Монографії

Життя в науці. Студії на пошану Любові Дубровіної / НАН України, Нац. бі-ка України ім. В. І. Вернадського ; відп. ред. Олексій Онищенко ; упоряд. : Оксана Боляк, Геннадій Боряк, Наталя Зубкова, Георгій Папакін, Ольга Степченко, Надія Шип. – Київ : НБУВ, 2020. – 632 c. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0003837

Зі змісту: Президенти Національної академії наук України у бібліографічних покажчиках / Тетяна Добко. – С. 161–180.

Видання «Життя в науці» присвячене Любові Андріївні Дубровіній, члену-кореспонденту Національної академії наук України, доктору історичних наук, професору, заслуженому діячеві науки і техніки України, генеральному директору Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Перший розділ «Час, події, творчі орієнтири» висвітлює життєвий та творчий шлях ученої. Другий складають історичні студії з актуальних питань сучасної історичної науки.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: розвиток національної бібліографії, біографічних досліджень та науково-бібліографічної діяльності (2002–2019) : [колект. монографія]  /  в. і. Попик, Т. В. Добко, С. С. Кіраль [та ін. ] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2019. – 251 с.

Зі змісту: Розвиток довідково-бібліографічної та науково-бібліографічної діяльності / Т. В. Добко. – С. 69–126; Створення національної бібліографії України та ретроспективного бібліографічного репертуару української книги / Т. В. Добко, Г. І. Ковальчук, Л. С. Новосьолова, В. Ю. Омельчук, Д. В. Устиновський, Г. М. Юхимець. – С. 292–309.

У монографії досліджено розвиток біографістики, національної бібліографії та науково-бібліографічної діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського упродовж 2002–2018 рр. Проаналізований досвід Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського – науково-інформаційного центру національної бібліографії України та української бібліографістики. Розкрито багатоаспектну довідково-бібліографічну діяльність в галузі обслуговування широкого кола користувачів. Увага приділяється теоретико-методологічним засадам формування бібліографічного та біографічного ресурсу, основним концепціям національної бібліографії, виданню фундаментальних праць, що розкривають основні напрями бібліографічної інформації з актуальних питань сучасного соціокультурного, освітнього та наукового процесу. Для істориків, бібліотекознавців, бібліографів, бібліотекарів та всіх, хто цікавиться історією української біографістики, національної бібліографії та науково-бібліографічної діяльності.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського у перше десятиліття незалежності України (1991–2002) : монографія / Т. Д. Антонюк, Т. І. Арсеєнко, В. М. Горовий, Т. В. Добко [та ін.] ; ред. Л. А. Дубровіна ; бібліогр. редагування: А. М. Колесніченко, П. М. Штих. НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського.  – Київ : НБУВ, 2019. – 452 с. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0003589

Зі змісту:  Довідково-бібліографічна діяльність / Т. В. Добко. – С. 176–187;  Створення національної бібліографії України та ретроспективного бібліографічного репертуару української книги / Т. В. Добко, Г. І. Ковальчук, Л. С. Новосьолова, В. Ю. Омельчук, Д. В. Устиновський, Г. М. Юхимець. – С. 292–309.

У монографії з історії Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 1991–2002 років розкривається найбільш динамічний та плідний період її функціонування, пов’язаний із становленням незалежності України, наростанням демократичних процесів, глибокими змінами в соціальному устрої держави, в усіх сферах суспільного життя, з наповненням новим змістом функцій Бібліотеки як національної установи. Висвітлено розвиток на нових засадах наукових напрямів та науково-дослідної роботи, фундаментальних та прикладних досліджень у галузі національного бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, архівознавства та інших споріднених наук; бібліотечно-інформаційної діяльності; міжнародної співпраці. Розкрито внесок наукових працівників та бібліотечних фахівців у діяльність НБУВ як науково-дослідного інституту, науково-інформаційного центру та найбільшої бібліотеки країни.

Монографію підготовлено за результатами виконання науково-дослідного проекту «Бібліотечна, архівна та інформаційна діяльність національної бібліотеки в сучасному науково-інформаційному просторі (1993–2018)», що отримав підтримку програми розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень (КПКВК6541230).

Інформаційно-комунікаційна діяльність наукових бібліотек в умовах розвитку суспільства знань : монографія / Василенко О. М., Добко Т. В., ‎Зайченко Н. Я., Каліберда Н. Ю., Кириленко О. Г., Клименко О. З., Коваль Т. М., Литвинова Л. А., Лобузіна К. В., Самохіна Н. Ф.; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2017. – 410 с. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/nauk-mon/Informatsiino-komunikatsiina%20diialnist%20naukovykh%20bibliotek%20v%20umovakh%20rozvytku%20suspilstva.pdf

Зі змісту: Довідково-бібліографічна діяльність у системі комплексного бібліотечно-інформаційного обслуговування / Добко Т. В. – С. 230–257.

Монографію присвячено дослідженню сучасних тенденцій, інновацій та перспектив в інформаційно-комунікаційній діяльності наукових бібліотек в умовах розвитку інформаційного суспільства та формування суспільства знань.

Висвітлено теоретико-методологічні та прикладні аспекти інформаційно-комунікаційної діяльності наукових бібліотек, розглянуто зарубіжний та вітчизняний досвід інтенсифікації процесів інтеграції наукових бібліотек із закладами науки, освіти та культури в науково-комунікаційному просторі України, розроблено пріоритетні напрями формування національних наукових ресурсів та надання інтелектуального доступу до інформації та знань – важливого чинника забезпечення інформаційно-знаннєвих потреб суспільства.

Видання адресоване працівникам бібліотечно-інформаційної галузі, фахівцям документно-комунікаційної сфери, викладачам, аспірантам і студентам вишів.

Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства / авт. кол.: О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий, В. І. Попик, К. В. Лобузіна, Н. Ф. Самохіна, Н. Ю. Каліберда, Т. В. Добко, Г. І. Солоіденко, Т. Л. Кулаковська, Л. А. Чуприна, А. В. Матвійчук, М. О. Кудінов, Л. М. Яременко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2011. – 332 с. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/nauk-mon/electroinfo.pdf

Зі змісту: Розвиток довідково-бібліографічного обслуговування в електронному середовищі / Т. В. Добко. – С. 67–87.

У монографії розглядаються проблеми функціонування бібліотек у системі сучасних інформаційних комунікацій, удосконалення технологій їх діяльності на основі комп’ютеризації, шляхи піднесення суспільної значущості в умовах розвитку інформатизації українського суспільства. Орієнтована на фахівців та широке коло читачів, які цікавляться проблемами інформатизації.

Добко Т. Довідково-бібліографічна діяльність наукових бібліотек Національної академії наук України: становлення та розвиток (XX ст. – перше десятиліття XXІ ст.) / Тетяна Добко ; відп. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2013. – 376 с.

У монографії висвітлено становлення та розвиток довідково-бібліографічної діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Львівської національної наукової бібліотеки імені В. Стефаника та інших наукових бібліотек України; розглянуто методичні засади, види, форми та напрями довідково-бібліографічного обслуговування, формування його як складника науково-інформаційної діяльності в системі бібліотечних комунікацій; визначено спадкоємність традицій та засоби впровадження інновацій у діяльність бібліотек у період трансформації інформаційного суспільства в суспільство знань. Автором розглянуто традиційний та сучасний понятійний апарат цієї сфери бібліотекознавства, запропоновано концептуальні підходи до організації довідково-бібліографічної діяльності наукових бібліотек відповідно до змін інформаційного середовища та інформаційно-технологічних комунікацій, потреб користувачів і суспільних пріоритетів. Проаналізовано зарубіжний досвід довідково-інформаційної діяльності в електронному середовищі, накреслено перспективу розвитку довідково-бібліографічної діяльності в умовах невпинного зростання обсягів інформаційних ресурсів.

Рец.: Дубровіна Л. Пріоритетність розвитку довідково-бібліографічної сфери / Любов Дубровіна // Бібл. вісн. – 2013. – № 4. – С. 54–55 ; Новальська Т. Інноваційне дослідження довідково-бібліографічної діяльності наукових бібліотек // Бібл. планета. – 2013. – № 3. – С.34–35 ; Швецова-Водка Г. Нова монографія з історії бібліографічної діяльності в Україні / Г. Швецова-Водка // Вісн. Книжк. палати. – 2013. – № 7. – С. 19–20.

Добко Т. Справочно-библиографическая деятельность научных библиотек НАН Украины: становление и развитие (XX в. – первое десятилетие XXI в.) / Татьяна Добко ; отв. ред. О. С. Онищенко ; НАН Украины. Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского. – Киев, 2013. – 376 с. – Укр. яз.

В монографии освещены становление и развитие справочно-библиографической деятельности Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского, Львовской национальной научной библиотеки имени В. Стефаника и других научных библиотек Украины; рассмотрены методические основы, виды, формы и направления справочно-библиографического обслуживания, формирование его как составляющей научно-информационной деятельности в системе библиотечных коммуникаций, определены преемственность традиций и внедрение инноваций в деятельность библиотек в период трансформации информационного общества в общество знаний. Автором рассмотрены традиционный и современный понятийный аппарат этой сферы библиотековедения, предложены концептуальные подходы к организации справочно-библиографической деятельности научных библиотек в соответствии с изменениями информационной среды и информационно-технологических коммуникаций, потребностей пользователей и общественных приоритетов. Проанализирован зарубежный опыт справочно-информационной деятельности в электронной среде, намечены перспективы развития справочно-библиографической деятельности в условиях постоянного роста объемов информационных ресурсов.

Dobko T. Dovidkovo-bibliohrafichna diyalnist naukovykh bibliotek Natsionalnoi akademii nauk Ukrayiny: stanovlennia ta rozvytok (XX st. – pershe desiatylittia XXI st.) [Information and Reference Services of Scientific Libraries of the National Academy of Sciences of Ukraine: History and Development (the 20th century and the first decade of the 21st century)] / Tetiana Dobko ; ed. by O. S. Onyshchenko. – Kyiv : V. Vernadsky National Library of Ukraine, 2013. – 376 p. – Ukrainian.

Monograph deals with the history and development of information and reference services at V. Vernadsky National Library of Ukraine, Lviv V. Stefanyk National Scientific Library of Ukraine and other scientific libraries of Ukraine; covering methods, types, forms and various aspects of the information and reference services the author considers them as an integral part of the research and information work of a library communications system; the importance of using traditional methods as well as introducing innovations into library work in the period of transition from information society to knowledge society are emphasized. The author focuses on traditional and modern conceptual principles in this sphere of library science, proposes conceptual approaches to the organization of scientific libraries information and reference services with regard to changes in the information environment, IT communications, users’ demands and social priorities. The issues also highlighted are foreign experience in organizing information and reference services in the electronic environment, ways of further upgrading information and reference services under continuously growing scope of information resources.

 

Довідково-бібліографічна діяльність бібліотек НАН України: трансформація змісту, форм і методів під впливом зміни інформаційно-комунікаційного середовища (ХХ ст. – перше десятиліття ХХІ ст.) : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Добко Тетяна Василівна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2013. – 33 с.

Довідково-бібліографічна діяльність бібліотек НАН України: трансформація змісту, форм і методів під впливом зміни інформаційно-комунікаційного середовища (ХХ ст. – перше десятиліття ХХІ ст.) : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Добко Тетяна Василівна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2013. – 496, [2] арк.