Історичні відомості

будівля

Будівля Бібліотеки,
Київ,
вул. Володимирська, 62

Довідково-бібліографічна діяльність сприяє ефективному пошуку інформації. Відділ науково-бібліографічної інформації має давню історію. Необхідність функціонування довідкової служби організації бібліографічної роботи усвідомлювалася фундаторами Національної Бібліотеки Української держави як один з важливих напрямів її роботи. Про це йшлося на засіданнях та відображено у документах Комісії, що займалася розробкою законопроекту про утворення Академії Наук, сформованої при Міністерстві народної освіти та мистецтв 1918 р.

У документі «Від Тимчасового Комітету для заснування Національної Бібліотеки Української Держави в м. Києві» (голова Комітету – академік В.І. Вернадський, члени: С.О. Єфрємов, Г.П. Житецький, В.О. Кордт, А.Є. Кримський; секретар – Е.Ю. Перфецький), довідкове обслуговування висувається як одна з важливих функцій майбутньої Бібліотеки.

Обслуговування читачів розпочато у Бібліотеці з серпня 1920 р., коли було відкрито перший читальний зал. У другій половині 1920 р. було зосереджено увагу на розробленні принципів формування каталогів і проведено роботу з організації систематичного каталогу. Довідковий відділ було організовано в 1921 р., коли було відібрано до 2 тис. різноманітних довідкових видань, енциклопедій, словників, каталогів тощо.

Систематичне довідково-бібліографічне обслуговування (ДБО) у Бібліотеці налагоджено у 1925 р. у консультаційно-виставковому відділі, який за 1926 рік виконав 1040, а за 1928 рік – 2459 довідок. У 1926 р. було організовано довідкове обслуговування і прийом замовлень по телефону.

Організація консультаційно-бібліографічного відділу в 1931 р. надала можливість помітно покращити довідково-бібліографічне обслуговування читачів. У складі відділу функціонувало три сектори: бібліографічний, консультаційний, виставковий, а також підвідділ – обов’язкового примірника друкованої продукції УРСР і спеціальна довідкова бібліотека. У 1933 р. цим відділом уже було виконано 3500 консультацій і довідок. У 1935 р. спеціалізований довідково-бібліографічний фонд нараховував 40 тис. примірників. Крім тематичних списків і довідок на його базі готувалися рекомендаційні списки літератури з питань економіки, науки, освіти тощо.

Створений на його базі відділ бібліографії в 1940 р. надав читачам 4803 консультації і довідки.

читальний зал

У читальному залі
довідково-бібліографічного
обслуговування. 1981

Надалі Відділ неодноразово змінював свої назву, функції і структуру: бібліографічний відділ, відділ наукової інформації та довідково-бібліографічного обслуговування (з 1972 р.), відділ науково-бібліографічної інформації, де крім ДБО читачів та абонентів здійснювалися науково-інформаційна діяльність, підготовка поточних бібліографічних покажчиків з питань розвитку народного господарства, науки, культури, літературознавства.

Відділ довідково-бібліографічного обслуговування (ВДБО) як самостійний підрозділ функціонував з квітня 1979 р. після реорганізації відділу науково-бібліографічної інформації. Тоді у структурі відділу було організовано два сектори: сектор комплектування довідково-інформаційного фонду і сектор довідково-бібліографічного обслуговування і бібліотечно-бібліографічної орієнтації читачів.

З грудня 1979 р. по квітень 1986 р. Відділ очолювала відомий бібліограф Зофія Олександрівна Врублевська. У цей період значна робота була здійснена з координації довідково-бібліографічного обслуговування (ДБО) в системі АН України, відпрацьована технологія надання усних та письмових бібліографічних довідок, розроблені нормативно-методичні документи.

За цей час значно зріс обсяг довідково-бібліографічного фонду, удосконалена й розвинена його структура, сформовано сучасний довідково-пошуковий апарат, розширено сферу та перелік послуг, що надаються читачам. Користувачам Бібліотеки надано сотні тисяч усних та письмових бібліографічних довідок.

У режимі «запит – відповідь» здійснюється оперативне задоволення найрізноманітніших інформаційних потреб законодавчих та директивних органів, наукових установ, вищих навчальних закладів, підприємств, музеїв, архівів, редакцій газет і журналів, видавництв.

З.О.Врублевська

З.О. Врублевська

У 1980-ті рр. бібліографічна та науково-інформаційна діяльність Бібліотеки та бібліотек системи Академії наук України була спрямована на надання дієвої допомоги керівним кадрам, вченим і спеціалістам різних галузей народного господарства. Складовою частиною інформаційного обслуговування було забезпечення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, цільових комплексних програм і програм, спрямованих на розвиток науково-технічного прогресу.

З травня 1986 р. по квітень 1994 р. Відділ очолювала Галина Олексіївна Ритова.

За її керівництва розроблялися організаційні засади системи інформаційного забезпечення органів державної і виконавчої влади, надання платних бібліографічних послуг, було підготовлено концепцію впровадження у відділі автоматизованих засобів інформації. З метою оперативного забезпечення інформаційних запитів з реформування економіки, кількість яких помітно зросла, у 1992-1995 рр. відділ працював над створенням проблемно-орієнтованої бібліографічної бази даних з питань ринкової економіки "ECON", де відображалися нові надходження книг, авторефератів дисертацій, розкривався зміст періодичних видань, збірників тощо з виданих українською, російською та основними європейськими мовами. Це сприяло оперативному задоволенню запитів відповідної темики.

З липня 1994 р. Відділ очолює докт. наук із соц. ком., с.н.с. Тетяна Василівна Добко.

Середина 90-х рр. XX ст. була періодом початку формування українського сегменту в глобальній комп'ютерній мережі Інтернет. У НБУВ почали активно створювати електронні каталоги, електронні бібліотеки, реферативні, бібліографічні, проблемно-орієнтовані бази даних.

Бібліотека перейшла до стратегії організації доступу до електронних інформаційних ресурсів провідних світових виробників. За підтримки міжнародного фонду "Відродження" та Міжнародного наукового фонду у 1996-2000 рр. були реалізовані проекти (керівник — Добко Т.В.) з організації доступу користувачів до електронних інформаційних ресурсів на компакт-дисках, налагоджено обслуговування користувачів електронними інформаційними ресурсами засобами локальної комп'ютерної мережі, придбано необхідні бази даних для забезпечення інформаційних запитів науковців та фахівців з природничих та технічних наук. Була проведена значна робота з наукової організації довідково-бібліографічного фонду, реорганізації довідково-пошукового апарату.

Важливого значення набуло орієнтування, знання репертуару основних електронних довідково-інформаційних ресурсів, структури фондів бібліотек, можливостей використання їхнього довідково-пошукового апарату. З цією метою фахівці ВДБО готували методичні матеріали, пам'ятки, інструкції для користувачів з використання баз даних, проводили навчальні семінари-практикуми для бібліотечних фахівців бібліотек НДУ НАН України та інших відомств.

Зі створенням у НБУВ Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади (СІАЗ) з 1993 р. Відділ функціонував у структурі СІАЗ. Було удосконалено систему довідково-бібліографічного обслуговування абонентів усіх рівнів оперативною, достовірною, об'єктивною інформацією, розширено види інформаційних продуктів та послуг. У 2002 р. започатковано формування електронного каталогу, здійснюється робота з розкриття фонду, систематична підготовка оглядової, бібліографічної інформації за запитами владних структур та в упереджувальному режимі, реферативних інформаційно-бібліографічних матеріалів за надходженнями довідково-бібліографічних видань. Налагоджено системний аналіз репертуару та змісту нових довідково-бібліографічних ресурсів, спрямований на формування та удосконалення довідково-бібліографічного фонду. Популяризація бібліотечно-бібліографічних знань шляхом проведення лекцій, екскурсій, семінарів, індивідуального інформування і консультування — важливий напрям діяльності підрозділу. Щороку фахівці відділу беруть участь у традиційних Днях аспіранта, проводять семінари-практикуми "Ознайомлення з довідково-бібліографічним апаратом Бібліотеки, вивчення методики бібліографічного пошуку та складання списку документів за чинними стандартами" (для аспірантів першого року навчання) та "Методичні рекомендації з оформлення бібліографічного апарату дисертаційної роботи" для аспірантів третього року навчання.

З квітня 2012 р. по грудень 2016 р. Відділ входить до структури Центру науково-бібліографічної інформації (ЦНБІ).

Діяльність ЦНБІ спрямовувалась на комплексне задоволення інформаційних запитів користувачів — від інформування і пошуку інформації у фондах НБУВ і світових інформаційних ресурсах до електронної доставки документів віддаленим користувачам. До структури Відділу було включено сектор обслуговування по каталогах, розширено функції підрозділу.

співробітники сектору

У зв'язку зі структурними змінами у НБУВ з грудня 2016 р. назву відділу змінено на відділ науково-бібліографічної інформації (ВНБІ), відповідно уточнено функції, змінено назви секторів, затверджено Положення про відділ.

Упродовж 1979–2018 рр. фахівцями відділу  було створено біля 40 окремо виданих бібліографічних покажчиків, не враховуючи публікацій у періодичних виданнях, прикнижкової бібліографії й електронних ресурсів.

Серед тематичних бібліографічних посібників варто виділити наступні ґрунтовні праці: «Вістник: місячник літератури, мистецтва, науки й громадського життя. 1933–1939 : систематичний покажчик змісту» (Київ; Вашингтон; Нью-Йорк, 2002), підготовлений у співпраці з Богданом Ясінським, який був відповідальним за україніку у Бібліотеці Конгресу США; «Сербські фольклор і література в українських перекладах та дослідженнях : матеріали до бібліографії» (Київ, 2005), підготовлено спільно з відомим сербським літературознавцем, професором Київського національного університету імені Т. Шевченка Деяном Айдачичем;  «Українсько-бельгійські літературні зв’язки, 1870–2008 : бібліографічний покажчик» (Київ; Львів, 2010), підготовлений спільно із професором кафедри світової літератури Львівського національного університету ім. Івана Франка Яремою Кравцем.

За участю співробітників ВНБІ підготовлено два персональні покажчики, присвячені видатним вченим України – Володимиру Івановичу Вернадському («В. І. Вернадський. Вчений. Мислитель. Громадянин : пр. вченого та літ. про нього з фондів Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського : бібліогр. покажч.» (Київ, 2003),  та Олексію Семеновичу Онищенку («Олексій Семенович Онищенко : матеріали до біобібліографії» (Київ, 2003). Низку покажчиків присвячено відомим українським бібліотекознавцям і книгознавцям: В. С. Бабичу;  Т. І. Ківшар, Г. І. Ковальчук, Т. В. Новальській (підготовлено спільно з колегами інших провідних бібліотек України).  Значними за обсягами відібраного матеріалу є також персональна біобібліографія письменниці Зінаїди Павлівни Тулуб (Київ, 2012) та бібліографічний покажчик  «Петро Могила (1596–1647)» (Київ, 2003), підготовлений спільно з Національним університетом «Києво-Могилянська академія».

Схвальні відгуки користувачів отримали ґрунтовні галузеві ретроспективні метабібліографічні посібники: анотований каталог «Держава і право. Бібліографічні посібники» (Київ, 2010), що описує бібліографічні посібники з питань держави і права, юридичних наук, видані з 1831 по 2007 р. в Україні та поза її межами і покажчик бібліографічних посібників «Економіка. Економічні науки» (Київ, 2012) – відображає бібліографічні джерела з економіки, що вийшли окремим виданням або окремим додатком з 1858  по 2010 р. і зберігаються у фондах НБУВ.

На допомогу економістам, історикам, бібліотечно-інформаційним працівникам, усім, хто цікавиться проблемами подолання кризових явищ в економіці було підготовлено бібліографічний покажчик «Світова економічна криза: причини, наслідки, шляхи подолання (2008–2012)» (Київ, 2015).

Результатом копіткої роботи спільно з Інститутом історії НАН України та іншими підрозділами НБУВ стало видання «Схід і Південь України: час, простір, соціум : у 2 т. Т. 2. Матеріали до бібліографії» (Київ, 2016).

Співробітники відділу беруть активну участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, широко висвілюють досвід роботи у у фаховій періодиці та наукових працях конференцій.

Щороку читальний зал відділу відвідує понад 15 тис. читачів, їм надається біля 5 тис. бібліографічних довідок і консультацій, понад 200 тис. примірників довідково-бібліографічних видань. Обслуговують користувачів – віддані своїй справі професіонали бібліотечно-інформаційної галузі, доброзичливі і комунікабельні.

Історія розвитку довідково-бібліографічної служби.
Фотолітопис довідково-бібліографічної служби.