Довідково-бібліографічний фонд відділу науково-бібліографічної інформації

Довідково-бібліографічний фонд — найзначніше в Україні за обсягом і унікальне за змістом та науково-інформаційним значенням зібрання документів нормативного характеру, енциклопедій, довідників, словників, бібліографічних посібників, видань органів національної бібліографії та науково-технічної інформації України і зарубіжних держав, друкованих каталогів найбільших бібліотек світу, електронних інформаційних ресурсів .

фондЄ складовою спеціалізованою частиною фондів Бібліотеки, до якого з метою оперативного задоволення інформаційних запитів користувачів включені найважливіші довідково-бібліографічні документи. Фонд обсягом понад 178 тис. найрізноманітніших джерел інформації сформовано Відділом науково-бібліографічної інформації.

Значну колекцію складають офіційні урядові документи, поточні офіційно-документальні видання: Конституція України, Кодекси України, Хронологічне зібрання законів, указів Президії Верховної Ради, постанов і розпоряджень уряду України (1919– назва змінювалася), Відомості Верховної Ради України (1941– ), Офіційний вісник України (1997– ), укази президента України, Конституції зарубіжних країн.

Завжди користуються попитом у читачів універсальні енциклопедії та словники: «Енциклопедія Сучасної України» (Т.1–20. К., 2001–2018, видання продовжується), «Енциклопедія українознавства» (Т.1–11, перевидання в Україні. Львів,1993–2003), «Українська радянська енциклопедія» (два видання. К., 1959–1985), «Українська мала енциклопедія» Є. Онацького (Т.1–4. Буенос-Айрес, 1957), «Малороссійскій родословникъ» В.Л. Модзалевського (Т. 1–4. К., 1908–1914. Т.5, вип. 1-5 – К., 1996–2004), «Большая энциклопедия» (Т. 1–62. М., 2006), «Большая советская энциклопедия» (три видання М., 1929–1981), «Энциклопедический словарь» Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона (т.1–82. СПб., 1890–1907 гг.), «Энциклопедический словарь русского библиографического института Гранат» (Т.1–58, 1910–1948 гг.), сучасні довідники тощо.

Значну частину фонду складають галузеві та мовні словники: термінологічні, фразеологічні, синонімічні, орфографічні словники (одно-, дво- та багатомовні). Широко представлено країнознавчі та краєзнавчі, регіональні енциклопедії та довідкові видання біографічного характеру типу “Who’s who”, книги пам’яті України, персональні біобібліографічні видання, присвячені окремим видатним особам, діячам науки і культури, письменникам, митцям.

Значна колекція бібліографічної і книгознавчої періодики, поточних та ретроспективних галузевих та тематичних бібліографічних покажчиків, покажчиків бібліографічних посібників, путівників по архівах, краєзнавчих та країнознавчих бібліографічних покажчиків.

У фондах відділу зберігаються український реферативний журнал «Джерело», колекція реферативних журналів ВИНИТИ РАН (з алфавітними та предметними покажчиками за усі роки), реферативні журнали та бібліографічні покажчики з суспільних наук ИНИОН РАН "Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература" (Росія) за останні 10 років, друковані бібліографічні покажчики Інституту інформації (США): “Science Citation Index” (1965–1994, 2004), “Arts Humanities Citation Index” (1988–1996), “CompuMath Citation Index” (1985–1993), “Index to Scientific Reviews” (1975–1996), “Index to Scientific and Technical Proceedings” (1979–1996), “Social Sciences and Citation Index” (1988–1996), “Current Contents (Agriculture, Biology & Environmental Sciences (2004, 2007, 2015); Life Sciences (2004); Arts and Humanities (2004); Climical medicine (2004); Physical (2007-2017); Chemical & Earth Sciences” (2000–2009); Engineering, Computing & Technology (2004); Social & Behavioral Sciences (2004)) (Institute for scientific information (ISI). Philadelphia, PA: Thomson scientific).

У читальному залі ВНБІ у вільному доступі розміщено офіційні зібрання Законів України, Указів та Розпоряджень Президента України, Постанов Верховної Ради та Уряду України й зарубіжних країн, основні вітчизняні та зарубіжні загальні й галузеві енциклопедії, тлумачні та термінологічні словники, реферативні і бібліографічні видання інформаційних центрів, літописи українського друку.

Останніми роками активно формується колекція електронних довідково-бібліографічних ресурсів. Здійснюється робота з оцифрування рідкісних та цінних видань.

Фонд відображено в каталогах Відділу, а також у системі читацьких каталогів бібліотеки. Фахівцями відділу здійснюється робота з розкриття фонду, підготовки путівників, анотованих каталогів. Інформація про нові надходження систематично відображається в інформаційно-аналітичному журналі «Україна: події, факти, коментарі», що видається НБУВ в друкованій та електронній формах, готуються електронні виставки нових книжкових видань.