліотечної справи, а також літераторів, журналістів, представників культурологічних осередків, причетних до здійснення біографічних досліджень та поширення біографічної інформації.

Структура

Директор Інституту біографічних досліджень Володимир Попик.

+38 (044) 524-85-13