Путівники, каталоги, рубрикатори, бібліографічні покажчики

 1. Покажчики змісту українських часописів у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : метабібліогр. посіб. / [уклад.: Т. В. Добко, В. А. Шкаріна, В. Ю. Радченко ; за участю А. М. Колесниченко ; наук. ред. Т. В. Добко] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2019. – 208, [2] с. – Текст укр., рос.

  У метабібліографічному посібнику представлено окремо видані друковані, а також електронні ретроспективні покажчики змісту українських серіальних видань (періодичних та продовжуваних). Відображено публікації в українських часописах, які виходили українською та російською мовами на території України і поза її межами з 1844 по 2018 р. Хронологічні рамки видання покажчиків – з 1870 по 2019 р.

  Рец.: Шумілова А. Метабібліографічний посібник "Покажчики змісту українських часописів у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського" Рец. на кн.: Покажчики змісту українських часописів у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : метабібліогр. посіб. / НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського ; уклад. : Т. В. Добко, В. А. Шкаріна, В. Ю. Радченко ; вступ. ст. Т. В. Добко, В. А. Шкаріної ; наук. ред. Т. В. Добко. Київ, 2019. 211 с. / А. Шумілова, О. Дуднік // Бібліотечний вісник. – 2020. – № 5. – С. 49-51. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2020_5_9

 2. Хронологічний покажчик друкованих праць М. М. Боголюбова; Література про життя і діяльність М. М. Боголюбова / Т. В. Добко (керівник), Л. А. Білименко, С. В. Блиндарук, О. А. Вакульчук, Т. А. Гришина, С. В. Дригайло, А. О. Жабін, О. С. Залізнюк, А. М.  Колесніченко,  Ю. Л. Фіх, П. М. Штих, А. В. Шумілова // Творець теоретичної і математичної фізики : до 110-річчя від дня народж. акад. М. М. Боголюбова / Д. В. Аносов [та ін.] ; редкол.: Б. Є. Патон (голова) [та ін.] ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М. М. Боголюбова, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : Академперіодика, 2019. – С. 433–518.

 3. Література про життя та діяльність Б. Є. Патона / Т. В. Добко (керівник), С. В. Блиндарук, О. А. Вакульчук, Т. А. Гришина, О. Я. Дуднік [та ін.] // Керманич української науки. Життєвий і творчий шлях Б.Є. Патона: до сторіччя від дня народження / О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, О. К. Маковецька [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2018. – С. 171–252.

 4. Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Розділ “У Економіка. Економічні науки”. Підрозділ “У052 Облік Аудит” / А. М. Головащук, С. В. Галицька, П. І. Шекера, наук. ред.. Т. П. Павлуша ; Нац. акад.. наук України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. − Київ, 2017. − 111 с. − Назва обкл.: Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Розділ “У Економіка. Економічні науки”. − Бібліогр. : с. 109−110.

 5. Каталоги Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : довідник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад. : Ю. Л. Фіх, Т. В. Добко ; за участю Л. В. Коновал, О. П. Ткаченко ; наук. ред. Т. П. Павлуша ; відп. ред. Т. В. Добко. – Київ, 2017. – 72 с. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/sites/default/files/basicpage_files/201802_basicpage_files_mat/dobko_catalog17_copipdf.pdf.

 6. Схід і Південь України: час, простір, соціум : у 2 т. Т. 2. Матеріали до бібліографії / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т історії України ; уклад.: Т. В. Добко (керівник), О. Я. Дуднік, А. М. Колесніченко, Л. С. Новосьолова, В. Ю. Радченко, В. А. Шкаріна [та ін.] ; редкол.: В. А. Смолій (голова), Г. В. Боряк, Я. В. Верменич, Т. В. Добко, Л. А. Дубровіна [та ін.] ; наук. ред. В. І. Попик. – Київ, 2016. – 944 с.

  У бібліографічному покажчику представлено монографії, збірники, матеріали наукових конференцій, довідкові, картографічні та бібліографічні видання, що ви­світлюють історичні процеси державотворення, суспільно-політичного і соціаль­но-економічного розвитку, еволюцію науково-освітньої і культурної сфери Півдня і Сходу України, зокрема Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей та Криму. Відображено докумен­ти, видані в Україні та за її межами з кінця XVIII ст. до 2015 р. українською, росій­ською та іншими мовами.

  На допомогу історикам, краєзнавцям, політологам, культурологам, етнологам, бібліотечним працівникам, аспірантам і студентам, усім, хто цікавиться історією України.

  Електронна версія покажчика представлена в «Науковій електронній бібліотеці» на веб-порталі НБУВ: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/E_LIB/EIF0000072

  Shid i Pivden Urainy: chas, prostir, sotcium [The East And South Ukraine: Time, Space and Society] : Vol. 2 / National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of History of Ukraine, Vernadsky National Library of Ukraine ; compilers: Dr. of Sciences T.V. Dobko (Head), O. Ya. Dudnik, A. M. Kolesnichenko, L. S. Novoselova, V. Yu. Radchenko, V. A. Shkarina [et al.] ; editorial staff: Dr. of Sciences V. A. Smoly (Head), G. B. Boriak, Ya. V. Vermemich, T. V. Dobko, L. A. Dubrovina [et al.] ; science ed. V.I. Popyk. – Kyiv, 2016. – 944 p. – Ukrainian.

  The Index comprises monographs, conference proceedings, reference books, cartographic and bibliographic publications that cover the processes of the state building, social-political, social-economic development of the East and South regions of Ukraine as well as data on the evolution in the sphere of science, education and culture. Particularly, it covers the regions of Dnepropetrovsk, Donetsk, Zaporizhia, Lugansk, Mykolayiv, Odessa, Kherson and Crimea.

  It is worth mentioning that the Index includes documents that have been published in the period from the end of the 18th century up to 2015 in Ukrainian, Russian and other languages.

  Рец.: Верменич Я. В. Круглий стіл «Дослідження Півдня і Сходу України: здобутки академічної науки (2014–2017)» / Я. В. Верменич, Т. В. Добко // Укр. іст. журн. – 2017. – № 3. – С. 217–220. – Режим доступу: http://resource.history.org.ua/publ/UIJ_2017_3_20Гирич І. [Рецензія] / Ігор Гирич // Сіверян. літопис. – 2017. – № 6 (138). – С. 195–201. – Режим доступу: http://www.siver-litopis.cn.ua/arh/2017/06_17.pdfКовалевська О. О. Схід і Південь України: час, простір, соціум : у 2 т. – Т. 2 : Матеріали до бібліографії / О. О. Ковалевська // Укр. іст. журн. – 2017. – № 2. – С. 228–230. – Режим доступу: http://resource.history.org.ua/publ/UIJ_2017_2_18 ; Шип Н. Актуальне науково-довідкове бібліографічне видання (Рец. на кн.: "Схід і Південь України: час, простір, соціум (ХVІІ – початок ХХІ ст.) : матеріали до бібліографії" : у 2 т. Т. 2 / НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Ін-т історії України. – К., 2016. – 944 с.) / Н. Шип // Бібліотечний вісник. – 2017. – № 3. – С. 40–42. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2017_3_11.

 7. База даних Web of Science. Версія 5.22 : інструкція користувачу [Електронний ресурс] / А. О. Жабін ; відп. ред. Т. В. Добко ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2016. – 24 с. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/sites/default/files/basicpage_files/201705_basicpage_files_mat/instruction.pdf.

 8. Світова економічна криза: причини, наслідки, шляхи подолання : бібліогр. покажч. (2008–2012) / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад.: Т. В. Добко, В. Ю. Радченко, В. А. Шкаріна, С. М. Горбань,  Ю. С. Левченко ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – Київ, 2015. – 552 с.

  Рец.: Дуднік О. Бібліографічний покажчик літератури з питань світової економічної кризи початку ХХІ ст. / О. Дуднік // Бібл. вісн. – 2016. – №.5. – С. 47–48 ; Кулицький С. П. Актуальний бібліографічний покажчик / С.П. Кулицький // Вісн. Кн. палати. – 2016. – № 10. – С. 14–15.

  У покажчику представлено монографії, збірники, матеріали наукових конференцій, автореферати дисертацій та дисертації, статті з періодичних та продовжуваних видань, нормативно-правові документи, електронні ресурси з питань подолання кризових явищ в економіці України та інших країн світу. Включено понад 3200 бібліографічних записів, що висвітлюють широке коло проблем сучасної економічної кризи, причин, наслідків та шляхів її подолання, видані українською та російською мовами, які переважно зберігаються у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Матеріал викладено у розділах: «Проблеми дослідження причин прояву і шляхи подолання економічної кризи», «Кризові явища у світовій економіці», «Україна і світова економічна криза», «Міждержавні об’єднання та країни світу в період економічної кризи», «Розвиток антикризового управління в економічній сфері». На допомогу економістам, історикам, бібліотечно-інформаційним працівникам, усім, хто цікавиться проблемами подолання кризових явищ в економіці. Електронна версія покажчика представлена в «Науковій електронній бібліотеці» на веб-порталі НБУВ: http://bit.ly/1n1jO6k

 9. Карткові каталоги в системі науково-інформаційних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : метод. посіб. / НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад. : Г. А. Кузьменко, Т. П. Медвідь ; відп. ред. Т. В. Добко. – Київ, 2015. – 48 c.

 10. Новальська Тетяна Василівна : біобібліогр. покажч. / Нац. іст. б-ка України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; упоряд: Н. А. Бачинська, Т. С. Кудласевич, Ю. В. Новальська, Т. А. Приліпко, П. М. Штих ; наук. ред. Т. В. Добко ; редкол.: З. Х. Мусіна, С. І. Смілянець ; відп. за вип. А. В. Скорохватова. – Київ, 2015. – 84 с.

 11. Іван-Ярослав Дмитрович Гамкало : біобібліографія / Нац. акад. мистецтв України, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; уклад. М. Гамкало; бібліогр. ред. Н. І. Моісеєнко; наук. консультант Т. В. Добко. – Київ : Сучасність, 2014. – 199, 56 с.

 12. Таїсія Іванівна Ківшар (до 40-річчя науково-педагогічної діяльності) : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Самчук Л. І., Січкар А. В., Моісеєнко Н. І. ; редкол. : Попик В. І. (голова) [та ін.] ; вступ. ст.: Новальська Т. В., Ляшко С. М. – Київ, 2013. – 104 с. – (Майстри бібліотечної справи України ; вип. 2).

  Покажчик підготовлено до 40-річчя науково-педагогічної діяльності українського бібліотекознавця, книгознавця, бібліографознавця, історика, біографіста, доктора історичних наук, професора, заслуженого працівника культури України Таїсії Іванівни Ківшар.

 13. Бібліографія праць А.П. Александрова, публікації про нього та його зв’язки з Україною (1932–2013) / С.В. Блиндарук, Т.В. Добко, О.С. Залізнюк, А.М. Колесніченко // А.П. Александров та українська наука: до 110-річчя від дня народження вченого / НБУВ, НАН України, НБУВ / редкол.: Б. Є. Патон (голова) [та ін.] авт.-уклад. О. С. Онищенко [та ін.]. – Київ: Академперіодика, 2013. – С. 355–375.

 14. Інформаційний покажчик неопублікованих бібліографічних списків, виконаних бібліотеками науково-дослідних установ НАН України за 2012 рік / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [уклад.: С. М. Горбань, Ю. С. Левченко ; ред. Т. В. Добко]. - К. : НБУВ, 2013. - 12 с.

 15. Книгознавець Галина Іванівна Ковальчук (до 25-річчя наукової діяльності) : біобібліогр. покажч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад. Н. І. Моісеєнко ; вступ. ст. Л. А. Дубровіної ; редкол.: В. І. Попик (голова) [та ін.]. – К. : НБУВ, 2013. –    86 с.

  Біобібліографічний покажчик, підготовлений до 60-річчя від дня народження і 25-річчя наукової діяльності доктора історичних наук, професора, заввідділом стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського Ковальчук Галини Іванівни, відбиває основний творчий доробок вченої, а також публікації про її наукову діяльність.Для книгознавців, бібліографів, бібліотекознавців, істориків книжкової культури.

 16. Зінаїда Павлівна Тулуб : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад.: А. М. Колесніченко, Н. І. Моісеєнко, Т. В. Добко, Ю. С. Левченко ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – К. : Київ – Париж – Дакар, 2012. – 144, [16] с.

  Рец.: Шкаріна В. Біобібліографія Зінаїди Тулуб / Віталіна Шкаріна // Бібл. вісн. – 2013. – № 2. – С. 52–53.

 17. Економіка. Економічні науки : покажч. бібліогр. посіб. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад.: В. Ю. Радченко, В. А. Шкаріна ; наук. ред. Т. В. Добко ; відп. ред. В. М. Горовий. – К., 2012. – 139 с.

 18. Інформаційний покажчик неопублікованих бібліографічних списків, виконаних бібліотеками науково-дослідних установ НАН України за 2011 р. / уклад.: С. М. Горбань, Ю. С. Левченко ; ред. Т. В. Добко ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2012. – 20 с.

 19. Штих П. М. Бібліографічний покажчик за темою Конституційне (державне) право зарубіжних країн: історичні традиції і сучасність (1863–2012) [Електрон. ресурс] / П. Штих // Конституційна Ассамблея : електрон. б-ка НБУВ : бібліограф. та реферат. інформ. / НБУВ. – Електрон. дані та прогр. – К., [2012]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/asambleya/bibl_ref.php

 20. Бібліографія праць М. В. Келдиша, публікацій про його зв’зки з Україною (1948-2010) / С. М. Горбань, О. С. Залізняк, Т. В. Добко, А. М. Колесніченко // М. В. Келдиш та українська наука = М. В. Келдыш и украинская наука / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. Вернадського ; [ред. кол.: Б. Є. Патон (голова) та ін.]. – К., 2011. – С. 253–270.

 21. Алексич О. Матеріали до бібліографії / Алексич Оля, Тетяна Добко, Валентина Матях, Володимир Омельчук // “Пакти і Конституції” Української козацької держави (до 300-річчя укладення) / відп. ред. В. А. Смолій; упоряд.: М. С. Трофимук, Т. В. Чухліб. НАН України. Ін-т історії України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Держ. архів. служба України, Центр. держ. іст. архів, м. Київ. – Львів : Світ, 2011. – С. 404–424.

 22. Нові надходження довідково-бібліографічних видань [Електронний ресурс] / Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського ; упоряд. С. Горбань, В. Кальсін; наук. ред. Т.В. Добко. – К., 2010. – 34 с.

 23. Держава і право: електронні бібліографічні ресурси : путівник / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад. : Н. І. Моісеєнко, А. М. Колесніченко ; наук. ред. Т. В. Добко. – К., 2010. – 118 с.

 24. Держава і право: Бібліографічні посібники: анотований каталог Нац. академія наук України, НБУВ; уклад.: В.Ю. Радченко, В.А. Шкаріна; наук. ред., вступ. ст. Т.В. Добко. – К., 2010. – 291 с.

  Рец.: Кресін О. [Рецензія] // Порівняльно-правові дослідження. – 2010. – №2. – С.177–178 ; Моісеєнко Н. Метабібліографічний посібник з правознавства / Надія Моісеєнко // Бібл. вісн. – 2011. – № 5. – С. 48–50.

 25. Українська бібліотечна асоціація: документи і матеріали, 2001-2009 рр. / Пашкова В.С., Добко Т.В., Дригайло В.Г. – 5- те вид., допов. і перероб. К. : Самміт-Книга, 2010. – 144 с.

 26. Українсько-бельгійські літературні зв’язки, 1870-2008 : бібліогр. покажч./ НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка; редкол.: О. Онищенко (голова) та ін.; уклад.: Т. Добко, Я. Кравець, Н. Дацькова, М. Чиж. – К. ; Л., 2010. – 244 с.

  Рец.: Бойко М. Українсько-бельгійські літературні взаємини / Марія Бойко // Літ. Україна. – 2011. – 5 трав. – С.2 ; Граб С. [Рецензія] / Святослав Граб // Вісник НТШ. – 2010. – Ч.44: Осінь–Зима. – С.72-73 ; Чистяк Д. Копіткий шлях до бельгійської літератури / Дмитро Чистяк // Всесвіт. – 2012. – № 3–4. – С. 256–259 ; Чистяк Д. Перша ґрунтовна праця з українсько–бельгійських літературних зв’язків / Дмитро Чистяк // Вісн. Кн. палати. – 2011. – № 9. – С. 13–14 ; Шкаріна В. Україна – Бельгія: взаємодія культур / Віталіна Шкаріна // Бібл. вісн. – 2011. – № 2. – С. 43–44.

 27. Нові надходження довідково-бібліографічних видань [Електронний ресурс] / Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського ; упоряд. Л. П. Мацкевич; наук. ред. Т. В. Добко. – К., 2009. – 142 с.

 28. Китай. Корея. Японія : бібліогр. покажч. / упоряд. : Т. В. Добко, І. П. Бондаренко, Д. В. Близнюк та ін. ; гол. ред. : Бондаренко І. П. ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2007. – 380 с.

 29. Історія Києва у довідково-бібліографічних виданнях Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : анот. кат. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад. В. А. Шкаріна ; наук. ред. Т. В. Добко. – К. : НБУВ, 2006. – 86 с.

 30. Сербські фольклор і література в українських перекладах та дослідженнях : матеріали до бібліографії / НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; Д. Айдачич, Н. Дацькова, Т. Добко, Н. І. Моісеєнко та ін. ; редкол. : О. С. Онищенко (голова) та ін. – К. : НБУВ, 2005. – 265 с.

  Рец. : Захаркін С. [Рецензія] // Критика. – 2007. – Ч. 115, трав. – С. 31 ; Почесними відзнаками УБА нагороджені. Бібліографічний посібник року Сербські фольклор і література в українських перекладах та дослідженнях. 1837–2004 : матеріали до бібліографії… К., 2005 // Бібліотекар України :інформ. листок Укр. бібл. асоц. – 2005. – № 9, 30 верес. – С. 1.

 31. Добко Т. В. Бібліографічна довідка у системі довідково-бібліографічного обслуговування : практ. посіб. / Т. В. Добко, М. А. Чиж М. А., О. М. Василенко ; наук. ред. : В. М. Горовий ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2004. – 92 с.

 32. Міжнародний тероризм у сучасному процесі глобалізації : (Список літератури, 1995-2003 рр.) / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Служба інформаційно-бібліографічного забезпечення органів державної влади (СІАЗ) ; [уклад. : М. В. Матвійчук, Н. С. Дацькова, О. В. Карплюк та ін. ; ред. : Т. В. Добко]. – К. : НБУВ, 2004. – 50 с.

 33. Шемета Ю. М. Науково-освітня діяльність М. Ф. Владимирського-Буданова : автореф. дис. ... канд. іст. наук / Шемета Юлія Михайлівна, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2004. – 15 с.

 34. В. І. Вернадський. Вчений. Мислитель. Громадянин : пр. вчен. та л-ра про нього з фондів Нац. б-ки ім. В. І. Вернадського : бібліогр. покажч. / НАН України, НБУВ ; уклад. : Л. В. Бєляєва, Л. С. Новосьолова, за участю Н. С. Дацькової, О. В. Карплюк ; наук. ред. В. Ю. Омельчук. – К., 2003. – 260 с.

 35. Моісеєнко Н. І. Петро Могила (1596-1647) : бібліогр. покажч. / Н. І. Моісеєнко, П. В. Голобуцький, З. І. Хижняк ; Редкол. : О. С. Онищенко (голова), Т. В. Добко, Л. А.Дубровіна та ін. ; НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського , Нац. ун-т "Києво- Могилянська академія". – К. : НБУВ, 2003. – 248 с.

  Рец. : Чиж М.А. Петро Могила у бібліографії // Бібл. вісн. – 2003. – № 5. – С. 55–56.

 36. Олексій Семенович Онищенко : матеріали до біобібліографії / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад. : Т. В. Добко, А. Л. Панова ; голова редкол. І. Ф. Курас ; вступ. ст. П. Т. Тронька. – К. : НБУВ, 2003. – 112 с.

 37. Павло Богацький, 1863-1962 // Архіви = Archives / М. А. Чиж, І. М. Архіпова, Н. С. Дацькова, Т. В. Добко, Н. І. Моісеєнко. – Sydney (Australia), 2003. – С. 423–425.

 38. Василь Степанович Бабич : біобібліографія / НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського / уклад. Т. В. Добко. – К. : НБУВ, 2002. – 91 с. : іл.

 39. Добко Т.В. Вістник : Місячник літератури, мистецтва, науки й громадського життя. 1933–1939 : сист. покажч. змісту / Т. В. Добко, Б. Д. Ясінський ; НАН України ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; Бібліотека конгресу США ; Наук. т-во ім. Шевченка / О. С. Онищенко (наук. ред.). – К. : Вашингтон ; Нью-Йорк : НБУВ, 2002. – 340 с.

  Рец. : З епохи Дмитра Донцова / Інф. "УК" // Укр. культура. – 2003. – № 1. – С. 32 ; Жданова Р. Другий безцінний подарунок українським науковцям // Вісн. Кн. палати. – 2002. – № 12. – С.10–11 ; Крок до пізнання Дмитра Донцова / Ред. // Незборима нація. – 2003. – Ч. 3, берез.; [Захаркін С. Рецензія] // Критика. – 2003. – Трав. (№5). – С. 16 ; Рог В. Перлини націоналістичної думки // Шлях перемоги. – 2002. – 21–27 листоп. – С. 6 ; Солонська Н. Покажчик "Вісника" // Пам'ять століть. – 2003. – № 2. – С. 157–160 ;  Чишко В. С. Важливе бібліографічне джерело наукових досліджень // Слово і Час. – 2003. – № 4. – С. 78-80 ; Романовський Р. Непересічне явище сучасної української бібліографії // Cтудії з архівної справи та документознавства – К., 2004. – Т. 13.

 40. Інформаційний покажчик неопублікованих бібліографічних списків, виконаних бібліотеками науково-дослідних установ НАН України, 1996-2001 / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад. І. М. Архіпова ; ред. Т. В. Добко, М. А. Чиж. – К., 2002. – 34 с.

 41. Роль жінок України в суспільно-політичному розвитку : бібліографія / НДІ "Проблеми людини" , Нац. рада жінок України ; Політ. Рада при Президентові України ; уклад. : Т. В. Добко, І. М. Архіпова, Н. С. Дацькова, Н. І. Моісеєнко, А. В Руденко, М. А. Чиж // Уряду України. Президенту, законодавчій, виконавчій владі : міжвід. наук. зб. – К., 2001. – Т. 23. Жінка в Україні. – С. 631–645.

 42. Шкаріна В.А. Бази даних EBSCO Publishing на CD-ROM : система пошуку / В. А. Шкаріна ; наук. ред. Т. В. Добко ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2001. – 52 с.

 43. Пошукова система WinSPIRS : інструкція користувача / авт.-склад. В. А. Шкаріна ; наук. ред. Т. В. Добко ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Від. довідково-бібліогр. обслуговування. – Київ, 2000. – 52 с.

 44. Уряду України. Президенту, законодавчій, виконавчій владі. Т. 14. Україна на порозі третього тисячоліття: духовність і художньо-естетична культура : аналіт. розробки, пропоз. наук. та практ. працівників / Наук.-дослід. ін-т “Проблеми людини”. – К., 1999. – 625 с.
  Зі змісту : Розд. 6. Бібліографія / уклад. : Л. В. Беляєва, О. М. Василенко, Е. П. Євженко, Н. І. Моісєєнко, Г. Г. Нежубірда, П. В. Кавицька, А. В. Руденко, М. А. Чиж, Ю. М. Шемета, В. А. Шкаріна. – С. 608–623.

 45. Уряду України. Президенту, законодавчій, виконавчій владі. Т.15. Україна на порозі третього тисячоліття: духовність як основа консолідації суспільства : аналіт. розробки, пропоз. наук. та практ. працівників / Наук.-дослід. ін-т “Проблеми людини”. – К., 1999. – 630 с.
  Зі змісту : Розд. 7. Бібліографія / уклад.: Л. В. Беляєва, О. М. Василенко, Е. П. Євженко, Н. І. Моісєєнко, Г. Г. Нежубірда, П. В. Кавицька, А. В. Руденко, М. А. Чиж, Ю. М. Шемета, В. А. Шкаріна. – С. 608–627.

 46. Добко Т. В. Василь Степанович Бабич : біобібліогр. покажч. / Т. В. Добко ; М-во культури і мистецтв України ; НПБУ. – К., 1997. – 43 с. – (Видатні діячі української книги ; вип. 9).

 47. Добко Т. В. Бази даних служби довідково-бібліографічного обслуговування : анот. кат. / Т. В. Добко ; НАН України ; НБУВ. – К.,1996. – 20 с.

 48. Добко Т. В. Масові бібліотеки України в культурному розвитку суспільства 80-х років : автореф. дис. ... канд. іст. наук / Добко Тетяна Василівна, НАН України, ЦНБ ім. В. І. Вернадського. – К., 1994. – 20 с.

 49. Методы защиты окружающей среды от радиоктивных загрязнений : Список информ. и библиогр. изд. / АН УССР. ЦНБ ; сост. : М. А. Маева, Н. М. Исаева. – К.,1986. – 18 с.

 50. Героїчний шлях комсомолу Києва : бібліогр. покажч. / ЦНБ АН УРСР ; уклад. : Т. В. Бабич, Т. Ж. Баркова, Н. В. Бурмистенко, Т. В. Глеза, Н. О. Доброштан. К., 1982. – 49 с.

 51. Системы управления промышленным транспортом : библиогр. указ. (1961-1976 гг.) / АН УССР, ЦНБ ; сост. : З. А. Врублевская, В. С. Петрова, Н. А. Шемец ; отв. ред. : В. И. Гриценко, В. М. Мирошниченко. – К. : Наук. думка, 1981. – 344 с.

 52. Інформаційний покажчик бібліографічних праць, виконаних бібліотеками та установами системи АН УРСР у 1977 році / АН УРСР. ЦНБ ; уклад. : З. О. Врублевська, Р. С. Жданова ; відп. ред. : С. К. Гутянський. – К., 1979. – 74 с.

 

Контактна інформація