Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів

Відділ створено в 2009 році
Відділ входить до складу
Інституту інформаційх технологій

Призначення Відділу – розвиток та удосконалення національної системи реферування українських наукових видань з усіх галузей знань, кумуляція реферативної інформації та створення інтегрованого національного реферативного ресурсу – загальнодержавної реферативної бази даних «Україніка наукова», технологічна підтримка інтеграції наукових фахових видань НБУВ до міжнародних баз даних, забезпечення репрезентації наукового доробку співробітників НАН України через Бібліотечний портал НАНУ, науково-методичний супровід передплачених баз даних наукової інформації та наукометричних профілів в Інтернеті, створення та підтримка електронної дослідницької інфраструктури у НБУВ.


Завдання
 • Вивчення питань цифрової наукової комунікації, інтелектуальних бібліотечних технологій, засобів формування та наукового опрацювання електронних бібліотечно-інформаційних ресурсів, інноваційних форм електронного бібліотечного обслуговування користувачів
 • фото обкладинок журналівРозвиток та удосконалення національної системи реферування українських наукових видань на засадах корпоративної співпраці наукових, науково-дослідних, бібліотечних та освітніх установ різних відомств
 • Інформаційне наповнення реферативної бази даних «Україніка наукова»
 • Підготовка реферативних записів для Українського реферативного журналу «Джерело»
 • Підготовка тематичних реферативних оглядів за пріоритетними напрямами досліджень
 • Оформлення метаданих для індексації періодичних видань НБУВ у міжнародних реєстрах і наукометричних базах даних (CrossRef, Google Scholar, Scopus, Web of Science тощо)
 • Інформаційне наповнення Бібліотечного порталу НАН України (актуалізація даних щодо інституційних профілів установ НАНУ)
 • Проведення заходів із підвищення кваліфікації для бібліотекарів, референтів, наукових співробітників з питань електронних бібліотечних ресурсів та цифрової наукової комунікації
 • Науково-методичний супровід доступу до передплачених БД (оформлення угод та звітної документації, підготовка інструкцій та проведення семінарів для співробітників НБУВ)

Діяльність
 • Наукова-дослідна діяльність
  • здійснює розробку актуальних питань у галузі наукового опрацювання та надання доступу до джерел наукової інформації, вивчення тенденцій та форм розвитку цифрової наукової комунікації;
  • вивчає та обґрунтовує шляхи подальшого розвитку національної системи реферування наукових видань та напрямів включення національних реферативних ресурсів у світовий інформаційний простір;
  • узагальнює результати наукових  досліджень за профілем  діяльності відділу, розробляє рекомендації щодо їх упровадження в практику роботи всіх учасників корпоративного проєкту зі створення національних реферативних ресурсів;
  • готує наукові публікації, аналітичні доповіді за профілем діяльності відділу.
 • Науково-практична робота
  • здійснює акумуляцію та опрацювання  реферативної  інформації, підготовленої  учасниками корпоративного проєкту та надісланої з інших організацій та установ;
  • виконує аналітико-синтетичне опрацювання вхідного документального потоку НБУВ, що включає процеси експертного відбору наукових видань, їх реферування, введення реферативної інформації до РБД «Україніка наукова» та її редагування;
  • проводить удосконалення системи інтелектуального доступу до реферативної інформації;
  • здійснює інформаційне наповнення реєстру академічних установ на Бібліотечному порталі НАН України, до якого зібрано всі наявні інституційні профілі, для яких наведено актуальну статистику цитувань та наукометричних індексів;
  • здійснює формування ресурсів інформаційного порталу «Наука України: доступ до знань» та репозитарію НБУВ;
  • надає технологічну підтримку інтеграції наукових фахових видань НБУВ до світових наукометричних баз даних шляхом оформлення метаданих у загальновизнаних форматах, зокрема, забезпечення публікацій необхідним комплектом англомовних метаданих для реєстрації DOI.
 • Науково-методична діяльність
  • удосконалює науково-методичні підходи щодо оптимізації корпоративного формування національних реферативних ресурсів;
  • координує  роботи у межах корпоративного проєкту зі створення національних реферативних ресурсів;
  • розробляє технологічну, інструктивно-методичну та іншу нормативну документацію, що регламентує функціонування національної системи реферування українських наукових видань;
  • розробляє інструктивні матеріали для співробітників НБУВ з приводу підготовки публікацій відповідно до міжнародних вимог;
  • надає консультації редакціям наукових фахових видань НБУВ з приводу підготовки випусків відповідно до міжнародних вимог;
  • здійснює обмін досвідом шляхом участі у наукових конференціях, семінарах, підготовки фахових наукових публікацій;
  • надає науково-методичну підтримку бібліотекам та ЗВО у царині реферування наукової літератури, інструментарію цифрової науки, інтелектуальної організації наукових ресурсів;
  • проводить науково-практичні семінари, об’єднані в цикл заходів «Цифрова наукова комунікація»;
  • забезпечує організацію і проведення заходів щодо підвищення професійної кваліфікації кадрів відділу у системі безперервної фахової освіти НБУВ;
  • розробляє нормативно-інструктивні матеріали, що регламентують виконання виробничих процесів у відділі;
  • готує  інформаційні матеріали  за  профілем  діяльності відділу;
  • організовує діловодство, вирішення організаційних питань у межах компетенції відділу.

Завідувач відділу наукового формування національних реферативних ресурсів, кандидат наук із соціальних комунікацій Сергій Гарагуля.

+38 (044) 524-31-16