Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

«Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського» – це робочі таблиці бібліотечної класифікації, які відображають особливості структури та ступінь деталізації електронної версії систематичного каталогу (СК) НБУВ.

Підґрунтям розробки «Рубрикатора» слугували Робочі таблиці класифікації НБУВ (українською мовою), укладені на основі повного варіанта таблиць ББК для наукових бібліотек, а також методичні рішення, прийняті фахівцями Бібліотеки щодо відображення в каталогах національної тематики, нових тем і проблем, відсутніх у таблицях ББК.

Започаткування робіт з розробки та впровадження «Рубрикатора» було викликане кардинальними змінами в суспільстві, які почалися з кінця 80 - початку 90-х років деідеологізацією та вдосконаленнями системи знань, розвитком державотворчих процесів і відродженням національної культури України. Ці процеси вимагають нових рішень, пов'язаних з використанням документальних ресурсів бібліотек та системи доступу до інформації в цілому.

Бібліотечні класифікації є основною складовою бібліотечної організації знань, найважливішим чинником щодо можливостей реалізації швидкого та багатоаспектного використання бібліотечних фондів. Разом з тим системи класифікації, базові для бібліотек України (ББК і УДК), суттєво застаріли й потребують ґрунтовного оновлення.

Проблема вдосконалення бібліотечної класифікації, каталогізації, іиформаційно-пошукових мов (ШМ) є однією з основних функцій НБУВ, про що йдеться в «Положенні про Національну бібліотеку України імені В.І. Вернадського».

Тому дане питання стало предметом обговорення розширеного засідання інформаційно-бібліотечної ради НАН України (10 лютого 1994 p.). У постанові засідання схвалено ініціативу НБУВ стосовно приведення таблиць бібліотечної класифікації у відповідність з рівнем сучасного наукового знання, потреби створення єдиної ІПМ автоматизованих бібліотечних інформаційних систем (АБІС) наукових бібліотек країни, визначено шляхи координації цієї роботи, пропозиції щодо розробки на державному рівні необхідних документів.

Таким чином, практична робота стосовно модернізації Робочих таблиць класифікації НБУВ, на підґрунті яких організовано карткові систематичні каталоги (КСК), ведеться з 1993 р. їх підготовка для використання в ЕК Бібліотеки – з 1994 р. Безпосереднє використання Робочих таблиць класифікації НБУВ в ЕК розпочато в 1996 р. КСК (зокрема, Генеральний систематичний каталог), як було зазначено вище, організовані на основі Робочих таблиць класифікації. їх електронна версія, використовувана як ІПМ ЕК НБУВ, отримала назву «Рубрикатор НБУВ». Паперова версія Рубрикатора була презентована 17 лютого 2005 року.

Термін «рубрикатор» відповідно до словника бібліотечних термінів тлумачиться так: рубрикатор – це словник рубрик у вигляді ієрархічної класифікації, призначений для формування довідково-інформаційного фонду, інформаційних видань та інформаційного пошуку.

Якщо в 1994 р. «Рубрикатор» складався з тексту трьох основних знаків таблиць ББК, то сьогодні він перетворився на базовий комплекс лінгвістичних пошукових засобів АБІС НБУВ. Його організаційно-пошуковим ядром є Робочі таблиці класифікації НБУВ – ІПМ класифікаційного типу (походить від ББК і структурно та методично її наслідує). Окрім «Таблиць», до складу «Рубрикатора» входять службові й допоміжні БД. «Рубрикатор» існує на електронних і паперових носіях. Він розробляється так, що його окремі підмножини (фрагменти, добірки) можуть використовуватися для різноманітних стратегічних та повсякденних потреб бібліотечної практики: організації і ведення СК, систематизації документів, читацького та. службового тематичного каталожного пошуку, створення різних добірок тощо).

«Рубрикатор» є універсальним за змістом. Він складається з розділів природничих, технічних, соціальних і гуманітарних наук.

На сьогодні опубліковано наступні видання з серії «Рубрикатор НБУВ»:

2004 р. - Таблиці територіальних типових поділів / І. І. Багрій, А. Г. Бровкін (кер.), Л. В. Головіна, І. А. Зарічняк (відп. за вип.) ; НАН України, Нац.     б-ка України ім. В. І. Вернадского ; голов. ред. О. С. Онищенко. – К. : НБУВ, 2004. – 769 с. (2004 р.)
2005 р. - К Технологія металів. Машинобудування. Приладобудування / Н. О. Артюшенко, А. Г. Бровкін (кер.), С. В. Галицька, І. А. Зарічняк (відп. за вип.); НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Голов. ред. О. С. Онищенко. – К. : НБУВ, 2005 – 587 с. – (Рубрикатор Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського)
2006 р. – М1 Технологія деревини / Н. О. Артюшенко, А. Г. Бровкін (кер.), С. В. Галицька, І. А. Зарічняк (відп. за вип.); НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Голов. ред. О. С. Онищенко. – К. : НБУВ, 2006 – 198 с. – (Рубрикатор Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського)
2007 р. – М2/7 Виробництва легкої промисловості: підрозділ./ Н. О. Артюшенко [и др.]; голов. ред. О. С. Онищенко; НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. – К. : [б.в.], 2007. – 374 с. – (Рубрикатор Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського)
2008 р. – М8 Поліграфічне виробництво: підрозділ / Н. О. Артюшенко [и др.]; гол. ред. О. С. Онищенко; НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. – К. : [б.в.], 2008. – 196 с. – (Рубрикатор Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського)
2009 р. – М9 Фотокінотехніка / А. Г. Бровкін [и др.]; голов. ред. О. С. Онищенко; НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. – К. : [б.в.], 2009. – 227 с. – (Рубрикатор Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського)
2010 р. – Ж Техніка і технічні науки у цілому / А. Г. Бровкін, Н. О. Артюшенко, С. В. Галицька, І. А. Зарічняк ; голов. ред. О. С. Онищенко; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К.: НБУВ, 2010. – 239 с. – (Рубрикатор Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського)
2010 р. – Н Будівництво / авт. кол.: А. Г. Бровкін (канд. іст. наук, кер.), С. В. Галицька, І. А. Зарічняк (відп. за вип.), В. А. Якушко ; голов. ред. О. С. Онищенко, акад. НАН України ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : [б. в.], 2010. – 598 с. – (Рубрикатор Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського)
2011 р. – 381 Кібернетика, 397 Інформаційна та обчислювальна техніка [Текст] / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; [К. В. Лобузіна (канд. техн. наук, авт.-уклад.) та ін. ; голов. ред. О. С. Онищенко, акад. НАН України]. – К. : НБУВ, 2011. – 249 с. – (Рубрикатор Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського)
2012 р. – И Гірнича справа / О. О. Сербін (кер.), С. В. Галицька (відп. за вип.), О. К. Коваленко ; голов. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К., 2010. — 387 с. – (Рубрикатор Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського).

Контактна інформація

Корпус по просп. Голосіївський, 3,
к. 216, 217, 219
+38 (044) 524-44-53
3-82 (внутрішній)
Сектор систематизації документів
2-65 (внутрішній, к. 219)
Сектор каталогізації книг
3-82 (внутрішній, к. 216)
Сектор каталогізації періодичних та продовжуваних видань
3-82 (внутрішній, к. 217)